Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

555469 0
21 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6688g8g64w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAHD - «a. T£fel»tfcE-MUYI.E MaKavlMwmi, SsSj'BB PAUME 4 »«!!«■•) *»»a< FranliHiti » S?« r»e *® *»«» 6*k.«M8 OPSYEt. r it'lHiroilUWWf mr»w«lt, il, C«US|t - —• —'-» ■ . . v ■— RF.CHT DOÛR, VRIJ £N VRANK ♦ •* ♦ #• VOOR GOD ÉNi VOLK EN LANO I AHOKMtWEMTEM ttttotQf. Frankrijl tuMlaixa «a H«Éu< l.9b p. p««» l.et« I/-. pur lKt*pO 178 lr. p>*r KM»' 4.00 Ir (pœsc iritsctisF #,00 (p. |ntr irintHtitF Sf.CO tr> p»r Irta I «o* sshriin t» ' 9*. «àiiiyi Ss fcls tôt »s. Cwv. <>(!<« s p* bti et MX» S.K.V.H. 19l7 •'*ç^ "'«Si." 0m zeh&re om»tandigh«den versékem numrner 11 m /// v<m etew bijdrtj* voor numrner I. I. De hoogstudentenwerkiHg 8K.Y.H. ep de voorliiaie ©nt'vaakt onder vorm van afzond#rlijke, ten deele ©nafbankelij^e initiatievan, werd in den l#op van verle-den jaar in een gansch bepa&lde richting gestuwd e i stelselmatig •nrwjkfceld. In een enkele inrichting samengebracht, onder ééD en hetzelfde vaandel ge-schaard. S K V H. hebnen verspreid iig-gende krachten en uiteenloopende wer-Kingen één doeH.r*ffend, blijvend werk ver«ezentlijkt. 1918 */as voor S.K.V.H. het jaar der stichting, 491Î is het jaar der beslissende inriehting en «itbrei-ding.Se strijd door de hoegstndentenwer-king nang«gaan tôt zedelijk htil van onze jongens is tôt voile ontwikk«iing geko-men.1 â50 #00 zegels tegen de zedeloosheid werdeu tôt h«d«n gedru&t, in twaalf ver-sehillend* teekening«n en warden goste-loos verspreid Det^ee oorspronkehj&e fcosteloos yitgedeelde vlugsehriften der hoogstuden'ten erking, Veof enz« vr®tf wen eu Peur nos hommes, werd*n koste-loos uitgegeven op4Q 000an Î5 000 exem-plaren. D* kostelaoza leenboekarij tegen de zed&loosbeid had bij het begionend jaar boven de 3500 vlugschriften en boe-fcen op de voorlinie in omloop; op dees oogenblik bezit zij *»«Q gezamentlijk ge-tal van feoven da 5000 vlugschriften en b îeken. 80 000 VUamsche en Fransche kalandarkens 1917 zullen osze jongens gestadig aao de schoone gevoelens en gsdachteu zi» aanzsttan in betrekkiog te ti^f i « tet het Sakretari-aat der hoogstudent«n dat zooveal nut-tig en naodig voor lien ver #ezenlijkt Geen enkel der warkers van S K Y H. beeldt zich in dat het louttire uitstreoien van zegel'jes of \ lugschriften of boek«n op zich alleen een diepstrekkenden ic-vi®«d op cie ai as s a van onze jongens uit-oef«tit, rnaar wij rija alleo overtuigd dat het t«r haud stellen van deze propagan-dauo.1 idels aan de ont^ikkelden die van IoeJen wil zija en het voorbeeld dat door deze houderden medewerker» ge-gevan «erd «anneer zij, aangemoedigd en ondi*rsteuod, de gezonde gedachten son gevoeleasb verrfedigdea, van doeralaan-dan invloed is geweest voor het zedebjis heil van talrijke twijfalende jong«ns. De antuchtbegoneen zegevierenden optocht. Vele die vrosjgar voor haar openlijk wie-rook brandden zijn nu weer tôt sch&am-te ovar hun eigen gedrag gekomen ; vele aie op den boord der glibbarige heliing stonàen werden weer tôt hooger leven gebracht en tegen hun eigen zwakheid beschut. Dat werd bereikt. Wsi is, hier en daar, met zegels en boeken onpassend werk verricht. Itoe moeilijk is het niet op dit zoo kitsch ge-bied van d«n strijd tegen d * îedeloos-heid steec s op doelmatige, vernnftige en ta-tvollewij e te werk te gaan \ Dat kan geen enkel di« de hand aan 't «erk slaat-Be cnoedigen die nederlag^n beleefdeo. ■waren ook deze'die honderdezegepralen zagen «n «arme dankbaarheid ontmoet-ten, het zaad op den vruchtbaren. grond nevens eenige korrels op de steenen ! Veel goed "*erd gesticht. Dat goed blijfî, de hoogstudenten-werkers der voorimie ter eere. Zij de jongeré, zij de dappere, de op-offeringsvoile, doorzoovelsn beschuldigd van in hun studentenl«ven alleen het tucht- en dwanglooze te beminnen, heb-ben aan hun volk met het offer van hun bloed een bewijs van hun hoogere tucht en van hun plichtbesef geschonken. Heil U, Vlaamsche Studenten, die in deze beroerde tijden op de voorlioie der daadzauelijke hulp aan de jongens zijt ingeslagen. U past wonderwel in hare breedste b«teekenis de leuze van een uwer'tegels : Ik dien. Jrof. Dr. FRANS DAELS G 27i G.A.. Klelte »asskosdisli6«e» «H I Iraah «roor S r«g«l» Geboacte- buwel|i.k- Advtrteett In tau Mtd, bw b)*d. *i*sm*che en soldâtes Kijkje rond'toorlogsveld Deze maal hebben de Engelschen zich n-iet tevreden gsateld met een van deze eenvoudige verkenningen ofklei eaan-vallen, die tegenwoordig dagelijks met tientsllen geseind worden. NUtt^genstaande het' slaeht weder hadden zij ee*i uitgebreidsr krijgsbew^r-kiug voor doel, op de beide oèvers van deù Ancre. De Duitschers ten anderen mochten zich daaraan verwachten. Zij konden wel denken dat de Kagelschen. eens meester van de kleine forteres van Grandcourt, het noodige zouden beproeven om Mi-rau ûoot, een ander sters punt, te nade-ren, opgerieht voor de bescherming der stellingen van Hebuterne ten Westen e& Bapamme ten Oosten. De Buitsche pers heeft er ten anderen aan gehouden op roorhand de openbare meening te verwittigen want zij meldde daags voordien reeds eèn hevig bombardement op de Duitsche stellingen. De aanval had plaats op een front fan omstreeks il]2»ïm. tusschen den uit-ganjf van Grandcourt en de streek ten Z -W. ran Pys. De Engelschen rukten vooruit, wierpen de zeldzame tegen-strevers overhoop en namen de anderen gevangen of dreven die op vlucht naar Petit-Miraumont. De Eng«lschen zijn nog enkele hon-derden meters van dit dorp &f. Wij mogen nog nieuws verwachten langs deze zijde. » * 4 Be verklaring van de Buitsche duik-booten-blokkade h«eft op zee nog geene verwikkelingen bijgebracht. De onder-zeeôrs schifnen weinig bedrijviger dan vpiarbeaiD. Yoegen Wij er bij dat de on zij-dige handelsvloot in hare havens blijft en tijd en omstandigheden afwacht om zee te kieze/i. Men seint toch eenige uitzondericgen en dank aan deze zal hat inzicht van Duitschiand spoedig gekend zijn. De « Rochester » en de « Orléans », onder andere, zouden eindfliji-- de Ame-rikaaosche havans verlaten hebben. la Amerika is men van oordeel dat die schcpen onverhiciderd Bordeaux zullen bereifcen. Wie de Duitschers kent, zou daar aan t^ijfelen. De Braziliaansche regeering heeft van haren kant laten we.;en dat drie van hare handels8ch*p*n op *eg zijn naar Europa en dat Duitschiand sal verant^oordelijk gesteld zijn, indien zij in den grond geboord worden. Duitschiand staat dus voor de keus en moet zijn iazicbt doen biîjken. Ofwel moet het die schepen onverhind< rd hun gang laten gaan en zich belachelijk ma-ken, ofwel ze in den groi d boren, op gevaar zich nog een paarvijanden op den hais te halen. i Welke ba*lisaing zal het nemen ? î; B. Sonnet v Op 't hulleodgraf ^an d'efi«wenoogst geze'en, Alleen ln t nare schrelen van den nacbt, Staar 1* ln d'ètnder diepten ougenaeten, Waaf nog 't verlian ln 't schemerllchten daDSt En vroc8lljk-tier6Dd sllngrend d'arend kreten Rondom mlj hsed met drôave doodenkfacèt, Z*aar drukt, dlep 8d1 dend ln mljn vleesch de Der dagen ln die bloedlg Y.er«acht. [keten Doch Godes ' oerd blijft op mljn *lele llchten, ' ; Zoo itl^end zoel, dat dulaternlssec zwlchten, i Dat 'k z ranger ga •fan 's liefdes blakend vuur. '|G1 wreede saeht, glj tart het zonnegloeien ( Doch noolt uw kracht zal 't kwlterend vreellcht IDat Je.as schonk 't 't aaMig stervensuur. [^oelen K. NOT. ■ j De HoKanders schieten op een bâschaâigdeo Zeppeiin l Amaterd»m 18 Feb. — De iowoners van ! Ger:ap werdsn volgecs de < Telej?rasf » giste-; ren morgend gewektdoor eetie fusi lade tegen ■ een Zeppelin die uit de richting vin Mook scheen te komen. De Zeppelin werd ook opgemerkt te Hemel. iHU verdween in de richting van Gcch. gi] vlcog mur op 9W meters heogte «b scbeea bescbadigd. | Het Duitsck impérialisme moet verpletterd worden De ^redes^ezlnde vol»:avertegenwoordlger j Mann, spresende over de toekomst zegde : « God j weet waar wl| ultkomen gaan Indien ona land ten 1 o&rleg gaa ;. » Deze vefslarlng heeft ln de A jerlkaansche Ka-mif eà lu ie pera een storm va > proteStatles ver-wekt.De « New-lork 'rorid » «ppekende «ver dezen ! ultroep van Maan scbrljf . : « Maar waar zullen wij uitkomen Indien wlj toe-geven dat Duitschiand ons voortduresd beoorloogt \ zonder dat wij den klelnen vinger opheffen voor < de verdedlglog van OBze recbten en onze weerdlg- | held. Daar ls de echte vraag ' De krlala ln de be- t trekklngen tusschen Amerlka en Duitschiand ls ons werk Dfet.Wli hebben geen enkel Amerlkaan-sche ondefdaaa gedood op 4ee, Wli hebben geen eùkel Dunache vrouw noeb klt>d vermoord. Wlj hebben geen enkel Dultsch vaartulg vernield Wlj I hebben ^eene samenzweerlucen getmeed tegen den lnlandschen vrede en de zekerb^ld van het ; Dultsehe volk Wlj hebbed geen Duitsche munitle- | fabrleken gedynamlteerd. Wlj bebben de Duitsche wetten nlet gpschon den. Wlj hebben geen de minste propaganda ge maakt om verd^eldheld te struolen onder het duit-che volk en den bureeroorlog te ontketenen. Wij hebben geeo Duitsch recat miskend. Wij bebben geene subsidle geschonken aan de pers met het doel de Duitsche opechare me^nlBg te mlsleiden. \ Wlj hebben de Duitscbe schepen noch de Duitsche onderdanen nlet verplicht buiten de zeewegen te : blijven. Geen enkel Amerikaan verblljft in de Duitsche " gevangev issen voor misd^dlge samenzweerlng tegen de wetten »an het land. Wij hebben niet ge-tracht tassche» te komen ln Jje wettige rechten ■ van de Duitsche reg erlng. / Duitschiand heeft geen </ufceIe grief tegen Aine; rita, die niet haar eigen >fèr» ls, terwljl Amerha tegenover Duitschiand eeî\ iange reets grieven heeft. Wij kunnen oï>snlet langer onderwerpen aan de polltiek «an gr-en wederstand te bleden. Wij hebben het getracht met Duitschiand, wlt zijn mlslukt. 't Is tt>ans onze plient zuiKS te erkennen. Er kan geen vrede zijn op de wereld zoolang het Duitsch impérialisme nlet verpletterd is. i De oorlog in Azie 8.6«s voi^aiiga»# der Londen 18 Feb. — Op 15 Feb. het offensief | beraemer de ln de beeht van de Dahra, op den rechter oever van den Tigiis, hebben wij den omtrek vereverd van e-sne zeer belangrijke strategisefee steliieg, op het rechter front van dea vijand; vervolgens hebben wlj het rechter ces ter asngevaUen en ons doel bereikt op een ftrout van 7OO y*rds. Vsrvolfens hebben wij de o*erwinniDg uit-Kebreid door grenatengevechten op eeoe dtepte v»n 5oo yards en een front van l.ooo yards, Wij hebben gemakkelijk klsiue tegènaan-valleB afsresiagan, ea eeclge uren nadien bs-storœden *ij hît vijandig lick«r canter en vproverdefî 850 yards front. Buiten eetiigc ileir e dntachcnienipr, ïanas de ris'ler uitgezet, hebben w,j garsch de bocht vaa de Dabra gszuiverd. I itusschen lieeft onze ceTîlerie vooruitgang gemaïkt ten Z. ea ten W. van de bocht *an Sktmram. In de» nacht *an 15 toi 16 hebben wij den tijand verdreven uit de kleine posten die hij largs de ririer nog behield en op 16 warfin *ij volledig vac do bocht van de Dahra meester. Op i4 Februari en dea vol«?enden nscht mieken v?ij 1-995 gevangetsén, waa'o.ader 89 officieren, 2 colontl? eu drie comma 1 u*nten. Wij mieken 5 mitréilleuïèki bu»t, 2.500 gewe ren, veel muaitieD, uitrusùng en voerraad. Ooze artillerie heefî talùjke scbeep<bruggen | vernield, waaimede de vijand over de rivie ! wilcie trekken. Veel materiasl werd door ouïe batterijen en door de Turken ?:elf vernield. Op 16 F b., niettej;e^st**t\de het slecht ' weder, mieken wij nog 1 200 yards vooruit-I ga'. g, boven de bocht van de Shamran, zo®dat i onze voorposten thass h4t Zuid-Wester ge-| deelte van die bo«ht bezetten. EUSSISOH FBONT ■ DiHscbe aanvalleu het Rassisch front j Petrograd i9 FeS. — Ten Z. van het lik Wichne*koie in de sectors *an S^metski en Doubatkowka voerde de vijaid op 16 vier ; aanvalien uit met stikgassen. UIT ITALIE Oatmoetiogen tusiebeu roodea S Rome 19 Feb. — Op gansch het fro t artil-| lenebedrljvigheid en kleine ontmoetisgen *an ; ronden. Wij mieken eenige gevangenen. Rond den oorlog Met lijdpii der >iriu» rd n - Londen 19 F«b. — De Beleische ont oerden | die tevug ?<aar huis gestuurd worden, aiin nog enkel t eraamlen. Te Ottignies, op u7 teruskeeresden zijn et f 7 <-p den trein gestorven. l>> het kamp vaa Wittamberg verblijven 7oo < tieke ontvoerden. 1 Mlemand kan zich een gedachi vormen van hetgeen deze ongelukkigen te lijden hebben, ! vooral gedurende de groote koude en dan nog met onvoldoende voedsel. l«di«ifi d« oie^<*9°z<®e6iN»ovi<»g{; mi«luk« | Indien d« veldtocht <}«? ■ [ of Ëngelaud niet toi 6t. overgav dwingt, ▼oorziet men te Washington dat da r geering ▼an den keizer waarschijclijk Am ik? zal ; ; inlichten dat het dezen veldtocht zal opge*en. De kwestie is van te weteo hoelaog de open- ! bare meening in Araerika, diep gekwetst door den booQ en ds onrechtveerdigh«d(.nn *an Dui'schland, nog dit cogenblik /al raoeten afwachten. ? v«ijrsr«a»kke» 1 De twee Amerikaarsche handelsschepsn •' a Soohester » en « Orlear.s » hebben eî»:>d«iliik i de Ameri^aa sche haven verl* ei om naar Europa te reizf n M^n m'sidt dat Ulrïïke wed-din?er. aangegaan werder; Het aleemeen ge-dacht is dat de schepen o gedeerd ullen sa komen. Urie r op 1 De regeering van Brazilie heeft Duitschiand verwittigd dat drie harer schepen, onder Bra-liaan9ch vaandel vatende, op weg zijn naar Burepa en dat net keizerrljk verantwoordelijk sal gesteld wordec, zoo zij in den grond worden geboord. Dat is ten minsie duidolijk gespre\en. I>e v«r«lra IRome 18 Feb. — Volgens berichten uit on-zijdige bron zijn d«s Duitsche mditaire over-hedea ongerust over de steeds taHjker en ( hevi^er be^oogingen egen de regeering te . f Bremcc, Hsmburg, Munich en D esden. ! De leiders an de opstandige bewegmg (! hoortn toc aan een nieuwe groep socialisten die vooral aankieveis heeft in de munitie-fabrifken en onder de bur^«rsklas, die bet mee»î door den honger te lijden heeft. '( Geheime bijeeckomsten hebben plaats niet-\ tegenstaande de voorzorgsmaatregelen en IniettegeDstaande de groote toegeeingen. Te Keuleu, Wiesbaden, Mannheim, en in »£ dere steden op heî Belgisch en Fransch front, werd de stsat vsn beJeg uitgeroepen, daar de burgers gebruik msakten ïan wapens tegenover de soldatec. Men zegt dat eene | cnur.itiefabriek, mar B4gen werken, komt | vernield te wor en. De o*erheden bebben getracht te beletten dat ditnieuws gekend worde in Zwltserland. iierlijss is mi»tt¥rfldea Pa'ijs i9 Feb. — De Buitsehe propaganda-dienst maskt buitenge-wone reklaam rond de krijgsbevrerkingeri der onderzeeftrs, maar ver-geet den naam te ge*en van de koop'-aardij-schepen, welice hij beweert in den grond te zijn geboord. I ttfgeDdï-el merkt men te Berlijn een grooU | miste*rédenbeid op, ten ge*olge der berichten i die seinsn dat de Eogelschen *erscbeidene , onderzeegrs vernield en een buit gemtakt . hebb n. ■ in OosteMKfijk t < De Weenensche dagbladon raden de bevol-kieg aan aooveel mogeîi]k de opoffeiingea en l ontberingen te lijden die de oorlog h*n op- , legt> ; Dô * Reichspost » schrijft dat men in de lente zal striiden om den oorlog te eindige». Aî de krachten van de natie zullen in het werk gesteld worden. Ails ontberirgen worden tôt nu toe vardragec voor oet bestaan ^elf van t r CkytewTiik Hoïi^aïie m voor het^coromisch , c wèîrijn van iîder persoon. Ds zegepraal is de î î algecoeer e taak en iedereen van ons is irer-1 ] plicfct voor haar te strijden. Het oogsr/blik is . I gekomen waarop iedereen, zo»deronde*scheid - s ^an klas, geroepen is om te lijden *amen met r | de sol aten. î t De « Zeit » schrijft : De lange duur van den 1 f oorlog haeft *oor gevolg d« uitputiing vaa | on?.e resorve». Wij moet&n op etix beperktea î veor axdrekecec, vooral wat dekolen betreft. De burgeraeester vaa Weeneîi heeft onla* gs ® iu eene coufereatie îerklaari dat thacs 7O 00g 1 ; persoren door de stad onderhouden worden. k ! De oorloirski-ukens hebben geen goede uitsla-r - gftH opsele^erd ea wi) mogen beweren, zegt * hij, dit zij niet prakûsch zija. Het keuken-gerief ontbreekt vodedis De gemeente heeft 1 ▼èrt'che d«-r>e wekm moetec. wachten naar de le eriog van t en kookketel Hoe ka^ men dan bopen er eenige hond«rdta of duizeiîden te bezittën. Hoe kan de regeering de rijken ver-j I plichten heî eetmaal te nemen aan dezelfde tafel met de armen. Ver d ers zegt hij : De bevoorrading in a»rd-I appelen was in dezen winter hoogst gebrekkig. Thacs gaat het niet beter. De regeering heeft den maximumprijs vermicderd maar in Wee-nen waren geen asrdappelen meer te krljgen. De hooffls ad hetft da»e ij»s So wsgon» an do-în. Vac i5 tôt 31 D-iC. laatst kwamen er e kei ift toe. Alie pogir gen om er meer te kriigen blevea trruchteiocs De toestand werd dieigsnd Dan is de keizer persoonlijk tusschen gekoRseu en heeft veikhard dst waareer het e weder het toelaat, de aardapp'lei sullen aau-gebtacht worden. OfffM®#!» meë®al®eSingtsi* | BelgitcK leppbepiehf i Lo Havre, 19 Febr. — Nitts bijzondert fe stinsn op het Belgisch front. Parijs 19 F«br . 15 n< T Bedrijvighéid dêr rorderi in d» streok van Burnfiauptlehaut. f IKalme nacht op h$t overite van het front. j f9 F«br., 2»M. { Tamelijk ëronte artilleriebedrijvigheid in d* sectors «-an Avoccurt, op den heuvel | i «an Poivre »n te Beronvaux. <# _ . „ ../ t IQnze batteriien bomb*rde*rd*n de vijaad-ge steHi»gen ten W. van Damloup. I In d&.i Elzits voerden wij mot welgelukken een kleine aanval uit. 1 Enpelveh |e««pbepicM Lorden, 19 Febr. 20 u 25 — Wij vernielden een mijnenput ten Z. van Scuchez t en vsrsc^eide^e abris gsvuld m*t troepon. Eenige gevangenen bie -en in onze macht. f Verders niet-s aan te atippen. i R j ■' 1 j \ Derde juargang - S* 654 tetïinîm frij» : £5 Woeosdag 21 Febraari I917a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection