Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

477829 0
18 October 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 18 October. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5h7br8n422/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 547 Prijs : f5 Centiemen Woensdag 18 October 1916. ONS VADERLAND Opukker>llit0it«sp : A. TEMPERE-RM UYLE euinkcpkeiaan, 6k, DE PANNE (BtslQia) Vaa«< fpMkrijk • 17, eut di VIo, CALAIS. CPSTEL[i J. BAECKELANDT, ne Rortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*• -*■ -*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ASÛNNEMENTEN i an iFp,,n,,p*J,, Engeland en Holiand ksu fr. per ma a ne 1,80 ff ?m par maand 2 70 ffn n«p maami 4.00 *p par trimesUr 5.00 fp. par trimesUr 8.00 Ip." per trim Zorgt voor Kinderen... De vreeselijke slachteri), die nu s»iert meer dan twee jaar in Europa uitgevoerd wordt, heeft voor goad het bevoikings-vraags!utop den voorgrond gebracht. la aile laaden, die in den oorlog verwik-keld zijn wordt de kre»t geslaakt : « Zorgt voer kinderen ! » Het vraagstuk behelst twee hoofdpunten: het vergrooten van het geboortecijfer en het verlagen van het sterftengetal. Bij gelegenheid komen wij eens terug op het eerste dier twee hooldpunten, dat van het hoogste belang is Voor 't oogenblik hebben wij het over het tweede : het bekampen van de zuige-lingenstsréte.D© kinderen, die geboren worden, moe-ten veilig over klip en rotsdewijdewereld-zee ingevoerd. Zij moeten gedijes tôt krachtige menschen gezond naar Jijf en geest. komerde uit de voile ontplooiïng van hunne lichamelijke en verstandelijke krachten. Dit vraagstuk ook behelst verschillige onderdeelen. Wij 2ul!en die — in zooverre de tijd het ons toelaat — achtereenvolgens «nder-zoeken.De Romeinen reeds s.elden als beginsel dat een gezonde f;op sleehts staan kan op een gezond lichaam, anders gezeid dat de lichameli ke gezondheid den groctsien in-vlosd heeft op de verstandelijke krachten. Wij beginnen dus met te zeggen dat het volsirekt noodig is te zorgen dat de zuige-ling gezond bltjve en dan ook krachtig op-groeie. Vele factors zijn hier in het spel, namelijk voeding, reinigheidszorgen, klee-ding, huisvestings, enz.. Vandaag vatten wij net behngrijk hoofd-stuk der v®sding van den zuigeling aan. En wij stellen onmkideli;k een groote ! •wet voorop : ieder gezonde moeder is ver-plicht haar kind aan de borst te voeden, '■ tôt op het oogenblik, waarop het lichaam- i gestel van den kleine zonder schade ander ; v©edsel verdragen kan. | God zorgt ervoor dat. zoohaast de kleine ' \ moecierlijke bloed als voedsel moet der-ven, een ander degeli]*. veadsel, de moe-dermelk, tôt stand komt. De moedermelk hoort dan ook den zu :gdi g volsirekt toe. Dit recht is dest* ^rooter daar de borstvoeding alleen het kind kan doen gedijen. Vooraerst vele kinderen, die kunstmatig .•gevo^d worden, stervenin het eerste levens-jaar.Er stefve>n inderdaad 6 masl meerflesch-'kinderen dan i?®rstkir:deren. Dsarbij rog «de borstkinderen gedijen beter : zij groeien bâter op, gezonder en zijn aan ook, later, beter bestand om het hootd to bieden aan elken ziekte aaival. Zij zijn dus veel voor-uit voor't latere leven. De geneesheeren hebben maar al te vaak de gelegenheid zu'ks vast te stellen. Als men nagaat hoedoalmatig ailes erop ingericht is om het kind in de beste voor-v^aarden te veeden, dan staat men werke-lijk in bewondering. Wanneer het kindje g«Jî0ren wordt, sohijnen de borsten nog ' ingesJapen. Maar het kind behoeft tijdens de eerste uren nog geen voedsel. Stilaan eahter geraakt de voorraad voedingssu ff in die het kind van moeder maekreeg, uitge-put en'het kind voelt de behoefte naar een ■ rieuv voedsel. Ds borstklieren ontwaken uit haren schijnslaap en beginnon voedsel ! af te scheiden. Dat voedsel zal van den be-ginne af en ook steeds verderop aangepast 1 zijn aan de behoefien van het oogenblik. 1 Daartoe verandert de samenstelling ervan ' naa gelang de kleine opgreeit. E ke moeder bezit het vosdsel dat het bast geschikt is vcor haar kin>d. Dat is de reden om de^elke iedere maeder bij voor-keur haar kind moet voeden : eane gehuur- ^ de voedster, al is men nog zoo i'ieskeurig bij hare aanname kan san den zuigeling ( r.iet geven, wat de moedar hem in geweten , verschuldigd is. < Buiten die redenen ïijnernog ve.'e an- ] dere Wij vermelde» ze kort : de moeder- 1 j melk is vrij van kiemen (microben) ten minste toch in gewone gevdllen, iets wat hoegenaamd ni.t van dierenmelk kan ge-zegd worden. De moedermelk brengt, althansin de eerste tijden, den zuigeling eene heele voorraad schutstoflen tegen sommige besmet elijke ziekten meê, zoo b. t. tegen diphterie ( .roep), typhus, pok-ken, enz. De zuigelingen zjn daardoor juist in de eerste levensmaan en tegen de besmet elijke zieklen gevrijwaard. Heton-e ndig belang van dit punt zal eenieder wel gereedelijk toegeven. De borstvoeding is ook voordeelig voor de meeder, dit hier tusschen haakjes ge-zegd. De algemeene gezondheidstoestand verbetert erdoor en eene gansohe reeks 1 ziekten worden erdoer vermeden. Ikver-meidenkel dat borstkanker, bij haar die zoogden, veel zeldzamer voorkomt. Borstvoeding is dus niet alleen goed voor het kind, maar zij is ook heilaaam voor de moeder. Wij beperken er ors toe vandaag diep in den geest van aile moeders te prenten dat ( het voer haareenedure plicht is hare kinderen te voeden. In een volgende bijdrage gaan wij een stap verder. Dr. VAN HUFFELEN. Wij raden ten zeerste onze lezers en vooral enze i Uzgressen aan deae bijdrage de eerste eener raeks, ; uit te knippen en zorgvuldig te bewaren. (Nota van den Opst#lraad). Kijkje rond * 't oorlog'sveld 't Heeft er weer warm naartoe gegaan op de Somme. Als echte koppigaards beuken de Franschen en Engelschen elk op hunne beurt op de Duitsche stellin-gen. Eq ieder klop treft een doel. Dorpen, wijken, schansen en loopgraven, die sedert maanden den naam hadden onin-ceembaar te zijn. *orden door onze vrienden veroverd, telkens met eenige honderdtn gevangenen en nieuwen buit als toemaat. - Zaterdag war»a 't de Frauschen dieden vijand b^stookten en hem Genermont en eene versterkte suikerij, met daarbij t-ee Km. loop^rachten mtrukten en nu zijn 't d« Engelschen die hunne lijnr-n vooruitbrengen tf-n N. van de schansen StuffenSchwaben alsooK ten N. Gu^ude-court, waareecigesteilingen van taktisch belang veroverd werden. En alzoo worden de moffen nooit met vrede gelaten Onnoodig te zeggen da? het moraal der Duitsche troeperi door deze onverpooede worsteling fel aan 't dalen is. Hoe k*n 't oo' anders, «an-neer zij obussen ten geschenke krij^en die omtrent 4000 Kg. wegen (457 mm ). En zij die vroeger zoo fier waren en de machtigste artillerie ter wereld ba?aten ! Wat bittere teleurstelling, die onvermij- ! delijk tôt ontmoedigirig moet leiden. * * * l Sedert eenige dagen verborger de Roe-meensche berichten en dagbladen hunne i onrust niet over den toesîand in Transylvanie. De dreigende wolk die boven het hoofd van onze jongste verbondenen zweefde, schijnt verz»onden te zijn. Al de i Ltuitsch OosU nrijk^cheaarivallen werden j met groote verhezen afgeslngen. Onze/ troepen zullen bun vaderland kunnen be- j schermen. Het gev;>ar is geweken. Zoo klonken de laatste berichten. 't Is de aankomst van Russieche ver-sterkingen die de kms heeft doen keeren. | Ons betreu^en in Rusland was dus niet i 3verdreven. 't Is te hopen dat de eerst- i roigende dagen deze geruststellende be- J richten zullen bevestigen. e e | e I Op de andere fronten seint men geene I roornarne g^beurtenissen. 1 Da Italianen maken wat vooruitgang i >p de hellingen van den Pasubio en ver- j iverden eene batterij veldkanonnen in ^ ia streek Cosmagnon De Russen sloegen I jp hu i front /oo wat op aile punten 7 Duitsche aanvallen af. Eindelijk op het t 'ront va.: Macedonie sneden de Franschen : den ijzerenweg af ten Z. van Serès, terwijl de Serviërs den vijand verdreven uit eenige loopgraven op den linkeroever van den Keka. 't Moet voor de Duitschers niet zoo aangenaam zijn den toestand te overzien want sedert maanden kunnen voor hen al de gebeuitenissen, op eenige uitzonde-ringen na, samengevat worden in het woordje «wijken». j. B. Ocza vlicgtrs aan 't werk op da Somme 25ij be*sh:«ton den vijaisd in de loop^raveii Vlieg'oericht. — Parijs i5 Ost. Orze Wiegers hebben mer de beste uits'agen deel geDomen aaa den strijd op de Somme. Een dier vliegtuigen kwam terug na door 200 ballen «etroffen geweest te zijn. Ten N. van de Somme beschoten twee onzer Stuurmaanen de.i vijand ia de loopgravea. Drie Efgelsche vlifgers, die den raid op de wetkhuizen van Mauser te Obepndorf msde mieker, zijn niet teruggekeerd. Qe eorlog in Roumanie S>o d vais 1U Filipe»eo Bucarest i5 Oct. — M. Filipesco, senator in Rostnenie, die de -verbondeDen *an af het begin van den ooriog genegen was, is na eene laLgdurige ziekte overleden. De wijand wordt «ehteruit-g«slafrnBukarest 16 Oct, — Wij sloegen aanrallen tf te Tulghes in de hoogvlakte van Pîicar, de vallei Uzu e C'ttiZU waarwij den rijand terug oyei de grenzen dre/en en te PiéJial waar hij groote veriieten onderging. • Wij«Dtplooiden ons licbtjes te Tabelebutry. Wij hebbaa dorpsn bezet ia di streek van Oit. 8>e vijand onfront Cr«s»a-€rn)u Bukarest Ib Oct. Aile reder s bestîan om te hopen dat Roemenie de bergpassea die -w- ■ daar het kinnenland leiden zullen kunnen ver-dedigen.Men seint eene belangrijke o*er«lnning cp het front Crasna-Buslu. Men denkt dat de bergpassen van Predeal moeiliik kumen doorgetroKkea worden. Hoidafem zendt on» telad ««or wmv> wn*î«K!S8diKin kaiRini»««im. In de Balkans EageUche* verdrijven de» vijand Loaden 16 Oct. — Otficieel. Op het front van den Strouma verdreven odh verkenningen den vijand uit Butsk en namen be?it van de plaats. Eea granateaaanval gelukte tegen de brug van Busk. j%rtillerifb«drij vi^heid Op den Strouma werden de staUen van Se-re», Barak'i-Duma gebombardeerd. Onze ttoeper zijn in *oelirg met den vijand langs den ijzerweg ïaD Seres. UIT ITALIE Oostenrijkaehc iroepeu* maetiien Mllanen, 15 Oct. — Volgens de Oosterrijksche dagbladen heeft Oo'-tenriji langs den Isodzo 10-0.000 mannen verzameld met60,000 als reserve De Italiaaasche artillerie was er na gelukkige bewegingen in gelukt, de te veroveren stelllngen met eenen ci tel van vuur te omriogen. Visr bataillons van de Landweer waren gedu-rende vier uren omsiogeld. De hslft werd gedood, de andere helft gaf zich «ver. Italiancn bereiden uieowe aasivalle», Rome, IS Oct. — Deltalianen versterken hunne stelli gen op den Car^o en breiden fcunne over-wrningf-n uit ten Z.-O. van Gorizia. Deze voorutt-ga> g i? noodzakeltjs voor den optocht naar Caoen •a de omsingelii g van Duino. Da kalmts zal dus | Officieele mededeelingen i i Le Havre, 16 Oct. — Ar tilleriegevecht op verscheidtne punten nabij \ t Ramscappelle, Diksmui.de en Steensiraete. i i Bedrijoigheid der bonwienworpers in de streek van Boesmghe. i I P«rijs, 16 Oct. f& u. T î Ten IV. van de Somm», dronyen wij gisteren avond in het dorp Sailly- I i Saillisel en bezetledan eenige huizen. lanqs den weg van, Bapaume. ! i De vijand voert tegenaanvallen uit. Het gevecht wordt vocrigezet. I Ten Z. van de Somme sloegen wij een hevigen aanval af in het bosch van l I St.-Eby. I | F«ri}«, 16 Oei., S8 n. I I Groote artilleriebedrijvigheid op de Somme. ! | Ten N. versterkten wij het veroverd terrein van Sailly-Saillisel. t Ten Z. sloegen wij aanvallen af, ten 0. van Berny-èn-Santerre. I i Wij veroverden een klein bosch en namen twee stukkenvan 210 en een 1 » van 77 tusschen Goenermont m Ablaincourt. i t Wij namen i 10 gevangenen. I | In den, sector van Lassigny werd een vijandige vlieger nedergeschoten. ! È Sf.»»jg;elsKPh vrh*** irbt i Londen, 16 Oct. 15 u. 40 — Ten Z. van den Ancre was de vijandige t | artillerie zeer bedrijvig. TenN. van Courcelette werd, een aanval afgeslayen. | Aan de Schwabenschans werd een z°,er belanirijke aanval, voor af gegaan t | door eene hevige arliUerievoerbereiding en ondersteund door vtammenwer- ♦ f psrs, met, groote verliezen vonrden vijand afg'slagen. t Gedurende den nacht verkenningen ten N.-0. van Y per en, ten Z.-O. van T [ St. Eloy en ten 0. van Ploegst^ert. t Wij doodden eenige Duitschers en namen andere gevangen. t Londen, 16 Oct. 22 u. 50 — Het wordt bevestigd dat de vijand gedurende I den aanval tegen de Schwabenschans, zeer groote verliezen onderging. I Onze zware batterij m, bombardeerden met goed gevolg de vijandige stel- l lingen van Neumlle St. Vaast. i Onze vliegers vernielden eene batterijstelling en beschadigdenverscheidenc î andere met hunne bommen. I r- Il l> Il t» I» •• •• M » M •• M M — Il II f <• 4» 4 t* — II || y „ p vw*»pnjiwuaBnten. maar tljdelij k wezea want de Italianen bereiden zich voor nteuwe aanvallen. Kleine voornitg«Bg der Italianen Rome, ié Oct. — Officiel. — Groote artilleriebedrijvigheid op gacsch het front. Ten O van Vertoibwzi en op den Garso op de hoogteaoS breidden wij het veroverd terrein uit en namen eenige gevangenen. Wilt gij op de hoogte blijv&n der laatste oorlogiberichten l«est « On» Vfidsrland » RUSSISGH FRONT £j»sast»c-h© ansafgei»l«gen Patrogr , 16 Oct. — Hevige ge»echten in de streek van Kiiytnizï. Wij sloegen tegeca^nvallen af met groote verliezen voor den vija- d. Hevige gevèfch sn ia de streek van Sborow. lo de riebting van Kcroz zo en Kirlibaba sloegen wij aan'«lien af en natnea i. 187 gevangenen — De »ij<nd neemt het offensief ten Z. <an Dorna-Vatra. 5îj« 1 urisch t»*« «p^rischip; Pe rograd i5 O-t. — Eei Russische oader-/etë heeft na j d~o B s'oor eea gewapecd Tuik ch tianspa; se.iijpgiktapt en naar Setias-topol overgebiacht. — —«sgMW Rond den oorloq I><s ISuittishisr* îs-abbent aok < ®"'a«ks 1 Tur'n 15 Oct. — Uit Zuiich aaa de gszet « del Po : 'lo » De « N u Z ircher Zeiti .g» seir t dat de Du'.tschers in 't korte cok gecl n^teideau os z en heobec, geiijfc di Engelschen De ui vii d>*r is de geEeude b uwer van v.ie^tu gen Gœbel dia ooi ireinei. maaktz m-der wielen en zc^'ie rail?. De Oui sche « Tank » zal bi- die der Eogel-scien veîfec'îill n wa dî u vîdc - bew rt datz j T og macbtsgpr ï±' zito a!s d Eage.s? ae mot s e s en zich nece- do^ tjch zas ban r, niett '/et scande de gto ts.e t.! d rpaieti. Dei avtos zullc" eewaperd zij .mettal jke ksno s en m ttsill u7?d eu îoopt met eut sntL i J va 5O *0 60 km per uur. H«t ga ni-zoen zal ui'. 35 mannen besiaan, I drekkeB ait D .itwcLlaad. Lo den n O-t. — Ds Am rikaati Custio, corresponde, t van de «DaiiyMail», die na zes maanden verbiijf iu Duitschlai d aange-komen is deelt zijne indrubten mede. Toea M. Custin in Oogst Berlijn bezocbt, weid het offensief op de Somme aarnien als eenen bluf «an Eigeiacd, maar wat later verklaarde een offi ;ier, dis plotselings van het Westelijk front in ve»lof gr roepen werd, het volgende : De Bagelschen schijuen meer soldaten te hebben éan wij dachten. Zu schijben hun werk te Èencen. Mijn La ta 1 Ion heeft veel g-ileden. Twee diiedage i later raadde een socialist M. Cusiia aan naar Postdam te gaan, om de aank(«n«t bij te wonen >aa de P.uisische wacbt, die veel geleden had in tien strijd t«sen de EngeUahen, te Contalmaison, op 10 Jali. M Cuslin z<'^t dat het keiierrijk tôt op zijne grondvesten z^u geschokt worden, indien al het«eïn hij zag te Postdam, in Dunschland gekesd werd. KUitte aankoisdigingen aan I frank voor 3 regels Geboorte- huweîiik-en overiljdersaanMondlgingon. Adverteert in ons blad, uw blad, vlaamsche uit^ljkelingeo en soldaten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection