Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1440 0
28 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4x54f1nj52/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[V l<A A N Mr.in r.N IS G ROOT T7N OUI? RKNOKG m Nr. 162 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. tltçn-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 28 September1918. Ut KKIblà Wie net vorig artikel Het Doode runt e gelezen heeft, zal zich wel verhoeden door het woord krisis te begrijpen : "bedenkelijke toestand van 't Activisme". Hier wordt alleen bedoeld : een beslissende wending in onze beweging. Deze krisis heeft een dubbelen oorsprong, die eener-zijds te zoeken is in de Vlaamsche, anderzijds in de Duitsche politiek. Daar heerscht vooreerst in Ylaanderen, sedeït enkele maanden een drang naar samentrekking die erg begint te lijken op ontbinding, een vorming van par-tijen die niet tôt een voleinding geraakt, ofwel ze schijnt... te overschrijden. Daar was eerst de Jong-Ylaamsche idee, en de Unionistische idee, en nu komt daarbij het idee der Vlaamsch Nationale Partij. De Unie-Partij wil voor VI. de grootst mogelijke zelfstandigheid, dewelke betracht wordt (punt 2) "binnen de grenzen eener statenverbinding met Wallonië (reëele of personeele unie) met of zonder behoud van den naam België". Die schijnbaar onnoozele of is zeer doortrapt. Hij verbindt in de Unic-grcep twee gezindheden die niet samenhooren. Dit is duidelijlc als men weet dat in onze beweging volkenrechtelijk ailes hierop neerkomt : ofwel willen wij, Viamingen en Walen, tegenover het Buitenland staan als twêê (in dit geval : Soevereine Staat VI. ; geen België meer ; J.-Vl. programma) ofwel als een (Staat Vlaanderen verbonden met den Staat Wallonië — door reëele Unie : met een Belg. Bondsregeering en Belg. ministeries van Buitenl. Zaken, Koloniën, Verweerwezen, en Spoorwegen). In het eerste geval, kunnen we, alhoewel politisch volkomen gescheiden, evenwel samengaan in een econo-misch verbond. Zelfs zouden we, zonder op het J. VI. beginsel inbreuk te doen, ook een dynastische gemeen-schap kunnen dragen, tijdelijk of voor immer. D.w.z. voor beide Staten eenzelfde Vorst of Eerste d.i. personeele Unie. Personeele Unie veronderstelt dus geens-zins het voortbestaan van België en zijn aanhangers Vinnrpn hp+pr fliiiis in .T VI. dan elders. Maar daar is nog een derde in 't spel, een nieuwe-ing die ook zijn verklaring de wereld in heeft gezen-len (Juni 1918). De Vlaamsch-Nationale Partij. De laam is mooi, en de punten van 't programma, van tôt 6, zijn prachtig. Dit ailes spreekt van zelf; dat ;an nieinand verwerpen. Bij nader onderzoek bespeurt nen nochtans dat deze partij een ietwat Lapalisse-achtig programma heeft, tôt men inziet dat die partij eigen-ijk géén programma heeft, en zoodus géén partij is ! jij zelf kondigt haar "gronclbeginselen" aan, maar niet iare doeleinclen. En juist doeleinden zijn het kenmerk ener partij. Te streven voor VI. naar d^grootst mogelijke zelf-tandigheid, onder bevorderin^van de Groot-Neder-andsche gedachte, — is een çiïoi beginsel. Maar voor fan Cauwelaert is de grootst Sîipgelijke zelfstandigheid, — d.w.z: de grootste bereikbâe, de culhireele... Vergenoegt de V. ST. P. ziét hierrnêe ? Zoo neen, lan is de formel gewis zeer onduidelijk en dubbelzinnig ipgesteld. Verder staat de V. N. P., naar binnen en naar luiten, die staatspolitieke verhoudingen voor, die aan let VI. volk de nagestreefde zelfstandigheid waarbor-;en. Nu — volgens de J.-Vl. vindt men dien waarborg illeen in een Soeverein Vlaanderen ; volgens de Unie ichter, ook in een Pederatief België. De V. N. P. die de éénige partij wil zijn in het and, in zich opnemend met verzoening ook de hooger-'ermelde partijen, ofwel zal die V. N. P. één van beide ipvattingen als de hare aannemen ; dan veroordeelt ze le andere en verwerpt ze ; en sluit die partij uit ; en ;omt tekort aan haar zending. Ofwel zal de V. N. P. sen derde opvatting hebben (bijv. aansluiting bij ïolland, Nederlandsche Federatie), en dan sluit ze de teide andere uit. Ofwel heeft ze geen opvatting, en lan sluit ze zichzelf uit als partij. Ofwel verdedigt ze egelijkertijd de drie, en feitelijk vormt ze dan drie >artïjen en kent zichzelven niet, dan als een gezelschap 'an geestige lui en ook andere, die zullen keuvelen en cavelen, kalmpjes en ook anders;. over Vlaanderen en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods