St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1338 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Seen on 25 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cj87h1fz45/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

St. Jans Molenbeek. NIEUWSBLAD VOOR DE SOLDATEN VAN ST. JANS MOLENBEEK. VERSCIÏIJNT ALS 'T PAST. INT. ± • -s, Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E. H.Vanden Heuvel aalmoezenier Ie Linie 2' Bat. V Legerafdeeling VAN MOLENBEEK. y Zoo verre, zoolarig van linis wei voelen wij zoo diep hoezeer ou; faniilie7 onze vrienderi en omg< ving in ons hart lee/den. ISet unr, waaropde brrejfdrag* zijn dageli j l» se lie ronde doet, worc door ons gretig verwacht en \v verdringen ons rond liem oui 1 zien ol'ernietsvan Molenbeek v Het, ininsle, het onbeduidendsi nietnvs, als bel maar van Mo'ër beek komt.boezghit ons het groo ste belang in. Wat moer het dan ginds in Mo'ei beek jçfjn, wanueer dààr debrie dragerzijn ronde do et ? Hoe gelukkig zijn wij riiet.op or zen weg alhier soldaten van M< lenbeek tegen te komen; kenii wordt aanstorids aan^eknoop men spreekt over\ roege.re,sctic< ne rijden en dan njst steedsaltij dezelfde vraag: krijgtgé nogni. u.v van Molenbeek. Wat moet het aangeriaam e troostend zijn in Molenbeek, war neer onze familier) elkâartegenkc men en avérons, over hnn nng< „e±i-hoop met elkander eens kut _,.iBf>n-t,prélr"n Dikwijls vragen wij onsaf: waa zou dieofdie mogen zijn; hij i ook in 't leger, maar waar zou h zijn ? Leèft hij nog? Kn wij vrage rechts en links, meestal zonde jets te weten te komen. Hoe pijnlijk moet, het zijn wanneer diezelfde vraag in Moleri beek gesteld wordt ; Waar zoi hij zijn, leett hij nog ? Ons bladje «St. Jans Molentoeet» heeft voor doel aan al de Molen beekenaars in 't leger, nieuws t< geven over Molenbeek. || ^ Ons blad je jr^.:ra.s JWloleiilDeeîï:» zal ook de lijst ge'ven van al d Molenbeekenaars in 't leger. Ons bladje «St. Jans Molenîaeefe» T< gelast zicii ook,zoo goedmogelijk .H brieven van soldaten van Moleri beek, naar Molenbeek fe zendei alsook brieven uit Molenbeek aai , | de soldaten te beslellen. it il Ons bladje ij «St. ja,ns HîKTol&a'Haee.-lï: » e Zal ook, zoo'tongeluk wilde da a. ereensi euveldeofge! wetstwerd e dil meedeelen aan ziji e sfrijdge i- zèjlen : de Molenbeekenaars. Met een vvoord : ailes waarii eenig be'ang gesteld wordt, aat i- | de soldaten vni Molenbeek mee F- deelen eri van den ^nderen kanl naar Molenbeek nieuws van onz< j. soldateu zenden. i- Manncn van Molenbeek : zoe s ken wij in de onderlinge genegen I. heid en hulp, orne sterkfe, onzei ) Iroost. Leeren wij. meer dan ooi d elkander kenneri,elkander bemin s nen, houden wij van m; Ikaar j 2-even wij 'tallen karite, het voor n beeld van dappere soldaten. lie jj zal onze familie in Molenbeek zoo'i deugd doen, te vernemen dat wi, il mekaar zoo goed verstaan. Zoozullen wij en zij, samen dezedroevige en angstige tijdei r doormakend, eens ons verheuger s oui verworven vrijbeid en roem I De band tusschen ons gesmeed a onder het vuur der kanonnen. r zal steeds nauvver en nauwer toe-gehaald worden, naarmate wij el-, kaar beter ken nen. Wij koesteren de stellige overtuiging dat ons r bladje « St. Jans Molenbeek » bij elken Molenbeekenaar, welkom zal wezen, dat elkeen gaarne in de matezijner krachten er aan zal medewerken. 3) Wij vragen uwe nredewerkîrg. Om de lys te n der Molenbeckf naai s in 't leger op te stellen, helibon -wij geone andere inlichtingen dan degenen die gij ons wilt bezorgrn. Vandaag gevn wij een eerste lijst welke natuurlijk verre van volledig is, want er moeten meer dan duizend | Molenbeekenaars in 't leger zijn ; deze eerste lijst bevat enkel de nainen van manncn die wij reehts rn links tegui-1 kwamen of dte door onze bt iniddeling-I reeds brieven verzonden. Hoe kunt gij meewerken ? Ueel eenvoudig : 1. Oit bladje vnortgeven aan de Molenbeekenaars die gij tegenkomt. j. 2. Him zeggen dat zij, om het blad te ontvangen, ons enkel hnn naam, voornaam, adres in 't leger in woonplaats te Molenbeek opzendi n 3. Zoo gij met zekerheid weet dat er een onze)' stads'genooten ffesneuveld is, dit laten weten, alsook: waar, 1 v elken datum en waar hij begra\t n - 1 ligt. , 4, Zoog'j met ze'erhcid weet,datereen ; drr on/,en gekwetst werd of zi«'k wordt, meedeelen of de kwetsuur of ziekte erg is; zoo mogelijk, narr welk gasthuis hij vervoerd werd. 5. Zoo gij van adres in 't leger verrn-i derf, het bris laten weten. 6. Het nieuw s dat ge gaarne in 't bladje zondt zien verschijnen, is altijd welkom. ( Briefvrisseling voor militaire n van Molenbeek. : Zoo go eeen mogelijkheid zict om met uwe familia in correspondent! te komen moog-t gij deze naar ons zenden. Schrijft nw nieuws op een enkel blad, maar op beide kanten. Schrijft uwe brieven duidelijk met inkt. De datuin v, n verzending moogt ge zetten, zoo ge wilt. Nietspnken van oorlog. Ook niet zeggen in welkestad of riorp ge verblijft. Ook onze tusschenkomst niet vermelden. Steekt uw briefin een omslag daarop het adres vanuwen thuis, aan de achter-zijde uw soldatenadres. Geen postzegels opplakken. Oe steekt dattli^s in een anderen briefomslag, daarop schrijft ge ons adres en wij zorgen er dan voor. Dus geen onkosten. Is 't goed zoo ? Wij doen ons best om de kaarten doen toekomen ; talrijk zijn de soldaten die nog nooit nieuws hadden ontvangen en er door onze bemiddeling aankregen, hetgeen nochtans niet zeggen wil, dater missehien geen t.ijden zulleri komen dat het wat lastiger gaan zal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek belonging to the category Frontbladen, published in Alveringem from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods