Op-signoorken

1143981 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 May. Op-signoorken. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/930ns0mx8c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jsten Jaargang N»' 5 1 Mei 1914 Qeïllustreerd blad voor onze Jongens en Meisjes Signoorken : Verâehijnt den lsten en den 15ilen elker maand :: Te verkrijgen bij de voornaamste dagbladverkoopers : «é : Abonnement : fr. 1.25 per jaar — Per nummer 5 et11 Bijdragen en abonnement worden ontvangen : Oranj straat. 104. Antweroen Onze Kindervrienden. Charles Perrault ~ Heel, heel lang ge- ren> voor er spraak was van Andersen of Grimm, woonde te êÊÈÈÊv ^ nrlfi^ " Pariis een man, Char- les Perrault genaamd. Hij liad iiev.e kleirie* '^IppP «pagadder s», die hij v^W heel gaarne zag. Die V^n^eS' Vr0e^61^- ^iem Hij vertelde hun dan de sprookje,s en ver-jhalen, welke hij van zijn grootouders of zijn ■ouders gehoord had toen hij nog een kleine ■knaap was. Hij vond zelfs veel émaak in die «verteilingen, en zoo dacht hij dat het wel jamener was, dat ze niet in een boekje yerzameld waren, om aldus meef verspreid en nooit meer vergeten te worden. Daar hij een schrijver was, besloot hij de proef zelf eens te wagen. Zoo gaf hij in 1697, (dus meer dan twee honderd jaar geleden), een §boekje uit, met vertellingen, opgesmukt met plaatjes. Hij had als titel genomen : «De Vertellingen van Moeder de Gans». Het boekje werd goed onthaald door het volk en weldra waren de vertellingen gansch Frankrijk door verspreid en even spoedig gingen zij de gren-zen over.. Later werden ze afzonderlijk uitgegeven, en veel later nog, werden ze vereenvoudigd en als tekst gebruikt onder een reeks figuren, welke a les weergaven wat er in de vertellingen ge-Ifeurde. Dat waren de zoogenaamde «Manne-kensbladen», die nu ongelukkig niet veel meer door onze kinderen gekocht worden, en plaats naoeten maken voor allerhande afschuwelijk ge-kleurde plaatjes met nog meer afschuwelijke moord- en diefstalverhalen. Nochtans zijn de vertellingen niet vergeten geworden, want nog biijft men de verzamelde verhalen van Perrault ' voortvertellen. Gij zult er waarschijnlijk ook wel ran kennen, want er zijn nog altijd mama's en grootmama's die aan hunne kleine bengels ertellen, wat men haar vertelde toen ze nog kinderen waren. Luistert maar eens : Blauwbaard, Roodkapje, de Gelaarsde Kat, de Schoone Slaapster, Klein Duimpje. Die kent ge wel, niet waar ! En kunt &,i " nu ook voorstellen, dat (lie ai zoo oud.zijn,-en toch nog altijd zoo graag gehoord worden P Nu zijn er nog verscheide,ne andere sprookjes die minder gekend, daarom niet minder mooi zijn. Ziehier één, dat gij, geloof ik, nog niet kennen zult : Rik met het Kuifje Er was eens een koningin, die zulk leelijk zoontje had, dat men lang twijfelde of het een dier, dan wel een mensch was. Eene fee, die bij zij ne geboorte tegenwoordig was, zei dat hi j heel verstandig zou worden, en dat hij even-veel verstand zou kunnen overgeven aan den persoon, dien hij het liefste zien zou. Hij had op het hoofd een kuifje van haar; daarom noemde men hem: «Rik met het Kuifje». Een andere koningin kreeg twee dochterkens, waarvan het eene overschoon, het andere zeer leelijk was. Dezelfde fee verklaarde hier, dat de schoonste *heel dom worden zou en de andere zoo verstandig dat men haar leelijkheid niet bemerken zou. Nu wou de koningin ook iets hebben dat het dom zijn der eerste zou doen vergeten. Maar dat kon de fee niet. Toch gaf zij het kind de macht iemand schoon te maken, die ze gaarne zag. De dochters groeiden op ; de ongelukkigste van beide was de schoonste, want ze was zoo onbarmhartig dom, dat iedereen haar vluchtte. Rik, die van de schoone prinses gehoord maar niet van hare domheid afwist, had het ti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Op-signoorken belonging to the category Liberale pers, published in Kapellen from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection