Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1718 0
17 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 October. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qr4nk3712d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Omakteer-UïtQewer : A» TEMPERE-M IIYLE awiïiii.Beî*<aÈs»»«as àfi> DE PAMIE (fcrgic) V©<as» FroiajtNîls ■ il, i"u« d« Vio, CALAIS. OFSTEl/.g J. BftECKELANDT, rue Morte*, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*• •*• VOOR GQD EN VOLK EN LAND ! ■ i ■■ i ■ j. ,-wr. niw nv.niwr, - , - ■■■ ft'V,, . I."^5 ABONNEMENTEM Bel die FrankHjk Enotiaad m NoIhi I 1.10 fr. par mund 1.80 f p. per maaoi 2.70 fr. par muni 1 MO fr par trlmuatar 1.00 fr. par trimaatar 8.00 fr. par tri m. H M an a*fcrlpt : 7». ma Olutntniy; 21 bl«, ru* St. Omis, Calais n W)«l omao ■ «ISrMQmAn it •• taa Vlamingen ! fiedenkt dezer dagen uw grootheid en uw eigen kracbt. Yoor twee jaren stond Ylaanderen in lichterlaai, neergeblaakt li^gen mtnige Jachende dorpkens van ons heimat toi puin en asch gedocind door brutale bar-baren, en hangt tr meêwarigbeid ovei uw bosschen en beemden waar men van u niet meer gewagen mag, tenzij ter-s'uiks, in de h^lfverbrande honk waar nog geliefden verschuilen, bevend voor vreemden dwang. Maar sindsdien heeft &od U bijgestaan en ligt ge steeds, onbewogen, onver-echrokken en onbuigbaar voor uwen gïOOtenYier. De scliimmen onzer grooten van 1302 waren daar nog rond en spreken U van ons grootsch verleden : als er in Brugge en Gent en Antwerpen zulke weelde • as datkouingen ons vrije poorier.- benijden moesten; als er in den Vlaam zulke preuschheid lagenzulken diepengods-dienstzin, vrij en vrank katholiek en Roomsch alleen ; als Goliath beetde vooi den ijzerèn goeden dag. Ach, ons goedendag, konden wij hem nogeens hanteeren iijk die vrome hei-den die een de Coninck en Breidel aan vunrden tôt den koenen kamp 1 Ho3 zouden v ij die stalen helmen te stuk slaan der duitsche dwingelandij ; hoe zouden wij met heilige liefde bemin-nen en betroetelen dat enge plekje zotn-pig zand dat ons rest, te duurbaar om te" worden geschonden door valschen hlaai. Hoe zouden wij preuscn zijn en ner door dien anderen Breidel nn te zijn aan-gevoerd, die Aalbrecht < e Groote heet, aie den mijneedige, tait eu brullend mfrt ?ijn blonrfâ jongeus op den Yzer staat, onbeschroomd in ïijn onverdroten yilskracht. Ylamingen, de wereJd kan of mag niet vergeten wat ge deedt en c u nogdoende zijt, gij de helden die Europa hoog moet dragen ! Toen stondet gij alleen, weet gij het nog, alleen, een tegen tmn'tig, en zaagt «ij in hun s-tralend bl-oed uw n axkers ne-4 râtuike» met een aitsten liefdegii voor raw heimat, en een vlo*k misschien voor den mijneedige. Hoe vaart nu, in killen Octobernacht, de stille glimp der mane over die hel-dentomben, en scbijnt er nug te roeren diezwarte stalen wilskracht van den dompelaar die met den snaphaan in de vuist stond aan die» zelfden Yzer. Ylamingen gij zijt wel het edelst ras va* menschen die Godes gunst afbede-len omdat gij uwen naasten in zijn grooten nood hebt bijgestaan, metterdaad ! Zulke liefde is grootsch en onvergetelijk achoon. Hoe spi]ng dat er nog lataards îeven die u bt-lagen enbeklagen, hoe wreed dat *>r nog valsche broeders sluipen in u*e rangen die geerne in den vergwtelzak zouden knoopen dien bloeienden bundel van uw heldenriaden, met uw eigen bloed geechreven, om dien in het vuur tewer-pentomiat hun oog nijdig is en bo0s; hoe wraakroepmd is de zonde d^rgenen die hun eigen vlaamsche zonen misken-nen en bekladden, omdat ze blonde • boerenzonen zijn van te lande en al wat uitheernscu is verschuwen ; hoe lafhertig «n hoe laag zijn zij die om uw katholieke degelijkheid den stronkelsteen oprapen en hem u in het groote edele voorhoofd slingeren, vlamingen wij zijn van diege-nen die niet vergeten : Wij zijn bewusteloos fcoen in den kamp en dapper in den vromen strijd, maar •wee v»ee hem die ons hoont en schendt eens zwaaien wij den goeden dag, den Groeningschen goedendag, en slaan ver-brijzelend rond in wilden toorn.lijk oe-dend ■ Vlaamsche leeuwenjong^ns. Wee den onverlaat! F. DIERCKX. Onze jongens op het frontkunnen week-abonnementen bekom«n op » OMS VADERLAND » ala deze ten minste met 20 îneena aangevraagd worden. Wie eene week na de eerate bestelling niet betaald heeft, kan verder geen week-abonnement meer bekomen. Een uitgemaakte aak In de beoordeeling rnn het voor om spijtige feit der verschijning van he Ma/mfest voor de VI. Hoogeschool m he, bexette gebied zijn al de bladen det Vlamingen het eens. Vrij België, D< Stem uit België, De B^lgische Stan-daard, 0_ns Vlaanderen eu OnsVader-land hebben vrij en vrank hume mec-ning er over gezegd. Wij vinden he manifest ongelegen. Over de wegen xip we 't niet eens, maar hel doel blijft vooi allen hetzelfde: geennieuwe universi-teit, in wel.ke stad ook; geen Duitschi inmenging in het verwezenlijken var onze betraehtivgen na den oorlog moe, en zal de Gentsche hoogeschool ver• vlartmxrh/ innrrJyn ten laatste maal en met nadruk tee-kenen wij verzH aan tegen het tergend drijven vatn somm;ge orgatien, die aan-houdend de bestraffing vragen van menschen wier ivz''chien wij niet mogcn verdenken en die leven in een midden dat wij niet kennen en, niet kunnen bè-oorde'len.Sinds wanneèr loch pas/ het dat de lieden worden v3roordeeld zonder aan-hoord te wo> den, door rechters die niet kunnen ivgelicht worden lijk het be-hoort ? Wij betreuren ook nog. éên ding, na~ melijk dat zulke bladen blijvën over een enkele loopgrachl beschikkenom in offi-ci'.ele middens binnen te sluipen. Daar toch diende als wachtivoord te gelden : « Niemand hier binnen en sliïte daar buiten ! > Bovengemelde kwestie is nu voor ons uitgemaakt. We komen er niet meer op terug. Al worden er nog oude koeien uit de gracht gehaald; we zullen er niet op aanjagen. Ze verstikken onder de onverschilligheid der Vlamingen. Pmnt en da&rmee uit. V. VAN GHAMBEESN. Os oïerwmning Ér Italianen op den wrg naar Trust Veorbereidiitg tôt des* argepraal Rome 12 Oct. — Sedert-de laatste Italiaaa-sche overwianing op den Isento, half Septem-ber, barool d® Oastaanjk^cha opperstaf, be-vreesd orer dea dratidis de krijgsbewerkiogen nsmen, het eeoo offensief oj» het aadere, met het dot 1 het verlorea terrein ierugte winnen cf v®et te vatten i.i dtf s ellirgen door de Italianen veroverd ©f ten minste een Bi«uwe aan-val te vsrijdelen. Maar terwijl in Oostenrijs de schaa;achte eao mînnen gedurig toeneemt, wordt het Italiaanseh leger onophoudend ver-sterkt en deor het inriehten van alt jd nienwe regimer ten, is het volkomsn ia state de rijin-digî te^enaanvallen af te weren. Reeds op 4 Oct hadden de Italianen eene stortTlaag van obussea, \dio groote sahade ver-oa zaa'te, op de Ooa'earijkaohe stollingen,< afgezo. den. Zulks was enkel ern valsch alarm want op de bruggen Tan den Isonzo vo!gden da kalonnao manitien oaTerpo#3i elkander op daizenden cauileîels en p»arden met waterea le\e smiddelen geladen, trohkôn naar de eer-ste lijaen wear mea reeds de ijzeren pir d aad doorsneed, om den stormlaop der infanterie te vergemakkelljken. » D ie weken Tan be rekkelijke kalmte waren voor onze verbindeuaa tidt te veel, om voor een ga^ïienlijk leger een over^loed ?an manitien aan te brengen, tôt op da eerste lijn. De ijzerwege.. zijn onrcldjeade vo.îr het vervoer, onze yerbondenen vonden e^n niea-wen weg lan%3 zee en ^an dan af was 't een onoadfcibrokea gaan en keeren van schepen. Midderwijl overvlogen r.iet zelden gansehe eskade s vliegers de Ooste.irijkîche s ellisgen V terwijl de artillerie de streek msschen Vippa-co en den heu/el 308 vo# a1, aan een buitsn gewoon harig bombardement ondervrierp. Da corre$ponde£>ten bij h«t Oostenrijksal; hoofdkwartier zijn de «^ersten om te btkannei dat hst Ita iaan1 eh artillerievuur nooit zaa h«-vig tvas. Ganache treinen obussen werdeD inbortet tijd op dai yijand afgestuurd. Op een belc-o.» pen terreia werden in mia dan 2 uran 20 OÔC granatein geworp n. 0/er eea paar dagen «indelijk vonden anzt ▼riendea dat de vijandi^a stelhngen ganaeg-zaam geledsa haddea ea dan werd aau de infanterie, doar talrijke regimenten ver&terkt bevalan den stormloo^ uit te voeren. i>e aan val Udiue 12 Oct. — la den morgeB van 8 Oct, begon onza ar i lerie, begu stigd door eer helder weder, hîargescaut, in de ttreek tus schen Vertoibica en de zee. Al de kalibera La men deel aas hf t helsah concert. Op 9 Oct. was het bombardement nog he-viger. Verkenners kwamen af met het nieuwt dat de uitwerkselen bniteagewoen voo. deelif wareD, bijzonder op de sterkste ^ijandige stel lingen tustahen Oppacchiassela en de heuve 77 Daar bezat de vljand eene ra#ks loopgra-vea die in aile richtingen liepen en de ver-dediging zeer vergemakïelijk^n. De twee baîangrijkstestsll'ngen waren «ene fcchans in vorin van driehoek en eene andert stelling « Fortino # genoemd, voorzien *ac mitrailleuzen ea bescheimi door eei:e mach-tige arkllerie, Vis op oitpunt dat de aanval het hevigsl was en baitengewone uits'.agen opleverde. In-d-îrdjad de loopgraehten schenen verdwenec ea de entploffiogan der obussen veroorzaakten een dikkénrook. OmlO i(2 u. kwamen de eerste berichten van dé 'vliegers. Loopgraven en ij erdraad waren door het schrikkelijk vuui vernietigd maar de -vijand waeht e, in onder-aard»che plaataen versoholen, den aan»al af. De mo'd der Italianen was onb«schrijf«lsjk. Depfâcieren moeste i hun bedwingen. De artillerie ging opnieuw aan 't werk* ea miek de eeiste, tweede en derde lijn met dea groed gelijk. Om 1 u was het artillerievuur het hevigst. Dan toog de infanterie ten slormleop Tooruit. Iq kotten tijd was z j boven Lo&u ea.de « Fortino » viel na een hardnekkigen strijd. Niettegenstaaode tal van mitrailleuzea eu eene machtige artillerie, kon de vijand nie! langer widerstaan en fiaoest Taet voor voet, het terrein aan anz« dappjra verboadeaen overlaten. Verssheidene duiîenden garanganan blafen in huan» kanden. De strijd duurt voorf. Scdert dien vernaa^n wij dat onza vriôaderi huane ovarwincing nog veortduread uitbrei-den. WESTELIJK FRONT De Fraittcham ^eroveren d« eerat» Hoitteh» lijn op e«*n front vau t«e« itm » Officieel berxht vjn 14 Oct. 2) u. Ten Z. van de Somme «eerden wij twee aan Tallea uit die met goeden uitslig bekroonc werden. De earst* ten 0. van Bellay tn Santtrre tin digdt met d« bc^ttting van de ttrste Duitschi lijn op een front van twee km. De andere liet ons meesler tan het gehueh fuermont en de suikerij op i300 m. t»n 1\.-Q van Arlaincourt. Wij namea talrijke gevangenen. Tôt nu tôt teld&n wij er reeds loo, waaronder 17 officie ran. RUSSISCH FRONT Het plan van Hind«ebnrg De « Rouski Invalide», ar^aan van den Russischea mir ister van oorlog, is ran oordeei dat HiodeLburg het rechteindo vast beeft met al da baschikbare Duitsche troepen naar het Oostelijk front te sturen. Zelfs een» groote nederlaag in Frankrijk, die den aftoch tôt aan den Rijn voor gevolg zou hebben, zegt het blad, ware voor Duitsch-lar.d mia ge*aarlijk dan den val van Lemberg G aco ie, Budapest of Sofia. ■ lnderdaad, de irai van deze steden zou de vsriiietiging van Oostenrijk-Hongarie, Bulgarie, Bulgarie en Turkeye en de omsingaling van Duitsehland voor gevolg hebben. Aaia s-allem »f^«6laf(«E3 Pctrogr., 14 Oct. — Officiel. — Wij sloegen aanTallen af in de strekea van Skroboff en Mitchischouf. Wti veroverdea loopgraven en sloegen vijf aa' vallen af ten N van Korytnizi. Br werden [ nog aaLVallen afgeslagea te Kl libaba, Dorna- vitro a n in Dflhrnndia UIT ITALIE D» Italianen naken vaornii-gangRome iè Oct. — Op de hellingan vaH den Pasnbio sloegen wij aaavallea af an makan vearuitgang. Officielle mededeelingen Belgiaeili le$erberie&t Le Havre, 15 Oct. — Bommcngevecht in de streek van Diksmuide en Steenstraete. Pfitrij*, 15 0«t, 15 a. Ten Z. van de Somme voerde de vijani eenige tegenaanvallen uit, die ver-spreid of afqeslaien werden. * 1 'J * *5 Oc4,ttl n Bedrijvigheid der vliegers op de Somme. Gedurende het gevecht van giskren namen wij 1100 gevangenen waaronder 29 officier en. Engelseh legerbepiekt Lùnden, 15 Oct. — De krijgsbewerkingen vangisteren tegen de Siuff en Schwaben schansen zijn zeer goed gelukt. Ten N. van Stuff werden twee gemeen schapsboy aux ver over d. Gedurende dit gevecht hebben wi) 100 gevangenen genomen. Aan de Schwabmschans was de w'nst nog aanzienlijker en wij brachten daar onze lijnenver vooruit ten N. en ten W. van deze stelli»g. De vijand onderging zuoat e verliezen. Een totaal van 305 gevangenen bleef in onze maoht. Londen, 15 Oct., 21 u. 30 — Wij brachten onze lijnen wat vooruit ten N.-O. van Gueudécourt. Ariilleriebedrijvigheid tusschen Lesbomf, Courcelelte en de vlakte van den Ancre. I II. M ■ ■ I I fl ..—Il III *.1.É la de streek van Gosmagnon veroverdea wij eene batterij van viar bergkaaonnaa, mat tua a munitie. Oaatenrijkara beraiden de ontruininf van Trieat Berne, i4 Oct. — Sedert eenigen tijd raada werden de archieren van Triest naar Weenea overgebraeht. De fondsen ia de baaken gestort, wordea ook regelmatig naar de hoofdstad gestuurd. De personen die panden hebben ia den beg van bermhertigheid, worden verwittigd dat deze naar Weenen zullen o/ergebracht worden zjodat dijî dii hit sçeplaitstî vrillai terug bekemen zich moeten haasten. Hat verlies van Trieat «rare voor Ooste«rijk het begin van bet ei»de. Roms, 14 Oct. — De Oostemijksche pers is zaer ongerust over den toestand op het Italiaanseh front. De « Nieuwe Vrije pers» schrijfc dat de Oos-tenrijkers wonderea van dapperheid *errich-ten maar dat hun moed door de Italianen op een hardfe proef gesteld wordt. la aller haast wordt versterkiag gezonden, maar de leemten zijn moeilijk aan te *uilen. Verechetdene regimenten werden vàn Transylvanie geroepen De Oostenrljkers willen ko«t wat . kost Trte&t redden want de rai van deze stad zou in het Keizerrijk een oneindlge weerklank vinden. Men begrijpt goed in Weenen dat het verlies yan Trlpst het hoi'ln v»n hp.t einrîfi betaekent. In de Balkans De Sarviers varoverea loopgraven Salonika rj Oct. — De Serviers vernieuw-den hanne acavalleii ea verotarden loopgraven.D Bulgaran die versterkingen oatvingen, zijn vastbesloten Monastir tôt het ui ersta ta verdeûigen. naar S»rèa afgaaneden Salsnika il Oat. — Middelmatiga bedrijvigheid op gaaseh het front. De Serviers komen vaaruit op den linkef oever van dan Cerna. Kan Franseh ss'jader smead daa ijzarweg af taa Z. Tan Ssres. De Bnlgaranuitdd loopgraven verdreven Salonika 15 Oet. — Wij verdroven de lul-garen ait eanige loopgraehten op den linker oever van dan Keka ea slaegaa tegenaanvallea af. De sorlog in Roumanie Hevige ge vechten op het front va* Tr*B«y»aiiie Bucaiest 15 Oct. — Op den berg Calimaa trokken wij on* aehteruit raar degienzan. He»ige gevechten in de vallei van Luzal en te Kugai. Wij behielden onze stellingen. Wij verdreven den vijand in de vlakte van Blistoca. Wij rerorerden stormenderhand den berg-tnn Necru en Zanaga. InGriekenland Nituwe vragen aan Briekenland Zij worden door den Kon la g via de «ni<i«a>tera aanvaard Athenen i2 Oct. — Admiraal Dartiga du Fournet eisehte in eene nieuwe nota, toezia-bt op de Grleksche politie, verbod aau debnrgers van wpperis le dragen, verbof^^aa oorlogsma-teriaal te vervoeren naar Thessali. Al de vragen werden door de regeering in-gavrilMgd. MUSEUM TFFIr Nummer 546 Prijs : P=S Ceotiemen Dinsiatr 17 Ootober 1S16.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods