Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1127 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 August. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ff3kw58b90/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

A 2384 tflJKTIENDfc )a^ Zondag: 9 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN ielgië, vrachtvrU Nederland, > Andere landen 1 Jaar 6 maand 3 maanô fr. M73.50 20106.00 31II1.00 en kan inschrijven ten bureele van het blad *0, St. PleUrstraat, Irusstl en op de postkantoren Hoofdopsteller-Eigenaap : JTTLIua HOSTE, BRUS8BL vanRUSSEL VERSCHIJ^MAA PFB WEEK fiazet TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A Redaktie : Zondag 9 Augustus 191* Prijs : 5 centièmes AANKONDIGINGEN «Modi -Ie, per kleinen regel. . . «r. M» fr. 2 en > 3|O0 . . » 3,00 3«Bladz.jde 2e- Bladzijde ■.•••' Rechterlijke atkondigingen Voor alle annoncen rich wenden ten bui** StPIETERSTBAAT 10, BBVSSEL DE FORTEN VAN OIR HOODEN STAND In de Stad ï.uik Gansch het Land in staat van Beleg Frankrijk zou België met vijf legei korpsen 't zij 165,000 man, bijstaan In het Engelsen blad The Times lezen wij • « Het dappere kleine België handelt op wonderbare wijze. Zijn woorden v^±ideZd> ïïrVft Sla^ffer van een aanslag dien het nil heeft vS^!l/- T^1 ^v he0nwe^r"M*eef* aan;i1denaties een voorbeeld dat nog zijn krediet verhoogt en door heel Europa een rilling jaagl nvor wT°, ,, 1Iudamat f Wjjkt het dat generaal von Emmich het opperbevel over het Duitsch leger der Maas voert. Tot in de laatste tijden voerde hii he bevel over het 10' legerkorps van Hanover. DU korps is me hem evenals ïjï And ^\korïn vermeld, maar hunne namen dienen enkel onder alle voorbehoud te worden medegedeeld. Het Belgisch garnizoen welk zoo kranig aan meer dan 100 000 Duikel.or ■ het hoofd heeft geboden, heeft, allerdank verdiendDuatscners w KiangZ n ] )Ck «rietmîerallccnzijn(c,itscnreeff!" Times Donderdag) In e?to£ZJffi k!°SedinÏLofc ^«1** Parlemem uitgedeeld wordt •en -™ RoSPa?£» fraflschaanbod van vijf legerkorpsen m Belsrie bij te staan (165,000 man). En eens de Fransche mobilizatie volledig; zullen de Fransehen naar Namen ; afzakken Reeds werden eenige troepen vooruit gezonden om de Belgen te helpen tot het behoud der positie van Namen, welke van groot belang, is vooi v rankri ik. » 0ND LUIK $m DAGORDE W &***■»*■' HOOFDKWARTIER 7 Augustus A IV HET LEGER' 'n " •\ è+~ç* rlp hongersnood 191 w a do vestingen betrelt, tic «"msf uit al hare 12 aan- de. kegerafdeelingen ;i,:uïe gaan in on.e rangen -, • „ „_ j„ ,.A,-L-ir.,-l;iiv van Link ais terugkeeren na u held ii te hebben Aanbevallen door vief— ten hebben zij al hunne stormloopen afgeslaÎS Geen enkel der forten werd oyerroraI.iuk i: nog altijd in onze macht Vaandels en vele gevangenen znn de tro: ?" •* -i r officiers in naam der Natie, groet ik U, oüiciers rafdeéling en der iD maanden l ing heeft (te Devesting e-i\»tt£ui~' na de versterking van verdedigd. ïmaai sterker*; krach r^K^oi^nar^ soldaten te geve"/ puucn deze uit emmers, namen ie nel i„ kruiken of dronken zo ter plaats ISS.6 en soldaten der 3' £i/£GA/E£ /iin er eigenlijk zooveel obussen n de stad ballen, en hebben » brand gesUeh ? Maar neen. enkele. Ik, persoonlijk heb een"bnnd gezien en heb van een t-ede horen sorelken. Meer met. Maar of het nu tanden "aren door ■'nu,, n veroorzaakt, dat hebl uwen plicht vol- 1 is een andcie zaaK ! _ Kn bier. in Brussel; L het gerucht vlam stond. gemengde brigade,, gij - hteere]aan onze wapens, enden (ferffr ARTREUSE WcHAUDFöWrAlVE 5 wat het kost onrechtvaardig \ YdatLuik .n vuur en c' nVIœdzaam volk aan to vallen,een valk f _i^ jsz^erV0I, MS^veeôt door ^l' inlijne rechtvaardige zaak eene onover- ;Juik ,,hunne vlucht . t^h ^p winnelijli kracht put. Het Vaderland heeft I ofanil;M,, overdreven wyze moesten het recht fier over u te wezen Soldaten van het Belgisch leger, lat gij de voorwacht rijt der oyergroote van dezen reusachtigen strijd, DE STAD LUIK VEREERD MET HET LEGIOEN VAN EER Telegram van President Poincaré aan den Koning van België _. Maar -ni? Gij zijt hier wel Ik ben ristèrenavoojdimen ,en kceTd delijkt;neg. Ik l,M,ln.r sleelns^ko- nlea! L mijn kleinkinderen in veibghdd te Pla^tsen' -ard gaat voort sLuik In onze buurt woonde n Dnit^ehe lamil^.^Daar en dat :kèï de'aarion^t verladen onzer Franwapenbroeders om ter zegepraal op te st'i ppen. De aansohfi wereld heeft de oogen op u gericht. Toont haar, door de kracht der s.lagij vrij en onafhankeh ••'"re^:- zaken, vliegt ter onzer hulpe en zijne legers komen het land binnen. In Uwen naam, zend ik hun een broederlijïkien groet ! ' (Get.) ALBERT. M AANVAL 0? LUK De nachtelijke stormloopen EEN VOLLEDIG OVERZICHT De h. Raymond Poincaré, Voorzitter der Fransche honing van België het volgend telegram : 1,V. 70'jarige grrjr>aai krioelt van spionnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods