t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1007 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 May. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Seen on 15 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9tv46/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Wetgevende kiezingen van 24 Mei 1914 KIEZING. Zoudt ge zeggen dat het zondag aan-staande 24 Mei kiezing is vobr de Kamer in yier provinciën op ûegen ? 't En kaù maar zoo stille, zoo rustig zijn. Men zou peinzen : men is kalm in den Heere. De gazetten der tegenpartij bekennen het 00k. Ze zeggen dat er geen vuur in in zit. De liberale bladen, onder ander, maken hen en hunne partij zoo kleine of dat ze maar kunnen. Niet uit nederigheid, maar uit kies-belang.— Oh, zeggen ze, we weten wel dat we, van dezen keer, het ministerie niet kuanen omverre krijgen. Ook vragen wij dat niet. Maar, voegen zij erbij, het ware algelijk goed dat de katholieke meerderheid zondag wat verminderd werd: de katholieken zijn te machtig ; ze zouden kunnen overdrevenheden be-gaan.Zoo trachten de liberalen de kiezers in slape te wiegen, en de twijfelaars al hunnen kant te trekken. Dat dé uitslag aan hunne verwachtin-gen moést beantwoorden, van daags na de kiezing zoudt ge een ander liedje hooren: ze zouden schrijven en schreeu-wen : Het katholiek ministerie is afge-keurd door het kiezerskorps. En ze zouden trachten woelingen te verwek-ken.De twijfelende kiezers, die naar den fleemenden toon der liberalen zouden geluisterd hebben, zouden dan zien, als 't te late is, dat ze de katte in den kelder kwe kten.Ze zouden de oorzaak en de schuld geworden zijn dat er nieu-we onruste in het land ontstaat. Geloofsonderricht. De zoogezegde vriJdenKers. Eea laatste woord nog over die heeren. Hebt ge nooit betnèrkt, bèste lezer, hoe zij die immer roépèn : « Het staat me vrij, niet te gelooven », de ergsten zijn en de eersten on aile geloolsvrij-heid aafl anderen te verbiêa ? Vrijheid eischen ze voor zîch zelf, ziet ge, maar schaffen ze a! bij alwie ze, al den anderen kant en buiten hen, durft eischen. « Weg met al wat ons ifl den weg staat », 't is immer hét gedoken programma van aile vrijden-kerij gebleven. 0 Ik ben vrijdenker tt) daarotti wil ik niet dat die katholieke processie vrij zij door de stràten te trekken ! 1k ben vrijdenker en daarom wil ik niet dat de Kloosterlingen vrij zijn van bijean te komen om te bidden of te onderwijzen ! Ik ben vrijdsnk^r en daaroœ wil ik niet dat die openbare axnbtenuars vrij zijn hun- BglMWII IIIIHWMBM ——CE— TnrajUMIWHMBSBB nen pastor te groeten, dat ze vrij zijn mis te hooren, dat ze vrij zijn naar de biecht en de communie te gaan... ik wii niet dat men aan dis katholieke huisvaders de vrijheid late, 1- hun kinderen te zenden naar de school die ze e verkiezen ! Ik heb die vrijheid, ja ! — Ik, grootmeester van de logie, en vrijdenker van geboorte ! ik heb het recht mijn jongens b te doen opbrengen zooals ik wil, maar ontzeg 11 dat recht aan duizend anderen. Omdat ik vrijdenker ben moeten alien, die niet denken zooals n ik, van aile vrijheid beroofd worden, voorname-u !!jk van de vrijheid van ver»<wj>in$», er? van de vrijheid van onderwijs 1 Wel ja, van die aller-eerste vrijheid zelfs van godsdienst te hebben «n r> hem te oefenen ! Ik ben voorstaander van de e vrijheid van gedachte, en wil dus dat isdereen denke en spreke zooals ik. — Grappenmakers ! 5. Dunkt het u niet, katholieke vrienden, dat het 'hoog tijd is die mannen te ontmaskeren, en kunnen ze 't kwalijk nemen dat ik het in die reeks r artikelen heb gedaan ? Komaan, laat geen tnke->t le gelegenheid voorbijgaan, zondcr het hun n voorzichtig onder den neus te wrijven ! 't Zal hun deugd doen, en 't is wel verdiend ! Het betaamt, ten anderen, dat we geen over-, dreven vrses gevoelen voor die stoutmoedige d aanvallen van de vrijdenkerij. Hoa lang nog zal ; de oorlog die ze tegea ons voert, blijven duren? î- Ik weet het niet. De razende dweepers die den godsdienst aanvielen, hebben gemeend hem ver-nietigd te hebben. Ze zijn er enkel in gelukt , eilaas een grooten put te delven, waar ze vallen li zulk-a met ons. Maar zij alleen ziet ge zullen er niet uitkomen, en ze zullen sedert lang reeds 1- verrot zijn in hun graf, dat de Kerk Christi nog a zal leven, geêsrbiedigd door ai wat eerlijk is en treffelijk, en ten dienste van haar vrienden en voor haar vijanden I Onsterfelijk en eeuwig, l~ omdat ze goddelijk is, als haar Stichter 1 ! NAAR GrENT. ° 12 JULI. 1, Met 12 Juii aanstaande zoo trekken bijna al n onze christene vereenigden op naar Gent om Jj groote feest te vieren eu 't Congres bij te wonen. Om zijne belangrijkheid geven wij hieronder geheel 't programma : ALGEMEEN CHRISTEN VAKVERBOND. Tiende verjaring der stichting van het Algemeen Secretariaat der >t Christene Beroepsvereenigingen. ;r FEEST j- ter gelegenheid der n toetreding van het 100,000e Lid. ij '' Oerde Christen Syndikaal Congres. is — 1- Den l,ten Oogst 1904 kwam te Gent tôt stand het algemeen secretariaat der Christene Beroeps-it vereeuigingen. Patar Rutten, die steeds de ziel e der Christene Vakbewegirig is gewefest, was de stichter van het Algemeen Secretariaat dat nog e immer onder zijne leiding staat. e Bij de stichting van het Algemeen Secretariaat stosd de Christene Vakbewegitsg nog zeer zwak ; e namelijks 10,000 vereenigden, en wcinig be-1- trekkiugen tusschea de vereenigingen. le Het aîçemseG sekratariaat heeft veel bijgedra-ie gen om 't geta! vakvereenigingen te vermenig-ie vuldigen, ce verbonden te versterken, het leden-s, tal te verhoogea. Verleden jaar 't einda Juni :e bastonden er in België reeds 1315 vakvereeci-gingen te'.lende [j 1Q3 377 leden. g Heteersîs 100.000 is dus sinds lang over- j. schreden. IS Om de 10» verjaring der siichticg van het s. algemeen sekretariaat en den prachtigen yoor-uitgang der christene vakbfcwegicg weerdig te r_ vieren worût ife Gent eene n GFtOOTSClîE BETOOGING. 'e gehoudea. Dat feest zal plaats hsbben den twee-:ÎJ den Zondag van Juli zijnde 12°. Hunne Hoog-1 ' weerdigheden de Bisschoppen van Bslgië, met st zijne Eminentie kardinaal Mercier aan 't hoefd, hebben wel willen aanveerden lid te zijn van het [S Eerecomiteit der feesteftjke balooging. Het feest 5" valt samen met het derde syndikaal congres. ® Ziehier rie orde der fe este! ijkheden. a' 1. Om 7 ure 's morareas in de kerk der Preclik-heeren ALGEMEENE COMMUNIB voor de leden r" der Christene Vakvereec igingen ^an Gent, met ® gelegenheidsaanspraak v an E. P Rutten; ^ 2. Om 11 ure plechtig TE DEUM, in Sint-' Michielskerk ; n 3. Om 11 1/2 u. opening van het derde Chris-r" ten Syndikaal Congres. Optîniogsrede van den " voorzitter van 'i Algemeen Christen Vakver-'1 bond ; begroetiegsreden der buitenlandsche îr afgeveerdigdea ; ls 4. Om 2 1/2 ure samiddag Groote feeststoet ; n 5. Om 4 ure Feestvergadertng vereerd door de aanwecigheid van Z. E. kardi-saai Mercier, aartsbisschop, en Mr baron de Brcqueville, boofdmiBistar. De f*estreden zullen gehouden worden in 't Vîasnisch door Hoog-• leeraar Frans Van Cauwelaert. volksvertegen-woordiger van Actw erpen, ia 't fransch door hoogleeraar Lron Mabille, voiksv®?t8g«fiWoor-diger van Zomngfcfc. 6) Om 6 ure ut! vaeriag eener fesstcantate, n woorden van Philif> De Muuitsck, hoofdopsteller •• van het « Volk », getoonzei door Mr Maurits f Hendwrick, bestunrûer der Harmonie hst Volk van Gent. I 7) Om 8 ur® groot kunstcoccert, door eene '• der bcfaamdste mu.-îiekmaEtschappijen van hst land. Hët rierde christen syudikaal Congres wordt den 13 Juli vt?o?tgezet. Den 12 Juli moeten miastens 10,000 versaaig-de christen werklieden te Gent sa.menstroomen. De feest,betooging moei der christene vak-bsvsging weerdig zijn. S. Wij rsskenen daarvom* op de ijverige en geest-driftige mec'ewerking van de besturec d«i' nationale verbond?.nr geweslelijke secreiariaîcs en plaatselijke vtreenigiaga,». 't Ordewoord weze dus : met duizeadea naar d Gent op 12 Juli ! j" Namens 'i AîgtmeeH Christen Vakverbond : De schrijvsrs, De voorzî»ter, René De Bruyne, Hendrik Heyman. K Victor Pary. it De îedeo van het Bar 8, \ : M«j. Victoire Cappe ; ; MM. E«-«rist Van Quaqya bek«, John Van Dyck, t- Emiel Vossed, Isidoar l>s G; è"s, Akxander Lampe, Georges Go%4getH ur. : Oienstverdrag der bedienden, De bediendenveieenigingen hadden sinds lang :i aangedrongen op eene wet betreffende het - dienstverdrag. Tôt dan toe was de positie der bedienden hoegenaamd liiet gewaarborgd. M. Hubert, tninister van Nijverheid en Arboid, hseft nu een wetsontwerp aangâbodeu. Hier eeae baknopte samenvatting ervan. Als bedienden worden geraagschikt : de han-dïlsreijigers, schrijfklerken, dactylografen (ma-'■ chienschrijvers), kashouders, rekenplichtigwi, * verkoopers, technische bedienden, teeksnaars, ënz.. Beheerders en bestuurdfirs, alsmede al degenen wiens vergoeding de 6000 fr. per jaar te boven gaat, vaîlen niet onder de toepassirg !" der wet. Insgelijks de bedienden der openbare besiuren, en degenen die tôt de vrije beroepen [ behooren. Dienstoaderbrekiag tengevolge van ziekte, .j die niet langer duurt dan eene maand, mag ' geene ooschorsing van vergoeding meêbrengen. Na afloop V8a een kontrakt, wanneer geen opzeg wordt gedaan, wordt het stilzwijgend E hemieuwd. Bij cfloop der verbiatenis moet de patroon, on verzoek van den bediende, een getuigschrift [_ sfleveren, meldends den datum van in-dieest-treding en ontslag. De vooropzeg is 3 maanden, voor beide partijen. Is de bediende in zijn proefjaar, of verdient e hij niet meer dan 1200 fr., dan is eene maand voldoende. Is de proeftijd op 3 maanden bepaald geweest, dan moet geen vooropzeg gedaan worden. Bij wegzending cf vertrek in strijd met den vooropzeg-bepaling, moet eene vergoeding be-taald worden, istaande in verhouding met de vroegere wegzending. Kommissieloon dar handelsreizigers moet be-iaald worden op de aangenomen orders, — niet 53 op degene die uitgevoerd wordsn. s" Betreffaade de gezondheidsvoorwaarden van het dienstpersoneel, werk van vrouwen en kin-'r dssrea, bur«elreglement, enz., bepaalt het wetsontwerp aiets. ♦ ;; En de rekening? !s Dat is verdraaid toch cens aardig. Spijts al ^ ons vragen en schoone spreken is er toch geen middsl van de rekening eens te zien van den e Bond Moyson. Z'hadden ze nogtans beloofd maar laten we het rechtuit zeggen.... ze durven niet. " En de leden die in 't grootste getal nooit nasr de vergadering gaan, die weten daar niets van. V In hunne plaats als ze waarlijk vrije macnen zijn, '• zou ik wel eens durven vragen dat ze în den Bond Moyson zouden doen lijk in aile andere gemcenzaamheden en ten minsten eens in 'i jaar t* eene rekening thuis zenden. Wis wtet, misschien dat we tcch gelukken. a * « » Z'hadden ook beloofd de aankondigiog op de * laatste bladzijde te veranderen. En vijf maanden uadat er verandering kwam in de standregels zoo lezen wij daar nu nog dat men voor 35 centiemen kan 2 50 îr. daags krijgen, aïs men «. ei?e«tlijk 40 centiemen moet betalen om dat te krijgen. Mag ied«r«en dat ook niet weten misschien ? ■ i • k, » • s r En 't gat in de kas van de Dokwerkefs is daS al fitstopi ?u is de kss weer gevuid ? BRUGÛB 20 MBI 1914. B8N CBNT PBR NUMMBR, ~ 21 i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1911 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods