Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1985 0
22 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x639z91c0v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND «rabatcer-UN»»*»* • fc. n»^Kfe«fcllïLI SlitiMnerkiiteMiit S®» ®S PIIMHé tisser fnnwiks'uk « If» P-ws* «« *»«<. SEALMÉ «IFftYES. i i B*lMJ*BLIWÏîY, pu* If, CALU& «ECHT DOOR. ¥RU £K V'RANK *♦ ♦ * *- VO'OR 6QD EM'I W3LK EN LAND 1 ABONMCnEIITeB «•lçs*f®îs Fi-ankrijjk idmiiim mm htaltaamt I.5S r. pw w*»»kb® i.BG If. p»r mmbI t!ï® I*. p»i> nuai 4.00 Ip Riar Ii>i»(ttw 5,00 lr. pur iHmiiKr 6X6 tv. UriH Mrnt t*i 1t. '»•. »Mu}{ sst fci» «mu. btnit Cai»'.« es fil *s«* : . .., ■■ »*"»**•«*■*■>»*«■ Haogere tich! Zonder luc'hl is een leger niats ; zoader tucht is een volk niets. ïusht is geen slavernij. De tucht die alleen heerscht door ga-weld is tyraenie. De tucht alleea ges>eund op slenter ©f naaperij is ziel en levenlooa. Er bestaat sleatats 4^ne pez»ad«, ware, heilige tucht : hoogere tucht. I Hoogere tueht is bezield door een wil ïijn phenten, aile zijne pliehten ten voile te fcwijten. Deze tue^t straaît ait de zede-iijk® kracht van den enkeling. Deze enke-' ling mag zich niet met een egoisii*«he ze-deiijke voldoeaieg vergenoegen. Het is aok sijn plicht zijn volk tôt gezondere op-Yoeding. tôt veshevener ontsrikkeling te brengan. Zijn dat « rachten » van ons volk dan îal hij deze rechten doen galdea in name van plichtvervuliing. Dat is hoogere tucht, bezielde tacht, levende en leefbare tlOht. Hoogere tucht is voorons ontwikkelden, de bstalivig aan ons volk van de schuldea welke wij hem sederteeawen schuldig zijn. Eenvoudige tucht ware voor ons een eer-lijk leven ta leven zonderaan iemand kwaad ta djsn ; in den hedendaagschen, in dan huidigen toestand van ons volk ware dat ons volk. rerraden. All<?an hoogere tucht die ons als schuldenaren tôt ons volk: brengtzal onze jongeas redden. De sta-diekringeri en stuaiegroepjes der voorlinie zijn uitingen van deze hoogera tacht. VU hoogere tucht mogen ^ij geer. wonde blootleggen zonder al het mogeiijke voor de gane'iirig aan te wendan. Yiaandren's oorden vragen daden. Dbch ons volk. beslaai r>i»t alldPn uit ontwikkelden ! Onze jongens hebben nog veel meer dan wij een te kort a-in hoogere tucht. Maar zij zijn minder pliciiîig dan wij omdat zij recht hebben op de bulp der ontwikkelden en deze hu'p hua. al te veel geweigord werd. Gebrek aan persoort-lijkheîd, ^ebrek aan voidoende intellektu-eele voorbereiding, gebrek aan doordrii-viggskracht m%ken daî zij zonder doelma-tige zatelijse hulp met uit de vore geraken, . och eermaal deze hulp han gesçhonkcn worit, dan meetm zij uit hoogere tucht vooruit met d t njke geestesgaven en de hardnekkige geestes^raent van ons volk. Van dezen plicht moeten aile onze jongens be u^t zijn Hoogere tueht is het de toekomst van ons volk in te zi«n en nu op dit oogei biik, op de'.e voorlinie de jki .m'jn van zijn toeko-mend stre^en, werken en siudeeren tôt alierearj'e ontwikkeling te brengen^ deze toakomst te be werken tesamen ontwikkelden ea een oudigejongens. In Gods name, vragen *ij niet, eischen wij niet de heclaving van ons volk; bewer-ken wij zijn heropstanding. ARBAD- AMERIKA EN OUITSCHLAND \ M. Wilson zal aan den Seoaat ▼rijheid vaa handeleu vragen Washington 19 Febr. — De tegenwoordigheid glsteren van M. Wilson ln des Senaat schljnt een dubbs-1 doel te hebben: ten eersten aan den Senaat en vooral aan den groep vredesgezloden doen be-grljpen dat hlj -lja besluit genomen heelt en het boofd aal bltiden aan aile gebeurlljkhedeD; ten tweede zal hlj vo macht vragen «m de noodlge maatregelen te nemen. De voorzttter viudt het ?oor den Senaat onnoo-dlg de zlttlng voori te zetten en hij zal er eakel toe beslntten la geval van een plotsellnge aanval jj van Daltschland voor 4 Msart. Intasschen wll M Wilson macht tôt handflen verkrijgen in afwachtlng der bljeenroeping van het vokend congres. Men v.rwacht du3 dat M Wilson in den loop van deze «eei offlcleel ultbreidlDg zal vragen van f xijne macht, / De bewapeniog d r handehsche? eu Londen, 19 Febr. — Men denkt dat M. WUson : tôt het einde toe ?al voorziohtig blijven. Hlj zou eenvoudlg beglnnen met de bewapenl g | van de Amerlkaansche fcandelsschepen. Indien de s S ondeizeeers eea ongewaperd schip aanvallen zou hij deze maatref,el algcmeen maken en aan de vleot berd ge en krachtdaalg te handelen, met 1 het doel den Amerlkaanschen handel en ralsschien \ ook den oxszljdigen handel te beschermen. Maatregelen in A^erika Snelberichten hier toegekomen, van een of twee ' Ameïiïaansche cerrespundenten ia Bprlijn geble- \ vcd, doen densen dat Duitschlacd gedreigd heeft ; zelf den oorlog te verklaren aan AaterUa, Indien i de handslsehspen gewapend woroeD, zooals M. Wilson in 't gedacht schijnt te hebben. Deze bedreiging werdt echter aanziea als een nieuweu bluf en het kabinet van Washington is beslot«n zijn gang te gaan. Eenige sohepen hebben in de laatste dageu de havens verlaten maar het grootste deel wachten tôt maatregels genames zijn. Be regeerlng neemt nog altijd maatregelen. Be k»maaandanten der schepen hebben bijzon* dere lnlichtingen bektmen betrektelljk de havens waar-'an den omtrek gemineerd'ls. De Senaat komt een wet te sfemmsn die aan M. Wllton toelaat het opperbestaur der Ijzerwegen te nemen in gérai van nood. Men seiot zear veel vrijwllllge lndiensttredingen De conferentie der rerbondenen te Petrograd Betrograd 19 Febr, — De gemeanteraad van Petrograd heeft aan de leden van de conferentie een ichlttarend o thaal verlplnd. Be Burgemeester M. Lelianoff hleld de volgen-de toespraak : « ôedurende uw verblijf onder ons hebtgij tan-nen bessatlgen hoe ons land en ods leger deor-d.ongen zijn vas het besluit hot wapsn niet te la- 16U Vtti'CU %«ulau^ do vijauU Ltci Ixuwtd uio* buigt en de voorsttllen der vet bondenen aanveerdt. Wetende dat uf>e landen en leger» met hetzelfde gevoelen beâeld zlja, groet lk u als wapenbroa-ders. H jolt zalien wij de slsg van de Marne, noch de helden van Verdun, doch de diensten van de Gngelsche vloot noca de ltallaarsche wapen-feitea vergeten. » M. Doumergue heeft geavtTvoord: < Wees zeker dat k.a jkrijk door mlj den on-buigbaren wil -al kânnen waarmede Ituslaad be zleld la, opdat zegepraal van natuur zou sijn om voor goed de vrljheid der natlen ta verzekeren. Oaze dappere legers smeden het wapen van deze o >er*laiil*g en de vrede waardlg van onze op fferingen, w^arna wij ons b-:schavlngs*erk ln 't gemeen zullen voortietten, opdat het verbond even onbreevbaar zou blijven als gedurende den oorlog. tord Mllner aam vervolgens het woord en zeg-de : Sommige dagbladen schrijven ons lang ver-! blijf ln Eusland toe aan eena verdeeldheld van i zterswijze. \ Zulifs is valsch want van af 't bogin der eonfe-; rentie ^arsn wij voiledig ln onze werklng t'ak-I koord. Maar men moet begrijpen dat de verbonde- Inen die dooi bljna de neift van 't vaste land van elkander eeschelden zijn en die werken aan zulke î belangrijKe taak, veel zaken te stggen hebben en ' dat zij in enkel dageu d-; talrij«e vraa. stuk«en niet kuanen afnandelen waar?an de eindze«e afhangt. Gansch in 't korte zal men de vruciit vaa ods workkennen. De oorlog in Azie De Engfhehen ia Mésopotamie Parljs SO Febr — Op 17 Februari hpbb^n wij in Mesopotaate op de fronten van 350 en 540 yards de vijandige lijnen van Samua O-Yat ver-overd. Wij hebben een eerste tegenaanval afge-slagen ej moeaten gedeeltelijk wij i en voor een tweeden. BUSSISGH FROHT 'SI»aaU«©te.« ««««'«I | Petrograd 2o F«b. — In de streek van Slî- | ventone, ten N.-W. va*î Pod^ari'za, visl een j vijandig bataillon aan in gesloten geloderen | e~n moest naar zïjne slellingen terugkeerien. Het 1ortugf esch kabinet geeft zij a i ontslag I Parljs, 10 Pebr. — De « Imparcial » te Tigo | seiit dat h«t Porta<eesch kabinet zijn ontslag ge-ï geven heeft. î Be Voeraitter heeft het aanveerd. i UIT ITALIE W» haliaa«H atwgevallea Home jo Feb. — Op de vlakte van Asiago viel de vijand xan maar werd afge«lagen. Wij bombardeerden Tar»is. Rond (ten oorlog Mog de verklariageo Tai V. Ackerman De «orrespondent van de a Wcited Press > heeft aan de « Journal » cog andeie verkla-ringen gedaan, ncpecs den voedingstoestand in Duitschland. In Berlijn spreekt men van niets dan vaa voedsel. Ieder inwoner knjgt er de volgende kaarten : broodkasr en àiv min en min vol-deende worier. i aarm*te de aedere voedssJs, groeraeis vooral, scha^rseb worden ; aardap-peleskaarten, eureakaarten, vleeschkaarten, auik"!rka*rten, melkkaîrten, vet-, boter-, m*r-garine'caartec en ten slotte eene algemeene bijgevoegde ksart. Tegenwoordig zijn het «ooral de aardappelen die ontbreken. Be aard. ppelenoogst w?s eene groota tekurstelling. De eierer.kaart geefi rtcht ean twee eieren per maaud De ^leeschk«art aan omtrent een h !f pond vleesch par week. M. Ackermaà hï.d roorzijn gezin vier kaarten die recht gavea aan a kg. puiker per maand. Eskel de familles met kinderen beneden de 10 jaren of met zieken ontvingen eene melk-kaatt die recht geeft aan een liter per dag. Met de vetkaartea koa men zich 90 gr. bâter of margaiiue aaâsehaffeu per week. Men mag ook de zeepîasrt niet vergeten ; deze geeft recht aan een stuk zerp perpersoon en per week, Deze ?esp is van zeer slechte hoedanighsid. Het stuk wordt Sl^markbe-tiald.Al e midrfels v< orden m 't werk gesteld om aan anderen kaarten af te koopen of te ont-stelen. M n hooit oveial vas gestolen kaarten spreken. Men hetft gansche pijveTheids-inrichtinten ontdekt dio voedsel verbergan om het aan bovanma ige prijien te verkoopen. De koude heeft veel eetwaren bevrozen en den toestand vermoeilijlt. Be stock levecsmiddelen die vroeger uit Hollsnd, Denemaiken enz iogevoa-d werd, is spoedig uitgepuf. Msb kan zich in 'talgemeen r.cch kaaa, nseh thé, keffie, cacao r ech cho-coSade aansohaffen Bukel de rijken hebben nog koffie ea in z<ser kleine hoeveelheid. In de sprsbuizen dient mec koffie cp die dezen natm oprecht ciet verdient. De kleedi ffstuiken ai:n ook r.iet meer te krijgen. Om kleed»-ren te koopen moet men eene toelati g verknjgen. De persoon die lijnwaad enz. wil bskomen, moet voor een magistraat den eed afleggen dat hij dit drin-gend noodig heeft. De hongersoood ia zoo groot dat de Duit-sehers aile geld uit beialt-n om voedsel te korpiB. Yfn hadden daar 't be^ij? van bij het vertrete or zer feolo is. Het gezin schsp en het consulait weidc-- let.erlijk door dr m'ciifte overweldigd, die ten alien pnjie het overige voedsel wilde afkoopen. Wij teeden in een heiangnjk tijiistip van den oorlog Dokter Sorge, betelhebber an de Duitsche corlogsciîverbeid, heeft aan een opsif-ller van o Muencher Neufste Nschrichten » verkJaari dat de bu «erlijse mobilisatie roar geen merk-bare uiislasren opsjeleverd heeft De wet had ten anderen voor do^l niet, zegde hij, in eeoige maanden gansch de Duitscbe »oortbre fst beslisser.d te erhoo-gen. Er is kwestie vcor aile gebeuriijkhed n gereed te ziin, Er is nocbti. s gsen twijfel dst de dieaat reeds uitslagen opgeleverd heeft, die r.og zullen verhoogeu door de vrijwilligo in i 1 dierst treding van de vrouwen. i De correspondent vroeg of de Daitscbe nijvetheid op de hoogte der noodwendigheden zou komen. Sorge antwoordde : De bedrij righeid van het Duitsche voik zal, niettegenstaande de vijan.tige overmachf, aan aile aanvallen we-derstaan. Hij besloot : Ongetwijfeîd Zijn wij in een tijdstip dat als een der bélaugrijkste ▼an den oorlog mag aaozien worden. De toestand z*l niet op gevoelige wijie ernstiger worden door de tusschenkomst v«n Ameilka. De haat orner vijandea maakt het gebruik van . onze kzachtigste wapens noodig. Het gedrag l vanAmerika.dat door onze Oferhed«n voor-| zien was, zal or s aiet veel beinvloeden. Het Duitsehe volk weet voorîaan dat het enkel op op eigen kr^cbten moet rekenen : indien al de klas«en der bevolking met een geest van opoffering in al hun macht werken aan de voorbrengst zullen zij in aile noodwendig-heden voorzien. ■ De hoigersnood is Diitsehland Rotterdam, 19 Febr. — M. Batockl is het voor-werp van talrijke betnibbelingen ln de Duitsche pers. « B-i RbeiDlsch Westfaellschn Zeltung » erwijt hem de laodheden niet genoeg betaalo t» hebben om hen op te wekken den fcweek der aardappelen te vermenigvuldigen. De voUsvertauenwoerdl^er 81o"> orych scbrijft ln de « Tageblatt * dat hij niet krachtoadlg ge noeg het hoofd grbodfn heeft aan de agrariens ln de K. mer. Deze tegensirijdige kritleken geta gen van de groote misnoegiheid onder al de Duitsche klas-sen. De werklleden worden zoodanig gerationeerd dat ïii hun werk niet meer kunnen verrlcfîten. 't Is aidus dat de werklle en in de munitîefabrleXen eene bijgeToegde vleeschkaart treeen. Dese hebben thaas 850 *?r. vleetoh per week. De mijn^er-kers, wiens werk veel lastiger is, ontvangen 150 gr. charcuterie of 75 «r. -leesch DeZv- cljfers ze^gen geno?g. De ellende nnemt ook toe te Ksulen. Gedurende de laatste week is het aaaial inwoners dio ln de *olkskf uken<; gaan eten met 10.000 vermeerderd. Te Crefeld worden de schoolkinderen «ltgenoo-digd de oude schoenen, hoe en en aile slaoh van af^al op te zoelren. Men cal thans de huis vrouwen met dezen afval leeren sloff>.rs makea. EEN EN ANDER Duitschland is het land der kaarten gewor-den. Men geeft er vleesch-. a.?rdappel-,btood-, melk-, vet , botep-, kaas-, kleederen-, zeep- en nog tal van andere kaarten. Brkel de speel- kaarten zijn sind» geraimen tijd verdwenon. • • • ln Duitacbland is eere s'udie geëindigd om de Noordzee aan den Doaau ta verbinden door eertjtauaal die deii Weser, de Main en de Werra zal fce»atten, * n 9 Men weet dat de Hollanders «edert eenigen tijd duizendert Duitsche kin^eren herbergeu. Men beeft opgemerkt dat deze jo^ge Moffen in 't geheim zekere verslageu opmaakten. Onder^rsagd hebben deze bekend dat n], golio".»- odo ex a kutî&o allftfi fiVflf - brie en wat in Hoî'ard o*er het Moffenrijk gezegd er. gedacht wordt. Men had reeds ia Belgie opgemerkt dat de kleine boy seouts va- den keizer ds beste | vsrklikk<sî« waren. s • ¥ * t Men meldt ult Catro dat de keuerin Zeodita t van Abyssin ie op u F;bruari te midden der | algemeene geestdrift gekroond werd te Addia- 5 Absba. i * S « l De Tarken eten geete gaeze^ meer : men j zeét dat die asn 140 marken het stuk door de î||t;ff!in op*<tkocht worden. Wiit f9i| op ém baatgfo Imitftèst ooilocilNiPlelib»n Isédt « Omm » Blinderdroomen Wo-yt de lieve kinderen vas. oom C... De oorlog was over dit dorp gedreveu ais 'n slechte drcom en was zich serder gaan nederz^uet* i-i de lak en vau deit Yzer, van waar men uog sl 'Chts, Ijd tôt t)jd nu het dof garommei veîaatEi der kano nen. Vooral-eet h«t orp bioren te vailen, Dai de viuud op den kom vaa 't dorp eer. bond-rit*l shrap-nells ïfgeschotcn ; tofeu was hij vooruit en weer *o«rbij gedreven als 'r. bende sprick- ! OfDtM» i 1 > Balsiaeb l*o»pb«rîofe»t Le H ivre 20 Febr. — Tweê duitsche pogingen togen onze poston ten Z-™11 Stêwatraete werdsn in den ntcht door cn»vuur af|«sfa|«?7. Verdtrs gewor.e artille-mlMr,J,ith,id. papijB B0 F<bp „ | Ttmehjk hevige srtillo',iestrijd tutschen de Oise a» de Aisne en in den sec/or va?? * Avocourt. Ten N, van Flirsz en tan W. van Watuilles voerden wij een kleine sanvsl i uit ai mieken eenige gevangenon. I Kalme nacht op het oivriie van het front. _ __ I 20 F*bi*., 81h« j Onze batterijen vernielden Duitsche Icopfravtn ter N - W. va> den heuvel 304 r Artilleriebedriivighetd op ar dere purten van het tronl. Eneelttch lai0<»rb«ricKt I Lond*r, 20 Frb. — Onder de bescherming van een hevig bombardement, orze J loopgraven vernielende, overvioler, sterka vijandige detachem&rter, ondertteund door t vlammeniverpert, onze kleine potten aan ten 2. van Transloy. * Wij dror.gen m den nacht in de Duitsche loopgraven ten O. van Armentiers en % ; Yperen en verriehttcn er groote tchade. $ 5*5 ■ ^ -T -•.'Jl -- ."--.vi perde jaargang - S55 M|n : Do derdag 22 Febraari 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods