Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1554 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8k74t6g159/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Belgisoh Dâgrblâdl met die laaisia oorloQfëberic&tGXi. Aile mededeelingen en aankondigingen moeten gezonden wcrien ï naar den Drukker-Uitgerer. Ongeteekende brieven worden niet aanreesd. yfWWfliMK*<W>rii—' l^ww—w, ■■' S rSîSLS».:—; " " * j .WAii- F fin OIKUKBuSK-UrBKYKR ; A. T E M P E R | - MUTLE Duinkerkçlaa». 62, 'E PANNE. ^ ^ Prijzen der aankoadigingen volgens oyereenkomsï. — Zich te wendeo bij den Dr kker-Uiteever. ». vjKAAii) op^enoixiei ' 5-- ' -*- * - 1 MM'àw -x> -■". anmr.wmsÊ^vi^S^^^^DgKâKta»- .-m 11» tm i—iliÏÏMi^ili^y|T'Tii I ma-x>-. .a^aaBs^w^MWM^^ Soidater en Viuchtelinqen die naar familï&eden zoeken, wendf u bit den Qitaever die zich GRATIS ten iawen dienste sielu r -jc-àSS^i^Sf^miar-mm m 1 ..u 1 M^^mmm^,^==;=====. '(ijkjerond'tocriogsveld Zfor moeilijk ware het, te raden wat wijvoor hetoogenblik mogeri verwach-îe>!. Wij zijn i mm ers geene voorzeg-gers zoôsIs velen. Ook missen xne met ze den « den tram » in plat Vlaamsch gezegd. iMaar waaraan moeten wij ons thans koudêiï. De vijand verklaart luid op ri; vue krijgsverrichtuigen op het, Oolteitji front geëindigd zijn, en dal hij die thans op hét Westelijk front zal vooî tzetten. Van eenen anderen kant zegt m eu gedurig dat de Duitschers voor don hebben Riga en Petrograd te jbezette s. Het offensief op beide oorlogstoonee-leu lis onwederiegbaar onmogelijk, want toen de vij&ftd nogin voile kracht svas, kon hij zulk» plan niet uilvoeren, nog nain zal hij doen als hij ten einden adem is. Maar wat waarschijnlijk is: 'tis dat de vijand de laaiste schoone dagen zal te baat rieme», om h t offensief te her-nemen mVlaanderei en Artois, want gedurig spre< ktme.- van verslerkingen die op het Wesle ijk front toekouien. Onnoodig te zeggen dut de vijand kalm afgewacht wordt, jjn dat ailes in gereedheid is om hèm weerdig te ont- vangen. Blijft thans het Oostelijk front. De \ijand zal daar moeten kiezen, Kiev, Petrograd, Moscou. Kiev ware een aanlokkend punt, want de bezeiting van deze stad zou eenen grootes» <n- vloed uitoeferien op de krijgsbëwer- kingen in de Dardanellen etide Balkan- staten maar wanneer zouden die daar geraken, Petrograd is ook niet gemak- kelijk te bereiken. Hindenburg za » ov« H^«Cnri" Moscou Jigt 1# h#*"1 Vrt" ,vu ^apoleoiî Deiv,-.1deze stad op 12 Sep tomber en we bejiûnen dezen datun rap te naderen. Z;illen de Duitschf légers zich zoodiepin Rnsland wagen 't Ware te hopen want dan ware hunne vernieling vedekerL In aile geva hebben de Russerj nog haar op hui vel, aan mannen ûebb^n zij geen ge brek, zij beschikk.?n over land genoej om al vechleu nog j .roii Jaug achter uit te trekken, maar de Duitsche pin helmen versmelten als sneeuw voo \ie zon, terwijl <!<= kottUO T*ï \r- t _ —toi vii^zen, als zij îlO; de gelegenheid hebben daar te blijvfn Aan hen den keus. J- B. 4 1830-1915 Ver volgl. De Heer Davignon Minister van Buitr—''""' Drie eeuwen lang drukte de vreemde overheersching zwaar op onze provinciën: Beurîelings regeerden verscheidene mo-gendheden over de Belgische bevolking, maar geen mogendh-eid slaagde er in de zeden en den aaid, die den Belgen steeds eigen bleven, te veranderen. Deze vreemde overheerschingen ondergingen overigens hetzelf'le lot; zij kwamen in botsing met nationale opstanden, die soms zegevierden, soms beteugeld werden, maarimmer broei-den. De Omwenteling van 1830 stelde ze-gevierend aan dien hardnekkigen strijd een einae.î Na-dit veiieden van rampen en omheilen, had Beigië bepaald zijne onafhankelijkheid bevochten en verkregen. De Conferentie van Londen aanvaardde die oplossing, er- kende onze onafkankelijkheid, maar legde ons eene bestendige onzijdigheid op. Noch overwicht noch overmacht van hoegenaamd welke inogendheid. Het Belgische volk aaRvaarde die opdracht. Bleef het beneden de op^edragene, zware taak ? Heeft het de verwachting van de Coferentie van Londen en van Europa beantwoord ? De regeering van onze drie weibeminde vorsten is daar als antwoord op die vrag-en. Maar aan de oostergrens ontwikk1 de zich efne geduchte natie die, onder den vorm van een gewapende propaganda, Europa dreigde te overstoomen. Trotsch over hare macht, bleef zij niet lang uit. om eene primcipe te bevestigen bij dewelke de macht boven het recht gaat. Deze noodlot-tige le r, die aan de geschiedenis, aan het recht, aan de gerechtheid, eenen achteruit-gang van verscheidene eeuwen opdringt, wordt door de Duitschers tegen ons toege- £ - ♦ ; • '• - t jj Daar haar de keus wordt gelaten tusschen eenen ongelijken strijd of de schending van hetgegeven woord, aarzelt's Konings regeering niet. Zij r'aapt den handschoen van den uitdager op. En uit de vesting Luik wordt het eerste kanonschot op het Duitsche gebouw gelost. Zij weergalm deed der wereld van verontwaardiging tegen hetmei-needige volktrillen. Duitschla :d vergafaar België niet, zich te hebben durven verdedi-gen; daarom ving het den oorlog aan me afschuwelijke daden die onzen grond me bloed, puinen en liiken b^^ . . x,JIV U«u ae Belgische nationaliter die wreede beproeving ondergaan; ge-kneusd en bebloed zal zij uit deze treden maar ook vol jeugdige kracnten en bereic de wereld te verbazen door de wonderer harer leefbaarheid. Heden, rondom eenen Koning ge^ schaard, wiens bep. oevin:-jn de liefde zij-1er onderdanen heeft ver root, doordron-gen door een diep betrouyen in de waarde hunner soldaten, wier helt haftigkeid 's we-relds bewonderins: verwepi, zich verlatenc ^ U uvi V UVJUUOl f\r» ' . , 1 egers, wacnten de Belget/' met kalmte der triomfvan de rechtvaardig le aller zakenaf. J. ^AVIGNON. De Duitschers en den vrade Londen 14 Oogst — Min seint uit Amsterdam aan de « Daily Express » « Het Duitsch gouvernement, zal de opening der vredes cnd^r .andelingen, indien die voorgesteld word met aanneem- V-Rrc '-aor-wac nîût : jKtynrpAn.. FI n i t - land zelf zal maar vredevoorstellen doen wanneer de vijandige landsn bereid zijn te bekennen dat hunne oorlogsondeinemmgen tegen Duitschland mislukt tijn. Deze verklaring is op 13 Oogst versche-nen in de « Gazet van Nou Duitschland » en heeft in gansch het landeenegrooteont-roering verwekt, want 'tis! de eerste maal dat den wensch om den vrjde te bekomen, ï aldus uitgedrukt wordt. Maar deze officieuse wc>rden van vrede, zijn enkel een voorwendse om op de ver-bondenen de verantwoord lijkheid van het vervolgen van den oorlog t' werpen. cialisten te vreden gesteldw'jn. De « Kolnische Vo!ksvj!tung » spreekt gansch anders en vertegnwoordigt veel beter de openbare meenin! » Op dezen oogenblik en vrede vragen, ware voor Duilschland ee^'oudig verklaren dat het uitgeput is. tt W'|e de zelfmoord van Duitschland. Natuu'jk zal ons land den oorlog niet blijven vcjtn, maar voor- I aleer wij aan den vrede dlien, moeten de ■ plann^n yan de.n vijaad t ,J vero^ld zijn. I j* «. , Op het Russich front. De duitschers ncten zich ontplooii. Petrograd, 14 Oogst. De strategische toestai^yan het Russisch jeger is veel verbeterd tus'-;fen de Niemen en de Dirna, Duitsche troe-j: - moeten zich ont-plooien om niet omsingei >worden. Oe duitschers vlucfen en laten hunne gekwet»f# achter. I > Geneve, 14 Oogst. De duitsche pogingen cCourland te bezet-ten zijn volledig mislukt. De gevechten die de duikhers leveren, hebben enkel voor doel hunneaftocht te dekken. Hunne verliezen zijn zeer -oot en zij moesten . ! hunne gefe-veUten door de overhaaste viucht . achlerlaten. s Het duitsch offensief voor Kovno is tegenge-j houden. !, i Zij uriilen de eilanden « AJand » 1 ^ Men meldt uit Stockholm aan d« „ M^;aa Post » : De bedrijvigheid der duitsche vloot neemt toe in de Ëaltische zee. De duitschers hebben schijnbaar voor doel de eilanden « Aland te bezetten. Oe Russen nemen het offensief op het front van Bessarabie. Amsterdam, 15 Oogst. De « Berliner Lokalanzeiger» seint uit Czer-novik dat de Russen het offensief bernomen hebben op het front van Bessarabie. Gedurende de làatsle week deden zij lalrijke nachtaanrallen. De Russen bedienen zich van nieuwe zwa;e batterijer. Pelrograd 15 Oogst. — Officieele mededeeling Tusschen de Narew en de Bug hebben wij hevige aanvallen afgeslagen. Op den linker oever van de Bug hielden wij het Duitsch offensief tegen. Wij namen 800 gevaugenen en eenige mitrail-leuzen.Te Novo-Georgievsk werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten zuiden van Dounaielz namen wij twee lijnen loopgrachten. Duitsche troepen achteruit geworpen. Petrograd, ii Oogst. v„n —<«n uitbreidt e e zee tôt aan de rivier Vilia zijn de Russen erin gelukt belangnjke troepenmach.en achteruit te drijven. Russische dragonders veroveren een loopgracht. Petrograd, 15 Oogst. Men seint dat de Russische dragonders gedurende het laatste gevecht van Ostrolenka een Duitsche loopgracht stormerderhaadinnamen «J mieken a kmonnenen 10 mitrailleuzen buit. , e ailes wegqenomen. ! Petrograd, 15 Oogsf. De ontruiming van Riga is geëindigd. De | Russen hebben zelfs de rails van de ijzerwegen | weggenocaen. OO 2. Verscheidene oude gebouwen die met koper bedekt waren zijn thans zonder dak. Het standbeeld van Pieter-de-Groote is eveneens weggevoerd. Men ziet geene enkele fabriekschouw meer rooken. / - - Westelijk Front 14 Uogst. Op den Yzer: Artilleriegevecht voor Lom-bardzijde, Sint-Joris, Boesinghe en Woesten. Duitsche v^rsterkingen komen toe i Eene groote hoeveelheid infanterie, kanons | en muniiiën worden uit Duitschland op het front van Yzer aangebracht. Men seint uit Thielt dat Zondag niet min dan 3oo wagons3 gekwetste soldaten voorbijge-trokkenzijn in de richting van G»,ni. Oe Duitschers bercidsn eenen aanval Verbondene vliegers hebbca 01 lan^s het Duitsch front verkend en hebben bonimen ge-worpen op de reservetroepen. De Duitschers zijn zeer bedrijvig eu bereiden ongetwijfeld eenen nieuwen aanval. De Fransche, E igelsche en Belgische artillerie bombardeert de Dui'sche loopgrachten De verbondenen zijn tegen aile gebeurlijkheden voorbereid. Fabriek van stikkende gazen te Hemixem De « Telegraaf » heeft uit Antwerpen ver-nomen dat de Duitschers in de werkhuizen van >etnixen stikkende gazen en boiiH»^"«g^^i"r- : Eâednijvigheid der Duitsch .-rs op het front Yperen Arr«<s Men verneemt uit Gent dat de Duitschers bijzonder bedrijvig zijn op het front Yperen-Arras.400jonge soldaten die te Gent onderricht werden zijn naar Kortrijk vertrokken en 600 ruiters die te Eecloo verbleven zijn vertrokken terzelfdertijd met iOOO lan (sturmers. Hevig bombardement op Dixmuide Le Havre 15 Ooe-st. — RAlgisch offlcieel oencht. Gedurende den morgen en den namiddag werden d<? loopgrachten rond Dixmuide hevig gebombardeerd. Het geschot was zonder uitweïÉsel. Geene mfanterieaanvallen hadden plaats. in de Oardaneiien Oe verbondenen yaan vooruit Men seint uit Aine: c graph ». In de streek van Krithia hebben de verbondenen versterkingen bekomen. Zij hebben het offensief genomen en twee Turkscheloopgrachten bezet, die volge'ns het oordeel van fransche officieren van zeer groot sfrategisch belang zijn. De Turken hebben reeds 100 000 mannen verloren De turksche verliezen in de Dardanellen beloopen ten minste loo.000 mannen. Constantin&pel is in een hospitaal herscha-pen de geneesmiddelen ontbreken. Het nieuws dat Roumanie de munitiën voor Turkeye niet wilt doorlaten boezemt onrust in. Turksche troepen door onder-t zeeërs getiendeeld t Twee Engelsche onderzeeërs waren de kust IX. 177 Prijs: 5 CellemeH. Woeasdag ! H âugustl 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods