Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

392 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z31ng4hr2f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND stichters: i. Basok<!abm«n«. ie»pm 4, Belgisch dagblad verschijnende op ai de .dagçii der weët ixscimîJviXGEX « Pepaïaanil Beïglcl.ÇS FraiikrSjk 3,35 EngclamMIollnsiI 3,58 Ver }rimi">fcr » 5,00 » 6 oO » 10.00 ! I ! R1CBT 000R, VRIJ EN VKARK S VOOR €0» EN VCLK EN I.ANO $ PlEDAÛTinÛTUKKEN, NIEUWC TE ZEMDEM RUE NEUVE, S« EN «Ufll CHANTIJ.LV, TT«, OALAt ' ! /i» 1 i^c8iki.1vi\gë1v v^ok soloatën * i p,o« trr>9 llttâron) 0»35 DEZC IKSCHRUVINQEN DIENEIS MET MINSTBKtt , » r j weei»j7«abui;«,oo <o HUMM1.RS 1NEEN(? AANœcvRAAQD Cn dabeluki!!' 1 lïiaaaci *t,ÏU AAN hetzelfoe adres qezonden tr worden ONS T00NEEL EN ONZE SOLDATEN In de laatsts tijdea werd veel over tooneel en vcornamelijk over vJaamseh iooneei g. iproken en ge-schrt-ven. Ik ben geen tconeelcriti-cus ; 'k vraag erkel eenige eenvou-dige. gedachten te mogen aan too-neelliefhebbers voorleggen. Oûs Vlaamsche volk heeft in zich nog iefs overgehouden van de prachtigs kuGstzbl onzer vaderen. Eîjziet or<ze soldaten ! Waar muziek is of toonee), daar zij'! ze ; ze zijn op vertooEiogen verzot en zouden uren ver gaan ora eene op^'oering bij te wonen. Dat had men al vroeg b'cmetkt en in 't léger zag men ook langs ?lle kanten too eeikri. getjts oprïjzen, die fees jes inrichtten voor onze soldaten, meestal in 't fransch, of « per gratie » met een beetje vlaanisch... totdat eindelijk ook eenige vlaamsche gro pjes lot stand kwamen. Ik laat hier t.otaal buiten spraa!= de pas in weiking get eden Vlaam-scht Toonfplgro p van 't léger. We rebben er iang naar gewacht, • re-gen resds de pracht-opvoeri; g van « Warernr t> en verhopen dat ons door ci n troep -an I)r De Gruy<er uog veel k^nst zal te genie'eo gëge-vari woraen. De geieerde professer laie ons selfs toe dan w-jnsch uit te drukkan râeer moierie werlun te hooren t'.1 ktïjgen opdat o\jzh een-voudige Vlaamsche jong-ri* een grooter aandesl rn^gen hebban aan dat krachtig voedsel dat on zen geyst en ons hait wordt toegereikt. Verguef me, beste vrienden, dia torîe aîwgkii g. Da kkinere kringen bestaa- dus. Wat voeren ze op ? Ooh, laten we 't in een ei-'c len volzin b keif-n=>n meestal pruikwork, zautiooze klachtspelletjes, domine komîek cli bij nader beienken de schou-ders djet ophalen... Kunst zou men ver mogen gaan zoeken... WUW " ' • S De' reden daarvan ? Wij vinden geen passende stukken. We weten niet waar aan goed vlaamsch too-neelwera te geraken... Zon een vlaamsch tooneelliefheb-ber het verJienstelijk werk niet kun^eM aanvatten een lijst op te ; maken van .eenige werkje's die door Onze soldatenkringen kunnea ge-speeld wordau ? Onze vlaamsche jongens van den Yzer zouden hem grootelijks danken voor die goede daad... En gij dia u bazigboudt met de tooneeikringetjes op het front, dôïikt wel hierop na : het tooneel ■ moet niet alleen dienen om onze mannen te doen lacnen dat ze hua ; builc houdei% maar we moeten hier ook een hooger doel nastrewn. In ailes moeten we do ontwiikeling »aar geest en hart van ons voile in 'i cog hoaden. Het sluimgrend kunstgevo 1 moeten wa wakker sebud'ien en louteren van alien vr.-emden misw -s la elles moetes we tracht in ons voik hooger op te voeren. Daarom wilien wa niet van (iio iiehte fransch* tooneellitfera-tuur waarmêg ze onze jongens paai-en en waar ni êe men niets anders 7.0 kt cian succès door 't streelen der lage driften ; w^arin men de vrije liefde voorstaal en de huwe-lijksbanden ov^r den he el haalt. Wij, Viamiogen, willen zulke stukken niet omdat wa ons volk bt-minnen en er willen van maksn een zedelij i-gezoiid volk in een ver-jongd en vrij Viaandcren. Ontwikkêiden, houdt een oog in 'c zeil en helpt allen mede opdat' hot tooneel op 't front niet van den wa-ran weg afwijke en den smaak onzer jongens met bederve in plaats van te zuiyeren. Jozef BRAND.T. ~ >—-- „r.. ' ?retu.aMiDK: „ HOE PARIJS ZAL VEROEDIGD WdRDEN pi Ksaoavuwr grooter gevsar dan Îraepenîiiinval Parljs, 21 Juni. 5^1 Vollo vrij&eid is de dagbladen gege= vea oin de verdediging van Parijs te =î=l heiprekea. Ziehier wat eea beric'atgevei K z°st: âJ Men denkt niet dat de Duitfchirs toi aan Parijs zuUeu kornao. Dit is da mec-riiag van «is met kenrJs \an zaken raojcs spreken ; maar er heerscht eene _l zekere vrees — dat de vijand ee-oe gere-gelde beschieting zou kunnen aanvan-I gen door zee» en belegeriugskanons oJ 1 w| door de monsterkanons die reeds eeui' 'Qn| R<n tijd stil iijgeu of ook no» door hua ?en I Gothas. De efrste vrftfcs kaa maar gewdttijjd x)thl worden ais d« vijand §0 tôt 40 Km na , clirl der dis hoofdstad fcomt. Voordin oùgca-niet| blik zija de wegen iarsgs de Ourcq en de !P rl Marne ontoegankeiijk en de overheden " jzijo veizekerd tijdig de stad te kunnen !outruioien in geval de Duitschers door-ii.eken.Bikke Bertha's aandeel Eene beschi-ting met verdragende kanons als de ciikke Beitha moet ook \oorzien worden, maar de Fransche >liegers en kanosniers bebben reeds drie dîzermonsterstot zwijgengebracbt, P.icdelijk eene beschi tiug bij middai van Gjtha's kaa ef^eweerd worden. Voor het oogenblikfccs aatdo vrees vo. r do beschietiû^ van Parijs tnaer ia soh jn «an in Werkelijkheid. Be verdcdigingswerkeR W'erkersploegenva>. 50 mar, elk,zullen ^ûor loon ea buJp^eid 22,50 ir. daags "ïit.angen, Aodera pioeg-en worden ge-\ormd. lir is ook besloten een duiîsnd-lal krijgsgevaagenen te gebruikea bij vêrdedigisgsweîkerj. în dit geval zullen ploegen vrijwjJligers gevormd woi-dec. Het meer^udeel dezçr krijgs- gevaugcnen werdeadoorde krijgsradei veroordeeld en door hun goed werk ei ^ good gedrag suilen zij vermindering va( ' straf bekomen Het nieuw comiteit var den gemeeateraad, dat ia nauwe be F trekiîioyen w',1 blijven mel het verdedi giag^camiteit, zal dagelijks zetelen. ; „ « ^ r P " W(tarde Heer Hoofdopsteller, ,t Mfitgeroagen zie ik in uw blac - vaa 15 Juni, dat, ia rijp3 o/erwe-n 8^'^) eeïî neuvaine — de censuui 3 j de ppnama van mijn schrijvc-n ver-" j oorloofde ; zij is dus tôt bewustzijr f g kornen dat de « ei tente » vechl i. | voor de « vrijheid ». a ! Ma-r met nog meer verwonderint lees ik to von mijn schrijven : « wi d ontuangen ZOOEVEN... Zooë en ? Neéo, bcer Opsieilêr, mijn schrij-a ven is van 20 Mai gedagteekend er Q ! wèrd reeds .ioor de censuur uit uw u blad van 6 Juni Lael en al geschrspt, - Ik houd eraan dit vast ta stellen. j Da dagte; le oing is hier van belang. :ln mijn scbrijvën vsn 20 Met, zei i ik : « De cammissie staat cn valt dm e ; met den minister die ze inslell. » k ! Toen ik dit sebreef kon ik niel e vermoeden dat zija val zoo nab;j s j was. De heer de Broquaville is sinds •; ; di8n afgetreden en de commissie is 'V'spoorloos verdwenen. j Maar het gebeurde bewijst dat ik □ 8ehjk had rne tegen dj i;istelling der onlwurpsn commissie aoor eer: enkil rninisttr, te erzetten, Da yiamingen vragan commis-a sie die 1 ood'g mogeiijko waar-g borgrfn opleveri ; z j rn- eu en he] . ernttig met da Via a mac fie kweslie, : Nogmaals dank bij voorbaat vooi 3 ds opname. j Mt t Wdra hoogachting. Dr VAN DE PERRE. BE VOLK'-KEMîOKD 1 ôproep tôt de verbondcsiea i om t Prcsidanî Wilson Se volges : De icdrukwekkende oproep van J,orc i Gzey van 1<ailodert, (gewezea geheim-, schrijver bij het mioisterie van Buiten landscJie zakoe i dis gisteren medege' deeld weïd, zat in de v/ereldgegchiede-n.'s als een der schoosste bijdragen toi algemeanan vrede geboekt staari. Hij i komt van ç'ën maa, wien karakter ex îfvefisomstandigheden met een gezag bekleeddea dat geea ander Europeescli staatsman bezit en wien de wisseivaliig-heden een aandesl in 's weralds lotsba-stemming gaven aiieen door dît van Président Wilson overlroffon.Doorzijne medeburgers is Lord Grry lang aanzien geworden aïs de verpsrsoonlijkîag vaa el wat goed is ia de openbara overleve» riagea in Eogeiaad, maar de onlaEgschc opanbaringen van prias Lichaow3ky hebbsn hem een oebetwistea voorrang gagsven in de aianschliaveade vereeni-gingen. Het is tôt de geheele wereld ook dat hij heden sijn boodschap rient Het is de booisehap, door het volk îa Euge-labd zoolang verbeid en ia iedar îaod zoolang verwacht, en zijn verdienste is dat hij Europa een iî'auwbspaalde ea meeste.iiîjke li*idi;jg geeft op den %veg doo? P,esïdentWilsonaangewdiîea.Wel-licht îson die leiding sieehts komcn van een staatsmaa vaa eersten rang, oatsia» gsn uit alla opeabàar ambt ea daardoor in &taat met lïîare, niet-dubbtlzinnigs woorden ta spr^ken, ais iaman.l dis 's werelis ramp aanschouwt met bsee-der gtzichteinder en viij is van aile weerhondendheid of ambtsverplichtiQg. l.ord Gr«y's oproep tôt hat vormea vjn een voikeran-verboï d is geea aïeuwe voorstelliog eijner gedachtea. Lang r/eds voor dén oorlog stresfde liij naar dit dos], ea hij betrac jt o het afweren van de ratip die hij zag aaderen, door den weg le baaen tôt eeae aleuvve we-r-.ldiijrïchtiûg. Het was eene moeiïijke taas te werkea vaa d«n eenen kat>t om de « verboadeaen » samen ta brengau, ais eone verzekeriag tegen de ramp, en van den aaderen kaat te werkea voor de algcmeer'O o&twapening ea eeae alge-meeae verstaadhoudiag oader de volks-ren.la 1912, als hij Europa {usschen de kiippen vaa den Balkaa-oorlog stuurdo, scheea hij gelakt ta hebboa, en de opan-baringea vaa Lichnowsky zija tea mia-ste eene ontegeasprekelijke getuigeais van zijn pogiu^en om da wereid te rsd-dea. Ea nu, op het einde vaa dea vier-jsris8n ooriog, neemt hij doa draad op die in CK>gst vaa 't jaar 1914 werd var-broken. Hij neemt den draad op, om zija doel terug te betrachten dat aa de îragedie van die onuitstaanbare jaran ia 't volsta daglieht giooit. De les van da tragedie is voldoende! De oorlog hesft gatooad, zooais hij zegt, dat of oorlog of beschaviag moet vergaan. Er bestaat geen middan-weg. De tegeastrijdige Icerstelsels vaa miiitarism ea libéralisai kunaen niet langer samengaaa.llet esne of het andere moet de wereld bsheer-schen, en het tiade vàn den oorlog zal baslissea ais die e :rrhetd door 't Zvvaard zal tôt stand komen of door vrijheid ver-z.-kerd door dan eendrachteiijken wil en de mschtvâa de vrij a naties. De Duhschers wl!i?n die fenh i.d be-werkea op krijgskuacllge groadvesten met het Pruisisch zwatrd als verzeke-riog voor vrede. Dat is het oogwit vaa imperialisai tôt het versta gedreveD, Maar de tegeaovtrgestelde betrachting is gc-eo t rijgskundig alieenheerschappij vaa da seaa of den audere groep der mog». dheden. Er is geen vrede op de wer id mogelijk gesteuad op l^ijgskun-dige grondvasten. Hft tegeaoverstelde vaa het Pruissisch ideaal is eene \olle-dige afbreuk met het verleden eeae nkuwe weraldioricbting, met wegrui-ming vaa tegeastrij-iige krachten, met algemeen recht verzekerd door den wil en de macht vaa geheel het menschdom, eu m?t verbaas iajf vaa ds wet ; macht is rteht, ia de latcraatiocalazakeri z..o-.gls die wft verbaanen is uit don kring vaa da persoji lijke beia?jgeia, Kaa "man dien uilsia^ niet bekoaien, dan is de j oorlog verlortn eo de br-schavsng is ge-dotm.l* * * Lord G ri y dciï.st niet ttrug voor de gevolgen dergelijker worstelling. Zij be-teékçnt dat wij »lle wraalslust nmten van kant zetten en dst de r.àties innetei bereid wezen eenige harci' overleverin gen en barer gewoonten op ta offeren wat in het verleden onmogelijk ware ge^ weest. Zij beteeksnt dat Duitschland na door da bittere medicija genezen te zijn en varsiaanda dat macht een mis. daad is, dia de werald nietkan dulden. H oen deelgenoot moet zijn in het rtieuwe wareldstslsei. * * * la den luchtkrlng van den oorlog is d het niet gemakkelijk deza zaken te aan-schouwen, maar er is geen aaderan uit-i- weg mogelijk Lçdisn het measchdom wil gered worden, en de kalme voorstel-i- ling vaa die ontegensprekelijfce waar -t heid is de grootste dioast, dien Lord j Grey, aan da wereïi bawszen hesft. Hij q heeft het ware doel aaageduid waar- 2 voor de verbondenen strijden, en door [1 de ingeving van dit doel allsen kunnen ■- wij wianaa of dea zege verciienon. S u , -.r,. 0 l 0e sfrijd îegen de duifsche 3 onderzecëfs 7 KommaDdant Rnsa van dea duit-sohen duikbôot ¥ 53. dezelfde die in October 1915 eeue reis deed naar New-\ ork, ^af onJan^s eene voordracht te Mûa.chen over de verdsdigingsraidde-len die de B mdgenooten eebruiken legen de duitsche oaderzaeërs. Da duitsche onderzeeers varen door hetEngelsch mijnveld derJNoord-Zae, begeleil door eenige achepen. en dit zonder veel gevaar dank aan den on-verpposdan arbeid der duifsche mijn-visschers. Eane der gsvaarlijkste hin-derpaîen is het 40 km. lac;? sfalen net tussuhen Eales en Dover. De mazen zijn een vierde van een metargroot en aile 200 meters zijn er honten vlotlan aan vast < eh? c lit met oatpîofbgra stof-f?,n. Znohaast eene duîkboot tegen dit hard gespannen'net ainhofst, ontploft het houten vint en dadelijk kornen er talrijke jachtschepaa aaagevaren. Onze duisbooten varen of boven ofonder het net. Voor zooveel men w#et (?) ondanks Sfovaarljke verra?siogen, is er tôt hier-toe nog ge>-n eene onzer dnikbooten ia-gelaopent?). Dergelijke netten beschut-ten de havens van Wcâf-Eageland en Scbotland. M«er dan 5000 schepsn van allen aard, torpîdnbooten, oïderzeeërs, mo-torbooten, slo pen, maken jacht op de duitsche oaderzeeërs. Daarenboven worden er vallen uitgespreid tegen die duikbooten dia naar de meeninc: van dan voordrachtgaver heei primitiefen ondoelmatiar zijn ? Al de sch^pen zijn eewapead mat kanonnen en bommen. Deze bommen zija vastrehecht aan den achterstaven van het schip en zijn gaiaden met honderd kilos dynamiet hangende'tot eea zekere liepte. Dit ver weermtdiel is zesr geducht door de duifsche oaderzeeërs. DaaT varen ook veal wachîschepan voorzien van zesr vo'maakte luistertoestailen, Is de zee kalm, dan fcumen zij heei wat het ee-rucht op'anifen van een naderendaa duikboot. Dadelijk trachten zij danmet da hulp s'an andere sebepan den on-derzetscH^T viiand in een drijfaet te wikkelsn. De Eigelsehenhopçnbianen korf, dank aan hf t uitvindiha-svernnft t'a s dea A^nerikaan, dea aantocht te kunnen seinen van eaa duikboot op een afstand van 18 km. Lang.f de Kusten ontmo t men een groot g. tal bastuurbare ballons ea viieg-t lestelie*!- Zij ook worden zeer gevre :sd door da duiischa oaderzeeërs. Het grootste gevaar r-chter is de vij-mdclijk > duîkboot dia op dea loer ligt op da plaats waar zij kruisen. De Engelsche schepaa hebban ia den laitstea tijd een nieuwvèrwoermiridel uitgevondea tagea duîlscii - oaderzeeërs, namelijk het ro'ak-!iulsel of kuastmatige mist, dat sîj zeer behendlg weten aao tu wenden om hunne sehepea oazichtbaar te maken. Gowc.onlijk zijn huane sebepea ia zee-grijae tint gcschilderd AUijd reizeo gij in g"o-p en varen zigzagswijzs. Va^ haae?? af sturen wij op ao?>vî"sag van , ee?i ziek?si-«rplegsr die er zich msete wi! §e« ^ lastai», dagslijifs 10 Kummsrs vaa « Oss Va-deî land » feostîloos raar de H^spitaies. Onse rggsîmatiga tsisrs, door ziakte of ,«rwonding !n de îîospitalaa ve;zorgiS, iu!-5 liR aldus hun blad niet mSssen. Dezaverzen» 1 disg zai gedaan worden zcoia«g or?ze midde-j len het totUt«n. Pc ôostcnrijUsclie aanvalsbowegirtg Mislukking op de Montello hoogten GI VECHTEN I V DE MOFR ASSF.!* ITALIE HOUDT STAND Ksnosiîiesi over de Pifeve Italiaacsch front, 21 Juni, van een brief wisselaar. Ik trok gedurendo den nacht naar het yak v*aar de Téheco Slaven strijden en ïk ontmoette ze, terugkomend van een viefdaagsch gevecht, een ge^echt waar-bij do roodo en witte Baheemsche vlag op het veld %vapperde nevens dsn stan-daard der Verboadenen. GedutSg wer-den zij door machinegeweren beschoten. Chapeb, een dër lieden die zooveel werkte in de aanwervirsgskoropen om de legers in te richten, werd gedood in een stormloop tegen een rnacliinegeweren-nest, lu verbléef twee uren met de 'l'ch;-eo-Slaven. Hun beveihsbbar, een | Itallaaasoh officier, zegda dat hij zeer j voldaan was over da ma 1er van etrijden • zijaer mannen in morilijke omstandig-| heden en ord=.r eaa regen van kogels, ! bijzondcr daar dit hun ecrste gevecht . was. ! Da stiij i duurde al maar voort in het : vak vaa San Doaa, wonnen de Italianen stUaan vaid, alhoewtl de vijand een ; aantal kanonnan ovar de rivii'r gebracht i heeft. De vijand, zoo vertahlo een ont-j vlucht oostBnTijkscb. officier, nan» alla ; toebereidseïèn oai eea nieiuven aanval 1 te beprobven. i De b'ruggen over de Piava werden 200 ; hevig door de Itaîiaansche kanonnen baschoten, dat de Oostenrijkars vlieg-, maohianen gebru'ken om voorraad over de riviar te brengon. gezegemâ woord Het gevecht geschiedt bij pooaan, maar is zeer hovig en de verliezen zijn waarschijaîijk van weerszijden zeer grtot. De gehuchten Fpssalta en Capo di Argive, aan de bane Jea Piave, werden gislerea zesinaal veroverd Laags den liiik r kaat hield eene Ita-liaatischa legarafdecliag den dijk aan de Piave en weerston i £,eheel den dag 1 < i den aanval van vier afdeelingen die ! zochten de Piave overtesteken. Lager naar de zee gelnkten de Oosten- 1 rijkers erin eenige gewapsnde auto's en ; kanoas over te brengen. De methode die de vijand gebruikt is t eaa « iosluipiag » een nienw' gezegend , Duitsch woord, dat men nu overal hoort. Die methode bestond ia het gedurig vooruitzendan va n verkenners der storm-troepen, vergezeld door welafgerichte * nandgraaaatwerpsrs, vkmmeawerpers en bajonetvechters, alsook van vçle ' iichta machiengeweren. Het yoor« .en achteruitgaan in dea strijd brengt soins de aardigste voor-vallea-bij. Zoo zag men gisteren een kloeke maa, gaheel naakt en met bloe-deade voet op een fists rijden. Eaa klee-uingsmagazijà moest verlatan worden tan gevoljgfc van den vooraitgang der . Oostearijkeys. Die Italiaansche soldaat moest aich zoo rap uit de voeten maken om niet gevsngen te worden. Ben «utivai voorkomen Gisteren werd een hévige tegênaanval gedaan lan^s twee sametsloopande we-gon rond Montello. Het gevecht durn-f nog voort. Wij herwonaen een deel van don vcrloren grond en nanien er 1.000 antîere kiiigsgevaagehen. Jjû aanval geschiede na eene voorbe-rtiiîbg door kanonnea, maar alleen de voornaamste punten werden baschoten, hetgeen niât voldosnde was om de Oostedrîjkers in le iichten. De Italiaar.sche aanval geschiedde zeggea de krijgsgevaagenen, een uur voor den aanval beleld door de Oosten-.njkers op dezelfde plaats. De vijand wnde de steenea brug te Ponte di Bziula inneinen, die alhoewcl gedeeltelijk ver-nitld toen een beteren doortocht zou geven aan de bruggea door de eenie gebouwd. s ■mia—— ? Oostenrljls. t 3 150.000 werksîakers r h Wetneu s WAKQnDELIJKHEODN TE WEENEN DE DUITSCHE GEZANT BEDREiGO ? Geneva, 22 Juni. ^ Het voik ta W^enen eischt biood ei; 't vrede. De afgevaardigden der werklie-g den zetelen gedurig; de ieiders der vei-' ^ druktj nationaSitaiten komen tweemaal daags bijean en de regeeiing heeft aan a de meer gemaiigde socialistcn eene ver-, gaderiag voorgesteld. 1 Het is du ambtelijk bfvcstigd dat de - waï ordelijkhedea Woonsdag begoaner ta Wcenen. De ambteiijke talegrafische 3 niiuwsbeitchtea eckter zwijgen over dî e vvetkstakÎDgan in de munitiefabrieker 2 die steeds toenemen. Woeasdag avoad waran er, zo ials gezagd werd, 44.000 warkstafeers, en r nu zija er 150.000. Dit i:ochtaas oadei 1 aile vooibîhoud. Hoe slecht de toestand ia Weeaaa is, j hij is nog veel er^er in de buiten. 3 stedec. Gratz en «ndere stedeo blever drie wtken zoader brood. Voor de nieu we oogst zal gebruikt kunaan worden ' moetea cog yijf wtken v rloopea en ah Oosterrijk de hukiiga çnoeilijkheder 3 ovtrkonit, moet de crisis nogvijfwekei duren. 1- |f Zurich, 22 Juni. !- Oaltrsten grepen verîeden cacht plaxti • in Favorita en Brigittenau. E:n op^och die gericht was tegen het Duitsch ge za^itschap, werd door de polltie uiteet geo raven. Vele aanhoudingen werden gec,aan en verscheidene personen ^e-kwetst ; men hoorde roepen : * Duilschiand doet ons uitsterven ' Weg met Duitschland ! » Da socialislische paitij tracht de wer-Keadekias teleiden, zij hoopt dat den hûlp van Duitschland ea Hangarle Oos-tenrijk zai verlossan. J De « Arbeiter Zeituag » vraagt aan het volk fcalm te blijven en den toestand b met te verergeren. |Zij vraagt dat mlnis-. ler V02î Seidlïr zija oatslag nemea zou, ■ n0,îf alîZiJtî °Pvoîser de regeling met j ^Jitsch.^ûd over to latea. 3 u.-)e StbaurtÇQisseD, voagt het blad - ^rbî.'i fuden aihacgen van de maatrege-len door de rage,ring'getroffan. » e .. 'fc<toogers hebben de trams belet 3 5 r,j ieut veasters der fabrieken inge-sm tan en spijshuizen en winkels ge-c plunderd. B e 1 a . s 3 r M. Pichos kondigl de : îusschêKkonisl aan in Siberië a ■ % s Fdrijs, 22 Jani. ' M Pichon, minister yan buitealand-sobe zahaa, son ti^de m de gangen der Kaaiers aaa dat M. Wilson de tusschen-komst der verbondanan ia Siberiegoed-keur.e.s Eea nieuw front zal dus gevormd it worden- e» de Japaaeezea en Chineezan !■ z a lion zon der verwijl den oorlog kun-n {ieu begionen. Vierde jaargang - Kummer 1116 PRUS : 10 CENTIEMES Dinsâ*§ 25 Juni lilô ' '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods