Ons Vlaanderen

1263 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 02 July. Ons Vlaanderen. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wp9t14w19v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Tweede Jaar - Nr 19 EDITION HEBDOMADAIRE Zondaq 2 Juli 1916. ONS VLAANDEREN ■Door Eendracht Sterk ! VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk : perjaar 4.00 fr. per zes maaiid 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181,rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zieh wenden tôt Ons Vlaanderen. S Bittere ontchoogeling « Gij, duitsche bestuur, hebt den oorlog gewild!» had gezel Liebknecht in vollen Reichstag uitgeroepen. En die kreet die diep zou weerklinken in het duitsche geweten, moest er meteen een gevoel doen ontluiken van waarheid en berouw. Zoo dachten de fransche socia-listen. Maar Liebknecht vloog achter de grendels en het duitsche geweten bleef in zijn doodsslaap gedompeld. En 1 alsof die goede gezel Liebknecht nu [ juist niets en had gezegd, blijft de I groot kanselier von Bethman-Holweg 1 met onverschrokken welsprekendheid uitbazuinen dat Rusland en Frankrijk England en België, Duitschland hebben uitgedaagd en lafaardig aan-gëvkllën. En daar ste'eg een nieuwe kreet uit de borst van een an-peren sozialdemokrat : de kreet van Gradnauer, om von Bethman te loven, te vlijen en te ondersteunen. « De mogendheden liegen, riep Gradnauer, wanneer ze beweren dat Duitschland den corlog heeft gewild! » En zijne grootspraak, zijne schaamtelooze toe-treding tôt de goevernementeele thesis, zette straks von Bethman zelf in het [ donker ; want klaarblijkelijk was deze [ minder verzekerd van wat hij zelf f. vooruitzette dan Gradnauer van wat 1 hij "oekeloos bijtrad. En de Reichstag juichte gulhartig dien Gradnauer en von Bethmam toe, en het was hem eene • vreugde dit onderlinge welverstand ' gade te slaan, die rake eendracht hunner droomen en gedachten op te vatten en de gave vereenzelviging hunner leugenen en bloedidealen te zien verwezenlijken. Die Gradnauer is een dier sozialdemokraten die ten jare 1913 met de fransche socialisten het sappige manifest-voor-den-Vrede op-stelde, dat men dit jaarop al de muren der fransche steden te lezen kreeg, Gradnauer is nu éénwat een ware Sozialdemokraat naast hem staat Lede-bour; diegene die de Kienthalisten in hun jongste manifest-voor-wederland-sche-broederlijkheid « den koenen en wakkeren gezel Ledebour » dorsten noemen. Die Ledebour is, als zou men zeggen, de verpersoonlijking der omwentelings-overleveringen om wille van den Vrede. Ledebour wil den Vrede zonder aarzelen of dralen, en nog wel oogen-blikkelijk. Hij zegt er bij waarom. Heden nog is Duitschland de meester van den toestand; heden nog verzekert de oorlogskaart aan zijn vaderland eene zege die morgen wellicht zou verij-deld kunnen zijn; morgen is het dan te laat; morgen wil Ledebour van geene vrede meer hooren ! — Die Ledebour is waarachtig een praktische kerel. Wie duidt het hem ten kwade ? Wie ? De kreet van Gradnauer en de hou-ding van Ledebour en der andere sozialdemokraten verontrusten althans onze geweldigste socialisten. Laatst-leden traden de •fransche gezellen, Dubreuilh en Cachin in de « Humanité «verontwaardig optegen hetonaar-dige soort van Vrede vooruitgezet door hunne « koene en wakkere kama-raden ». En het luidt er nu dat de militaire geetestoestand van het duitsche volk vooreerst, onder den invloed en den drang der omstandigheden, eene ruime verandering moet onder-gaan. Edoch, daar valt nu éénmaal duchtig aan te twijfelen. —- 0 die rake bekentenis van den jongsten ontchoogelingsdag! -— Ofwel dient von Bethmans oorlogskaart ten onzen voordeele eene grondige verandering te ondergaan, het duitsche militarisme vernederd en schadeloos gemaakt en Duitschland ter dege verslagen! Dan eerst zal het geweten der Teuten tôt inkeer geraken, heel wat ernstiger dan door den geweldigen kreet van dien goedigen Liebknecht. — Nooit spraken de antisocialisten schoonere taal. En alsof de « Humanité » van gezel Renaudel nu zoo in eens vaderlands-lievend geworden ware, buldert ze tegen het verraad der duitsche kame-raden en het schandelijke welverstand tusschen von Bethman en de Sozial-demokratie van over den Rhijn. En daarom, — zoo schrijft nu de « Humanité » daarom moeten we Duitschland verpletten door aile mogelijke maat-regelen en de krachtigste middelen waarover we beschikken. Onze intrest ligt hier rn: duitschlands haastige val door de kracht van onzen stevigen wil ! Ei ! Wat blijft er nog over, zegt me, van Zimmerwald ? En wat is er geworden van Kienthal ? Voorwaar; bittere ontchoogeling! V. S. — m *■ GHPfiG^THjSt Welke misgreep nog, zouden wij heden niet begaan, met te denken dat het vol-doende is van latijnsche of slavische bloede te zijn om noodzakelijk de vijand van den duitscher te zijn! Kan men zich inbeelden, dat te midden der onbepaalde mogelijkhe-den van het Europa van morgen. de v'olke-ren afgemat door den oorlog. over rassen-strijd veel zullen filosofeeren? Iv.een, eerst zullen zij denken te leven. En opdat zij vrij zouden kunnen leven, mag men niet in 't harte van Europa. een blok zich laten vormen van zeventig miljoen man aan Pruisen onderworpen. Hehbette, Echo de Paris, 25-VI-16. Ouroep der Belpvan 18 loi 40 jaar Mijnheer Berryer, minister van Binnelandsche zaken heeft aan den xxe Siecle een communiqué gezonden waaruit volgende blijkt : Het ontwerp van besluit-wet door de ministerieele Commissie vervaardigd aangaande den oproep van de mannen van 18 tôt 40 jaar is voor de hand. De Commissie zal aan den minis-terraad voorstellen de Belgen in twee groote categoriën in te deelen, reke-ning houdend van hunne bezigheden op 20 Juni 1916. 1) Deze wiens werk van algemeen nut is zullen niet opgeroepen worden, zoolang zij hun werk behouden. 2) De andere zullen tôt den mili-taïren dienst gerôépen worden, en zullen volgens hun ouderdom en fami-lietoestand tusschen de verschillige wapens en diensten van 't leger ver-deeld worden. Deze tweede catégorie zalpergroep of al te samen opgeroepen worden. In de eerste groepen zouden de onge-huwden van 18 tôt 30 jaar zijn, in de volgende groepen de gehuwden; een laatste groep zou gevormd worden van deze gehuwden wiens oproep een bui-tengewoon slecht gevolg zou hebben voor hunne familieof voor hunne zaken. De oproep wordt toegepast op de mannen der jaren 1876 tôt 1897 inbe-grepen.Bijzondere maatregelen zouden ge-nomen worden voor de Belgen, zich in neutrale landen, bevindend. Opmerkingen : Wat hierboven ge-drukt is, is een ontwerp dat dus nog moet onderworpen worden aan den miniesterraad en aan Z. M. den Koning. Alhoewel het waarschijnlijk is dat het besluit-wet het ontwtrp zal nabijkomen, ware het onvoorzichtig, dit reeds als eene gedane zaakte aanschouwen. Dat de regeering die in deze zaken eene schrikkelijke verantwoordelijkheid op zich neemt : de niet gehuwden op-roepe, wel, zeer wel, maar dat zij de getrouwden een voornamelijk deze die hier met vrouw en kinderen zijn, maar oproepe indien het niet anders kan zijn. En moet het zijn, dan moet zij er voor zorgen dat de vrouw en kinderen in geenen onuitsprekelijken toe-stand gedompeld worden. Eer aan onze gesneuvelde helden Een koninklijk besluit, beslist dat voortaan de decoratiën van het orde van de kroon en het oorlogskruis zullen verleend worden aan aile solda-ten, korporalen en onderofficieren ge-vallen op het veld van eer. Onze Belgische Scholenin Frankrijk Het Belgische Staatsbestuur heeft het onderwijs in Frankrijk en Enge-land ingericht in den geest der Belgische wet van 19 Mei 1914. — Belgische scholen voor vluchtelingen kwamen zoo veel mogelijk tôt stand. — Op 1 April 1916 bestonden er in Frankrijk alleen reeds 88 scholen bevat-tende 232 klassen met 6379 leerlingen. Het onderwijs wordt er gegeven door Belgische priesters, leeraars en onder-wijzers. Dezenhebben eenezware,maar schoone taak te vervullen. Meer dan ooit rust op hen de edele verplichting, niet alleen bij de schooljeugd maar bij de gansche Belgische bevolking, de liefde voor ons dierbaar Vaderland, onsgeliefd Vorstenhuis en onze schoone Vlaamsche Taal op te wekken en te onderhouden. « Wees Vlaamsch van Taal en Vlaamsch van zeden ! » zongen onze Vlaamsche dichters. En zoo behoeft het. Gij leden van het onderwijzend personneel, ont-wikkelt in uwe omgeving.die onom-stootbare waarheid : « Een volk dat zijne taal verliest, verloochent zijnen aard. » Verspreidt door vvoord en daad de schoonheid uwer taal. Zorgt er voor dat uwe leerlingen, eens teruggekeerd in hun geliefd Vaderland, niet ten achter zullen staan in hun Belgisch onderwijs, naa?t de medescholieren die het bannelingsleven niet gekend hebben.Het is eene heilige verplichting van aile Belgen, daar waar zulks mogelijk is, hunne kinders naar Belgische scholen te zenden. Dââr is het dat zij de schoonheden hunner lieve Moedertaal zullen leeren en onderhouden. Dââr is het dat zij onze Belgische geschie-denis en aardrijkskunde, onze Vader-landsche liederen en gedichten, onze Vaderlandsche zeden en gebruiken, onze zuivere Vlaamsche christelijke gevoelens zullen leeren waardeeren, liefhebben en onderhouden. Dââr ook is het, dat zij zullen doordrongen worden van het gedacht dat Walen en Vlamingen, broeders zijn van eene zelfde natie, kinders van eene zelfde moeder, die zijde aan zij de gestreden hebben en hun bloed vergoten voor de vrijheid van het dierbaar Vaderland. Dââr nog zullen zij immer de beelte-nissen voor oogen hebben van onzen geliefden Vorst, onze geliefde Vorstin en onze geliefde Prinsen. Zij zullen er de bewondering vernemen van de gansche wereld, voor onzen Koning-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods