Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

217 0
13 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 13 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/br8mc8s584/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Irde jaargang � Mumper 934 Psrijs : 6 castUs&ea . Donderdag 13 December 1917 -�-T�T~"-.M�......T.'e^m!- �M'JW>Vl>ltgB^!>?ra?T^.TW�W�~Wa^W^ �- ��JJ.m,'A JU)�-U'^ ~�.l :s?- Idmlnlslratlo i A. TEMPERE ka r-Uit rover, 17, rus da Vic, CALAIS -4f Belgisch dagblad vejgehijnende o|[ al de dagen der week �i' Redactie i J. BAECKELANDT I 7, ruo Mort et; CALAIS ses irgg^^�-f^-ifr'-ffSgi� ii�-aig>?,.�yir*,ii-. ABONNEMENTEN laant� Belgi� 1.50 Frankrijk �.�M> Engclftnil-Soilaad 3.00 i-imeater � �.CO � 5.50 � 8.00 n r�hrtjve t � Ons Vaderland � 17, rue de V�e, Calai* 32SE235EEE3E arr �ra �&P Recht door, vrij en vrank voor God en w�k en !and ZIJN OF NIET ZIJN �MBTIOTtlKKI�. NIEUWS TB ZENDEN RUB MORTCT 1 7 CN HUB CH� \ ABONNEMENTSrmjZFN VOOR S01.�ATEN Per weck (,"9 dageas) �S5 . oezw abonnementen dienen met minstens "er ntaaOii 4.in iutallectuoelea zclven, o. a. learijver van � Les D�racin�s �, pken over de hoogo/culturcele '5n de letterkundige produktea pldbefa�mde"kunstenaars, die Wijken � ontstaaders � te zijn : des lettres fran�aises � � vcr- 'an hun eigen volk) en wat van "�e uitverkoren en afstraalde op -aangevende standen, name- "fgerij, vervormt'c en onttooide^ tot eene potsierlijke twee- leid, waarvan als caricaturale �itblijikcH Bej.l�i|iaiis en Z�n- * Ware, vlaamrfche beschaving Die droeve nooden na den oorlog moe- ten radikaal gekeerd. We willen zijn �en volk, vlaamseh van hoog tot laag. Ons privaat, ons openbaar leven moet vlaamsch zijn in al zijne doeningen en uitingen. We willen in Vlaanderen eene vlaamsche atmosfeer die ons toelate al onze specifieke hoedanigheden en ras- eigen mogelijkheden te ontvouwen tot h�n hoogsten bloei : onze cultuur weze niet een brooze, rilde, broeikastsicr- plant slechts gedijend in de zoele zuider- luchten der latiniteit, maar een forsche eik, ten va'lle uit van de fijnste vertak- kingen eener statige kruin tot en met den stcvigen stam badend in Vlaamsche lucht, wortelend in eigen bodem en gevoed door de onvervalschte levens- sappen van een stoer, kerngezond ras. Zulk een Vlaanderen, kloek en'zelf- standig wordt dan nog de sterkste steun van een sterk, �en en onvcrdeelbaar Belgi� en beschikt tevens �ver s tam- vastheid g�ajocg om vreemde invloeden, motieven �ff gedachten ten zijnen bate, ten bate van het vaderland te verwerken, zouder zich te laten opslorpen door de uitzettingszucht van machtige naburen �en zoo vervalt het spotbeeld vanden Chineesehen muur, waarvoor men ons wil afschrikken en streven we doof wel begrepen en stambewuste nationaliteit naar aanvodin� van de wcreldgedachte. Wie zegde daar onder ons, dat dan slechts een Vlaming buiten de naenschc- lijkheid valt, wanneer hij ophoudt zich zelf te zijn. Voor zulk � keerpunt � staan we wel- dra, waarde heer VanPuyvelde en indien de wegwijzer u de baan wijst naar do nsgeering van uw volk in de verlooche- ning van uw zelf zijn, ons richt hij op den eenig degelijken weg die ons brengt in het hart van moeder Vlaanderen, rechtuit, door dik en dun, vastberaden en beslist, in overeenkomt met de leuze * doe wel en zie niet om �. Of was het u g^echts te doen om stijve, academische mooi, t&cring der Leninisleh uiteen- gezet v>4SL door professors, die ver- Tcleede djivtsche of oostenrijksche offi- cieren waren- Hunne lessen waren gesteund op het f oit dat de. oorlog gewild was door Frankrijk en Rusland opgestookt door Engeland. Deze misdaad jegens de menschhcid moest kost wat kost eindi- gen. �|^V;; TDc gevangenen, aldus gedurende �enige maanden opgeleid, werden dan voorzien van geld naar Rusland gestuurd waar zij propagande maakten in *t leger. De wederstand aan de Maximalisten Petrograd 9 Dec. � Gedurende de revolutie der Bolcheviks werd het huis van generaal Broesilofi beschoten en de generaal aan het been gekwetst. Zijn toestand is verbeterd. De besturen der groote steden, de rtfssischeijzerwegbedienden en de legers van het Z.-W. zijn tegen de Maximalis- ten gekant. Verscheidene groote steden van Kau- kasus hebben een eigen bestuur. De kiezingen te Petrograd Londen 10 Dec. � De kiezingen voor den gemeenteraad van Petrograd zijn vastgesteld op maandag en dinsdag. De kadetten en de r�volutionnaire socialisten zullen er geen deel aan nemen. Enkel de Mavimalisten zullen stemmen. Diiitschland wil met eene regelmatige regeering onder- handelen Rome 10 Dec. � Men seint uit Berne aan de � Idea Nazionale � dat Duitsch- land den Maximalisten zou bericht heb- ben, dat het als eerste voorwaarde voor I de vredesonderhandelingen wenscht I tegenover eene regelmatige regeering te staan. �"-�"��nii�rris'rsiin Het vijandig offsosief in Italie Een tijdperk van kalmte De dagen van hevigen strijd werden opgevolgd door een tijdperk van kalmte. De prachtige wederstand der Italianen heeft den vijand belet belangrijke voor- deden te behalen. AI de behaalde voor-r deeien zijn enkel van taktisch belang. Zulks legt uit waarom de krijgsbewer- . kingen gestaakt werden op 7 en S Dec. Tijdelijk ziet de vijand af van zijne po- gingen op de vallei van de Brenta en bevestigt door dit feit het belang van zijne verliezen. Deze bestatiging is zoo- veel te belangrijker daar mpn de kop- pigheid der Oostenrijkers kent om ncr- haaldepogingen te doen tegen dezelfde punten. Rond de Krijgsbewerkingen Voordeden in bergstreken behaald moeten onmiddelijk kunnen uitgebaat worden om vruchten af te werpen. Maarschalk von Roetzendorf stuurt nog altijd nieuwe versterkingen. Rij herstelt eveneens den muniti�voorraad en verplaatst de kanonnen alhoewel het terrein voor dit werk zeer slecht is, ten gevolge van de krijgsbewerkingen. De toestand der Duitschers op de hoogvlakten is nog verslecht door het gebrea aan water en de moeilijkd be- voorrading. De verliezen van von Hoctzendorf zijn geenzsins in verband met de be- haalde voordeden. Volgens een gevangen genomen offi- cier zouden verscheidene vijandige di- visien tot eenvoudige regimenten ver- smolten zijn. Volgens de bekentenissen van ande- ren hadden de stormtroepen bevel'ge- . kregen kost wal kost de Italiaansche, lijnen te doorboren en de vlakte te be- reiken om een-bewegiogsborlog-mogd�jk te maken of ten minste gunstige win- terstellingen te veroveren. Alhoewel de vijand bekent dat zijn eerste offensief gestuit werd en dat hij talrijke steuntroepe� Vtcn. hulp moest sturen, mag men nog nieuwe aanvallen verwachten. Maar eene. Verrassing:'~Ut-l niet meer mogelijk'en' nieuwe weder- standslijncn zijnen bereid den vijand te ontvangen. Vijandig tegerbericht Rome 10 Dec. � Een vijandig leger- bericht zegt dat een hevig artilleriege- vecht plaats heeft op de vlakten van Asi- go. De veroverde stellingen van de Sise- mol zijn volledig van Italianen gezui- verd. Veertien aanhoudingen Rome 40 Dec. � De Tribuna zegt dat veertien socialisten aangehouden #j�r-'" den te Milan. Er ie kwestie van een agence voor deserteurs. %y& #i.�":'ii- -; u/lm �11. i,.� - BE REf�lUTiE Alhoewel de politieke personen aan, het bewind gekomen zij door ongrond- wettelijke middelen en zich betitelen als � Voorloopigeregcering � denkt men niet dat zij het inzicht hebben de repu- bliek door een ander regiem te vervan- gen. -S��Ti , Men zou eerder denken dat de over- winnende partij de demokratische partij omvergeworpen heeft, omdat deze hel republikeinsch regiem niet genoeg ge- negen was en daarbij ook, omdat zij kest wat kost het bewind wilde verove- ren. Men schrijft de beweging toe aan de kuiperijen der Duitschera die er om zeggens zooveel propaganda voeren als in Spanje. Zij hebben zooveel te gemak- kelijker spel daar Portugaal moeilijk kan bevoorraad wprden, worden ? Wat beteekent dit buiten^ woon stilzwijgen rond zijnen persoon ? Waar bevindt hij zich ? Zou hij soms niet te voorschijn komen op 't oogenhlik dat Rusland reddeloos verloren schijnt? Zou hij nog niet een rol te vervullen hebben ? In alle geval zou hij ongetwij- feld een aanzienlijken steun vjnden bij de generalen Kaledine en Kornilo�. De wapenstilstand zou kos* wat kost gesloten worden Petrograd 10 Dec. � Alhoewel de eerste onderhandelingen niet op wiel- tjes afliepen schijnt het dat de Maxima- listen kost wat kost een wapenstilstand zullen sluiten, Indien de verbondenen hunnen oproep niet beantwoorden. tiet belang van den tegenstand Petrograd 10 Dec. � De Ataman Ka- ledine trekt zijne troepen samen. Reeds bedreigt hij Ekaterinoslaw, Klarkoff en Moskowa. De steden Avorden niet be- voorraad. In Kaukasie bestrijdt de ataman K.a- roulof de troepen der Maximalisten die hem trachten te wederstaan. In den Oeral houden de kozakken van "Orembourg onder het bevel van den staman Doutoff de komitcitrn der So- viets aan. De r�volutionnaire komiteitcn rukken op Tcheliabinsk, waar de trans- siberiaansche spoorweg ineenloopt met de russische spoorwegen, ten einde de bevoorrading komende uit Sibe- ri� voor het center van Rusland- te belemmeren. De Rada van Ukranie belooft Kaledine te ondersteunen. fCerensky minister in Siberi� Stockholm. � De regeering van Siberi�" is .volledig.gevormd. Men heeft Krensky de portefeuille van, justicie aangeboden. De gouvernementen van Orenbourg, Oufa, Perm en Samara hebben hun zelf- bestuur uitgeroepen en eene afzonder- lijke grond wettelijk� vergadering bijeen- geroepen. De voorwaarden der Maximalisten � Petrograd 10 Dec. -� De Russische af- gevaardigden hebben een wapenstil- stand van zes maanden gevraagd. Dat de vijandelijkheden enkel zouden hernomen worden 72 uren voor de af- braak der vredesonderhandelingen ; dat alle troepenvervoer zou gestaakt wor- den ; dat de vloot de golf van Riga en de wateren van de eilanden Moon-Sund verlaat. De voorlooprge wapenstilstand laat de verplaatsing der troepen toe tot eene divisie. De Eoeineensche regeering tegen de Maximalisten jassy 9 Dec� Men seint dat de Roe- mcensche, regeering maatregelen treft tegen de agenten der Maximalisten die zouden pogen propaganda te maken in zijn leger. .' ^4" Be tear acu vermcerd zijn Londen 11 Dec.�'Volgens de �Times� zou de russische gezant te Washington vernomen hebben dat de gewezen tsar door zijne bewakers vermoord werd. � Een aannemelijke vrede S* voor iedereen Lausanne 10 Dcc^� De � Viener Ar- beilerseiting � schrijft : Het is niet moeilijk een wapenstil- stand te sluiten, maar indien men de vrede wil, dan is een volledig akkoord noodig op al de hangende -kwestien tusschen Rusland en de middenrijken. Men begint reeds te spreken over waarborgen voor de middenrijken. Dit weord is buitengewoon gevaarlijk^want het doet een zekeren twijfel ontstaan. De sterkste waarborg tegen de toekom- stige oorlogen van eene eerlijke vriend- schapzijn niet onze groote gebuur. Wij willen tusschen Rusland en Oos- tenrijk geen nieuw Elzas-Lotharingen scheppen dat de oorzaak van nieuwe ge- schillen zou worden. De volkeren willen dat de middenrij- ken, van de vredesonderhandelingen met Rusland, gebruik maken om aan de andere volkeren te bewijzen dat zij ge- reid zijn een eervollen vrede te sluiten. Indien de verbondenen dit aanbod weigeren zullen wij gedwonge* worden den oorlogen den strijd voort te zetten, maar allee� dan wanneer de midden- rijken geen voorstellen aanbieden aan- nemelijk V00.1 iedereen. ��| Be zaak der verbondenen 2el�! in 6&V&W zegt Winston Churchill Londen 10 Dec. � Het Engdsch volk weefgoed waarom het strijdt en de oorlogsdoeleinden die het 'beoogt houdt het voor rechtmatig. Het zal de�wapens " metnederleggen voor dit doel ber'eiktis.'- 't Is in deze bewoordingen dat Win* ston Churchil verklaarde dat Engeland den strijd zal voortzetten tothet uiterste. - Ik beken, zegde hij, dat de toestand ernstig is en men die over twee maanden niet kon voorzien. |fefc;yad�rlaij�* is f|�1"] gevaar, de zaak der verbondenen & �& gevaar, de demokratische beschaving [s in gevaar. Zij zal htt nog zijn gedurende een niet te bepalen tijdstip dat aanzien- lijk schijnt te zulten zijn.. De afvalligheid f ��Rusland zal de Duitschers toelaten belangrijke troepen- machten naar het Westen- t� sturen. Wij moeten ons niet bovenmate v�ront- rusten want wij hebben middelen om te zegepralen. ^ Wij moesten wijkeK'"'voor Kameiajk maar deze aftocht is enkel tijdelij^Wij zullen dien tegenslag goed maken. De eindzegepraal hangt af van .onzon-ymfr Hevige ar�i�eriestrijd ten Z, ||| Scarpe en ten N. van de L�ve Laatste ojpcieele berichten Fransch front PABUS, !! Dec. 15 u. Ontmoetingen van ronden om Tahure en tin H. van Bezonvaux. Middelmatige artilieT�ebe�rijvigheid in eenige sektors van Lorreinen en dsn Kcogen Elzas. PARIJS, 11 Dee. 23 u. Middelmatige artilleriebedrijvigheid op het grootste gedeelte van het front. Gesn Infanteriebewcrk�ngen. ii�lr- gesch Engekch front LONDEN il Dec, 15 u. Boide artillerl�n waren buitengewoon b3- drijvig in den sektor ten Z. van de Scarps en ten N. van de Leis. ^ In deze streek heeft de vijand zeer hevig eenige dorpen bescheten. Gisteren avond voerde de vijaird een ver- rassende aanval uit op een onzer, kleine posten ten 0. van Epehy. Hij werd afgeslagen. Voor Kamerijic ontmoetingen van ronden. LONDEN 11 Dec., 23 u- Wij maakten eenige gevangenen tijdens een verrassende aanval ten W. van Ntiiluch Een Duitsshe raid werd afgeslagen ten Z. van ArmenUers. De vijandige vliegers tnocden zich vooral bedrijvig ten W. van Kamerijk waar zij ver- scheidene malen ds. onze aasvieJen, De onze beschoten derpen, ba-akiamen�an en loopgraven. Vier Duitsche vliegWgeta werdenr neder- Vandaag om 11 uren vertrokken on�a �He- gors om de-Duiische munitiefabrieken te gaan bombardeeren. De streek �. - hetaeng: doel lag was met woMrea overdekt doch zij trokken verder. Zij ontdekte� een fesfn" ijzerwegvertakking ea wierpen �*> hunqs bommen. "l�^3 Allen keerden terug. iwer- sa ia R0IBE, M De� Op gansch het fe�nTh�v�^3~2] kingen tusschen de Eresfa en i de kuststreek. Gisteren namiddsj 'weerden de Duitschers eene krachtdadige pcc,ir,g all omv de stsliin- gen van Agenzia-ZuHiani te-ftsro�er�n. Na een bloedig gevecht werd hij s?ae;!�a �' gen en K�i talrijke doode* �p he� terrein, '-if: Twee Duitsche vlieg�rs v/erdsn ned,3rp'- schotcn, ~r. i **'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods