Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

682919 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2n4zg6gr3p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

„ierde }aargan| - Mumtasr 1006 Prij* : 5 centimes» Vrijasg I Maart m& ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgîsch dagblad verschimaBde op al de dagen dar week Ûpstel en Bcheer : ), BAECKELAND 17, rue Rlortet, CALAIS ABOMrrïïKSEEÎÇTSrf Per maand Beïjçle <.*5 FraiibrtjSi S<S3 îÊjssgais»Etc3-S«sîS«sêd S.S.O Pep trlmeates* « S.îîO » 6.50 *> itî.OiJ Mon fchrtjve t « On* Vadcrlsas! » l'y, rw« Mortet, Cslsia Rechî door, vrtj en .vrank voor Gad en volk m î*mé («Et©r7©TlC®TU!Ki<KW0 W1SWVV8 V5 ZEtNSSKM KUK MORTST 4 7IN RUK ONANT1LUY ?2 «Aip-AI ABOKî^KMîSWrSPRgJSBEIW VOOR SOLDATES! Sf'OS" €1f ABONNSMrMT»N DIBN£N Mer I£am â EW* •îo HLMMORB INEKN8 AANÛSVKAAOO KN CAOfUJM ,r Îîr *•***- AArt MSTSRL.iFDS AURBS CBZOi>iDIN TS WOHOfcN KLARE W1JN Dag aan dagkrijgen wij mecrberich ten over den toestand uit het bezette-gedeelte en het geknoei der aktivisten. ©ooh wat wij nu hier onder de oogen hebben, gi.at werkelijk ovtr zijn hout! Wij wisten reecis dat een paar voor mannen yan den zoogenaamden Raad van Vlaanderen, Tack en Borms op verzoek van de hoogere Belgische Ma gistratuur waren aangehouden en daarna op bevel van de Duitschera werden losgelaten. Dan reeds zegden wij « des te beter, hoe meer klaarle er komt, hoe liever » ! Zij hebben de ver-momming, « het heil van Vlaanderen» afgeworpen en toonen zich nu de hand langers en beschermeliftgen dër bezet-tende macht 1 En wij dachten ; de maat is roi ! Hewel het schijnt, wij hadden het mis voor ! Het wet- en yerordeningsblad voor Vlaanderen ( N. R. 13 van 10 Februari) bevat volgeiid dekreet. ART. I. De Raad van Vlaanderen verkiest onder zijn leden elf gevolmachtigden, die met de veranhvoordelijke leiding en rertegenwoordiging van de Raad gelast zij n. De Keus der gevolmachtigdev is aan mtjne bekrachtigingonderworpen. ART. II. Da volmachligden zijn beroepen de aan den Raad van Vlaanderen opge-dragen beraadslagende medewerking uit te oefenen aan mijn wetgeving voor Vlaanderen. De beraadslagende medewerking strekt zich niet uit tôt wetgevende maatregelen van militair belang. Brussel, den 18 Januari 1918. Den Generaal-Gouverneur in België, Freiherr von Falkenhausen, Generaloberst. Dat is nu toch wat te kras ! Ik had ûooit van de Daitschers verwacht dal zij het masker zoo gauw hadden afgeworpen; doch des te beter; wij weten nu waar aan ons te houden. Ik mij vroeg af : Hebt je wel goed gelezen jongen ? De keus... aan mijn bekrachtiging onderworpen. Dus om van den Raad van Vlaanderen als gevolmachtigde deel te maken, eischt de Generaloberst dat men Duitscbge-zind, ja Duitsch zij 1 Ik had nochtans ergens gelezen dat de Raad van Vlaanderen zich steeds uitgaf als zijnde Vlaamschgezind en noch Duitsch, noch Fransch ! En nu stelt Duitschland zelf onze zoogenaamde Ministers aan ! Is dat het vrij beschikkingsrccht der kleine volkeren ! Telt de overgroote meerderheid van het Vlaamsche volk dan niet meer ! En wij, die streden en leden in de loop-graven voor het heil van den lande, wij ook tellen voor nieïts ! Wij hebben niet gewacht om onze verontwaardiging uit te drukken tôt wij zulke stellige bewijzan in handen hadded en het verheugt ons ten zeerste dat geen enkel Vlaamschgezind blad achterwege is gebleven om die men-schen te schandvlekken. Wij zijn fier over onze Vlaamsche pers en fier op onze voormannen, Semmigen hebben gepoogd om door middel van het aktivistisch drijyen, de Vlaamsche beweging te bevlekken. Hewel, dat zij de protesten lezen van Vlaamsche voormannen als Fr. Van Cauwelaert, dat zij lezîn het prachtig manifest van de Vlaamsche vereeni-Kingen tegen denRaad van Vlaanderen. Verre van ons om in het minst het groote voorbeeld van Vaderlandsîiefde en hooge burgerdeugd der Belgische magistraten door vergelijking of om-schxijven te vorkleinen, doch wij ook Vlaamschgezinden hebben het recht van fier te zijn op de Vlaamsche voor-aiannen uit het bezette gebied. Er hoeft moed, veel moed om, onder den hiel yan den vijand, tegen vroege-rer vriend of strijgenoot in, hunne handelwijze openbaar te schandvlekken. Frank, Vlieberg, Vermeylen, Cu-perus, Borginon, Teyrlinck, Nuyens, Sabbe en zooveel anderen, gij hebt in uw protest een der mooiste bladzijden geschreven die onze kinderen en klein kinderen later nog met fierheid zullen lezen. Gij hebt de schoone Vlaamsche beweging hoog gehouden ! Gij hebt nogmaals in het aanschijn der heele wereld verklaard, dat, heeft de Duitscher dan een deel yan] het Vlaamsch programma * als het zijne aangenomen, gij ditgeschenk verwerpt omdat het komt uit de nog met kloed besmeurde hand yan den orerweldiger! Oadanks ailes, hebt gij nogmaals Vlaamsche voormannen plechtig uw betrouwen gesteld in het Belgische Staatsbestuùr omdat het Vlaamsche volk zijn recht krijge. In enkele woorden vragen de Vlaamsche voormannen dat Vlaanderen zou bekomen zijn eigen cultuur en bescha-vingineigen taie, dat besluur en ge-recht en het heele leven van het volk door en door Vlaamsch zijn zou,opdat dit betere, edeler volk in innig samen-werken met de Walen met al hunne geestesgaven zouden kunnen medehel-pen aan de grootheid en de toekomst van ons dicrbaar Belgie. Geve Go.l, dat onze regeering de grooïschheid hunner daad begrijpe, Geve God dat ons Staatsbestuur het betrouwen niet beschame van de we-zanlijke vertcgenwoordigers van het Vlaamsche Volk. G. VAN DURME. RUSLAMO . De iobezehieming Zli ZAL QPH0U3EN WAMNEER DE VREDE GETEEKEND IS Petrograd, 26 Febr. Niettegenstaande het innemen van Pskoff en het aanvaarden der vrede, gaat de vijandelijke vooruitgang maar voort en de duitsche troepen zijn nog slechts 8 uren van Petrograd verwij-derd. Het noodseinwcrd gisterenavond gegeven en bevel tôt samentrekken der vrij willigers werd afgekondigd. De trams reden den heelen nacht en al de vervoermiddelen werden opgeeischt. Verscheidene afdeelingen werklie-den werden tôt den aankomenden vijand gestuurd. Een diepe verontwaardiging heerscht onder de opstandelijke bevolking van Petrograd die zich wapent en sterke maatregelen neemt tôt het verdedigen van het midden der onwenteling- Voor de arsenalen vragen lange rijen volk naar wapens en schietvoorra&d. In al de gehucliten der hoofdstad komen talrijke opstandelingen groepen bijeen om eenen machtigen weerstand te bieden. Het duitsch opperbevel antwoordt aan Krilenko Petrograd, 26 Febr. Als antwoord op den radio van gene-raal Krilenko, vragende indien den wa-penstilstand niet met voile recht ein-digde op het aanvaarden der voorwaar-den, heeft het duitsch opperbevel per radio laten weten dat den ouden wa-penstilstand einde geromen heeft en dat hij niet meer in werking kon komen. De vrede moet geteekend "Worden drie dagen na het aankomen der Russisehe afvaardiging-te Brest-Litowsk. Tôt op dit oogenblik zullen de duitsche troepen hunne bewegingen voortzetten tôt het beschermen van Finland, Esthonie en Linovie alsook tôt het doen uitvoeren der vredesvoorwaarden metUkranie. Te Petrograd heerscht geea pani. k nlettegenstsande de treincn opgepropti ni i n r*"» ûf x*tO rlrlip^on pn «nlrlfltAn De tossfand le Pelrcgrad is angslwekkend Petrograd, 26 Febr. Wij hebben reeds zooveel slechte m: ren gehad te Petrograd, zegt de « Dail Fypress ». Niet alleenlijk zijn de duiî schers aan de poorten van Petrograd maai zij bevinden zich met duizende in de hoofdsîad. De onde krijgsgevangen in Russïsch kleedij zijn niets dan voorwachter- de keizerlijke legioccen diede orde kome handhaven en de maximalische opwel ling versmachteu. Het oogenblik is bijzonder ernstig e □ og onbekend in dit land dat vroege eene groote natie was en het lot di sns tewachten staat is angstwekkend Het droevlgste dezer zaak is dat Rus land deels staat in afwachtirg en deel ijereed is om den gang van den invalie te belcmmeren, maar toch gereed is or de hand te kussen yan hemldiehet de genadeslag moet toebrergfn. Het is verboden Petrograd te verlate aitgenomen aan de personcn aan d regeering toebehoorende. De gezanten der verbondenen hebbei aesloten Petrograd te vertaten, docl roor hetgeen de En relsehe en Fransch langaat, te w-chten tôt het laatst: jogenblik. De Amerikaansc.he en Japo leesche gezanten zullen langs Siberii rertrekken. Dezè laatste heeft reeds di îoofdstad verlaten. De Buiîsche vooruifgang Basel, 26 Febr. De duitsche mededeeling zegthet vol ïende : Oostelijk front, legergroep Eickhorn Dnze troepen hebben Pernau bezct.Eei bataillon Esthoniers heeft zich onde Duitsch bevel gezet. Hunne afdeelingen vooruitgaandi lebben de 18 comp. en het eerste eska iron von het 16 regiment huzaren gis eren raorgen de stad Dorp t ingeno nen. Bij hnnnen intooht in deze sta< hebben zij 3000 krijg3gevangenen ge naakt en hand geslagen op verschei lene voertuigen. Deze vliegende afdee ing heeft alzoo op vijf dagen en liai neer dan 210 kilometers overschreden Legergroep Linsingen : Te Rovno b çansch den staf van het bijzondere le rer inonze handen gevallen, zijn opper levelhebber is op de vlucht. Onze voorposten zijn tôt Jitomir ge ionsen waar zij sameckwamen met dt Jkraniaanschetrorpen. Men meldt uit Berlîjn dat de duitsche roepen zich van Verkans in Finland icbben meester gemaakt na een hevig evecht v/aarin zij 1000 gevangenen en ene groote hoeveelheid geweeren na-len.De duitscSîcrs te Eenal Londen, 26 Febr. Een Duitsch radio dezen avond aan-ekomen meldt dat de vijand zich na en kort gevecht heeft meester gemaaki an de stad en de haven. Eenen opreep lot weerstand legen de overweMigers De dagbladen melden den volgender proep die per aanplakbrievcn in df traten van Petrograd werd aangekon l'gd : Werklieden, boeren, soldatCD, matrozen, Het beheer van den Raad heeft de redesvoorwaai'den door de Austro-)uitsehers vastgesteld aanvaard en gis-eren is o'ns antwoord bij miàdel van adio verzonden geworden. Wij ver-vachten nog de bevestiging, maar de eizerlijke moorders zetten hunnen veg voort naar het binnenste van Rus and. De duitsohers vereenigd met de ivitte vachten zetten hunnen weg voort, de Soviets neerschietende, het gezag dei iigenaars, bankier* en kapitalistën her n ri ch tende en de hernieuwing van he :oningdom bereidende. De omwenteling is in gevaar. Een dooJleljjken slag zal aan Ruslant oegebrachtworden. Indien gij allen, werklieden, soldate: en boeren, het bewind aan de Soviet wilt overlaten, beveeht dan tôt de laatsten aie» deze troepen die tôt on toekomen. Een beslissend uur slaa Werklieden en" boeren, mannen vrouwen, komt de rangen der rooi bataljoas invullcn. Allen te wapen.D het gevecht onzen laatsten ade n we opgeschorst. Ka de over^ave TR0TSKY EN LENINE 0P HET PUNI HUfJ 0NTSLAG TE GEVEN Het gerucht is in omloop dat Trots! en Lenine op het punt zijn hun o.ntsls te géven. Ueze daad zou voorafgegaan zijn do< eene uitnoodiging de bestuurlijke ve eeniging cm het Russisch voîktegei ovei de middenrijken te vertegenwoo digen. De nieuwe vredesônderhan delingen Stockholm, 26 Febr. Een radio tôt de Duitsche regeerin en geteekend door M. Gorlunoff, g heimschrijver van den Soviet der kon missarissen van het volk meldt date Russisehe afvaardiging naar Brest-L towsk vertrekt dezen avond. De leden voor de Maximalisten ziin Trotsky, Tchetcherine, Sokolnikof, P^ trovsky en Alexeif ; en Karskhan e Inffe, militaire experten. ..aaaag»— » Vocr den grooten aan va! Basel, 26 Febr. ■— Te oordee.len nai de Duitsche pers, is de aanval op hi Westerfront waarlijk nakend. De «Dusseldorf Nachrichten» zegt hi volgende nopens dit oogpunt : De twee tegenoverbtaande legers h reiden zich om dezen grooten en schri] kelijken aanval te onderstaan die de uitslag der vrede zal wezen. Wij twijfel.en nietdatonderdeleidin \an Ludendoriï en Hindenbnrg wij a overwinnaars naar het j>aleis van De Haag zullen trekken. GeLeraal von Àrdenne verklaart in d «Berliner Tageblatt» : De besprekinge der twee keizers doen ons gelooven di de gevechten zullen liernemen. De Oo; tenlijke toestand heeft geen gemeen met den Westelijken aanval. De «Franchfurter Zeitang» maakt aa zijne lezers bekend dat de vooruittocl in Rusland geenszins de aanvalpiani^e van het Duitsch hoogbevel verandert. De Westelijkc belangen zijn zoo groc dat al hetgeen in het Oosten gebeurtj e niet kan aan vergeleken worden. E dient niet gedacht te worden dat d Russisehe bewegingen geheuren ten na deele van hetgeen gebeuren inoet o; het Westerfront. - -■ FRA^KEIJK M, Clemenceau ôp het Eogelsch |ron Eîigelsch front, 26 F'ebr. — M. Cle m -nceau is den 24 in den namiddag oj hft Engelsch legerfront aangekomen Hij is tôt middagmalen uitgenoodigc geworden door Sir Douglas Ilaig,oppcr sevelhebber der Engelsche krachten. Den 25 I^ebruari, reeds om 8 un s morgens, heeft M. Clemenceau zicl op weg begeven. Hij heeft het EngelscJ front van Noord tôt Zuid bezocht, zicl onderhoudende over de lçgeriijrichti'. gen, de beschoten steden en dorpei dooitrekkende, de oversten en soldate! zijne beste gelukwenschen overhandi gende en aan de bur^erbevolking woor den van moed en hoop tbesturenda. M. Clemenceau heeft alzoo Bothune Nieux les Mines. Souchez, Ablair, Si Nazairc doojtrokken, waar hij het so! dateckerkhofheeft bezocht; dan is M Glemeticeau den heuvel 145 cpg'etrok ken, meer bekend onder den naam va Moulic-de-Vimy. Van deze stelling, op schitterend wij/.e door de Ca^adeezen afgenome den 7 April 1917, hçeft M. Clemeneeai laDgen tijd de stad Lens a^ngeschouw en de omriogende streek die nog i handen van den vijand is. Van daar is M. Clemenceau lanç Neuvilie-St-Vaast naar de stad Atrecl: getrokken, waar hij, door de Engelsch miliisiré overheid en door den gemeei teraal op militaire wijze ontvange werd. M. Clemenceau behoude van zijn b I houde van zijn bezo^k op het Engelse froiit eenen goeden indruk. * Hertling spreekit voor den Reichstag [iet zeî/bestuur der Balîische provinciën Wij denken er niet aan, gaat de kan-eïier in zijne redevoerir g voort, ons n Esthonie, Livonie, Koerland en Li-hua'nie te vestigen. Vooreerst moeten n deze landen organen geschapen wor-len die aan die landen toeîaten over len zelf te beschikken en zich zelf te >esluren. Onze krijgsbewerkingen>a-en eene zegepraal die het doel over-roffen dat we eerst betrachtten. De regeeringheeftgisteren vernomen !at de regeerit g, van Petrograd onze redosvoorwaarden aanvaard heeft en fgevaardigde,) naar Brest-Litowsk tuurde voornieuwe onderhandelingen. )e duitsche afgevaardigden zijn giste-en vertrokken. Het is mogelijk dat er iog gesproken wordt over de Jjijzonder-Leden, maar het voornaamste doel is ■ ereikt. De Ru^sen hebben den wensch naar rede uitgedrukl; onze voorwaarden verden aanvaard en het sluiten van ien vrede moet spoedig volgen. 't Is om de vruchten van den vrede net Ukraniè te verzekeren d^t wij den abel trokkcn. De vrcc'e mel'Rusland al er het gelukkig gevolg van zijn. De onderhandelingen me! Eoemenle De vedesonderhandelingen zlja gis-eren te Bucarest begonner; ook met loemenie willen wij onderhandelen ip den basis der overvvinning onzer vapenen. Polen werd door Duitschland en Oos-eniijk bevriid met het inzicht er een lormale staat in het leven té roepen. De drie bèlanghebbeede landen be-preken nog de kwestie der grondwet. let nieuws van den vraie mat Ukranie k Âmerikanen aao het front De verrassin^en eener duitsche patroelje Je Het Î3 nochtans roor den 23 dat het Brste treffen tusschen de Duitschers n onze nieuwe veibondenen zich voor eed. Den 17 's avonds rond 19 uur naderde ene Duitsche patroelje bestaande uit 2 man en eenen onderoffîcier, onze leine voorposten. Zij haddeil voor doel i weet te komen door hoeveel mannen e post verdedigd werd. De Duiischeis elukten er iu van tôt op 20 meters izer stellingen te naderen, zonder dat j dachten opgemerkt te zijn. Kensklaps, gaat in den nacht een snij-snd gelluit <ip en tezelvertijd richten itonze stellingen schaduwen cp die ch op den vijand werpen. Er ontstond sn hard gevecht. De Duitschers verrast jor deze onverwachte tiisschenkorast okken dapper achteruit niet zonder te ebb^n bastatigd datze met Amerikanen idden te do;n gehad. Zooals men kan enken was hnnne verwondering groot. ij vertoikt zich goed door de bekenning m eenen krijgsgevangen,in onze lijnen îbracht, en die in tegenwoordigheid »r rond hem geschaarde Amerikanen iverklaarde : men had ons nochtans jzegd dat de Amerikanen niet op het ■ont zouden zijn voor hfit eînde van 318 en dat tegen dien tijd den oorlog >u gedaan zijn. Misschien zal men in de vijandelijke >opgraven geen geloof hec^ten aan de crklsringen der soldaten bij de terug-omst in hunne lijuen. De beweging an den 23 moet allen twijfel doen ver-wijnen hebben. Zij weten nu dat er in rankrijk meer dan één Ameriksansch -oritis, en dat zij in 'tkortenog andere naancrename verrassiagen zulleii besta-gen.°Kaaimachlenen SIHC-EE" verkrijgbaar bij P. MOEEAU, Veurce heeft eerst in Polen groote ontroering vcrwekt, maar ik hoop dat wij met goe; den wil tôt en akkooid zullen komen-Duitschland vraagt enkel bij de grens-regeling wat het op knjgskundig gebied noodzakelijk is. Er is geene kwestie van Eîzas-Lotharingen Dekansen van vrede zijn op het Oostelijk front veel gestegen. De wereld vraagt zich af of men aldus tôt eenen slgemeenen vrede zal komen, maar in Engeiand, Frankrijk en Italie leent m eu nog geen oor aan de stem van de rede. D ; verbondenen strijden met zucht naar overweldiging. Zij strijden om Elzas-Lotharingen aan Frankrijk te ge-ven.Daarop heb ik niets meer bij te voe-gen bij hetgeen ikvroeger zegde. Er is geen kwestie van Elzas-Lotharingen. De verbondenen strijden om grondge-bied te veroveren, voor Italie en Pales-tina, Syrie en Arabie van Turkeye af te scheiden. Engeiand wil nieuwe kolonien aan-hechten. En niettegenstaande deze po-litiek stellen de verboedenen Duitschland voor als vijand-van den vrede en willen het de engste grenzen moge-b'jk geven. Door een stelsel van leugens en laster hitsen zij de onzijdigen tegen Duitschland op. Verzekerin^en aan de onzijdigen Voor dez kuiperijen verklaar ik aan de gansche wereld dat wij er niet aan denken het Zwitsersch grondgebied te schenden. Wij weten dat wij door eeuwenvriend-schnp aan Zwitserland verbonden zijn. Aan de onzijdigen, Holland, de Scan-dinaven en Spanje zijn wij eerbied en erkentelijkheid vcrschuldigd.' Het bijwonèn der Oôstenrijkers aan den grooten aanval Zurich, 26 Febr.— De militaire kritiek van de «Berliner Tageblatt» schrijftdat gedurencie de laatste bespreking die plaats greep in het algemeen Duitseh hoofdkwartier, de twee keizers en de militaire raadgevers het aanstaande eir,de der kalmte op het Westerfront is in aandacht getrokken geweest en hebben d°n toestand van Rusland b&spro-keu. Volger.s den militairen opstelîer van de « Berliner Tageiblatt » laat ailes toe te denken dat Oostenrijk geen deel zal nemen aan de militaire onderne-mingen op het Oosterfront, het zal zijne beschikbare troepen naar het Fransch Front sturen. k S. ' PES3BMARKEN Ben schip door de Duitschers aangcslagen is gesîrand 3e kcmmandanî is aanâ®heuden Kopenhagen, 26 Febr.— Het Spaansch sîoomschip van Biibao, « Igotz Mendi », i,600 tonnen verplaatsende"en hebbende aan boord cMie Duitsche bemanning, is gisteren av nd gestrand ten Westen van den vuurtoren Shaw. Hij had over negén maanden aangeslagen geweest door den Duitschen kruiser « WTolf»; 32 retzigers zijn dezen morgen ont-scheept geworden bij middel van eenen reddingsboot aan den vuurtoren Shaw. Onder nen bevonden zich twee Austra-iiaansche militaire doktors. De beyelhebber der bemanning werd dezen morgon toen hij aan wal stapte, n'ettegenstaande zijn verzet opgesloten. Aan boord van het schip bevonden zich de bemanningen van minstens een half dozijn schepen die in den Atlanti-schen en stiilen oceaan in den groad geboord waren. De leden der Duitsche en Sp ansche bemanning weigerden het schip te ver> laten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection