St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1946 0
01 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 November. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz62263/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer -5. November 1916. SINT-JANS MOLENBEEK NIEUWSBLAD voor de Soldaten van T^loîenbesk. — Verschijnt aïs 't past. Allés wat iiet blad aangaat zenden aax den E. H. Jan BERNAERTS, Bel'g. • Leger-Aalmoeziînier, Gainneville (S. Inf.) Beste Vrienden Door allerlei omstandighèden was het ons onmogelijk dit nummer 5 vroe-ger te laten versehijnen, we hopen voortaan regelmatiger uit te komen. Sinds ons laatste nummer werd het legeradres veranderd, aî onze lezers worden vérzorcht ons dnidelijk hun adres in te zenden volgens het nieuwe stelsel. We gaaii voort met onze lijst van Molenbeeksche soldaten naar A. B. C. gesehikt, eens dat we al onze adressen zullen gedrukt hebben, zullen we ze afzonderlijk in ecn boekje laten ver-schijneh.Wie de adressen kent van Molen-beekenaars ten gevolge der nieuwe krijgswel in het léger ingelijfd, gelieve ze ons mee te deelen. * * * Ons nummer 4 is in handen geval-len van de Duitschers en ze hebben den Eerw. Heer Pransen, onderpastoor^an Sts-Barbarâ, bij wien de E. H. Van den Heuvel inwoonde, lastig gevallen en ze hebben 5 huiszoekingen gedaaïi, bij Mévr. Bernaerts, en MejufFer Bernaerts is driemaal voor de moffen moeten versçhijnen! De slimmerikken hebben natuuriijk niets gevonden! Als ze mee-nen daarmee onze werking stil te leg-gen, hebben ze 't mis voor ! Onze mannen moeten niet b'ang zijn : de Duitscher zal nooit vinden wat bij zoeht en hunne familien zullen nooit Ia;,txg gevalîe» worden als. ze zelven voorzichtig zijn. * * * Het leven te Molenbeek k-ost duur, tocli hebben de menschen over 't alge-meen geen klagen ; de liefdadigheid en wederkeerige hulp worden voorbeeldig beoefend in onze gemeente. Een der Molenbeeksche vrouwen schrèef naar haren echtgenoot : « We hebben semis geen boter, dan et en we vet of gelei ; we hebben soms geen patatten, dan eten we rijst of boonen of iets anders ; we moeten dus soms « met een steen op onzen huik wrij-vén », maar de Duitscher kan ons toch niet doodkrijgen. Zorg't gijlie maar dat ge hem rap buitenkegelt ! » .la daar zullen onze dappere, vroo-lijke soldaten van « Meulebeek » aan mee helpen ! Mannen, houdt goeden moed! Briefwisseling Om naar huis le schrijven moog't ge sleehts één bladje licht papier ge-bruiken, maar ge moog't aan de twee zijden schrijven. In den hoek bovenaau links schrijft ge nâam en adres, zeer dnidelijk. Ge moogt nw eigen adres er in schrijven maar volgens de voorschrif-ten van bel leger. Op den omslag schrijft ge : S. M. Post der Geallieërden, Postliggend, Baarle-Hertog (België). Ge moet er dus geen postzegel op plakken. Ofwel zendtge'taan ons adres. - Als ons een antwoord toekomt, zenden- we het altijd denzelfden dag voort. Als we u niets zenden is het een bewijs dat er voor u niets aange-komen is. Portreiten mogen niet meer verzon-den worden. R. I. P. De moeder van onzen wapenmakker Eug. Arnalsteen is, te Molenbeek, in den Heer overleden. Wij bieden aan onzen vriend de betuiging aan orizer ehristelijke deeî-neming. Chers Amis Voilà notre n° 5 bien en retard! Il serait trop long à vouloir vous donner les différentes raisons qui nous disculpent. Nous espérons avec le nouvel arrangement pouvoir paraître plus régulièrement à l'avenir. Veuillez tous nous communiquer immédiatement votre nouvelle adresse d'après les prescriptions militaires. Nous continuons notre liste alphabétique de soldats Molenbeekois. Quand notre liste aura paru complètement nous tâcherons de fournir cette liste en petite brochure. A cet effet nous prions nos amis de nous envoyer les adresses de Molenbeekois incorporés à la suite de la nouvelle conscription. * Les Boehe^-îdr-^ciOïc' 1.., de nos renseignements, il es: supertlû de vous signaler qu'ils nor.i rien trouvé et qu'ils nffe trouveront jamais rien. Nous continuerons à paraître pour renseigner n js concitoyens." " * * * La vie est ehère à Molenbeek ; mais le secours mutuel, la charité, l'assistance publique, méritent tous nos éloges. Et ils ((tiennent» les nôtres d'une façon superbe • nous n'en donnons comme preuye que quelques lignes de îa. lettre d'une mère à ses enfants : « Je termine mes chers enfants en vous recommandant de bien faire votre devoir de so dais, vous en serez fiers plus tard, et moi je suis satisfaite que mes fds ont eu le courage de faire leur devoir tandis qu'à Bruxelles il y a pas mal de jeunes gens qui ne savent que faire de leu> temps ayant été) trop lâches de partir. Que Dieu vous protège tous les trois et qu'il vous ramène à la maison bientôt. » Oui, Dieu nous ramènera dans notre chère commune, mais au son des trompettes de la victoire. Hardi Meulebeek! Correspondances Pour correspondre avec les vôtres servez-vous d'une simple feuille de papier très léger, il est permis d'écrire aux deux côtés. Le nom et l'adresse du destinataire sont annotés en haut de la page dans le coin à gauche. La lettre peut porter l'adresse de l'expéditeur dans les conditions admises par l'autorité militaire. L'adresse extérieure comporte : S. M. Poste des Alliés, Bureau Restau! Baarle-Duc (Belgique). On l'expédie sans affranchissement. Ou bien vous 1a faites parvenir •• - ,c. Il n'est plus admis d'envoyer des photos. Il est inutile de nous demander s'il ne nous est pas arrivé de réponse ; le jour môme qu'elle nous arrive, nous la réexpédions ai destinataire. Il E R ï C H T lii het vo'gende nummer geven we de lijst van de Molenbeeksche krijsge-vangenen; wie over lien inlichtingen weet, gelieve ze m te zenden. À VIS Notre prochain numéro donnera la liste des Molenbeekois prisonniers. Nous demandons de nous fournir les renseignements qu'on possède à ce sujet. Dr François overleden. In De Stem van België van 19 Mei 11. lazën we bel volgend sterfbericht: LANCASTEB. - Een dvoevig sterf-geval. — Dr. François, katholiek ge-meenteraadslid van St-Jans Molenbeek, lid der kerkfabriek van S'-Remigius, voorzitter van S'-Remigius Wèrkmans-lcring, bèstuurlid van het Werk der werknianswoningen, geneesheer der Staatspoorwegen, is overleden, ver-sterkt door de ludpmiddelcn onzer Moeder de H. Kerk, in het County Asylum, Lancaster, alwaar bij werk-zaam was als doctor. Onze aalmoezenier Ë. H. G. Notel-teers heefl al wat mogelijk was gedaan om de lijkplechligheden zoo indrul-wekkend mogelijk te maker Al de Belgen die immers konden waren aar-wezig en îegden een prachtigen hSpê-' ifïeiïîîT'UiiV't)[î de lijkbaaji nécier wéîK*: reeds bedekt was met onze nationale vlag en overladen met bloemen, stuurd door de Engelsche collegas en vrienden van den zoo diep betreurdea Dr. François. Een bewijs dat Dr. François hier evenals in België de aehtïhg en vriendschap afdwong van al wie hem kende. Bij het graf hield Mr. Claes van Borgerhout de lijkrede. Van Molenbeek onlvingen we 7 on -derslaande : « De droeve mare is hier toegekomen en heeft groote ontroering te-weeggebracht. Meer dan ooit zullen na den- oorîog doortastende krachtei van noode zijn om orde in de zaker te stellen. Groot verlies is het dan ook wanneer een dier krachlen komt t( verdwijnen. En Dr. François was een kracht niet alleen voor de ■ katho-lieke pàrtij, maar ook voor de gemeente in 't algemeen. Zijn hoffe-lijklieid, dienstvaardigheid en ver-draagzaamheid hadden hem de achting van allen verworven. Groot was daar-bij ziji\e werkkracht. Wankelende ge-zondhëid sleehts kon hem bedwingen in zijn ijver. Troostend moet het voo> hem geweest zijri te mogen denkert wanneer de dood aanstaande was, dat zijn laatste krachlen aan den dienst van het goede, van het Vader-land hesteed werden. Nimmer zullen we Dr. François ^r-gcten.»De redactie van Sint-Jans Molenbeek biedt aan Mevroiiw François de belofte zijner gebeden voor de zielrust van haren geliefden echtgenoot, onzen vriend. Wij wisten niet dat Dr. François met zijn gezin naar Engeland was uit-geweken, het nieuws van zijn afster-ven trof er ons des te dieper om. Onget-wijtèld geniet de hooggeachte aflivijge reeds bij den Heer de beloo , niiig van zijn verdiehsteFijk leven. Nieuws van Molenbeek Veel nieuws van 1915 moeten we laten wegvallen omdat het nu te oud-bakken is; toch geven we het belang-rijkste er uit. * * . * De gemeente heeft een kolenmagazijn geopend in de Onderpastorijstraat. De kolen worden tegen matk>e prijzen ver-krijgbaar gesteld, doch sleehts in 't 1 Klein. X- * * De geuzen-lambik kost0,75 de flésch! * * -te Het verhuizen dat in vredestijd reeds een gebrek is van de Molenbeeke- naars, heeft tijdens den oorlog nog fel toegenomen. * -k m Vele varkenssUg'ers werden verplicht hun winkel te sluilen daar de varkens te duur zijn. * + -K De leergangen in de vreemde talen hebben zulken bijval"gehaald, dat het termijn er van verlengd werd. * -k -k Maandag 4 October 1915 had in de S'-Janskerk de plechlige lijkdiènst plaats voor de zielelafenis van onzen "wapenmakker François Devos, gesneu-veld aan den Yzer in 1914. De doodsbrief vermeldde : « Gevallen voor het vaderland » daaronder een driekleurige band : rood-geel-zwart.De Katholieke Jonge Wacht en de andere kringen hadden er aan gehou-den een afzondcrlijken zielendienst te bestellen op Zondag 11 October, acht vaandels die tijdens de mis het koor hadden versierd, werden neergelaten bij het einde van den dienst toen in bromstem, als een treurmarsch, de Brabançonne gespeekl werd. Het ovërtalrijk publiek was zeer aan-gedaan.De Z. E. H. Deken sprak ecn lijkrede uit. >♦- -k -k Mmc Dangreau, de liefdadige gade van den Schatméester van bel Kerk-fabriék der S'-.Tans pai-ochie, nvei-leod den 11 October 1915. We bidden in de vuurlinie een viirig gebed voor liare zielelafenis. h- -k -k Den 12 December 1915 was het in S-Janskring S'-Niklaasfeest voor de-oorlogsweesjes. Het feest gelukte best. Onze warme en dânkbare gelukwcn-schen aan den ijverigcn heer Edw. Moens. A- 'Met Kerstdag 1915 was er ook een feestje voor de ziekelijke kindjes van de Cantine gehouden door de dames van De Dageraad. * -k Nog aile weken wordt in Sl-Jan de Vrijdagsche « soldatenmis » gezongen. Dat zal ons nooit geen kwaad kunnen. * ■k -k Den 14 Februari 11. werd van wege S'-Vincentius genootschap een zielemis ojîgedragen ter nagcdachtenis van onzen gesneuvelden wapenmakker Gérard Duchenne. * * -k Ten gevolge van de overvloedige regens is met Februari de Senne bui-ten haar bedding geloopen. Tusschen Ruysbroeck en Vorst staat ailes onder watër. Te Sint-Jans Molenbeek, in de l'rère-Orban en Volksstraten, zijn ver- schillende keîders ondergespoeld. *• ■¥■ -k De jonge stoeltjeszetster van S'-Janskerk, dochter van Guill. Berchmans, is den 1 Maart 11. in den Heer ontslapen. k -k -x De openbare carnavalviering' (3dG Maart 11.) werd dit jaar door de gemeenteoverheid verboden. Met carnaval moest, zooals vroeger jareii, het 40 urengebed plants hebben in S'-Jan. Om wille van de duurte der bougies kon het Kei'kfabriek de 3 daag-sche-verlichting niet hekostigen en zou er bijgevolg sleehts een enkele dag nanbidding zijn geweest, had mejuffer Bernaerts er door een omhaling niet voor gezorgcf dut ook de hoogere on-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek belonging to the category Frontbladen, published in Alveringem from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods