Ludwig von Falkenhausen in Belgium

Ludwig von Falkenhausen in Belgium

On 26th of August 1914, the German high command established a military administration in Belgium to run the occupation smoothly. This administration was called the General Governorate, and was led by a general governor. Moritz von Bissing occupied this position from December 1914 until his death in April 1917. After his death, the German military command had to go in search of a new governor general, and they wanted someone hard-line. They soon appointed Ludwig von Falkenhausen. 


Blog: 'Ludwig von Falkenhausen at the head of the occupation regime'. 


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4145 Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. TUtgegeven door de politieke atdeeliny bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad, Brussel, Leuvensche strâcil 40 H et wet- en Verordeninssblad is in België verkri.igbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

3e JAAR DONDERDAQ 20 DECEMBER 1917 Nr 51 tlandbouwleven Orgaan (1er Landl)oiÉaldeeling van 't Proviiiciaal Yoedingskomiteit nn Oost-VIaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERBAG. Ailles wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, tturê men 21-23 GaSgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten saet vermelding van 't ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

892 - OFFENTLIGHE BEKANNTMACHUN&E'Su — ÀMBTÎLIJKE BEBICHTEN. MINISTERIE VAN N1JVERHEI0 EN ARBEID. BEHEER DER NIJYERHEID» S.ïjst «ier hrcvcSIen, den 15n Juli 19B S, afgelcverd, bij lesloàtcn van het hoofd van het behecr v«or het Ylaamseh bcstnursgebied (Vcrwaltungschef fur Mander») bij den Goarerucur-Gcnci-aal in ttelgië. I i ' , ' ' ...

Belgisch dagblad

DONDERDAG SB APRIIu 1917. Wo. ISO. abonnementen. Pot 3 maanden voor Nederlaad ( 2.50 franco per post. Lossa amnmers. Voor Nederlaad 6 cent. »oor Bnitenland 7'/i cent. IDett Haag, Prinsegracht 89 feiefoon Red. en Admin. 7483. «reEH^1 "■ VUHMtaKWWHBSHMB BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's-Gravsnhags, eiken nrerk(la§ te 12 ure middag. ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Gebrekkigc iDrichlingen en stelsels. De oorlog onderwijst; Wj leert menige s-.aok tastbaar vatten. Hij tooat ons thans clat menige dienstinstellinç, — die msn ge-Boodzaakt is geweest in te richten, en vi'aar, eer de krijg ontbrandde, op aangedrongen werd, — ondôelmatig, onpraktiseh is. Vôôr do oorlog was ■ t verlangen van velen op de ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

N.° TROISIÈME ANNÉE IUILLET 191 PRIX DU NUMERO — Élastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépagser cette limite) LA LIBRE BELGIQUE J'ai toi dans nos destinée*; un Pays qjU se détend s'impose au rcapecl de tous ce pays ne périt pas! Dieu sera avec nous dans cette cause juste ALBERT. Roi des Becaes (4 août 1914). ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN. Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ Vfr ^ J prijs : 20 centiem 27sten mai 1q17 11 per jaar : fri 7-s° ^i iTi^i luil ^ Zonder verzendlntfskosten a a VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 34 Hoe staat het met den Oorlog? ...

Ons land

9erd« Jaargaag, N n os mer SI PK1JS: 5 CftNTïEMEN SSttKJMaEHBataâsaMK nssmuo^r^m »-. :_ 20 April 1918. I ^anaa^ga^ngagcaa yyawir'w .i■ i■ 'i.':m-f*«ra»*ijtacif.M3 ABO.VX'FMEN'TSî'-RUS : I Ht ja»r 8. I Veor G mnaudet» .... ... 1.75 I Voor 3 maanden t ONS LAND |ji y«n ïChrijïî in iC(. fcarpele ran bet bJid m — Opsielraail en ...

Vrij België

VRIJ BELGIE ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 121 cent. ENGELAND 3 pence. FRANKR1JK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRAT^ TE ZENDEN: ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

„ierde }aargan| - Mumtasr 1006 Prij* : 5 centimes» Vrijasg I Maart m& ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgîsch dagblad verschimaBde op al de dagen dar week Ûpstel en Bcheer : ), BAECKELAND 17, rue Rlortet, CALAIS ABOMrrïïKSEEÎÇTSrf Per maand Beïjçle <.*5 FraiibrtjSi S<S3 îÊjssgais»Etc3-S«sîS«sêd ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang ■ Vf*" Prijs : 20 centiem fiden Mil 1Q17 11 I : 7*®° D 1YIAI lîfl/ A 1 XJ A Zonder rerzendtnjisliosten * Ji VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 31 : De Katedraal van Sint-Kwintijn, aan het thans zoo ...