Ons Vlaanderen

1733 0
25 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 November. Ons Vlaanderen. Seen on 18 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h12v40m48v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG r ibi ii i Tn-.mwMnm mi ABONNEMENTSPRÏJS : j~ Voor België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij maand .... » 2,00 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK rxt^rtasvaatgmsfywg;t«ja3EtaeaaT7ry;nM'nK*nnara/x:c*n,-ar/FacMm2s?j?utiZiramena m rniniini iifirJo&MJ&aMxxxBsaaMS:ti&amznsiùtxemcaauwar. BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PAIU^S : 18i, Rue de Charonne. ■ Het goede Lied er 't Is de moeite waard er eens over te l6j praten ! Vôôr zes weken zond ik een vlaamsch lied a Mijn Vlaanderen, hoe lang nog ? » de ro wereld in en tôt nu plaatste ik reeds meei in dan vijfbonderd exemplaren ! fr, R Ik ga er hier geen reklaamartikel over schrijven, enkel het feit aanhalen ! — Een feit dat meer zegt, dan men —opper- JE vlakkig beschouwd — denken zou. Ik zie daarin het bewijs, dat onze Vlaam-sche jongenshunkeren naar gezonde zangen ! Zij zijn de « tralala » en « troelala's » beu ! Zij zoeken naar ineer, naar beters, naar meer gezond geestesvoedsel ! Als er op 2es weken 3|j tijd, vijf honderd j ongens gevonden worden, die op twee franken soldij, vijftig centiemen ten kunnen afnemen voor één enkel lied te koopen, dan mag er gezegd worden dat er iJ(j in algemeenen zin neiging bestaat naar het goed en echt Vlaamsch lied ! >n ; Dient nu geweten of die neiging, dien d0 zucht, dient ingevolgd of ingetoomd te wor- iei(l den. ilo, Wat de bevoegde overheiddaar over denkt, ede weet ik niet. Ik echter meen, dat die neiging niet alleen zen moet ingevolgd worden, doch dat er van 3C0. hoogerhbnd aile mogelijke middelen zouden [5) moeten in het werk gesteld worden om die «a» neiging te bevruchten. Een der eerste vereischten is wel : het goeielied te doen kennen door onze jongens. V'ele zingen uitheemsche of onteerende aai',1 Hed)es, bij gebrek aan beters ! Dat de déni vreemde zangen zouden moeten de plaats iaJ ruimen voor echt Beigisclie werken, dat zal rin-ï toch niemand betwisten ; en dat de onze- • TeB dige liedjes moeten geweerd worden — on- 0<4 gezien hunne erkomst — is geheel buiten Blijft het goede lied te doen kennen. Een der beste middelen daartoe :s onge-twijfeld, de zoogenoemde « Zangers van ;;"I 't front. » 0) ■ Die menschen doen, buiten allen twijfel, —'■ echt veredelend werk. I Ik heb mij zeJfs laten gezeggen dat zij op îrîâB een jaar en half tijd, meer dan 250, zegge : I tweehonderd vijftig ! voordrachten gegeven "I hebben ! Voor iemand die weet wat « zingen » is, blijkt dit een reuzencijfer ! enl ' Voor hoever die zangers nu de Vlamingen datB en Walen bevredigen, laat ik terzij omdat ik daarover niet met wete van zaken kan istl oordeelen. jdtfl Dat zij echter goed werk leveren, daar ben derl ik zeker van, daar personen als den Heer ienfl Daman (om maar dien te noemen) zich niet ls I aan betwistbaar werk zullen ten beste geven. Of nu echter daarmee ailes gedaan is, geloof ik niet. Ik meen dat daar ergens in Holland, in ■ Hôtel « De Witte Brug # te Scheveningen, ■ een Mijnheer Emiel Hullebroeck huist, een ni Gentenaar, een kunst — en volkszanger van eijM het zuiverste water. Die Heer heeft al om-,■ reizen gedaan door heel Nederland — er bij ,,m gerekend de interneerings- en vluchtelin-r ■ gtnkampen, —reeds zagen wij hem Neder-defl landsch Indië doorreizen en overal verwekte qI zijn woord de hoogste begeestering. Zij ne liederen werden rond gestrooid bij dieB duizendtallen, en overal waar hij kvvam maakte het minderwaardige plaats voor lenH veredelend en opbeurend werk. Ik weet het wel, reeds is er al heel wat a0, inkt gevloeid over het komen en niet komen edt van Hullebroeck, maar dat mag ons niet iste weerhouden nog eens opnieuw net en duide-eos lijk aan te dringen én bij Hullebroeck zelve én bij de Regeering, opdat er een vergelijk n'en getroffen worde, waarbij beiden het moge-uit lijke zouden doen om onze Vlaamsche be- jongens niet langer van een langgevraagd en els, langverdiend genotavondie te ontmaken. £^' Een (te verhopen) overeenkomst, ware ' U slechts een plicht vanwege Regeering en Zanger, en een recht voor « onze jongens » ! C. Hodistiîr. )• Eene echta Schande In verband met ons artikel van verleden week over de nieuwe identiteitskaart, hebben wij deze zaak aanbevolen aan den heer Fieullien, volksvertegenwoordiger van Brussel, die thans te Parijs v_-rtoeft. Deze heer, die ook volstrekt van gedacht is dat er geen kwestie zou mogen zijn deze taks van onze Vluchtelingen te eischen, heeft ziçh onmiddelijk in betrekking gesteld met het officieel Vluchtelingen Comiteit van den Haver. Onderhandelingen zijn aangeknoopt met de fransche overheid. Ons VLAANDEREN ook zal de belangen van al de vluchtelingen aan wie 5 frk. gevraagd wordt voor het bekomender nieuwe « Carte d'Identité » in handen nemen. Ons lezers die er dus over te klagen hebben, worden uitgenoodigd ons desaangaande te schrijven en te laten weten : het juist adres, in weîke omstandigheden het huis-gezin naar Frankrijk gekomen is, uit hoeveel leden het huisgezin bestaat, of het de allocatie ontvangt, hoeveel het moet betalen voor de nieuwe kaart. In den brief over niets anders spreken en hem sturen naar « Ons VLAANDEREN », 181, Rue de Charonne. In afvvachting, zouden wij onze lezers aanraden zich niet te haasten die onredelijke taks te betalen. — Gedachten van M. Kiobukowski De vervolging, verre van het nationaal gevoelan te verminderen, heeft het inte-gendeel ontwikkeld en versterkt, bezegeld door den heiligeo haat tegen den overwel-diger. Er zijn heden Walen en Vlamingen in België, zooals er Normandiërs en Pro-vençalen in FranJsrijk zijn, 't is te zeggen mannen die wettig gehecht zijn aan hun regionale traditie, doch die aile burgers van een zelfde vaderland blijven. A. Klobukowski. Franschgezant bij de Belgische regeering. (Legerbode van 15 nov. 1917). ♦ '— — Cent. — Het Belfort. \ Vier muren die weerstand boden. In de zon als een lans, in den mist als een [schild De vesten geplantin de beendren der dooden, En een draak op den hemel gespild Uit de harten tôt de sterren gerezen ; Hoog als een wolk Om de vertegenwoordiging te wezen Van het volk Door de houding van zijn leden, Door zijn richting in het 00g, Als de zielen in gebeden, Eene poging naar omlioog . Verieden, groote steenen, Schoon stuk geschiedenis Dat tôt verrechtvaardiging der eenen En tôt schand aan andren is ! Boven de ver^ankiijkheden Uit ideaal en rots gebouwd, Die op een groot verleden En op een groote vlakte schouwt. Gouden aar, in gouden korens, Schildwacht die de dooden wacht ; Want in al de groote torens Vereenigt zich een groot gedacht. Midden Vlaanderen gezeten In den raad van het land ; Wit van steen en van geweten, Ziele van den wederstand. Vlaamsche toren, Met twee vleugels aan uw spil, Uit denzelfden grond als wij geboren, Toi;en, die naar den hemel wil. T. Roegiers, Uit « Het book van Marousia ». m BP Rouen sn Qmiiggsnde Uit Rouen en omliggende, abonneert op « ONS VLAANDkREN » aan het hidp- bureel van het blad te Rouen, 135, rue Martainville. Zendt aankondigingen en medededingen 111. ROUEN. Belgische ICerh : Rue Bourg-i'Abbé. Elken Zondag missen te 6 u., 7 1/2 u., en 10 u. plechlige lioogmis — Vlaamsche Sermoonen. Lof te 3 u. — Biecht elken morgen en 's Zateidags van af 5 u. Zondag, 25 November.'— De 71/2u. mis met alge-meene communio voor de jongelingen. De Hoogmis voor M. Victor Desramault van Yper. Na het lof ver-gadering in de kerk -\oor de jongelingen. Zondag, 2 Décember. — De 7 1/2 u. mis met algemeenc communie voor de leden der Maria-vereeniging. De Hoogmis voor Hanson Raymond van Varsenaere gesneuveld op de vuurlijn. Na het lof te3u vergadering vcor de Maria-vereeniging. St-Jan-Berchmanskring. — Heden algemeene communie, na het lof vergadering in de kerk ; ver-plichtend patronaat en prijskamp onder de leden. Maria-Vereaniging. — Zondag aanstande, 1" Zondag der maand. Algemëene Communie in de 7 1/2 u. Na het lof algemeene vergad9ring. Burgerstand. — Huuc£lijfisbeloften : Maertens Pwomain uit Gent met GoiHvy Germaine uit Vlamer-tinghe. Victor Catteau uit Tourcoing met Jeanne Dollez uit Yper. Geboorle : Louis Jloncyn (Veurne), Félix Pieter Goenen (Dixmude), Raoul-Octave Duvivier (St-Gilles-> bij-Brussel. Sterfgevallen: Mathilde Vermeesch. 59jaar (Yper).— .Tosephine Colette, 20 jaar dienstmeid uit Ghatelet. — Anna Desramault dochter van Julien en Leonie Dumelie 19 jaar, overleden te St-Leper bij Rouen. — Paul Duthoy Èeeelaere overleden in Bihach. PARIJS 's Konings Nsamfeest Voor de vierde maal, sedeit hét uitbar-sten van den oorlog, vierde men het naam-feest van onzen beminden Vorst in de Belgische Kerk van Paiijs, zondag laatst. Een peloton Belgische gendarmen onder leiding van luitenant Hedo, neemt bezit van de Belgische Zending. De muziek der grenadiers doet hare intrede en neemt plaats Da3r is H K H. de Hertogin van Vendôme, de eerbiedwaardige zuster van onzen geliefden Vorst, vergezeld van hare Eeredame . Zij treedt vooruit om plaats tç nemen, op den eersten rang in de kor r, en op haren doortocht buigen aile hoofden vol eerbied voor dien engel van liefde. De muziek der Grenadiers doet de ruiten daveren : de geestelijkheid der Belgische Zending, de E. H. Moyersoen. bestuurder aan 't hoofd, leidt den heer baron de Gaif-fier d'Hestray binnen ; Lij is gevolgd door al de leden van het Gezantschap en van het Algemeen Consulaat, met M. Bastin aan 't hoofd. Daarna komen een aafttal voor-name damen en heeren, waaronder vve ter-loops aanstippen : Baron Beyens, staats-minister, M. Vesnitch, minister van Servië, de vertegenwoordigers van den Voorzitter der Fransche Republiek en van den Minister van Buitenlandsche Zaken van Frankrijk ; kanonnik Thomas, plaatsvervanger van kardinaal Amette ; de generalen Tie-manon, Berteaux baron Empain, en Joos-tens ; kolonel Fourcault, opperkommandant van de Belgische Plaats van Parijs, de baronnes de Gaiffier. princessen Korel en Edward de Ligne, baronnes Beyens, baronnes d'Anethan, enz. enz. En de plechtigheid begon aanstonds in al hare statigheid. In-drukwekkend schouwspel voorwaar, waar men de grooten knielen zag nevens den eenvoudigen landman, alien bezield met één en hetzelfde gevoelen : den zegen af te smeeken en te zien nederdalen van den Koning der Koning der Koningen op den Koning van ons geliefde Vaderland. Eene schaar kunstenaars onder de leidir g van Commandant Lecail, algemeen opziener der militaire muziekkorpsen van het Ko-ninkrijk, en de kunstenaars aangevoerd doôr M, Meunier, kapelmeester van Ste Clotilde, luisterden de plechligheid op. Maar wanneer, bij het einde van de plechtigheid eene stem het « Tu Renaîtras » aanhief van den dichter toonkundige M. Dronchat, steeg de aandoer.ing ten top en in menig 00g zag men een traan perelen. Eene machtige Brabançonne dreunde en de stoet verliet de kerk. Het Te Deum was ten einde. * * * 's Avonds kwam de Commandant Lecail, aan 't hoofd zijner schaar kunstenaars — terug en begon het muzikaal feest in de lokalen van den kring . De heer Bastin, algemeen consul van België, kolonel Fourcault, opperbevelhebber van de Belgische plaats van Parijs, Me-vrouw en Mijnheer Charles Jules, hadden er aan gehouden die vergadering met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Ook nog heeren officiels, aalmoezeniers, zelfs van het Amerikaansch léger en de heer Wattez 0..,-lid van de koninklijke Vlaamsche akademie. Kunstavond 1 adde beter gepast om die uitvoering te betitelen dan muziekaal avond-fcest ; eene echte kunstavond was het zoo-wei wat aangaat den keuze dr r muziekstuk-ken dan de uitvoering die alleszins volmaakt was. H,?t deed ons groot genoegen te bemer-ken hoe de uitvoering van Tippsrary gansch die zaal in blijde vervoering bracht maar het trof ons nog m er te m^gen bestatigen dat on7e Viaaîiische vluchtelingen, onze eenvoudig«te ha denarbeiders, zoo wel als wie her 01 k wczen moge. in staat zijn eene muiika'ie uitvoering van diep ingewikkelde en ernstige muziekstukken naar waarde te schatten. Ook wanneer men, in hunnen naam den heer Commandant Lecail eene prachtige bloemengarve toereikte, wanneer, in hunnen naam, de heer Bestuurder hem en zijne mannen bedankteen tôt wederziens wenfchte, dan ging er in heel de zaal een algemeen gejubel en een oorverdoovend handgeklap op om zijn gezegde te beamen. Een oude kennis van de Belgische Zending van Parijs, zegde bij het verlaten der zaal : « Ik heb hier sinds vijftien jaar vele schoone feesten bijgewoond. Geen enkele nochtans kan met het feest van vandaag vergeleken worden . TOUQUES (Calvados) Dinsdag, 13 November, om 10 u. had alhier de plechtige begrafenis plaats van Mevrouw Marie Michel, echtgenoote van M. Alexander Herfont, schepen van Touques. Zij was eene der grootste weldoensters voor de Belgische vluchtelingen; zij spaarde noch tijd noch moeite om ze voedel, kleederen en allerhande noodigheden te verschaffen. Voor de prijsdeeling der Belgische kinderen was zij eene der eerste om door hare milde gift hare genegenheid te toonen. Daarom hebben de Belgen ook niet willen ten achteren blijven. Al de Belgische familiën hielden er aan hunne dankbaarheid aan hunne dierbare weldoenster en de achtbare familie te be-toonen met den lijstoet naar de kerk te volgen, gedurende den dienst éen vuiij; gebed ten Hemel te sturen tôt hare ziele lavenis en de diepbetreurde overledëne naar hare laatste rustplaats te vergezellen . Dit scheen hun nog niet genoeg en daarom wierd er door de Belgen eene zeer schoone rouw-kroon, bekleed met de Belgische driekleur, als gedachtenis op liaar graf neergelegd. OoGGETUIGE. LISIEUX Zondag aanstaande, zijnde 1" December algemeene vergadering voor de Belgen na de mis van S ure, in Sint Pieterskerk. 's avonds om 5 '1/2 ure lof en sermoen. — De E. H. Mostaert heeft belangerijke me-; dedeeling te doen, niemand weze dus te kort. — De heer Camerlinck notaris van Passchendaele, zal van 2 1/2 ure tôt 5 ure sprekelijk zijn in het huis van den E. H. Mostaert, rue Bouteliei^ 16, voor de Belgen welke geld willen plaatsen of raad bsgeeren nopens spaarboekjes en andere geldkwes-tiën.De eerste vrijdag der maand, dit jaar daags vcôr den feestdag van 0. L. Vrouw Onbevlekt ontvangen, is er ten 8 ure 's avonds lof. — De Belgen worden ten zeerste aangemoedigd deze twee feestdagen te vieren, op een van deze dagen of den Zondag daarna ter H. Tafel te naderen. De E. H. Mostaert hoort biecht den avond een uur vôôr het lof, en den zaterdag 's mor-gens.ALBI (Tarn) De treffende Plechtigheid der Gedurige Aanbidding heeft alhier plaats gehad op Zondag 4 November. Ouders en kinders, in aanzienlijke menigte maakten het zich eene eer en een plicht in de H . Communie nieuwe leefkrachten voor de ziel te putten. De solemneele Hoogmis, waaronder hart-roerend sermoen door den E. H. Almoe-zenier Corty, werd gecelebreerd door den Z. E. H. Kanonnik Bonnet, superior van 't Groot Seminaiie Hij officiëerde insgelijks Vespers en Lof, weîke de Z. E. H. Vicaris-Generaal Fabre met zijne tegenwoordigheid vereerde. Nu was de toeloop van volk het talrijkst. De Belgische kapel, hoewel proppens vol, kon de toegesnelde menigte niet bevatten ; ook menigen waren genoodzaakt zich aan den ingang te plaatsen om er te bidden en 't Woord Gods te aanhooren, voorgehouden door den E. H. Boulade, Bestuurder van den Carmel, te Albi. De E H. Predikant bracht eerst en vooral hulde aan den iever van den E. Pater Corty en van de Zusters, die in 't ballingsoord O . L. H. eene zoo schoon versierde kapel ter aanbidding voorbereid hadden ; aan de godvruchtigheid der Belgische kinderen . BORDEAUX (Gironde) Ter gelegenheid van het manifeest van Z. M. den Koning Albert werd alhier in de hoofdkerk, na de hoogmis, een plechtig Te Deum gezongen voorgezeten door Z. D. H. Kardinaal Andrieu, aartsbisschop van Bordeaux. Onder de fransche overheid die eraan gehouden had deze plechtigheid door hare tegenwoordigheid op te luisteren stippen wij ter loops aan : de Heeren Gruet, burg-meester van Bordeaux; Rôdel raadsheer aan het Beroepshof; de colonels Beaumont en Bouché, enz... Onder de Belgen : de Heeren Grange en Astruc consul en onder-consul van België; kaptein Mulders, commandant der Belgische plaats; de voorzitters en leden van het Werwingscomiteit en van de Belgische Weldadigheids maatschappij, enz.enz. Na het Te Deum zong M. Espirac van den Schouwburg van Nice, une Brabançonne die de ingetegen menigte, maar bijzonder-lijk de Belgen, diep ontvoerde. In het uitgaan hield de aartsbisschop een oogenblik stil halfweg de middenbenk der hoofdkerk : de Belgische school had zijne aandacht getroffen. Minzaam glimlachend zegende de eerbiedweerdige grijzaard onzen aalmoezenier Eerw. H. Hoyois en de Belgische schoolkinderen, drukte de handen der onderwijzers en wenschte hen veel geluk in hunne vaderlandslievende on-derneming. Het was duidelijk zichtbaar dat deze openbare blijk van liefde jegens onze kinderen — de bloem en toekomst van ons Vaderland — de algemeene goedkeuring der geloovigen behaalde en dat de belgische ouders verheugd en fier waren over hunne kinderen, PORT-VILLEZ (Eure) Veileden vrijdag 16 November, hebben de leden van den Vlaamschen Studiekring, een onvergetelijken avond beleefd. Omirent duizend verminkten vulden de groote feest-zaal. 't Was voor dit puik gehoor voorgezeten door den kolonel Boset en verschei-dene officieren, dat den Heer Hendrik Heyman, voorzitter van het Algemeen Christen Vakverbond van België, eene voor-dracht hield over « De soeiale Toekomst onzer Vlaamsche Arbeiders ». Gelijk de Heer Van Bilsen, ondervoorzit-tei van den studiekring, het in zijne bedan-kingsrede terecht zegde, heeft de Heer H. Heyman dien avond nogmaals bewezen een onzer uitstekendsie Vlaamsche redenaars te zijn en vooral een mëester in het ontplooien der Vlaamsche volks ziel. Afwisselend zagen wij onze jongens bijna weenen van aandoening of hartelijk lachen bij het scherp afteekenen van hunne eigene ziel. Unnoodig te zeggen welken bijval die puike voordracht genot. Het Vlaamsch koor, onder de kundige leiding van den Heer Devreese, voerde ver-scheidene puike koren uit, van den jongen bestuurder-componist, en juffer Rolhain, van Leuven, zong met hare prachtige stem eene reeks vlaamsche kunstliederen. Onze jongens waren zoo gelukkig om dien vergeaoeglijken avond, en hebben den Heer Heyman reeds in de ooren doen vezelen : « dat hij goed doen zou spoedig naar Port-Villez terug te keeren. » £V. A. perde Jaar. — Nr 40. Prijs :10 Centiemen ptr Nurnmer - Zondag 25 November 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods