Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

913 0
01 September 1912
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1912, 01 September. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Seen on 30 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w950g3hx4c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond dext vijftienden. 20® jaar. - JNr 2. September 1912. A11r s wat opstel en beheer van 't b'iad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maaischappelijke werken, Oudenburgstriat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Verbond der kattiolieke Matigheids-bonden van Belgie, Het Komiteit der Federatie der Katho-lieke Matigheidsbonden van Belgie, hield hare halfjaarlijksche vergadering te Brussel in het lokaal « Patria » onder Voorzitterschap van den E. H. Lemmens en nam volgende besluiten : i° De vereenigde bonden zullen gezament-lijk deelnemen aan de Wereldtentoonstelling van Gent in igi3 ; 20 Eenige afgevaardigden der Federatie zullen een verhoor aanvragen bij het Ministerie ten einde eenige verzoeken in te dienen en tevens aan te dringen dat een wet worde ingediend welke het aantal herbergen zal ver-minderen door uitsteiving; 3° Eene groote bewegirg, tôt indiening van een smeekschrift aan de Kamers, wordt door de aangesloten bonden op touw gezet, tôt het spoedig stemmen van genoemde wet. Aile kringen, vereenigingen, werkmansbon-den, enz.,die belangstellen om bovengenoemde beweging te steunen kunnen formulieren en inlichtingen bekomen aan het Secretariaat der Federatie, 27 Voltaire-Laan te Brussel. (Medegedeeld.) Tegen het Alcoolisme. Onder de benaming « Nationaal antial-coolisch Comiteit » is kortelings een nieuwe instelling gesticht, uitgaande van al de antialcoo-lische matigheidsgenootschappen van België, zonder onderscheid van politieke of andere denkwijze. Dit middencomiteit bestaat uit de officieele afgevaardigden van aile hoofdbonden, die gevolmachtigd zijn om in gemeenzaam over-leg dringende maatregelen te nemen tôt het in voege brengen van veranderingen, als, b. v. die der beperking van 't getal herbergen. De eerste vergadering van 't Comiteit werd besteed tôt het samenstellen van het Bureel, dat wel aan aile eischen en wenschen voldoet, dewijl vlamingen en walen,.behoudsgezinden, liberalen en socialisten, zonder het vrouwelijk element op zijde te laten, àllen ten andere daartoe wel bevoegd, ervan deel uitmaken. De eerste Zitting van het « Nationaal antial-coolisch Comiteit » heeft den 23 augustus in het hôtel Ravenstein, te Brussel, plaais gehad. Op 't einde van september zal het weer vergaderen. {Medegedeeld). Beweging; leii voonleclc van een wet, slrekkeml lot beperking van het gelai herbergen. Zooals het blijkt uit de twee hiervoorgaande mededeelingen had het Verbond der katholiehe matigheidsbonden van Belgie, waarbij onze West-vlaamsche Onthoudersbond aangesloten is, besloten een krachtdadige werking aan te gaan om zoobaast mogelijk een wet tôt beperking van het getal herbergen te doen doorgaan. Het schijnt immers dat gezien de verbinte-nissen door vele Kamerheeren tijdens de laafste kamerkiezing genomen, geheel waar-schijnlijk de bestaande vergunningswet zal afgestemd worden ; maar het spreekt van zelfs zoo wij, onthouders, ons daarbij zouden kunnen neerleggen het zou zijn op uitdruk-kelijke voorwaarde dat de vergunningswet niet afgeschaft maar vervangen zou worden door een wet het getal herbergen beperkend. Tôt het bekomen van die wet zou dus ons katholiek verbond al zijne krachten inspan-nen ; en reeds was de werking aangevangen, wanneer de V aderlandsche Antialcoolische Bond vroeg een samenwerking voor aile matigheid-willende krachten om, buiten aile politieke of godsdienstige meeningen, een groote nationale beweging ten voordeele van die wet te bekomen. NEUTÏfcAAL OF KATHOLIEK Sommige onzer vrienden hebben ons ge-vraagd welke meening wij deelen over het volgende vraagpunt : moelen wij katholieke -drankweêrmannen mee- en samengaan met andersdenkende, niet-katholieke drankbe-strijdc rs. Wij,katholieke onthouders van geheel Belgie, hebben onder elkander een verbond gesticht, dat geroepen is groote diensten te bewijzen voor den vooruitgang van de katholieke onthou-dersgedachte : daarmeê hebben wij voor den dagelijkschen gang der zaken meer dan genoeg. Ja, zullen eenigen zeggen, maar dat « Nationaal anti-alcoolisch Comiteit » waar-van u de stichting daarboven aankondigt, wat beteekent het ? Het is niet een eigenlijk Verbond, lijlc dit van onze katholieke vereenigingen; heelemaal niet. Een verbond bestaat om regelmatig samen te werken en is gesticht om zoolang mogelijk te bestaan ; dat « Nationaal Comiteit » integendeel heeft maar één doel : het verkrijgen van een wet tôt beperking van het getal herbergen ; eens dat doel bereikt, eens de wet verkregen, dan heeft het Nationaal Comiteit geen reden van bestaan meer en mag dus verdwijnen. En daarom kunnen wij, katholieke onthou-dersbonden, ors bij dit Nationaal Comiteit aansluiten, omdat die wet noodzakelijk is en dat het best ware dat zij tôt stand kwam door de samenwerking aller partijen en ge-stemd werd door volksvertegenwoordigers zoowel van rechts als van links. Maar in een verbond met andersdenkende alcoolbestrijders willen wij niet gaan. Eerst en vooral omdat de ondervinding leert dat een gedacht meest en best veld wint als ieder in zijn eigen kring werkt om daar die gedachte te doen zegevieren. Kijkt naar de Vlaamsche beweging; dat is het beste bewijs. Daarbij het groote doel van de matigheids-beweging is niet zoodanig van wetten te krijgen tegen het alcoolisme : oh ! wetten die zijn noodig en moeten we krijgen ; maar 't bijzonderste is de vorming van de openbare meening, is verandering te brengen in de gedachten die de menschen vandaag nog deelen.Welnu, niet-katholieke drankbestrijders, leeren de matigheid aan de menschen, omdat veelvuldig drankgebruik kwaad berokkent aan 's menschen lichaam en aan het kind, nadeel brengt aan 's lands stoffelijken vooruitgang. Dat weten wij katholieke drankweêrmannen 00k en dat zeggen wij 00k. Maar wij hebben nog vele andere redens : redens van godsdienstigen aard en zedelijken aard ; ja, ziedaar de hoofdreden voor ons katho-lieken : Weg met het alcoolism, omdat het op den dag van heden, één der grootste belet-sels is die vele menschen tegenhoudt op den weg naar de volmaaktheid en naar den Hemel. Dat is de hoofdreden, zegden we : welnu als wij geheele dagen verbonden zouden zijn met de andersdenkenden, we zouden moeten 00k bijeenkomsten en vergaderingen houden met hen ; en die vergaderingen zouden moeten.. neutraal ofte onzijdig!!! zijn; en wij zouden dus nooit aan de menschen mogen spreken over de grootste en bijzonderste redens, waarom wij de onthouding voorenstaan : neen, wij zouden dat niet mogen doen, want het ware tegen de... onzijdigheid ! ? En we zeggen daarom : in bijzonderegevallen, om 'n bijzondere wet te krijgen, kunnen wij met niet-katholieken samengaan; maar een blij-vend verbond kunnen wij met hei^niet sluiten. Leve de KATHOLIEKE Drankweer !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1892 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods