Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

301 0
18 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 December. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sx94/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZATERDAG 18 DECEMBER i9I5 t"< JAARGANG nr 2.0 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonder* van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezondcn stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Àardappelvoorziening In ons laatst verschenen nummer had-den wij nog juist de gelegenheid te mel-den dat er in deze voor onze bevolking zoo belangriike aangelegenheid eene regeling getroffen was. Daar ons blad dan echter ter pers moest ontbrak ons de tijd tôt het nemen van verdere inlich-tingen.Over een paar dagen nu hadden wij het genoegen een onderhoud te hebben nopens deze regeling, met den heer ; Byron, voorzitter van het « Vennootschap der Belgische Fruit en Aardappelhande-laars » welke ons, met zijne gewone joviale bereidwilligheid, den breedvoe-rigsten uitleg gaf over de getroffene maatregelen. Van wege het Duitsche Bestuur is het den heer (Consul) Ueim, welke zijne bureelen heeft nevens de « Lila », die met de uitvoering der nieuwe maatregelen gelast is. De gestichte «Kartoffelcentrale» bestaat uit de heeren Byron, Beenhou-werstraat, 4, Berthem, Voorzitter, en de heeren Janssens, Ridderstraat, 22, Burlet, Coquilliatstraat, en Sorel, Gentschestr., te Antwerpen. Een hulpmagazijn is reeds daargesteld ook bij den heer V. d. Bulck, Raapstraat, Borgerhout. De bedeelirçg is het oneerlijke, erger-lijke woekeren met dit volksvoedsel bij uitnemendheid, te keer te gaan, zonder echter de vrijheid van handeldrijven te belemmeren. En het is dan trouwens ook enkel nadat, zoowel het stellen van rnaxi-mumprijzen als het beroep op den goe-den wil der boeren, is gebleken beter tegen de galg te zijn, dat tôt deze uiterste maatregel is overgegaan. Het Duitsche Bestuur nu heeft op zich genomen aan de vier genoemde heeren de noodige hoeveelheden aardappelen te doen afleveren en deze laatsten zorgen op hunne beurt, dat zij aan de gestelde prijzen aan het publiek, alsook aan de wir.keliers, verkocht worden. Aan de < Burgemeesters der betrokken gemeenten is dan ook alreeds een rondschrijven dienaangaande verzonden, waarbij hen dan te gelijkertijd is medegedeeld hoe- veel aardappelen hunne gemeente aan de centrale te leveren heeft. En daar het , in 't geheel de bedoeling niet is deze centrale een verkoopsmonopolium te be- zorgen, maar ze enkel op te treden heeft als een soort régulateur voor de prijzen en tôt de op tijd en stond verschaffing van de noodige hoeveelheden aardappe- , len aan de bevolking — zoo is het na- < tuurlijk de boeren vrijgelaten om ook, buiten hunne levering aan de centrale, J nog zelfstandig ter markt te komen. i Alleen hebben zij te houden aan de prij- 1 der centrale, als maximum, willen zij , echter MINDER verkoopen dan staat hun < dat volkomen vrij. De vastgestelde prijzen der centrale nu zijn, uit de magazijnen uitgehaald : voor \ de gewone soorten 8.20 fr., voor de pol- i ierpatatten, 10.70 fr. De winkeliers weike ^ewoon zijn aardappelen te verkoopen, kunnen zich, voor hunnen klein-verkoop, insgelijks in de magazijnen voorzien. Den hoogsten prijs welken zij ze echter mogen voortverkoopen is gesteld op tien :entiemen per kilogram. Dat is zoo in zijn breede trekken wat den heer Byran ons betreffende deze, voor onze bevolking zoo belangrijke kwestie, mededeelde. En zekerlijk zal het velen een groote zorg uit het hoofd nemen. Want benevens eene te scherp af-gepaste broodvoorziening nog een te kort aan aardappelen, was iets wat de meeste nadenkende en vooruitziende menschen, ook uit de burgerij, al vele zorgvolle uren heeft bezorgd. Dat dit ailes nu, van het begin af, zoo maar op wieltjes zal loopen, moeten wij ons nu echter ook niet in het hoofd gaan halen. De weerbarstigheid en de heb-zucht zijn nog zoo maar niet uit de wereld gevaagd. En zekerlijk zullen vele gemeenten zich aan hunne verplichtingen trachten te onttrekken door allerlei praat* jes over gebrek aan voorraad, enz., enz. Daarom zullen er vooreerst door.de Centrale aan elk maar kleine hoeveelheden worden afgeleverd. Als echer aan de getroffene maatregelen de hand wordt gehouden moet dat in orde komen. En hoe zeer het ons ook moet spijten dat, vooral in tijden als deze, zooiets niet door de onderlinge jovialiteit onzer geheele bevolking kon geregeld worden en men een deei daarvan moet dwingen zijne plichten jegens de anderen na te komen — zoo zeer hopen wij dat, nu die dwang onvermijdelijk was geworden, de maatregelen ook onverzettelijk zullen doorgedreven worden. L. V. B. L,a§:e Taktïek: Het verbond der (Chrlstene) Vakvereenigingen heeft een jrgaan « Ons Volk » geheeten, dat tu»schendoor ons wel jen stiekje onder water durft geven. Eenvoudig broodnijd, lebben we tôt hlertoe gezegd. Maar nu in 't laatste nummer beglnt het dlng politiek t« Tiaken en nog wel de gewone lage politiek der naamlooze ^erdachtmakingen. Het plaatst een brief van een onztr bondsmannenll.. welke rerteltdat wekloppen op degenen dersteunkomiteiten welke Tioedwillig doof en blind zijn voor de kiachten en nooden 1er werkersbevolklng, in 't bijzonder der buitengemeenten. We gaan er niet eens op in. Alleen dit : la het niet waar wat we schi(Jven, logenstraft on* dan met eiten, Volkje, U het wel waar, dan begaat ge eene formidable beestigheid, jongtn en dan zullen uwe eigene leden U net de ooren sleuren, als ge later nog leden hebt. Die bondsman haalt er Gentbrugge bfl, waarschljnl(Jk als jewijs dat hij ons blad niet leest, waarin nooit een woord )ver Gentbrugge gestaan heeft. B(J onze bondsman zit, zooals b(j iedere rat, het ven|jn in ien staart, zoo zegt h|J ten laatste dat in Antwerpen misbrulk îeericht, waarover niet gesproken wordt, namelijk : dat de clnderen der gemeentescholen bevoordeeld wordert tegenover ieze der vrlje schelen en dat zelfs wekelijks. Wat hJJ daarmee bedoelt kunnen we maar alleen veron-ierstellen; de moedige redaktie... pardon, bondsman, durft )f weet het niet te »eggen. We meenen dat het kwestie van kleéfen is. Welnu wij zullen zeggen waarin het misbruik bestaat, ïameljjk : de kinderen welke in de gemeentescholen kleer-[oed gekregen hebben en daarna de vrije school gaan bjjwo-ien, worden doorgaans NOG EENS bedeeld. Daarover, Volkje, hebben we inderdaad nog niet gesproken. Oe ziet, er moet altoos goed uit de oogen gezien worden, wil het speeksel niet op uw eigen neus terugvallen. En als het nopens de buitengemeenten met onze vragen niet vol-daan is, hebben we nog daarover wel wat anders in 't zo*t liggen. J. Op de Holiandsche Tabakmarkt Aanvoep «ait Tabac Men schrtj'ft uit Eindhoveri aan het Hbl. : Dat thans ook Zuldamerikaansche tabakken, zonder beperkende bepalingen, aan de markt zullen komen heeft groote voldoening in de kringen der sigarenindustrie gegeven. Reeds had men den minister >>an verschillende zijden medegedeeld, dat in ajzienbaren tijd het fava-binnengoed zou ontbreken, daar de Duit-schers bij gebrek aan Brazieltabak, het Java-product tegen zeer hooge prijzen wegkochten. Thans zal er voldoende Braziel aan de markt komen, om in de Duitsche behoeften te voorzien, waardoor het Java-binnengoed weer onder het bereik der Nederlandsche industrie zal kunnen komen, en tegen minder overdreven prijzen zal worden gekocht, waardoor een winstgevende fa-bricage wordt herkregen. In ieder geval is het bange vooruitziclit ver-dwenen, dat op velefabrieken, wegens aanstaand gebrek aan Java vulmateriaal, geheel of gedeelte-lijk met fabriceeren hadden moeten ophouden. N. Ct.» Voor de bedeelden in het Weldadigheidsbureel In het artikel over de nieuwe regeling van den steun te Antwerpen in ons vorig nummer, werd melding ge-maakt van de beslissing waarbij de behoeftigen, welke geene gewone klanten van vôôr den oorlog waren in het Weldadigheidsbureel, met de nieuwe regeling van den steun welke nu stilaan in voege komt, daar niet meer moeten bedeeld worden en ofwel naar de Werkeloozenkas ofwel naar hun Wijkkomiteit moeten gaan om steun. Daaronder zijn ook bedoeld dezen welke niets anders dan een boekje van den dokter hadden. Er zijn er onder onze leden welke daar, spijtig genoeg, na het bombardement, zijn moeten gaan aankloppen om steun en die er niet meer losgelaten worden, niettegenstaande aile moeite. Ingevolge de nieuwe bepalingen zullen deze zich in de Wijkkomiteiten kunnen laten overdragen. We raden dus al dezen aan welke in boven-staande geval verkeeren, zich aan te bieden op het bureel der Federatie, Plantijnlei, 66, voormiddags. Hun zullen de noodige inlichtingen verstrekt worden, want het dient wel in 't oog gehouden te worden dat niet allen naar de komiteiten zullen gaan, al volgens den toestand van het gezin. J. In de Bouwwereld Beroepsleergangen voor Bouwarbeiders Zooals we in ons vorig nummer, in korle woorden, gemeld hebben, wordt in de bouwnijverheid flink gewerkt ten einde van de werkloosheid in het vak profijt te trekken om door het In-richten van bevattelijke voordrachten te verhinderen dat de beroepsbe-kwaamheid te loor gaat, en ter andere zijde deze waar het mogelijk is, te ver-hoogen.Ziehier nu hoe de verslaggevers der kommissie die werking opvatten. Vakonderwijt- Uif breiding Door de groote vlucht welke de Bouwnijverheid in de laatste jaren ten onzent genomen heeft, is de toevoer van nieuwe werkkrachten veel snel-ler gegaan dan in normale tijden, zoodatdeont-wikkeling van de noodige vakkenis geen gelijken tred heeft gehouden met dien aangroei. Daaruit volgt wederkeerig dat, over het algemeen genomen, het gehalte der werklieden, wat vakkenis betreft, gedaald is, wat ten nadeele strekt van de geheele Bouwnijverheid, en meer in het bijzonder van de werklieden zelf. Daar in onze nijverheid het eene eerste ver-eischte is : het vertrouwen der lastgevers in het degelijk uitvoeren van het werk te verzekeren, dient dus ingegaan te worden tegen dit betrekke-lijk verminderen der vakkennis, bijzonder met het oog op de waarschijnlijkheid dat, na den oorlog, de bedrijvigheid in de nijverheid merkelijk zal ïoenemen. Van verschillige zijden werd reeds vroeger, met min of meer goed gevolg, beproefd de vakkennis bij de werklieden op te voeren door het stichten van praktische beroepsscholen. Doch, spijtig genoeg, kunnen door verschillige oorza-ken, deze instellingen, 't zij officieele of private, hunne weldoende werking niet over aile bouw-werklieden uitbreiden ; iets wat in feite alleen kan gebeuren door het inrichten, in aile centrums van bouwarbeiders, van bijzondere beroepsleergangen of voordrachten, ofwel door het daarstellen van eene inrichting welke opvolgenlijk in die verschillige plaatsen, lessen, zoo regel mat ig mogelijk, zou geven. De voortdurende en bijzondere zorg, welke het Bestuur der bestaande praktische beroepscholen aan het Vakonderwijs wijdt, zal, wij zijn er van verzekerd, de werking dezer scholen eene immer grootere uitbreidirg geven, ten bâte der geheele nijverheid. Maar naast het onderwijs in deze scholen gegeven, is er nogtans iets anders dat de werklieden ten beste gebruiken kunnen in hun vak, namelijk : de theorie van het werk, de ken-nis van het voordeelige en noodzakelijke van degelijk werk, de aanpassing van het afzonderlijk werk aan het algemeene, de natuur, de waarde en de behandeling van materialen, enz., in eén woord, al wat ligt in de ruimte welke bestaat tusschen het gebied waarop alleen de architekt zich beweegt en het terrein der praktische beroepscholen.De huidige omstandigheden, welke eene zoo langdurige werkloosheid medebrengen voor een overgoot deel der werklieden, in en rond Antwerpen, biedt, volgens ons, eene bij uitstek gunstige en geschikte gelegenheid om eene proef te doen, ten einde bovenaangehaalde leemte aan te vullen en, zoo goede uitslagen bekomen worden ten bate der nijverheid, deze werking te bestendigen bij het intreden van normale tijden. Met dit vooruitzicht heeft zich te Antwerpen, op initiatief en onder bescherming der « Syndikale Kamer van Aannemers » een voorloopig Komiteit gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van verschillige beroepssyndikaten en van de werk-liedenvereenigingen van elke richting. Dit komiteit stelt zich voor : de vakkennissen der werklieden der bouwnijverheid en aanver-wante vakken uit te breiden, hunne geestesorit-wikkeling en hun algemeen peil te verhoogen, hunne begrippen onder oogpunt der arbeidswet-geving te volledigen, en den bouwstiel en aanver-wante vakken te verheffen door de degelijkheid en de goede uitvoering der bouwen te verzekeren. ! In een woord, de werklieden beter zedelijk toe-rusten door meerdere vakkenniasen, zorgen dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods