Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

679738 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 March. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3n20c4tx7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I f oor België 5 centiemen, voor Neàerland 5 cent het nummer ■ SriJFTIENDI JAAft Maandag 16 Maart 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 m. Seljtt, vrachtvrij tr. 14,00 7,80 4,00 Nederland, j > 20,0fl 10,50 S,80 Andere landen > 32,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoren De inichrijvcri voor een jaar ( 14 frank), Mben récit op cent gratis ôoelenpremu e* een ftfttuttrttrd mXeUfiuch tijvoegsel tan 8 tlait. Vlaamsche Gazet Roofdopstellor-Eigenaar : JULIUa HOBTE, BRUSHEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BBSTXTUR BIT BEDAOTIB l TELEFOM ttl Nr, 75 Maartdag- 16 Maart 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brnssel ÀANKONDIGINGEN 4» Kadiijde, per kleioe rejel . . . fr. 0,St S* Bladiijda > 1,00 Vlladiijde .«. . . . . fr. ï «n > 5,00 lteehterlijie eerherstellini*n , i *,0# Hollandsche Indrukken Een bedrijvig land Van onzen medewerker uit Den Haag : Hce wein% bet moderne HoHand met zâjV ne jg,roote st©d'en, zijn ajanzienlijken handel en zijn ze'ker niet .geringe nijjvfârhsid iini Bel'giië bëkend' is, ibl'eek mij nog anlangs foi] een toe-zofâk, dait i)k te Antwerpen braciht aari lankele zaïkenmensch en. lemand vani \vi>en men tçpb 'Sien betere be-kendlheid met de toestaiid^n in Xcord- N'edicir-■land vearwaidit zou ihébben, mieéridë te weten, "diat D'en Haag sledhts zcowiat 40 teit 50,000 inwoners tel t. En met zijne wetenschaip> vain de andere Holl an-dsche. steden was het àî.nôeti: veel ibeter gesteld. De redsnen dezer onwetendheid, weilke menJ in Vlaiarateren — en zalfs bij- zakcnmensciheo — nog maar ail' te zear a&ntreft, wil ik hier niet cpsîporen^ meer ruimte ém -waarDver men in een dagblad bescîhrkken kan zou ik dlaa.rvoor in beslajg moeten neinen. Toch wensçh ik eventjes de aandaclhjt 'te vestigen op de uitbireiding, wei'ks :het Ibe-d'rijfsleven, vcoral in de pravinaiën Ncord-en Zu'iid'-Holl and, tijdens de laatste jaireni ge-nomen heeft. Wel opmerkelijtk is de beralkingsa>ang<ioei in d'e ârie grootste dentina van het Tand, welke allé dirie in deze streken gelegen zijn' : Amsterdam., Rotterdam en Den Haaig. Zco tefcte deze laatste stad in 1890 nqgl geen honderd duizend an-woners-; op1 1 Jamuai-ri 1914 had ze ectatar reeds de 301,000 oveir-sdhreden.Twintig jaar geledien was Rotterdam niet grooter dan <het tegen woordige Gent, de vcor-stèden inbagtrepen. Vo l gens een cnlàngs vefr-sdheruen statlstiek bevat ze toi meer dan 462 duizend ziefen. Meer al'gemeen is 'beilcendi, d'at Amsterdam s.teeds een giroote stad' was. Toch is 00k daar < de bevolkiing merkelijfk aangegrceid «al iging 00k een gedeelte dJer ^rmeerderin'g \rcor de 1 stad zelf verloren door dat ze ten 'gcede kwann aan de aanpialend'e gemeenten. Vdlgens de laatste opgaïaïf waîren er, een; maand of wait ,geleden, 597 duiizend Amsterdammers. Dat ailles staat natuurlijk in namv venband met de ontwikkeling van het zakenleven in (het < algemeen, en, wie ooîc maar éens. in Hôlland l _ . ^ • • -1 ,1, T-r:;11 "v 1 11 ' - steeds over zijne « zaken » heef t. Dat deze buitengewoon snelle ontwikkelingl ^ 00k fheel wait verander^ing in het Hinaikter en t !hét wezen van voornoemde steden heeft -gje- î biracht, ligjt voor de hand1. Enkele" dagen 'geledfen nog vestig.de eeni ( gtroot Hollandsdh blad de aandadufc cp de te- \ teekenis van dit ontwiikkel.i'iKgspiroces, in t bi- i zonder wat Amsterdam aangaat. Even ali> te Londen is gelei'deiijk, an d!s hoofdistad, een> zoogenaamde « City » tôt stand gekomen, een) j soert van zakensta'd nagéncejg uit-sluiiitend te 1 staande uit bankhuizen, kanteiren, gft-coteJkof- fiielhiuizen en reutsaclnti:ge konfektiemagazijnen1. ^ De middtenpuintvliedende kraciht waarciver ï Wel'l'S het 'heeft in. zij'ne <c Anticipations » s (Voorgpetllingen) sdhiijnt dus hier no^ niet in< 1: te werken. _ j. Zco worden Dam, Kaiverstiraat, Rokin en 2 Daminak meer en meer bet centnum van db c Amsterdamsche City. _ ^ f Hetzelfde versctiijnsel dcet zich 00k, hoe- c -wel in mindere mate, te Rotterdam en ibeJ '•s Gi'avenhiage vxx>r, waa,r het -B^uTSpilein en d'e Groenmarkit nagenoeig d'eze'lfde roi z'ijn cl g-aan vervuillen. Grcote handelszaken hebb^n ^ zidh 00k daar in de op, deze pleinen uitloopen- ^ de straiten igievestigd, zcodat het j^eteel^ een 1. ware winkelstad1 geworden is met een bniten- ge"\voon dmk verkeer en een steeds afnemen- jj de vaste 'bevol'kinig. _ _ s Over het ailgemeen krijgit die reiziiiger J; die Hol l and voor het eerat 'bezoclht een; indiruik ^ van waairdige kadmte, Rottendiam en Ihet déni- ^ truni van Amsterdiam uiitgezand'erd. D'ooh al- e wie hier eenigen tijd verblijift zaïl' wel de ondei'- a vinding opdoen dot dit land nieit zoo sbiil is ? als het meesitâî in de boeken voor'gesteld } wordt. Wel ifc' waair krijgit men 'hier dne <ka:le n dlnikte .niet te zien,~ welkë vcoral die Lafcijn- Z sc'he volkeren kensdhetst, gieen inigjewikkeld' en z_ verwarrenfd! dhaos', maiar een bewiuist en vcort-d'urend streven naar meer geesteiijk: en stof-felijk genot. îvlen ziet het wel aan de vele boekhandels, aiain de igezel'lige leestafels in de koffiehiiizen,. aatn de :groote en degelijike bila.-den wel'ke tôt driemiaia'1 daags toe versidhijinen» dat hier een vofrk, woont dlat weten wil en vepr ^ die wetenschap cok wel geld overheeft. Dit geetft ons een 'beeld — mag ik sahirij,vietn. e: een toekomstbeeldi ? — vain wat cok het Vlaam- sdhe vdlk zou kunnen worden, zcowel op 'eko- w nomisdh als oip verstand'elijik gebied, indien t t< bezitten mccht d'at waarin men zidh in Xcord- Ned'erland reeds sedèrt eeu-wem Aerheuigt : een P gezond nationaaf leven d'at toelaat, zondier zioh te -v^irbasiteren.. deel te nemen aan1 de gjroo- 1 te gieestdlijke stçreomringten van d'ezen wonder- k btaoren tijd. s ■M. J. Liesenborg/is. h l RUSLAND ? HET STORMWEER J t) Overstroomingen. — 380 gebouwen vernield. u 1350 slachtoffers Jekaterinoslaw, 14 Maart. — De hevige storm die over de zee van Azof heeffc gewoed, heeft op de kust aldaar groote' verwoesting a ange- ^ richt. Nabij het kozakkendorp AchtyTskaja, j werden tweehonde'rd werklieden, die nabij de ^ kust hun legerplaats opgeslagen hadden, door ^ het water meegeiruilît ; alleu verdroriken. De v dorpen Stanitza en Atsjoejewskaja werden ge- 0 heel door het zeewater overstroomd ; meer dan ^ 1000 personen venden daar den dood_. Te Jasens- ^ kaja .kwamen op dezelfde ^"ijze 150 personen a °m. a Op do spoorweglijn der Zwarte Zee Averden lokomotieven en rijtuigen door den lievigen " wind omgeslagen, talrijke slachtoffers makend. Te Atsjoe.iewskaja werden niet minder dan 380 gebouwen door het water meegerukt. Te v Tenerjoek werd een cementdijk vernield ; een groot deel der stad liep daardoor dadelijk on- - der water. Hulp is ter plaats gezonden. C LUCHTVLIEGERS IN ïURIvIJE Twee Turksche vliegers en hun beids passagiers, voor hun vertrek r.aar Kiein Azië en Egypte Het vliegaport bagii.nt lîians 00-k in TuiûUje ftet cl-en w i-e^uan de r&is naar ivairo vooiu- Deoefenaars te vinden. Dc-zer dagen zijn te aetltie. San Stefarao bij Konstentinopel twee vJieg- Het toestel viel ecMer na,bij Het Tibenad tuiiR-em O-Psestei^en het eene m«t ltapKein m«er, waar men «mtele dagen la^er d'e lijlier Peithy-be.i als loods en luiitenant Sadik-M der twee ongeliuiMas'e vltegers vond. îJfi I>asa"ie.r het andere met luitenant Noery Wat het andere vlieigtaïg betrelt, door lui nei als loods en Ismaïl Hakki-bèi als passa tenant Noery-beà bestarord, dit liad m der trier. Van den eersten dag waren de twee befriime met veel moeiliiiKheden te liampen vliei™tui°WL gescheiden Na taij va.n weder- ddch lion ten slwtte de reis vooi-teettem. Nabi ivaa«li4eden was het eerste vliegiui,g ein- die EgypUsche hast viel het toestel echter ii teli.ik in Damàskus (Syrie) geraatit, van waar «e; Noery^bei veidron», doeti de paseagieo kon 'ztiSb r-edden. NEDERLAND Zuidafrikaansche boeren in Nederland De Zuidafrikaansdhe boeren, die een bezoek an Engeland brengen, zullen tôt 23 Juli in sTederland vertoeven. Het geaelschap o'ngeveer 0 nian tellend, zal over Rotterdam aankomen - ' ,U .1., o TT io er. Op et program staan o. m. een officiéele ontvangst oor de Xederlandsche i"egeering ;bezocken aan ^laardinigen en het Zuidlandsche \ eer, Rot-erdam, Amsterdam; Alkeiiaar (landgoed sT îjenberg); polders Wieringerwaaid, Hoora zirivelboerderij), Leeuwaixlen en Friesland, xi'oningen, Veerdam, Bareveld, Stadskanaal, Lssen, Arnhem, Oosterbeek, Apeldoorn en Cassen. In al deze plaatsen zullen de merJc-/aardigâte landbouwtenboonstelLingen bezocht ivorden. De mogelij'klieid is niet uitgesloten, dat het ezclscbap door de Ivoningin Wilhelmina te 11 aleize op Het Loo woixle ontvangen. De Boeren eeren over VlLssingen naar Lonclen terug. Dijkdoorbraak te Spijk Te S-pijk, bij Lobith, is. een zomerdijk door et water bezweken. Het water is een 20tai uizen, aile werkmanswoniiijgen, binnenge-broomd en staat daar ongeveer een meter 00g. Enkele gczinnen weigerden de huisjes te erlaten en bivakkeerden op den zolder. Zij onden slechts met groote moeite gered worden. iaterdagnamiddag stond het water reeds tôt bij e openbare school, en het blijft imrner stij^en, oodat men vreest dat 110g andere dijken zul->n doorbreken. De sebade bedraagt reeds ngeveer 40,000 gulden. Zonderling ongeval op een trein Vrijdagavond gaf bij aankomst te Rosen-aal van een trein uit Amsterdam een reizager ennis, dat iemand al ongeveer twee uur in de et i, rade was. Bij onderzoek bleelî de retirade esloten ; onder het rijtuig zag men twee beenen it den klosetpot stekeji. Na openbreking van e dëur, vond men een persoon, een hofmeester an de Nederlandsche marine, geheel door den losetpot gezakt ; liij was in bewusteloozen toe-tand. Met groote moeite werd de m an er uit-ge-aald. Nadat liij tôt bewustzijn was gebraclit, erklaarde de man te Ha a rie m naar de retira-e te zijn gegaan, maar het klos-et vies vinden-e, wilde liij daarop gaan staan en toen, door en plotseliii;gen scliok van den trein, is hii er fgéglëden 011 in den kokev weggezonken. Met roote inspannin.g had hij zich weten yast te ouden, maar door vermoeidheid en angst was ij weldra bewu9teloos geworden, zoodat liij iet meer om hulp kon roepen. De man heeffc aterdag gezond en wel de reis kunnen voort- îtten naar Middelburg. DUITSCHLAND GROOTE KERKBRAND TE NEUSS De cuds kerk geheel vernield Zooals wij reeds gisteren meldden, is de oude itholieke monster (hoofdkerk) te Neuss nage-^e^ geheel vernield. BLet vuuir onts'fcond rond zes uur ;s morgens 1 nam dadeJijk een groote uitbreidin^. Al da-âlijk bleefe dat de brandweer van Neuss 011-laehtig was om het vuur te blussclien ; toen erd de hulp der brandweer te Dusseldorp en ? Keulen in^geroepen. Korfc nadat de Dusseldorpsche brandweer ter laatse was verschenen, storfcte het zwàre hou-»n dak van de kerk binnen het gebouw neer, «vens het wijdvermaarde orgel vernieleiid. aarna was het de beurt aan den zwaren klok-etoren, die met- daverend geweld dveneens in->ortte.De brandweer kon er niettemin in gelukken et kostbare middenschip der kerk, dat met raehfcig houtsniiwerk is versierd en reeds vuur ad gevat, voorloopig te redden. Men vermoed'fc dat de brand ontstaan is door me kortsluiting 111 de elektrisclie geleidingen an het klokkespel. De schade is onbefekenbaar. De monster te 'euss dagteekende uit de XIII0 eeuw en stond pkend als een der sclioonste gedenkteekenen it dien tijd in de Rijnsfcreek. Grondverschuivingen brengen de instorting van huizen te weeg Bev'lijn, 15 Maart. — Te Vormberg, in Ba-en, heerscht- thans eene ware verslagenheid. | nd!erdaad, sinds gisteren is de grond er in be- ; eging ; drie huizen zijn ingestort, en d'e be-j onors hadden ternauwernood den tijd tôt j luchten ; vijf andere huizen moesten worden ! ntruimd. Men weet nog niet of d^'e grondbe- 1 egingen dienen te worden toegesohreven aan ; ynaniietontploffingen in eene groeve of wel ( an de doorzijpoling van den regen welke sinds ; eh'fc dagen aanhoudend valt. Proefnummers der VLAAMSCHE GAZET /orden op asnvraag kostelooa toegezonden OIITSCHLANDJEN RUSLAM) EEN HALFAMBTELIJK RUSSISCH ANTWOORD Do beschouwijigen in de Duitsche pers ovei Rusland's oorlogszuohtigflieid worden tlians in het luili<ijiibteh,ik Llu-biàch hlad^« Rossija » be-antwoord.Het blad ontkent niet, dat er een verkoohng in de betrekkingen tussdhen Rusland' en Duitseh'Land is gekomen, maar wel dat Rus-land's politiek daaraan schuld heeft. Waarin b esta an dan toch de aanvalsplannen van R.uslamdl ; te^eji Duitschland1 P vraagb de a Rossija » en gaat dan voort : Wij zouden 'bel met den besten wil' niet kunnen zeggen en de Duitsohe' pérs lieeft al evenmin feiten kamnen noGimen. Rusland versterkt zijm militaire macht, dat is waar, maar Duitschiland heeft hetzeifdie gedaan en niemandl heeft het er 'haird over ge-vallen,In plaats va n onderstel'lingen te u iten oveir de bedoelinigen der Russisc:he regeering, zou de Duitsche pers beter doen, medb te werken om liet misverstand en de wrijving die zoo gemak-Jcelij'k tusschen twee naburiige landen ontstaan, te doen verd'wijnen. De gelheel'e Duitsche père beklaagt zich over den toon van een deel der Russi-sche bladen, maar een. dergeli^k v'erwijt ,kan met evenveel .rec'hfc, tegen een deel der Duitsche bladen worden gericht. "frankrijk Eene verduistering van 100,000 frank titefs Parijs, 15 Maarfc. — De millioenrijke weduwe va.n een aannemer, mevr. Théo de St-Germain, stierf drie jaar geleden en liet een zoon na als eenige erfgenaam. Tijdens den iiuventaris. stel-de men vast dat voor 100,000 frank titels waren verdwenen, vooral in spoorwegwaarden. De vermoedëns vielen op een oude gozelschapsda-me der overledene, welkë dezer voile vertrou-wen bezat. Thans bij het ontvangen van in-trestkoepons, ble<f\k dat de gezeTschaps'dame werkeVjk de waarden heeft verduisterd. Zij io thans aangehouden. ËNGELANÏ) HET IERSCH EIGENBESTUUR De regeering doet geen toegevingen Londen, 14 Maart. — Minister Ackland heeft in eene redevoering te Acton verklaard, dat de regeering vastbesloten was geen verdere toegevingen in zake Ulster en Home Rule te doen. Hij deel de 00k mee dat er voor Juni 1915 geen aligemeene verkiezingen zouden worden uitge-schreven.De kiesrechtfeeksen tegen Mac Kenna Londen, 15 Maart. — De zes kiesrechtfeeksen die een aanslag tegen het huis van minister Mac Kenna beproefden en or de ruiten insloe-2en, zijn veroordeeld tôt twee maanden gevan-^enisstraf met dwangarbeid. • Bij hare aanliouding waren deze vrouwen ge-Aapend met breekijzer en zware hamers. '/< iëbben niet alleen tal van ruiten ingeslagen, maar ooik de deur beistormd en die met hamer-ilagen ingebeukt. Mevrouw Pankhurst Londen, 15 Maart. — Naar aanleiding van :1e i n vrijjheidstelll ing van mevrr^'iv Pankhurst, ivordt gemê78 dat deze feitelijlî ^.o,g maar 37 lagen in 't gevang heeffc .gezeten, hoewel.zij in t geheel reeds tôt meer dan 3 jaren gevangenis-îtraf is veroordeeld. Telkens weet zij zidh, door 2en hongerkuur, na enkele dagen te doen loe-Laten. Terzelfdertijd als mevr. Pankhurst is 00k Sylvia Pankhurst, hare dochter, in vrijheid ge-laten. Deze was verleden Zondag in Ti'afalgar Square aangehouden en liad sindsdien 00k een hongerkunr doorstaan. > Het Albanecsche Wespennest De onafhankelijkheidsbeweging in Epirus Atiliene, 15 Maart. — Hier is men overtuiigo dat Zografos^ de l>eider der onafkanke'lijk-heidsbeweg'ing in Epirus, zijn doel zal be-reiken.De Nederlandsche ma j oor Thomson, die tôt reig»eerings-kommissaris van Zuid-Al:banië is benoemd, heeft de Grieksche regeering ver-zocht, he/m met Zografos in verbinding te s'fcellen. Deze heeft zich daartoe bereid verklaard, doch tevens te kennen gëgêven, dat zij geen reeht&treeksche betrekkin.gen met de. op&tan-delinigen onderhoudt. Misncegdheid in Servië en Monténégro Bel'grado, 15 Maairt — Naar zekere bladen mededeelen, zouden Servië en Monteneigro be-sloten hebben, geen offieieele ver tegen woor-digers naar Al'ban^ië te zenden, omdat de vorst van Alban.ië zijn troonshesti.jging wel aan Turkije en Griekenland, maar niet aan Servie en Monténégro zou hebben medeigedeeld. BRIEF UIT mi Van onzen berichtgever : Oijfers !I We on'tvjngen van de Libérale Vereenigin 110g ma^i sieeds de .oijfers niet betrekkelij! het get.il • stemmen in <len poli der libéral pardj, 'o.j de verschillende kandidaten uitgt hracht. ' « Vad-orland.» en de « Flandre»,, do gcwon officiéele organe 11 de. A^sowatie, zwijgen ai een grai. Maaj-; « Vo.oruit » komt met icts ai m zij nu-minei van heden Zondâ'i, I V Maart. « V001 uit » sclirijft: 4 « Zièluer de ofi'icioeîe 'nits'a.g' van den f. .11 die dé libérale bladen tôt luortoe nog nie mededeeldeli : Bodd#ert ...... 1036 -stemmen. Braiirj . J. 1331 » Buyssë . 1478 » No taris De Saeghe: . . . 915 » Advokaat De Saegher . . 1239 » Hallet 1028 » Lippens 1273 » Mechçlynck 1484 » Van Doorne . . ... . 951 » Wii fvràgen ons tevetge.efs ar waarom d libéralè'î partij geen iiic'leig geeft over die sten ming, die, als men dé cijfers oveiziet en d klâsseèffing der kandidaten weet, aanleidin geeft praatjes die heel tal ri jk zijn, — e al ongegrond, men mœt het bekennen. » Of die ze cijfers juiet zijn? We weten 1k niet. Maar stel u eems voor dat ze het zijn!. Dan heeft een der afgevaardigden der libéra kringen ,die medehielp aan het ontcijferen va den poil, ondanks hem het zwijgen werd o; gelegd, y^ze aan « Vooruit » bekend gemaalvt. Intus^clien zou blijken dat op een groot aant liiétigeMbriefkens stemmen waren uitgebràcù op den®. Lippens. L Een on'afhankelijke Vlaamsche partij. Zooal*onze lezers weten werd een veertie: tal da;*aài ^eleden in het Nederlandsoh Ve 1 bond ni Gent, naar aanleiding eener voo drachtgfëtn mej. de Guchtenaere, besloten e< openbiiaS débat te houden waar de mogelij ; lieid besproken worden van het stieht< eener J^afhanlCelijke, onpolit-ieke Vlaamscl partij. n3|j vergissing waren jl. Maandag ree« eenige |\qlamingen naar het Notarissenhuis g i komen^^iet de hoop er aan het débat deel nenienjfè'ïHt was ecliter op dien dag niet b legd. ^ggjL'rerne-men zelfs, dat ten gevolge vi het aapîrinigen van ix>litieke Vlamingen, we ke oyer%i^<l zijn ; dat alleen in de versch: I lende ^«tieke partijen door Vlamingen go< ! werk verric.ht worden, als zij er maar voi zorgen irat de Vlaamsohe belangen niet aan < ■ partijpi>«ek geofford worden, het A. N. 1 van zi^^ voor nemen tôt het houden der b spreknv/ in kwestie heeft afgezien. In den Nederlandschen Schouwburg. Het personnel van den Nederlandsche Schouwburg heeft ter gelegenheid der beno ming tôt bestuurder van den h. A. Hendrick: dezen eensgezind hartelijk geluk gewensoht. Het koorpersoneel verzoekt ons van zi; kant te melden dat het dank weet aan aile: die hebben medegeholpen aan het vera.ndere van het lastenboek ten hunnen voordeéle. Ter herinnering : heden Zondagnamiddi laatste dagvoorstefling van « De Spaanscl Vlieg » de onvergelijkbere Duitsche kluch Des avonds eerste heropvoering van de fiji operette : « Eva », welke verleden jaar zoo grooten bij val behaalde. Voor de jubelvertooning van mevrouw ( van de Wiele, welke Dinsdagaivond plaats heef zijn nog slechts enkele plaatsen 1: schikbaa We kunnen gerust zeggen dat de Schouwbu: te dier geilegenheid bomvol zal zitten. H gansche kunstmmnende Gent zal er aan houde onze degelijke eerste vrouwenrol, hulde en syr pathie te befcuigen. Gent-Zuid ofte Gent-Sint-Pieters. De h. Braun heeft zijn meening uitgedrul over de kwestie betreffend den stilstand d< treinen te Gent-St-Pieters, ten nadeele va Gent-Zuid en de bewoners dezer wijk. Zijn an woord op de hem daaromtrent gestelde vra-i luidfc aldus : « Op gebied van de spoorwoguitbating is h< niet te betwijfelen, dat de dienst beter zou ia gericlit•''zijn, indien de treins niet moesten to domen in een doodloopende efcatie. Maar van den anderen kant, zou het ee echte ramp zijn voor de bewoners van ;t mi< den der stad, bijgevolg voor de meerderheid, i1 dien de statie van Gent-Zuid aldus moest geo ferd worden. De belangen rond deze stat: sinds zoovele jaren. verdienen omziclitighei en 't beheer moet dit met veel voorzichtighei doen, als 't er aan denkt een zeker aantal troir naar Gent-St-Pieters te verplaatsen. Uit Gentsch oogpunt, in 't algemeen, zou d beste oplossing bestaan in al de treins te doe stilhouden in Gent-St-Pieters en bij uitzond( ring van de internationale treins, zouden al d andere treinen in Gent-Zuid moeten stilhoi den. Bij de bespreking van de begrooting va spoorwegen, zal ik den minister ondervrage over zijne meening dienaangaande. » Oudheidkundige ontdekking. Een oudheidkundige omklekklng is te Gei gedaan d'oor den h. A. Botejxlaiele, schirijv< van eene memorie over de ontdekking van oud graven in Henegouwen en van een werk, gi titeld : «Onze Vlaamsche Ardjennen». Tengevolge van opgii'avingen in het midde der stad gedaan, heeft de h, Boterdaele ee duizendtal werktuigen blootgelegd bevattenc tuig van eene voorhistorisohe bevolldng va het s t een en tijdperk. Ailes is goe^l bewaard gebleven. Daarliij heeft' de h. Boterdaele eene reel werktuigen ontdekt om de voorwenpen te pi lijsten. De h. Boterdaele houdt zich y verig bezig m> het rang&Qhikken van de gievonden voorwe peu welke'hij eerlang openbaar zal tentooi stellen. Na de driedaagsche Vlaamsche Muzlekplecl tigheid. Zondagocilitend had in onze stad de slotve: gadering plaats van de Driedaagsche Vlaamscl Muziekplechtigheid. Daar waren o. m. aanwi zig de h.h. Aug. Vermeylen, Stdjn Streuvel Alfons Sevens, H. Meert. Herfc totaal der on-vang&'t beloopt 25,947.05 fr. Er is een averschx van 2,539.62 fr. Dit oversohot werd besteed aa het terugkeeren der gestorte gelden der aai deelhouders, tôt een l>eloop van 2,275 fr. Ve der werd van het batig slot toegekend : 75 f aan de Groeningerwacht (Gent) en 75 fr. aa de Dames-afdeeling van het A. N. V. Het ov rige : 114.62 fr. blijft in lianden van den 1 Meert, voor propaganda-doeleinden. Het Hugo Verriest-Jkomiteit had aan de aai deelhouders gevraagd hun aandeelen af i staan tôt het dekken van het tekorfc der Ve riest-betooging. De h. Streuvels rnaakt aan c vergadering bakend, dat een som van 1690 f door de aandeolhouders tôt dat doel werd afg staan. Een schoon voorbeeld van Vlaamsche s lidariteit. Het Hugo yerriest-komiteit zal a bewijç van dankbaarlieid • aan de begunstiger het portret van Hugo Verriest, dcor Gusta: van de Woestijne, la^en, geworden. De Zendelingen in Kongo £ WAT ZE KOSTEN AAN HET MOEDERLAND Er 16 in de laatste tijden veel over de zende-iingen in Kongo' gesproken, in de Kamèr en in y de pers, zoodat deze heeiren de openbare aan-? dncln-hebben gaande gemaakt. In welke be- , trekking stâat in de kolonie het staatsbestuur ^ " ! l 1 e ver de missies?... Het ontwerp van J>e- n grooting voor Kongo zal het ons leere'n. Zoo Q vernenien wij uit het kapitaal der bégroo-ting d .'"ikende de, ee-rediensten in de kolonie, dat, al- , s" tioéwel op a! de andere posten, uit >ô>rzako d van. het aanzienlijk tekort, besparin.gen wor- u 1 den voorgestekl. de kredieten voor de zende- tr - li'ngen zijn verhooigd met 20,300 fr., aldus ge- ' i raclu van 702;.900 fr. in 1913 op 783,m fr. in , 1914 P Minister. Benkin had, natuurlijk, lie ver. wat' liiejr gegeven, doch wann.eer. men tegenover d een tekort staat van ?1 millioen per Jajjir, moet n inen de zuinigheid huldigen, wiLLens ol niet. v Hoe. wordi nu dit aanzienlijk bedraf* onder n de zendelingen in Kongo verdeeld? Ziehier de e^ l'i-deeling van den koek: n Zt'îidelin.geh van Schënt, 110,CC0 fi>; Witte. pa-t.M-s, <y\o;ï); Jezuïeten, 40,000: Norbertijnen, rô.(X:0v Pri(?sters van het I-I. Hart, 05.000; Re- (leniptoristen, 30.0(y0'; Trar)pisten, 55.000; Fran- S] a ciskaneraen, 3ô.<>"<); P ri asters van Mill-Hill, ,T j' .{<).'■;•): Zusters van O. L. V., 35.000; Zustars van 0 H. Hart van Maria, 2<).<;<>;): Paters van den H. 11 cr Geest. 20.000; Zusters van'Lieîd'e, 12.COO; Baptist d ® Missionary Society, 2.5(K); Kapucienen, 50.000; Preekheeren, 25.(KX); Kleedingwerk 2000: Onder- d houd van 4 pastoors, 28.300; drie bedienaars 0 * van den eeredienst, 9000; onvoorziene uitgaven P •• 25.000. ® e De zendelingen trekken dan nog een aan- J: 12 deel van het buitengewoon krediet voor de be- ; stnjding der Slaapziekte en kapen de hoofd- k posten weg van de begrooting voor Onderwijs. 0 tt îb De Mei-verkiezingen 1- ' •—1 « r- VERDEELING DER KAMERZETELS ,S r- n .n Krachtens de bescliikkingen van het kies-k- wetboek, moet na slniten van den huidigen V !ii zâitti'jd, de Kamer voor de helft vernieuwd n »■© worden, -en we:l deze helft die tôt de tweede h s neeks bahoort, reeks die de provinciën^Oost- d ^, Vlaandaren, Henego-uwen, Luik en Limburg- k e_ ; omvat en beschikit over 88 z et als. n j In deze vier provinciën treft men 15 kies- ; z •1- j omschrijvingen aan, waar van de politieke • ^ 1- i toestand hier voligt : j n OOST-VLAANDEREN le Aalst (5 z étais) uittredend 3 kleriikalen, li-' ^ 7. beraal, 1 kri9tan-<lemokraat. 9- Oudenaarde (3 zetels) uittre^nd 2 klerika- 3, 1 len, j. liberaal. ^ ] ^eîii-EuKÎ'db fis zeiteis) udûreiuai-iia 1-'lû-er-ika'"^ len, 3 liberalen, 2 socialisten. ^ ,n St-Nik]aas (4 zetels} uittradend 3 klerl'kalen, e. 1 liber-aal. n t, Dendermonde (4 zetels) uittredend 3 kleri- s, 1 kalen, 1 libéra al. n Voor de provLneie : 28 zetals'aldus verdeeld: 7 ï, 18 klarikalen, 7 liberalen, 2 social!st-en, 1 kris- w n ten-damokraat. HiEN.EGO.UWEN b â Charlaroi (11 zetals) uittredend 3 klerikalen, r '6 2 liberalen, 0 socialisten. p Bergen (7 zetals) uittradend 2 klarikalen, 1 a n liberaal, 4 socialisten. b , Zitniik (4 zetels) uittredend 1 klerikaal, 1 li- l'< -, beraal, 2 socialisten. S' t Thuin (3 zetels) uittredend 1 klerikaal, 1 li- s< r' beraal, 1 socialist. k •g Doornik-Aat.h (6 zetels) uittredend 3 klerika- len, 2 liberalen, 1 socialist. n Voor de provincie : 31 zetels aldus. verdeeld :: li • 10 klerikalen; 7 liberalen, 14 socialisten. I h LUIK I " I Luik (13 zetals) uittredend 4 klerikalen,, 3 ja liberalen, 6 socialisten. | , ^fc Hoei-Borgworm (4 zetels) uittredend 2 kl-e- • -r rikalen, 1 liberaal, 1 socialist. I j: n Verviers (5 zetels) uittredend 2 klerikalen, 1 " " liberaal, 2 socialist en. : , ° Voor de provincie: 22 zetels a.ldus verdeeld: 8 klerikalen, 5 liberalen, 9 socialisten. j ^ LIMBURG ; Zi 2. Hasselt (3 zeteJs) 3 klerikalen. i pv Tongeren-Maesijck (4 zetels) 4 klerikalen. j e< n Voor de provincie: 7 zetels: 7 klerikalen. a: 1- In het geheel zijn er dus uittredend : 43 w 1- klerikalen, 1 kristen-demokraat, 19 liberalen si F- en 25 socialisten. 1 aj e Zoo dus de kristen-demotkraat afzonderlijk ki d woiYlt gerekend, staat men in de verkiezing C1 met 44 o.p.positiezetels tegen 43 klerika,len s (+ 1 kristen-clemokratische) zetels. — De Kamer teit 186 leden en de klerikale JJ e A r.r, ny* 1A C+ÛlTTl m n — J EEN JUBELVIERING TE BRUSSEL " . DE VERJARING EENER MUZIEKMAATSCHAPPIJ w U. « Pb.'-.Linge Artistique » te Bi'insel vieil o: de 35 varjarinig harer stichting en zal tevens 't lt 20-ja:rig \ oorzittc-M'Schap van d'en h. A. Wal- g, r ckeniers herd'enken. Een muziekfeest zal in e den M u ntschou wb urg plaats hebben en den 12 volganden dag zulilen talrijke genoodigden in b; de zaal der Groote Harmonie aanwezig zijn. <j? 11 De « Phalange Artistique » iieemt een plaats ht 11 i,n onder de Belgisiche muziekmaatsohappijen. e Op 2 April 1879 gesticht, had zij tôt eersten Y< 11 voorzitter h. De Meyer. De bestuurder der m nieuwe maatsohappij was de h. Crickx. die « de Phalange » naar den wedstrijd van Brus- a* s sel in 1880 leidde, waar zij, in eerste afdee- g( y linig, den eersten prijs met algemeene 6tem- al men behaalde. In 1882 won zij te Robaais, in îij de eej-eafdeeling, den eersten prijs van lezing kj r" op zicht, den eeirsten prijs van uitmuntend-h heid, de goudien medalje, de kroon en den d; grooten eareprijs. to Op 4 Januari 1883 kent de Koniing haar den v; titel v.an.« Koninklijk » toe. In Ï-S85 volgt de h jâ; Van Remoortel den h. Crickx als bestuurder op en leidt de maatschan.pij naar den interna- zi •- tàonalen wedstrijd te Par os, waar zij met toejui- 01 ® ohingen den eersten prijs van lezing op zicht, la ^ den eersten prijs van uiivoering en « solo » v< 5, met algemeene stemmen en toejuiohingen ne- > haalt alsmede den eersten eereprijs in d« in- d, »t ternaiionale afdeeling. rr n in 1885 wordt de h Hannicq, in 1895 de h. st 1- Walckiers voorzitter. In 1895 neemt de « Pha- ai > lange » voor de laatste maal deel aan een wed- st r. st.rijd, te Parijs, en de bij val was buitenge- n woon : 1* prijs van lezing op zicht, 1* prijs van d ï- uitmuntendheid, groote eereprijs en baker, k 1. aangebod&n door den voorzitter der Republiek. Sindsdien neemt de kring geen deel meer g 1- aan wedstrijden, maar bleef trouw aan haar a e le us : « Kunst en Liefdadig'heid ». k r- Op 9 Sept. 1904 overleed de h. Van Remoor- w le tel, en werd opgevoJ^d door den h. Jules Strau- d 1*. wen. v 3- De feest-elijkhedén begonnen Donderdag-3- avond met eene plechtige zitting in de groote b Is zaal der « Vlaamsche Brouwerij ». Heden d s, Maandag gàla-vertôohing in den Muntschouw- v if buirg; Dinsdag banket in de zaal der Groote a Harmonie. t en Nationale Maatschappij van Spoorwegen ——:s rs — Wat de klerikalen beoogen Het protest tegen het voornemen om onze taatsspoorwegen aan een zoogezegde iiatio-ale maatschappij over te dragen, of liietver in ze te ontnationalizeeren, wordt met den ag" giooter. Naai- aanleiding van de artike'-- die «ji aarover reeds lie.ten verschijnen; oritvingen i'j verscheidene brieven van lezers, in 'be- *' ekking staande tôt de spoorweigen, die even-ins de stem verlieffen tàgen dit v'erderfeliijkt an. TereClu wijst een dier briefschrij'vefs àr op •Lt de grootste voorstande'rs van de nationale laatschappij van spoorwegen ju;.c-l katholieke ^Iksvertôgenwoordigers zijn, die gaarne hun landaat als Kamerl:<i zouden riiilan tegen !n vetbetaald postje van b^heerder in de ieuvve maatschappij. Doch dat. is niet ailes l Indien het plan, om de staâtsudtba.tin.g d r loorwageh te vervangen door een nationale laatschappij, zoo veel aanhangers vindt bij aze klerikale teigenstre-vers, dan is het wel 1 de eerste plaats omdût deze er groote voor-eelen voor hunne partij van venva.chten. Iriimérs, is heit nieit aan bekend fedt. dat het en klerikalen een doorn in 't 00g is dat er nder hat personeel van de spoorwegen bijna /enveel vrijzinnigen als klerikalen zijn ? it is 00k maar billijk. In ons land zijn er agenoeg avenveed antikl-eriCkale als klerikale ie-z-ers an het bataamt dan 00k dat er geen. aderschaid worde gemaakt bij aanwerving of svorderin.g van heit personeel der openbare. asturen, wiat de politiake denkwijze aan-lat.Hat dapartament van spoorwegen is, even-Is diat van posterijen en te-legrafen, een dar reinige waar die verhouding werlkelijk be-;aat, dank zij juist het stelsel der aanne-îingsexamens, dat daar in zwang is. Doch de klerikalen vatten het anders op. /anneer zij de inrichting eener nationiale laatschappij van spoorwegen vratgen, dan is un voornaamste ooigmark juist, het persone.'i i.ar maatsc'happij van lioog tôt laag kleri-aal te makien. Komt die maatschappij ooit tôt stand, dan M het niât lang aanlooipen of het bestaande jelsel van aannemingsexamens wordt zoo-ieit afgeschaft, dan toch zoodanig giawijzigd at- een brevet "van klarikalism, veeleer dan 3n diiploma van bakwaamhaid, de voonvaar-e. van aa;nneming zal zijn. > En de slotsom zal. wezen, d^t er, 25 tôt. ., ),000 klerikale kiezçrs meer en evenveel miner . vri \?à n ni ge ki-èzers. zullen ^_7i_,1n ijn_ oti^. ^ md (wij schatten het personeel der spoor-'egen op 50 tôt 60,000 man). Dat men niet kome zegigen dat die rede-eering uit een ziekelijke varbeelding voort- 31'Uit Men werpe een kijkje rond zich, en men al vaststelilen dat de kleridcalen overal zoo te erk gaan. Zie maar de nationale maatsohappij van uurtspoorwegen. Het hcofdbestuur is er kle-•kaal van hoog tôt laag-, en onder het ander ersoneel treft men geen 10 t. h. vrijzinnigen an. Zie maar 00k de tramwegen te Brussel v., waar de vergunnimgen voor hat aan-'ggen van nieuwe lijnen geregeld door de ad worden toe.gekand ; daàr wordt het per-)neel hoe langer hoe meer uilsluitend kleri-aa.1.De dienst gaat slecht op de spoorweigen, be-eert men. Mogelijik, doch de schuld daarvan gt niet aan de staatsuiit.batinig, maar, aan et hooiger beheer, diat te oentralizeerand eirkt en aile initiatiaf bij het eiigenl'ijke be-[•ijfspersoneel varlaimit. Zou het beter gaan mat een nationale maa-t-Jhappdj ? Wij beitwijfalen het tien zeerste. en neme maar een voorbeelid aan de natio-ale maatstihaippij van Buurtspoorwagen. 7ord L er niet algemeen over geklaagd., dat ? dienst daar slordig is ingericljt ? Men weze op zijn hoede. De huidige ont-ddaring op de spoorwegen, aan welke oor-iken d'ie 001k te wij ten zij, mag niet aan-?wend worde-n om de Staatsiuit.bati.ng door n nationale maatschaippij te vervangan. Niet leen zou de dienst ar niet om verbaterén — el verslechten — maar 00k zon het de u.it-ui ting der vrijzinnige staatsburgers uit het inzienlijkste d'er openbare besture.n betee- >nen. Kerel. > EONDERWIJSTAAL TE KOEKELBERG VERDEDIGSNG DER GEMEENTESCHOLEN Onderstaand protest werd door den Onder-ijzersbond (Voorzitter M. H. Temmerman, id-Bestuurder der Normaalschool van Lier, • idervoorzittar M. Van Kalken, Oud-Leeraar' .n de Normaalschool te Brussel) aan den jmeenteraad van Koekelbarg gezonden : « M'ijnheeren î in aligemeene zitting van Maart 1.1. heeft de. « Onderwijzersbond van 'ussel en Voorsteden », bestaande uit meer m 2G0 leden, zich ernstig bezig gehouden met t onderzoek der varandarinigen, welike voor-steld worden in het tôt nu toe gevolgd stelsel m Onderwijs in de Lagere scholen uwer ge-eente.Het is een algemeen baginsel, eenstemmig ingenomen door de grootste pedagogen en îvoligd in aile landen, dat de Moedertaal leen kan dienen als voertaal voor de zede-•ke en vsrstandelijke ontvvilvkeling van het nd. In onze vergadering was men van gevoelen, it het aantal uren, door de nieuwe regeling egewazen aan het Fransch, de toepassing lu het hierboven gemeld beginsel onmoge-k maakt. Bij onze beraadslaging hebben wij geens-ns belang gehecht aan de kwestie van Fransch ' Vlaamsch, maar wel 'aan de roeping diie de gere school heeft te vervullen voor d'e op->eding van het voll<. Na gron-dig onderzoek hebben wij met vol-jening vastge^teld, dat Koekelberg tôt de ge-eent-en behoort, waarvan de leerlingen vol-rekt. niet in de kennôs van het Fransch ten -hter staan bij de. leerlingen van de hoofd-ad en de voorsteden. Zij hadden daarbij het onsohatbaar voordeel î andere vakken op een gezon'de en oordeel-jndige wijze te hebben ontvangen. Mannen die bnâten het onderwijs staan, vérité n te dikwijls, van hoe groot beiang de •gemeene verstandelijke ontwikkeling van het ind is, voor hun latere leven. en dat overal, aar de moedertaal verdrongen wordt, men 3 leerlingen later minder gewapend vindt oor de eischen van het werkelijke leven. Wij herlialen U, Mijnheeren, dat wij bij onze eraadslagimg, geen and'ere bedoelingen had-en dan onze liefde voor het volksikind ; wij erzoeken u dus beleefd, maar zeer dringend, an ons schrijven uwe. welwillende aandacht 3 willen schenken. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection