Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1438 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 June. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4dx40/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONZE TAAL. Nr. 17. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. Inni IQI? Guido Gezelle (1830-1899). omringd. 0 er waren er heel velen die hem niet Ik voel zoo innig bly eu bang tegelyk nu ik begrepen of begrypen wilden : by hem was het iets over hém scliryven ga, die de ziele van meer waar dan by ieder andere, dat de dichter Ylaanderen geworden is. Bly en fier voel ik my stérven moet opdat hy lève en ten voile gewaar- altyd wanneer ik 's meesters naam hoor, zie of deerd en erkend worde. Zwygend hield Gezelle lees. Bang voel ik my nu, omdat ik het waag zich humer in den zwarten pastormantel zyner iets over hém te schryven, hy die zoo groot is, grootheid gehuld en leefde in en met de schoone en ik die zoo klèin ben. Ik zou zoo veel over natuur, die nooit ondankbaar is voor diegene die hem zeggen willen, maar wat ik zeggen wil, dat haar lief heeft die steeds iets heeft voor den voel ik veel beter dan ik het uitdrukken kan. bedrukte, dat liefde, troost en opbeuring schenkt. En wat kan ik nog wel schryven, na al hetgene Lang, lang leefde hy met haar en al wat in haar onze groote leeft in die oudevlaam- * ' : "ï innige stilte sche mee- , : • . van 't zoete sters reeds „ " .. . alleenzyn. over hem -, 0, als de gezongen '■ blomme- hebben ? S r VI kens in de Myn woor- " 1 weiden, de vandenach- , , rp, . . ,, , wanneer 't tegalen,ook Het numwe Theater ,n Cassel. ailes spre- wel eens het eenvoudig getjilp van 'n muschje ken kon 'lyk menschen — al dat hyin haar op mag gehoord worden, byzonder hier, waar wy zyn trillende dichtersharpe vol vlekkelooze rein- toch maar allen eenvoudige vlaamtjes zyn, heid en liefdegloed bezong — hoe zouden zy in kleine, heel kleine gevangen vogeltjes in een lofgezangen hem danken die immer met hen groote kooi. Ik breng hier niet een ryp door- leefde, want al wat stom is voelt wel meer, in gronde studie over Guido Gezelle, neen, ik dankbre liefde, hetgeen de sprekende niet voelen beoog alleen u op te wekken tôt het lezen kan of wil. van zyne werken ; want schryven of zeggen Guido Gezelle is niet één dichter, maar „dett kan men niet zooveel of zoo goed over hem, dat dichter van zyn geliefd Vlaanderen geworden, men daardoor zyn edel werken en zyn groot le- deze groote man leefde het lief en leed van zyn ven voelen kan, zooals zy in zyne bundels uit- volk mede, hy toonde zich niet alleen kunstenaar stralen. maar ook het treffendste toonbeeld van menschen- Guido Gezelle is een dichter geweest, die zich liefde, immer wist hy den arme te steunen en stille teruggetrokken hield, slechts door weinigen op te beuren. Zyn zyne gedichtjes waarin hy 't Het nienwe Theater in Casse

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen belonging to the category Oorlogspers, published in Göttingen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods