Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1363 0
19 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 19 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/br8mc8sj85/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL Nr. 160. | Weekbladje voor de vlaamschaprekeade krijgsgevangenen. | Alten-Grabow, Gottingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 14 September 1911 Min- of Meer- Het is een niet te loochenen feit dat het Activisme de vôôr-oorlogsche Vlaamsche beweging in eeu acuut stadium gebracht heeft en dat haren ontwikkelingsgang niet zonder invloed gebleven is op de passieven. En aïs verheugende uitwerking van dien invloed kunnen we aanstippen dat de benaming activîst, die gebruikt wordt als teg«nstelling tusschen den strijdenden Vlaming, die gebruik maakte van den oorlogatoestand en den passivist die wachten wilde tôt na den oorlog, geen reden van bestaan meer heeft sedert er geen zwijgers. meer zijn in de Vlaamsche beweging, sedert de zooge-genaamde passieven ook spreken van onmiddellijke benoeming en onvertcijlde reorgani satie en sedert hun leider Frans Yan Cauwelaert ook inziet dat de oorlogs-toestand door de Vlamingen moet uitgebaat worden en hij een mémorandum aan de Engelsche re^eering richtte. Waar geene passieven zijn, zijn ook geene activisten en de algemeene naam van voor den oorlog, flamingant, kan terug gebruikt worden voor beiden. Maar, er zijn nu integendeel in de algemeene Vlaamsche beweging minimalisten en maxirriàlistën. De Vlaamsche mensjewiki of de leden van het Vlaamseh-Belgiieh-Verbond einchen : a. vervlaamsching in Vlaanderen van het onderwijs, in al zijn gi-aden en al zijn vertakkingen ; b. indeeling van het leger in Vlaamsche en Waalsche eenheden, hulpdienste*, krijgsinrichtingen enz., volgens de beginselen, neergelegd in het verslag der Iegercom-missie van het Vla^msch-Belgisch Verbond ; c. vervlaamsching van de openba.re besturen en van het reclitswezen in en vôor Vlaanderen en de hervor-mirfgen van de middeabesturen, welke voor de volledige doorvoering van dit beginsel vereischt worden. "Bij de toepassing Yan deze beginselen kunnen voor Brussel en roor»teden uitzonderingsbepalingen worden gemaakt, maar zonder te breken met het beginsel dat deze gemeenten hiïtorisch en werkelijk behooren tôt yt Vlaamsche taalgebied. ; ; j Voor de verwezenlijking van deze hervormingen kan het Vrl.-B. V. echter geen beroep doen noch gedoogen op buitenlandscbe staatsmachten. De Vlaamsche taal-kwestie is een binnenlandsch vraagstuk, dat door eigen kracht van ons volk zelf tôt volledige oplossing kan worden gebracht, in een alzijdig vrij België, dat getrouw is aan zijne traditioneele politiek van evenwicht." Maar toch aeht de leider Frans Van Cauwelaert het noodig een beroep te doen op Engeland. Hij gedoogt dus wel een tusschenkomst van buitenlandsche staatsmachten. Er is meer - Van Cauwelaert is nu in Frankrijk en stelt zich waarschijnlijk in verbinding met de frontpartij. Er loopen reeds geruchten dat hij zich aan 't hoofd der frontpartij gesteld heeft. Hij zou dus dubbel spel spelen : en door de eigen kracht van ons volk zelf tôt volledige (l«es zijnè) oplosiing komen en door den steun der Entente. In elk geval zal hij trachten de frontpartij in te dammen tusschen de dijkjes zijner opvatting. Gaat het niet, dan zal hij een schéma voor een akkoordje zoeken en zoo zal hij meteens te staan komen aan 't hoofd eener organisatie dewelke "na ? dm oorlog naar 't gewe.er der revolutie zal gHjpen, krijgen de Vlamingen hunne rechten niet". De Vlaamsche Bolsjewiki, of de zoogezegâe activi»ten, breken af met de regeering van Havere en hebben een eigen Vlaamsch organisme ingesteld. Zij eischen niet meer de rechten bij hunne vervallen-verklaarde Doema, willen zelfs niet dat door een internationale overeen-komst op de vrede»k*nferentie de vraag «pgelost worde, vermits men de vredesgezanten voor een voldongen feit wil stellen, maar willen nu hunne Vlaamsche theorieën in praktijk stellen, en streven niet naar een zweem van zelfstandigheid, maar naar de grootst bereikbare zelfstandigheid. En om dit te doen beginnen ze, volgens de Belgische tradities, eer*t te kibbelen over programmai. Een hunner voormannen schrijft zelfs : "Wel neen, 't is hoegenaamd geen gevaar voer de eendracht in het aktivism over de twee stroo-mingen te praten, yt is veeleer verheugend, zooals we reeds vroeger deden opmerken, dat de noodzakelijke en onvermijdelijke indeeling, in een linker- en rechter-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods