Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

475 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 June. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p843r0r29h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 106. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 30® Juni 1917 DE GEEST AAN 'T FRONT Hoe de moderne vlaamsche gedachte ook door onze kameraden-aan-'t-front krachtig bevestigd en rerdedigd wordt, blijkt uit de volgende regelen vcm eeh artilcel ons door DE EENDBACHT van 16 Juni 1917 overgebracht, uit het LIMB TJRGSCH STUDENTENBLAADJE — aeen gehektografeerd 'jd schriftje dat in de Belgische loopgrciven ver-'chijnt".s ■. - Zoo staan wij ook weer voor de laatste daad van den "Raad van Vlaanderen". Eene uiteen-zetting der feiten, voorzoover ze volledig en juist hier bekend zijn, heeft in de bladen geataan — met beoordeelingen van verschillenden toon. Wat hier volgt zijn enkel eenige beschouwin-gen, weêrgevend den indruk bij menigen door (lie feiten teweeg gebracht. Het is onjuist te beweren, dat, door het feit zelf, dat ook de Duitschers die scheiding voor-staan, daarin een gevaar ligt voor België. Niet ailes wat het vijandelijk bestuur invoerde is in zichzelf en noodzakelijkerwijze nadeelig voor ons land, al zoeken zij dan ook vooral door de ver-deeling die er van voortkomt, er partij uit te trekken, tijdens de bezetting. Eenige jaren gele-den stelde de Waalsche professor Defourny, van de hoogeschool van Leuven, in de Revue Sociale Catholique de Bestuurlijke Scheiding voor als de meest gev»renschte regeling voor België. De tus-schenkomst van het Duitsche bestuur verandert niets aan den grond dier zaak ; en het is dan ook niet met groote volzinnen en scheldwoorden, dat zij wordt opgelost, noch door 't geschrijf van d-wetende persmannen, doch wel door ernstige studie en onbevooroordeeld onderzoek. En veronderstelt dat de Bestuurlijke Scheiding met het Belgisch belang niet vereenigbaar' is, doch dat daarin de eenige redding ligt voor Ylaanderen, dan dient ze toch toegepast : want WIJ ZIJN EERST VLAMIISTGEN EN DAN BELG ; Vlaming zijn wij door de natuur en van Godswege, Belg zijn we enkel door 'n politiek verband. Waar hoofdbelangen van de Belgische natie het vergen, willen wij voorzeker bijkomende Ylaamsche belangen slachtojfferen, doch MOEST HET BLIJKEN, DAT ONZE LEVENSBELAN-GEN ALS VLAMING NIET OVEREEN TE BRENGEN ZIJN MET HET BELGISCH BELANG, DAN ZOD ONS YLAAMSCH BELANG YOORGAAN, EN EEN OMWENTELIN G WARE, ZOO ALLE ANDERE MIDDELEN NUTTELOOS BLEVEN, IN DIT GEVAL GEWETTIGD. Op dezelfde wijze moet ieder persoon, moet iedere familie, afstand doen van sommige voordeelen ten bate van de gemeenschap, doch er zijn persoonlijke belangen — b. v. ge-wetensvrijheid, — er zijn familiebelangen, die voor geen enkel zoogezegd algemeen belang mogen onderdoen. 't Zelfde geldt voor de levens-belangen van ons ras. Moest de Belgische eenheid slechts mogelijk blijken ten nadeele der Ylamin-gen, dan is die eenheid een wantoestand. Van Ylaamsch en ook van Belgisch standpunt uit moet dus dit vraagstuk onderzocht en het is verkeerd zich daarover lichtvaardig uit te laten. Wij betreuren, dat Vlamingen er toe werden gebracht het heil voor hun volk te zoeken bij den vijand. Wij denken echter met bitterheid aan da<t onvaderlandsch regiem waaronder Vlaanderen ge-bukt ging sinds lange jaren, en waaraan, ondanks aile pogingen onzer voormannen, zoo goed als geene verandering was gekomen, waaraan zelfs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods