t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

655714 0
23 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 February. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 02 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319t94q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Gebrekkigc iDrichlingen en stelsels. De oorlog onderwijst; Wj leert menige s-.aok tastbaar vatten. Hij tooat ons thans clat menige dienstinstellinç, — die msn ge-Boodzaakt is geweest in te richten, en vi'aar, eer de krijg ontbrandde, op aangedrongen werd, — ondôelmatig, onpraktiseh is. Vôôr do oorlog was ■ t verlangen van velen op de instellîng van regiën verlustigd : voeding en bedrijf zouden door stedelijke djenstea worden bezorgd, We worden thans sedert tweo-drie jaar door zulke- regie.-instellingea bediènd aoor Eteden» Provinciale en Nationale Komiteiten. Al de nadeelen, al de misbruiken, waartoo ko aaa-leiding geven, zullen we niet. opsom-mon. 't Is onnoodig daar ieder ze dagelijks eiet en ondervindt. De oorlog heeft zulke inriohtmgea aood-eakelijk gemaalît, voorzeker, dooh de stem die uit het volk zal opgaan, zoodra rnat en vrede zullen weerkeeren en 't gewooa-leven herneomt, zal eeaparig luiden: geefonsden vrijhandol weer, love de baadeisyrijhcid! Dezelfde beaaerkiagen gelRéô voôrdo am-bachten, die men gemeead heeft in régie to raooten uitbatetu De ggschiedêais van het graven der darsen te Gent, ligt iedor-nog goetLin 't gehaugen. Zoodra de oorlog ein-digt, zal het eenstemmig klihken-: leve de beroepsvrijheid; met -werkmansbescheEBamg' De* voorstaanders van de algeheele re-giën- zullen het niet moeten v/agen, aa dea oorlog, hanne droomen bij de menigte omstig ta pleiten on zo door het volk te doea- slikken. Eer de oorlog uitbrak was er nog een andere hervorming voorgebraeht. Men zeî : het geld, sedert het handelswaarde is ge-worden, is eene broa van groote misbruiken. 't Ta waar, doeh de hervormors stelden iets inule plaats, dat nu is ingevoerd, en hetwelk ia-de toepassiag blijkt zser onpraktiseh te Kijn. Men zeî : vervangt het geld door een kredietboekje voor hûisgezinnen en indi-vidnëài Het loon, en wat al, zoa op een kredietboekje worden gescbreven met hetwelk meni zich.tQt da stadsmagazijnea of bij bakker onyleesçhkouwer zou begeven om sich aaa leveusroiddelea te bevoôrradeu, Welnu, hetNationaal Eoroiteit van Hulp en Voeding heeft iets in dien sin ingericht, Hamelijk eea verplichtead kredietboekje, aan do Provinciale Komiteitea opgelegd voor de personen die oadêrsteuning geaieteh. Dieaaanga&ndé ontvangen We het vdt-gead schnijvca.: Bs Kredlstboekîesi De bewerkingen, die op het gebrekkig-papiar van het kredietboekje moeten ge-schieden, worden met potlood Vemcht, tiik.wtjla in de nadeeligste voorwaarden. Zonder de bevoegdheid van beambten, werklieden te miskenaen, die do kredietboekjes verhandelen raoeten, zijn menige ifunner toch niet gewoon met cljfers te werken gelijk een bankbediec.de, noch het potlood te hanteeren gelijk een reporter. ÎJat personeel moet op het kredietboekje inschrijviagen doen van. een beï>aald bedr&g, iiet mag- niet missen-, wan't eeno sclirap-■ping op het papier kaft aansien worden als eene verValsclîmg: vanwoge dén belang-hebbeitde.Dat personeel moet dan v^rder eene af-trakking doen, sonchen iavullon en uit-seheuEgn. Sàmentelleh of aitrekken, aile toewerkingen, die, zoo er een vergeten of oen misslag begaan wordt, de ganscne cijfet-bewerking verwatd doet uitkomsn. De souche, die seras een redelijko waarde verto^enwoordigt, b. vs 30 broodiatoiîs == l'fc 15,30 iseeû klein stukje slecht onregel-tig papier, gemakkelijfc to, verliezen. En i'ï werien bankbriefjea vervaardigd van S £r. die 20 maal groôter zijnl Hoedanigheid van papier, onregelmatig-heid in de groot'gebrekkigo en onduidelijke cijféra, maken de optelling langdurig en îBoeilijk. Daarbij, hot gebruik van potlood vergemakkelijkt de vervalsching der in-echrijvingen.Hoe-zullen, op- dat kredietboekje, de ver-Eohillige misslagon wotden hersteld? In de burceien, waar de boekjes tereeht koihen, zal het zeer mosilijk zijn t« weton door wio de misslagen of de vervalâehingen, zoo er gepleegd zijn, begaan worden. Doaftrakking op de kredietboekjes zijn t, die het meest tôt misslagen aanleicLing geven on 't gevolg is een verkserde slotsom na-fleelig voor do belanghebhènden ôf het bomiteit. , Eredietboekjes zjjn aan de komiteiten ingeleverd gewordon, waar de souohen niet afgescheurd waren. Du» een zuiver verliea voor het komiteit. Hèt kredietboekje wordt verhandold door de Amerikaaasehe winkels, door. het soép-werk, dcor de broodbakkerijen. Die ver-Btshillendo bedienden zetten cijfers van ver-KohiUende gïoott.s en vormen. Men begrijpt dùs.hoe zuli boekje aan de algemeene b&ekî lïoudihg van het Centraal komiteit woidt vonrgeiegd. ! Wo hebbÊii medelijden met de bedieaden, ilia de vervvardè klosse der kredietboekjes moeten lôsspiimen. — TJit die gegevens van onssn briefwisse-laarblijkt dat de kredietboekjes, evenals de regiën.zeer onpraktiseh zijn, dat za na den oorlog voor iirmjér eïi altijd in deà vergeèt-hoek Kullcn tegra-vep- worden. '-jjlil.HM I. Il - OficissleMeâedeelinpn la \!aandêpen, Fraukrijk en Elzas. (DUITSÔSB MBLDIÏÏG.) Borlijn, 21 FebruafL — UÎt het groote hoofdkwartier t — Iia^ergroep van krooTtprins Bitpprecht van Beieren en van denDuitschenjâîOohprins. — Veelvuldig artillerie- en raijnwerporsstrijd. Eea voorurtsfcoot in- da Argonnea had succès. —Legergroep van hertog Albrecht von Wurtemberg. —• Aan het Lo tharinger : front Was de- geveehtabeirijvigheid gestegea in vele sector3 tuaschen ds Seille en Plaine. 8t®rke Praaaehe aldeelingon vielea mat den *voad onze stellîng aan bij Moaael, Eeohi" Eouct en- Monacourt. Aan enkeîe plaatsen drong de vijand binnea. Onze imaaterh wierp er hem ia tegenstoot weer uit en nam eea groot aarrtal gevangenen; Stormtroepon brachten gevaagenen wag van een» rer* kenning ZuidWestelijk va» Markirch. — Avogdherieht. —- Nieta nieuws. (EftANSCHB MELDING.) , PARUS, mfendag 20 deel : Drte VTjacdelijke overvallen op onze voor-poston, in dè strask van het Quincy-boseh, -v-oordweefceHjk vanr Courcy en in deu seotoi !van Vauquois, iûishikten in ona vuur, »ainelijk levendige aetilleriestrijd in Cham- "V T 28 Jaar; ~ H. 45; t-" - - ' — Ooâsglsnst — HqIssszId — Elgendom Zaterdag, 23 Fabruarl 1918 'T VOLK J VERSCHIJNT Q MAAL PBR WEEK 8 CENTIE1VJEN HST NUMMEf* pagne, in do streek de* Butte-le-Mesnil en in de Vbgezen aaa.de ViOlu. Op 't overige front rustige naeht. — Avondbericht. — Inr de Arganaea wezea wjj eea overval op Four de Paris af en veroorzaakten dea vijapd govoeligë vecliezen. la totharingea, Moordelijk vaa Burres ea Oostelijk van Môncel, droagen. onze afdeelingen diep ë& op breed front iu de vijandelijke liaies bimien. Deze glansrijk doorgevoerde onderneiaing veroorloofde ons een aantai gevangeaan in te lirenpen, wier bekend getal de 400 overtreft. là de Vo-gezen taineliik levendige artilleriestrijd ia de streek der Fave. Vliegwezen x Tijdapa den 19 Fëbruari werden vier vijandelijke vliegtuigea door oaze vliegera afgeschotea^Eea. vijfde toestel werd veraietigd door het vuur oazer afweer-kanonnen. 'Bovendien vielea drie andere vi3aadelijke toeatellea na luohtgevecht zwaar beschadigd ia huaae linies aeer. (ENGEL3GHE MELDING0 liONDEN, diasdag 19 Fëbruari. — Offi-cieel : la den laatsten nacht zijn ons voortjit-stooten gelukt- ia drie verschillende sectors. Zuidoostelijk van Epéhy zijn de Iersche troepen ia de vijandelijke gravea in de rich-ting der hoeve Guilleraont binnengedrôngeà ea hebben eenige gevaagenen ingebracht. Zùidelijk vaa Lena is den Canadeesche troepea eea andere vooruitstoot gelukt. Zij hebben vijf gevangenen ingebracht. Verder Noordeiijk hebben do troepen van NoordrEancashire en Yôrkshire Sp breed front een vooruitstoot gedaaa in de Duitsche gravea ia 't Zùidelijk deel van het Hoùt-hulster-bosch. Een groot aantai vljandea werden gedood. Wij hebben 27 gevangeaea en eaa maohieageweer buitgeraaïJkt. Onze verliezea zijn licht. Op het Oostelijk Froat (DUITSCHE MELDING.) BEBLIJN, 21 Fëbruari; — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep Eîchhorn : Vaa het eiland Moon zijn onzaregimenten, nahet oversebrij-den van da toegevroren Sund, in Estland binî\enger«kt en.hebben Leal bezefe. la den opparschlangsheende G olf van Biga werden PerhlgelenLoansal bereikt. Bij Lemsàl kwam het tôt eea. kortea-strijd, in welken 600 gevangenen genomea en 20 kanonnen buit-gçmaakt werden. Wendenwerddoorgcbreden. Oôze trocpojT. staan Vôor Wol&lar. Ttisschea Duhaîïurg êa Piask driagen wij voormt baâr het Oôstea. '— Dègêrgroep Liasiagea : D_a bewegiî^gen g{ijB.ft voo^tiit. Aan gansch hét ffoht weraén geSvichtlge knooppuatèu van bçinen enstratoa bezet. Kowno wôrd van ^ijairdfîn gëztiivétd. — Da bvatlafi.tzich nog alèt bjj benaderiag overzien. Tôt hiertoe werden gemeld : Aan.gevangeaea: eea bevelvoerend geno-raal, veracaeideae dLvisiekomîaandantea, 425 offleieren-, 8700 man. Aaa buiti 1-53 kanonnen, 120 œachien-geweren, 4 à 5000 voertuigen, spoortceins met een duizeadtal wagons, veelal mat levensmiddelea beladea, vl ieiîtuigen en andei oao verzieabaar ooriogsgerief. — Ayoadbericht. —- Do opmacsch in het Oosten dviart voort. Duitsche ttoepeazijn in Minsk biaaengerukt. (OOSÏENKIJKSGHE MEDDING.) WEENBN, 21 Fëbruari. — Ambtelijke meûedeeling.: De troepen der legergroep Ein'îingenrukker verder vocruit. es» o£ meemm®* (BULGAARSCHE MELDÏNG.) Sofia, 19 Fëbruari. — V&n den generaalsfcai ; Op geheel het front naatige vuurbedrljvig heid-. Oostelijk de Wardar en bij hétButkowO' meer verjoegen wij door \aiur verscb.eiden< Engelache verkeaaepaafdeeliagen. (FRANSCHB MEIJJIKG;) PARUS, diasdag 19 Fëbruari.—Offlqseel Ondanks do hooge sneeuw, dj.^ de ondêr nemingea verlamt, dèdeade Servenmet wèl slagea'eenen overval op Vetrûnik ea drongei in de Bulgaarschs stellingen binaen. Duitsch-ôosteurfï lïscb-îlaliaaiïseke 0.ôf1o< (DUITSCBE MELDING.) BERLXJN, 21 Fëbruari. - Uit het groot hdojdkfvairtiér t Niets nieuws. (OOSTENRIJKSGHEl MELDJNG,) WEENJEN, 21 Fëbruari. Ambtelijke rae<J« deelûîg t ActUlariebedrjjvigheid op de hoogvlakte va. Asiago emOostèlijbde Brenta, (ITAUAAÎTBCHE MELDING.) BOT-îEî, dipsdag 19 Fëbruari. — _ Offleleel Dep dag van gister bleof de artilleriestrij voelbaar tôgoa éon Oostrand der hoogvlakt vaa. A?iogo en vérsterkte bij iïfescheayQpzç in JudioariS ea in den 6êetor de? Astie^ OnS battërijon openden een vsrrfl&singavtiiai o aterke vijandelijke groepen in het Galmâradi en het Serenal-dal en dwong zè zioh te véî strooien. Fransehe batterijea voerden op hu froat een doelfcreffènd concontratievuUr ui Den Piave doorschrijdend, drongen EDgeîsol patroeljea in de vooruitgeschovea vijandeîijl gravea binroon. Eea onzer vliegera sehaot in luehtstrijd se vijaadolijk vliegtuig af, dat bij Pederobba ne« stortte. la- do eerste avoaduren dedon vijai délijke toestellea Uittoohtea in de vlakto e vrierpen. boannen op.bewoonds plaat-aet. Sieehl in Vïeeaza, waar \der bomman eene ontplofnn veroorzaakteo, zijn eenige elàchtoffere en licht sohade te bstreurea. Klein-Azië, Kaukasus en Syriô. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 20 Fëbruari. -Uit het hoofdkwartier t Zekeringsafdcelingan onzer cavalerie rul tea gisteravond ia Beiburt bianen, nadafc z vijandelijke benden verdreven haddeu. TÉR ZEE. BERIjIJN, 21 Fobruari. (AmbteMjlc.). ■*-Door militaire maatregelen (1er Geatraal-Mogendhedea, werd gedar -ade de maaad Januari, ta zatnea 032.00.0 br. r. t., voor onze vijahdén nufctigs'handelschipsmimto in dea groad geboord. Daardoorstijgea de gevolgen vaa het eerste jaar onbeperktea onderzee-bootoorlog op 9530000 br. r. t-De overate v. d. Adinirailstaf der Marine., BERLIJN . 21 Fëbruari. (Ambtelijk.) — la het Weste'.ijk geâeelte der. Middailandsche Zee bereikteg. oaze onderzeebooten nieuwe uitslagea tegea het Italiaanseh transporfc-verkeer. Er werd 23000 br. r. t. handels-scheeps-ruimie veraistigd. Bi,j de verzonken schepea bevoadaa zich de Italiaaasehe stoomboot « Harlaw », varcade met kolen van Marseille naar Livorno, de bewapende Eûgelsche stoomboot «.Newmiaster Abbey » (3114 br. r. t.), « Sturton » (44Ô6 br. r. t.), « Celga », (5004 br. r. t) en do Engelsche stoomboot « Abonkir » (8000 br. r. t.) De Italiaaasehe zeiler » Valoata di Bio » ver-vaai-de aardappelen naar Tunis. Vier van de veraonken atoomera werden uit hetzelfde . koaTOoi, één uit eea verstoordersgeleid.treia weggeschofcsn. Van de bewapende Italiaan-sche stoomboot « Harlaw », ea vaa de Engelsche stoomboot « Aboukir » wesniea de kapi-teins als gevangenen ingebracht. De oversto v. d. Admiraalstaf der Marine. IN DUITSCHLAND-Hetvfsdc-svsrdra?! in d?6G0îilismmlssîg BEBLUN, 21 Feb. — In de namiddag-zilting der hoofdkommissia vaa dea lîijksdag werd het vredesverdrag met de Oekrainsche republiek aaageaomea. Eolîlmasr. es 0z?rnlfl naar Bucarest; BERLIJN, 21 Feb. —- Staatsîokretaris von JCahlmann begeef t zich hodenavoad o ver Weeno'n naar Bukart st. WEENEN. 21 Febr. —Volgeasdobladea melden vertrekt graaf Ozcrnia hedea avoad naar Bukarest, Hat vrg£l5saanlî0â van Huslanl BE.BLIJ3ST; 21 Feb. — De B'ussische volks-komioaissarissen hebben gister aan het ver-zoek voldaan om het vredesaanbod van Busland sehrif telijk te bevestige'n. Het scbaijr yen pa^soerde onze lijnen. Daardoor zou het gerucht, dat çiads eêaige dagsjn {onrlloopt al3 zou de regeering van Trotzki en Léaià, omvergeworpea zijn, Ijeiwijfelbaâr zijn. So§m?!î!§ sa ds MIstâsy^GMsn, Berlija, 21 Fëbruari ( Ambtelijk). — Volgcns een telegram ia de « Matia » afgekondigd» is het nieuw Roemeensohe minisfcerie saraen-gesteld. Generaal Avereseuis er-de voorzitter van. Mishu, die vroeger Boemeensche-gessant te Sofia ea te Bonden was, bekleedt het ambt van ministor vaa buitenlaadaehe zaken, Baukroitisr fiaâralgât Berlijn, 19 Fëbruari, — Een venkecieîe-gram lût St-Petersburg meldt, dat de ver-tegenWoordigers der met Busland verbondert: en der neutrale landen, naar aanleiding van de nie! ig-verklaring der Russische staats-sehulden, een formeel protest âangeteekend hebben tegen de economiscjse e{v flna.ac'ieele dekrctea def Arbeiders- ea Boerenreg;eerin^, ia zooveel deze dekreben de belangep. der buitealanders sehaden. De- vortegeavi'apïdi-gingen behouden zich het recht voor, op een voor hen gepaatea tijd bij de reyolutionaire regeofing vaa Busland kunfto forderiùgea tb't vergoediag vaa aile verliezan, dooï dè ' revolutionaire wetgeviag aan- de buitQala-ïi-1 ders veroorz&akt, iu to dieaea. ÏIç.t V6nken-1 teifcgram verklaârt verdfer, dat geiegd.e vor-te^enwoordigiiigéîJ, wijl zij de.dekreten des fêgeawoordige Bùssische regeeriag niet : erkeanen, zich niet enkel bij de iuweadige ■ aaagelegenhedea vaa Busland inpiengen, ■ maar dat zij — door de lôgiek der feiten — t ook dreigen deze inmeaging tôt de gewapende botsing to drijven. » . MENGEl.AV B K i>. 31 ' 18 DEN MDIL VAS DEMWOLF. Zeer Wij nom-het Engelsch, «, ùoor F. D- M. 3 TWINTIGSTE HOOEDSTUK, In ôsn EsMif- : Den volgenden morgen stuurde ik 1 M. Baynçr oen telegrain, oia hem to ver s wittigen vaa het ongeliiît dat gebi>uw d. was. Hij ant^voordde mij dadelijk, dàt ta, ô • bij driagendheid eene zlekenwaakstér zoi p zeàden. lnderdaad bood zioh weldra eene .. vrouw aan om den dienst van vexplecgste: bij Sarah waar te nemeu. Daaieuw gekomen< à had geen guastig uiterlijk; maar vermits zi, ). raij moest ontlastea vaa de bewaking eenei » zieke, wier gezelaehap niets aajxtrokkelijki ;6 had, gaf ik haar oen goed onthoal. Zij vroes naar bier. Ik herinnerdo mij dan, dat ik oj ir 't. oogenblik van het ongeval, den sleutel bos had opgeraapt, die bij hare neerstor i» ting uit den zak van Sarah gevallen was r» Do ongelukkigel Hadde zij Isuaaon wetei b in wieas handes de sleutela waren, welki g zij aitljd zoo waatrouwig bij zich hiold te De dienstbodûa vroogou ook naar suike: «î kaarsenj ik was dua Wel genoodzaak naar dis voorraadkamer oit dan kelder b gaan. Op de dent der eerste plaats beproefch ik verschoidene sleutela t *k, had niet al b -i veel moeito om dengene te vinden dien il zocht. In de kanier, waar veel planken il > den weg lagen, zag men »1 dooreen kisten (j manden en allerlei voorwerpen, maar nieti belangwekkends zoo het acneeiu De eerst Ds CeHtraaî-MopsdfigdSiï 03 Busland , , Berlijn, 21 Fëbruari, — «Borliner Tage-Watt » verâeemt uit Weeaen dat het verzeke-I rmgsuetaçhement. naar Oektaiue gezondea om het invoeren van graan. te bevorderea, ! aangevaUfen wBrdi Stockholm, 21 Fëbruari. — Het wordt beves'agd dat de kozal^keageneraal Kaledin zich gezelftaoord heeft. Zija navolger ia Nasarow, die de Kozakken en de Kozakkea-bevolkiag van bot Dongebied tegen de troepen: der Sowjets ( Mâxiinalisten) mobilise^rt. Janan eit ds Riisslsîîia Warbosi. BEBI'TE. 19 Fëbruari. —Aan de «Neuen Kow<;apï>udeaz » wordtuitNew-York gemeld: Iâ ofncieele kriagea sehenkt men de groot-ste opmerkzaamheid aan de verklaring van dea onderseiteidea Japaaschea politieker Dr Ey.iuaya, weike die gister te New.-York gedaaa heaft. Hij zegde dat dû warboel vaa EuMpeescluBusiftad zich alras ook tôt de bezittingea.in, Asie zal uitbreiden.Dit feit is voor .Tapaii ZQrgv/ekkead, wiji d?ardoor de vreda ia 't uiterste Oosteabedreigd is. Over-eankomstig eene aansporing van den hoofd-minister heeft de Japansche regeering niet geaarzeld de maatregelen to nemen, welke dè toestand verebeht. Jâpan aanziet zich ala vsrantwoordelijk voor da handhaviag van dea vredeia.'t uiterste Oostea. IN RUSLAND. Londen, 21 Fëbruari. — « MoraiagPost » meldt uit Sb-Peter3burg dat de Sowjet den Baad der Volkskommisastrissen om nadere uitleggingea over de vredesverhandeliagen te Brest-Litowsk verzocht. De Baad der Volkskommissariasen verklaarde : Wapea-handeliagen tegea dea, vijandliggen niet ia de bedoeiing. Vôôr en.na wenscht Busland den vrede. —De Tsaria-moeder zou Busland verlaten. — Men meldt. uit Sb-Petersburg dat de Tsa-rin-moeder van dou raad der volkskommis-s&rissea de toel atir.gheef t ontvangen om naar ïCopenhage.n te reizen. —• De a Times » moldt uit St. Petarsburg: Een aantai Russische grootvorsten eagroot-vprstinnea hebbea bij de Bolachewiki-regee-ring eea smeekachrift ingediend, vragende dat de Gzarenfamilia Tobolsk zou mogep Verlaten om zieh naar Fraakryk of Engeland to begeven* Alla gerucMen over het dool-neraea dêr Czarenfaœilie aan samenzwerm-gep, met het doel de monarchie wrerçm te vel'tig'en, zijn uit de lueht gegrepen. Do fami-lia Boraanow verzaakt aan alla troonreGh-ten.De Czarenfamîlie to Tobolsk is gelijk d« over'ige_ Bussen, op rantsoea gesfceld. Gauscb dè famiiie en de gansche omgeving, offic ieren en bedieaaars, hebben eene voedingskaarfc ontvangea. De Czar, de Czariaa en de Ozaren-kiadëren oat?aagea elk, per maa»d, 30 pond bloenj, Yî pond suiker en ééa hall poad boter. Osteainssli Gelfl. Het geldvan den. nieuwen Staat OekrainÉ staat op dezelfde waardebasia of muntvoel ala do oude Busaischa goutlroebel, 't is-1< . zeggon, dat 1000 Duitsche Bijksmarben ir goud gelijk staaa mot 462 Ookrainsche kar-bowanjez gpud of 462 roebel goud, 100C Ocstenrijksch-Hongaarachekroaea gelijk mel 393 karbowaajez 78 groschen goud o: 393 roebel 76kopeken go'id. Hoe het met d* goudvoorraden van Oekraiae staat, weet moi niet. 500 000 fi'ank Warsa oatdekî- Naar uit Tessirt gemeld. wordt, heeft d( Italiaaasehe g'reçspolieie aaa de spooystatii Egrino eoa rouzachtig.3 warèabergpiaata ont -dekj^, die daar door Italiaàîische haadelaa» Çn éen Z.witserschea kioopmân aangelegdwai Vooj.' gelegoalijkeft iavoer in Zwitserland. Mei vord daar .zoo-,vat 42,000 kilo salami, hamei viseh, 4001) kilo vèt, 30,000 kilo Italiaansch< lçaas enlO vaten wijn,allés te zamea ter waard van meer dan 500,000 fïaak. Ailes werd aan geslagea en de haadelaara zija aangehouden kast die ik opende, behelsde eonfiturer opgelegds ajuintjes.en dergelijke, maar noe feuiker aoch kg^rgea. Maar den zwarton !sal vaa Sîvrah bèîaerkende, deazelf.de dien z den vorigen dag aan de hand droeg toen z zioh haar Be&consburgh begaf, verondej S tel do ik dat zij nog. den tijd niet had geha om er den ihU^td vit tg Ik hief hei op, en açhielijk Werd mijne aaadacht g( tfokkea door oen kloinen riitg die in do plankenvloer beveBtigd was, ter plaats , zelf waar de zak was neergeworpen gewees . Ih allç .anderfe onjstaûdlgheid wara d [ bijzondôrheid mij oatsuapt: maar met mijr gewaatwordingèn van die oogehblikkei had ik niets zoo dritigands te doea als ee , gaar viagers ^doorhéen den ring te sfceke , en het vaîlulk. op te lichtea waaraan h | êëheeht wa.3. In een huis vol geheimzinnigheden geiy « do Vlierea», koa deze ontdekkiag wel ni< 1 anders dan levondig mijne nieuwsgierighei ; opwekken. Daar Etond eene ladder ; al mij 1 moed samenvattend, waagdo,ik doorheen h< • vaîluik in de diepte ai to dalea. Op drie vot . onder mij, zag ik bij 't licht van een eind; . kaars, esh groen en slijmerig watervlal 1 lnderdaad, had 1k Sarah ia hare ijlkoofdij s heid niet hooren spreken vaa water in de I kelder? , Ik nam een ijzeren etaaf en peuda d j diepte v^n dit water. Gçdaald tôt op d ) vierde sport der ladder, de laagste die ni< overwaterd was, bemefkte ik ijdele ea ha s rotte vaten to door 't vocht groen uifcgi » slagen muren. Ik hoordo hat water rpndoj : niij drop voor drop neèrdruppelen. En *t 1 boven dezen kelder dat de kâmer van M<k , Bayner gelegen was! Ware die plaats bjbvc. j een bornput gebouwd, z« konniei oagezond» j geweest zijn. Broodnood In Zwltssrlasd, Berne, 19 Fëbruari. — De koornvoorraden VanZwitserland zullen tea laatste in de maand Juni volledig op^ebruifctzijn. Terwijlvolgens de koorpovereeakomst met Amerilca eea eerste aaadeel vaa 30.000 ton alreeds in De-cember ea verder pog 30.000 tgu.m elke vo> geade maaad nioestea gel.everd worden, zijn tot.hiertoe werkelijk slechts zoowat 120ÔÔ ton broodkooen en raeelgeloverd, De reat vaa het December-aandeel kan wellicht eerst ia den ioop dezer maand ia Noord-Amerika geladen wordea. r>e.toevoeren aan broodko- rn warea ia da laatste zeven maandeu eigenlijk zoo gering, dat. zij met veel meer dan dU' behoefien vaa één inaand dekten. Voor de overige zea maandoa moest da behoeffce uitsluitend ge-dekt wordea uit da voorraden, die heden, voorzoovesl het iir.voerkooïnbetreft, slechfa nos: rond de 44J)00 ton bedragea. Een ambtelijke me«lodeeling betooat der-halve, d,at onmiddellijii'S ïueuwe in,voorea uifc Amerika onvoorwaardeiîjk aoodig zijn, zoo niet de tegeawoordige" schaarsheid aaa broodkoorn tôt warea nood.rao® worden. De Amerikaansche regeeriag heeft zich au bereid verklaard, een deel dervdoor haaï overgenomea Hollandsch? seheperr te lad en tôt transport vaa het voor Zwstseriiajid be-stemde Itoorn uit Noord-Amerika erï; Argent tiaa. Volgsna de ambtelijke msdcifleeling uitdrukkelijk verklaarfr, heeft de oV-ereen-komst met Amerika: al dus Sfevitserland geensziits bevrijd van do zorgert wegena d« handhaviag zijner koorntoevoeren. ■ GiMellîRe Opiimaast een Waterval, Aile reiaâgers die Beneden-WaUis, ia Zwit' serland, bozochten. bewonderden den schoo-nen waterval van Pissevache, bij Vemayaz. Het zicht van dezen watsrval moet au ver-dwijnen om hem voor aanwendig vaa elec-trische kracht dienstbaar te maken; De ge-meente krijgt echter- voor de vergunaiag vooreerst 6000 fr. als algemeen gebruiks-reeht, dan 15,000 fr. bi>'t afsluiten vaa het verdrag, nog verdere 15,060 fr. bij ' t begin der werken, dan nog 50 fr. voor elke benut-bare waierkracht, dit in minimum 4000 fr. 's jaar». De vergunninghoudende vennoot-schap waarborgt aan ieder dêr 190 huishou* dena van Vernayaz voor den duur der ver-guaning een jaariijksche rente vaa 20 frank" iisr ssxjOiS, VgroFdjaina.. Overeenkomstig artikel 34, 1° lld* der wei van 10 April 1890, 3 Juli 1891, alsmede da verordening vaa 13 Juai 1917— C. O. IH2. 3S86, ten oinde de studenten, die door de oodogsomstaadigheden verhinderd zijn geweest de wetteljjke examen a van het hooger Onderwijs regelmatig af ta leggen, in de gC-legenheid te stellen hunae studiën voort te zettea ea te voleiaden, wordt er bîsloten : Artikel 1. — De iliddenjury voor het hooger Onderwijs zal in den loop dermaan-(ïen Maart en April van dit jaar een buiten-gewonen zittijd houden. De inschrijviagen. voor de examens dieaen geaamen te worden vasftf maandag 25 Fëbruari tôt donderdag 7 Ma&rt, op het j>rovinçiaal bestuur der proviacie, waar da kandidaat woonachtig is, ea vôor de provineie Brabaat, insgelijks op het Ministerîe vaa Wetenachappen ea KnRsten, afdeeling Hooger Oaderwijs, Water-workslraat 14. te Brussel. Art, II, — Studenten, die gedurende dezea buitëpgewonen zittijd met goed govolg exa* men hebbon afgelegd, kunneD in bijzôndero gevallen ontslagea worden vaa de wettelijka bepalingen, betreffoude den duur der studiën, met het 00g op het af leggen vaa volgende examens. Het Miriisterie van Weteaschappea en Kunsten heeft daarover te beslissen, op vùorstel van de middenjury, die de bijzon-dere-omatandigheden voor ieder aJzonderlijk geval dient na te gaan. Art. III. — Debepaliagvan art. II iaalleea toepasselijk op de studenten, die voorl Janu-' ari 1916, ia het bezit waren van het voor het afleggen van- de vssettelijke examens vaa het hooger onderwijs vereischte getuigschrift vaa. | middelbare studiën van den hoogerea graad. Art. IV, — Het hoofd van het Burgerlijk I bestuur (Verwaltuagschef) voor Vlaanderea : ls belast met de uitvoering van deze verorde- niûg- Brussel, dea? Fëbruari 1918. 1 Der Generalgouvemeur in Belgiën, Generaloberst, Freiherr von FALKENHAUSEN ' Aan het licht gekomea misbruiken nopen : mij er toe in heriane?ing te brengen, dat net " onveroorlpofd uitoefenen van da genees- i kuode, volçena het artikel 48 der wet van ' 10 April 1800,3 JuU1891 ia verbindiag met 1 de artikelen 18 on 19 der wet van 12 Maart i 1818, met geldboets en gevangenisstraf kaa 1 gestraft worden. Onder deze bepalingen valt 3 iazonderheid het uitoeîenea vaa de genees- ' kunde door studenten ia de geneeskunde, die • hunna studiën nog niet wettelijk hebbea Set water stpad drie tôt vier voet hoog. j Veraer oatmoetto mijn staaî, een zachto r stof, waarschijnliik modder. Màar, op een j witïiQuten tafel, waarvan het blad maar vier 9 of vijf duim boven het waterpeil uitkwam, „ beracrkts ik eea haadzakje; ik herkende het j voor 'tgeao dat Tom Parkes droeg, den Q nacht dat ik hem met Sarah dea koor zag overstçkeo» Ik herinnerde mij'nog volkomea Q goed, hetzelfde zakjfe gezien te hebben m a u diopsto eene? k&s aer Icamer, welke ik op î IΩ»haja-Eouit betrok; ik kon mij aiet ver-L glssea : hatzelfde etiket, met het woord a « Torino » (Turijn), was er op- geplast. IK , aata het- zakje en. poogde hot te openen : ,1 het sehuiîslot bowoog zich en... I: Welke vreeselijke verassmg voor m'j I ji ]jet was met juweelen en edelgesteenten gevuld ! Ik berkënde zelfs een- gouden slang, welke lad? Mills voor armband droeg tijdena ^ mija verblijî op Deaham-Gourtl... Ik sloot •ï het zakje toe ea klom weer naar boven, aaa d een oabesehrijflijlse ontroering ten prooi. Door- geestverwarring aangegrepen, liet ik 'î de- kaàrs vallen-, die sissend ia het water uitdoofde, en 'k bevond mij in zwarte duis' J temis gedompeld. '' Het was ongeveer zeven- uur van den avond, als ik haîfdood van schrik uit het a viorhoekig gat kwam, langa hetwelk île m . den kelder was afgeda&ld; ik tastte in don doaker rondom de voorraadkamer, bij elken I stop struikeîond, tegea kisten en mandea î; laagg dea vloer aansfcootend, vooraleer de II croot» gaagdeur te bereiken, »- , Wanaeer deze achter mij toeviel, had ik ? ' eea oazeglijka gewaarwordiafç -vaa ontlas-is tlaftr mij m d» vostibuul te bevinden, welke ^ door de Tlftm eener lamp Terlicht was.» * 4 Cl '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection