Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

457 0
26 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 26 February. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m63527/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donderdag 26 fcbruari »9I4 S centiemcn ■» 20 ceirtiemen per week — - H" 179 abonnementen per Jaar 10 fr. — Z« matnden : 8 1t» Drie maanden 2 fr. 50 |0 oantiemen per xoeeh aan huis besteld. Voor 't buitenland, met bijvoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in onze bureeien, Baron Jooetensstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantoreu. TELEFOOSI 4391 uitgaaf @ @ Volkstribuun aankondigingen 4d# bladzijde, per kleinen regel . 0.30 Reklaam (onder stadnieuwt) den regel 1*00 Stadnieuws, den regel • • • • 2.00 Begrafenisbericbt ..«••• 5.00 Voor eankondigingen zich io wenden lot onze hureolen Baron joostensstraat, 2, Antwerpen TELEFOOX 4391 4tto TTifo-anf » 2<J* nitcaaf Dagblad voor Ônafhankelijke Vakbonden E^etiactie en : fîai'oii Joostensstraat, AMTWERPIiM fc—. . IÉ. Nll-T Gezags-snoeshanen îlon hoort togenwoordig van vreemdie en lyônderlijke zakan gewagein- Dingen, dâei de oorcui der hoorders doen tuiten.de oogpn van lien, (l-e zs zien, banevelen. Zoo bijvoorbeeild dnt'zotte geval van dien zondorlingan Zwit-serschon koimmissaris van politie, dion Dr ÏI- ilîïooher, waarvan db laate&e dagen spraklo is l. ttL is cen bijetor vireeynde gitedbiedieaiis:. t'en aardigê gesclidedenis. Deze Blochcx isl een mon van het gezag ta Bazel ; hij is beil orypeR'hoofd van den ordo dienst, do mP-n, "le de d'raden van de po-lïtionecle im&chiiierie naM'i welgevalien door zijn lianden sipelan en glippen laat, de man, die daaT waakt over do openbare veiiilgbeid in dat demooraïUsahe g&zei ; voornamie en gaziene plaats in dein denioïkîratischian bondsstraat Zwitserl&nd. Die bizarre mSjinheer iBlocfoer is sloeiaall die-inocraab, — lid vm de Zwitsersohe soci.aljls-tische liartij. De gievolgtrekking tfgt voor die hand, dM de arbeiders in het kajiton Bazel zich met opwchte genegenhedd onder die vleu-geleni zonctai stellân van dten. Varlfjohten fflaolïthebber, die het socialisme als drageir en Stulwkraeht van vooruitgang e» cultuur erkenneh moet ; die als onwrikbare grond-stelling omhelsd moo; hebben, dat klasste d'or ari^eideirs1 dû toekbmst in haan îhBjndm heeft an ééns het wé. en wee dor monech-heid in haar weeg&chaal zal afmeten... Toch ia dit niet aidas. Tooh wordt die Koctialis^-tisclie koimmissaiis van Bazed niet op de haiule.i gedi-agen door die ai4>eâdersbevioikin@ van Bazel', om zijjn klasse-beiwualo (?) lei-ding van het politie-korps in dat kiamton, o'm dte "Vijize, waarop hij, blijveaid binnen die grenzen van zijn ambt en meit inachtne* niog der v^erordeningen, de belangcn diecr proleta-riërs ti-aobit' te bevorderen. Want mm hoort tegenwoordlig van vreeimdô sooialieten. In allô scorten on stobakeeringen zijn er, maar er zdjn or ook, dite no^ sieohté» dan naam diragon en de taal vaeren van don dœuOiCraat, dooli in hun d^don van dan d&g niet het ininste 0-ndtersche.id ineer toonen met île veraehtfdiijko gedïagingen van dm mefest vulgaireai kap^alistenj-trawant en door het sohoonscbijpend' kleed, waarmede lïun ge-slalte amhangen is, der arg>e<looze menigte d'uizondmaal gcfvaarlijker zi]n dan de onver-kapte, de onbev/imjpolde en ondubbelhartjge ikuoolVton der boaitters Welnu, van dit allooi is onze kommifira-ris Blorher. Een sbcâaHstisoh konimfeeans van polttie onder de huidige orde van zaken is op ziich-zelf al een vre^tnâ nataurverscihijn-sel voor dien eenvoiiidigen mensch. ^>o'n socialistisc'he poiitio-hooM weeit natuurlijk cym en ten naastenbij hoe, naar sooiaaWmiocra-tiscîie overtuiging', de maatschappij, er van binnen eu van ùuiten udtziet. Hij weet, waar d« sohuld schuil't van d/e misdrt^Tein, d e hij na te spoiren en aan 't lichit ta brcnigen heieEt-Hii wéét, dat stajkemde arbeidlarâ hoti breke'n dooi ellendliige onderkraipei'S traohten te verheoden, binnen en — desnoods ! — oon weinig buiten de perken der hoog-geëeu*-bkidi'gde wet, die hij, lwnmissaris van, po-lilie, hoeft na te leven. Hoe zal liij mo^eten optreden, al si het schurit dler o<nderkraj|perij cen rechtvaai-dige staking dk-eigt te vernieti-çen ? Kort^m, not is duid'elij.k, dat hot al 'n heel waaystak, zoo niet ejan ongerii^ndh^idi voor een soeiaal-deinocraart fe, het koimmliss'aritaat van politie al9 ambt te aanvaarden en diaar-door de verplichting op zich te nemen, heit verfoeid en sohandelijk gezag van hedtetn — naar zijn eigen opvattingi immejrs ? — met hand en tand te handliaven. De Bazûlao-he mijnlieer Blochcr heeît dlaax I evemvel niet tegein opgeziem. Trouwens1, in Zurich was de soodaal-demooraat Vogelaanger al, niet zonder genoeg'en naar het schijfnt, met het besituur van den politie-dienst belaslt geweesit. En had zich daar — natuni'lijk ! strikt aan de wet getliouden, diie "werkwjl-lige " ratteoibendetti besiohermend de handi bo-ven het hoofd houdt, als zij lostrekken o«n den atrijd der arbeiders te fnuikefn. In Bazel hil'eld men zich natu,urlij|k ook mordicus* aan de respeotabele wet, die de onderk'ruiperij l>esciherrat. Tooh voelt de vroed-oohap wCl wat voox socialisme in dlie stad ; het is tegenwoordig "du ton den sociaal-democraaî. uit te hangen, gelîjjc het ook "du ton " is, den Tango Argemtino glcdanst te zien. Dat ailes behoort tôt de uitirusting., waar<mee men teganwoordig do besehaalde werald1 intrekt, op zoek naar gieluk. Z001 dus is het sto.cialis'nîe te Ba ei in zwang. Er heersoht daar nog een eigenaardige, speetaal Bazelsch-socîalistische méthode, 't Is namel^1 " fas'hi'onable " ondter de " high life '' îw die otad om met ontbloote klîingen op s^aKea*9. lijven te beuken. Hetgeen dan o,p order van dezelfde machihebbers gesohiedt, die, bij a-n,-dere gciîegenhed'en het socialisme zoo'n nette, fatsoonlijke, als een geklœde jas âhritonde. wereldbeschonwing vinden, dat ze gracielijk en niet zonder enthousiasme in a012 dlei le-den inhaaldein vain het Internationoal socia-listisch congres, dat daar tor beraadslaglng t>vor den vrede bijeen-kiwaim. Toen onlangs, te Bazel, bij die fiîrma Af-^oJter1, Cristen & Co een stakilng, uitbrak, verscheen de socialistisclie politiekouimissaris Blochoi-, lid der socialistischo parti), enz. iQ een nieuwe creatie, waarmede hij/ waarl'ijk overweldigeinde triomf inoogsttei. Dat wil zeg-Ken, bij de kapttalislben Het postfcn van on-derkruipers werd, uit tango socialistiseth 00g-punt voorzeker — volgens eeni waarschi'jn-l'jk nog onui'tgegeven theoi"fe van Marx en Engels — dooi den sociaal-deimocraat Blo/ cher niet geoorloofd. Spreken: van stallcers en niet-stakers was, stellig volgens hetzellde proletarisoh prinedep, doojn den socialist Blo-cher desgelijks1 strengetijik verboden. De lirina, waarvoo-r gestaakt werd, begeort g<een an-der bewind, wiî n>iets meer weton van het yroeger i-eAciionaiair bcôtiuuf 1 ifc révolution- aaire wijzei, waarop voor haar belangen wordt jpgekom^n, ertomt lnaar uitermate toa tevre-ienheid Bij hot importeeren van onderkrui-pers, door beniidliieiiiigi van het Hamburg-5Cihe ronsel-buA'eed Brandenburg — geenerlei noeito, hoor ! Daa-r zorgt socialist Blo-cher ,vel voor- In het holst van den nacht wor-len zij, ingepakt on omwi'kk'eld met agenten, rustigics naar d'e fabriek gplbracht, gehaald /an do statue. Den sociadtetis'dhen '' raa-a avis ' Blocher kverd dan ook in den kantonnalen raad van liarte dank gebracht voor zijn uitneimend1 be-.eid — door do buîrgterlijlke wotordvoerders ive,l-te-verstaan. De wezenlij^ei siooialisten jispten geluklîig aijn gedlrag iein felsto en jrakeni dlen staf over ztjn onbeschaamde ichending van het vereenigû>.igsir|eoht di.ir ar-jeiders1. . Dit alles9 geeahiedde in d'e democratistn'e L*epubJiek Zwitserland, die het meest in dbn volksgeest gteregeerd heet te wordien van aile Eui'opeesaho landen. De kap^lis^ni ^ puiten ^ich uit in lofprij(Z/ingein van Biociher's ge-drag. Een lof, die wel verre van eeai wa. !-en3 volks\7ri'eind begeeTliik lo« te schEjpicn, hem t sohaaTiirood op do kaiken zou ooen branden. Sociaiâme on zulke geza^oeientng : " Wie reimt sich das zu^ammetn ? " Uit afslohrikwekkende voorboedden ate het hier-beetohi'evene dringt zich wel de verzucih. ting op, dat een sociaal-dmiocratiEohe parti,5 wel terdoge mag wikken, \vieigisai en te radie gaaiï, wel met den uiteirsben scàiirooin en sohnwheid mag handlelen, alvoi^ens haar lew don te maChtigetn tôt het bekleedien van dleiv gelijflî/e gezags-posO&n. Claudïus. C — — — Van Stad en Land De postkantoren Van t Maart 1914' al, blijvenûe postkantoren ivan Antwerpçsn 2 (Loodswe>zen), Antwerpen 3 {Dam), tAn^weTPen (Zuid), Antwerpen 9 (DageraadpJaate), en Antwerpen 10 (Jezusstraat) voor de postvemehtingen gesloten op Zondagen en daarmede gelijkgestelde feestdagen.Het publiek kan zicJi wenden tôt de kanto-ren van Antwerpen 1 (Centrum), Antwerpen 6 (Middenstatie), Bcrchem en Borgerhout die open zijn van 9 tôt 11 uur en tôt die van Antweçpen 1 (Nij-verhcidslei) en Antwerpen 8 plein) van 9 tôt 10 uur. Van dien zelfden datum af, woa'den de niet dringende poststulcken tegen ver-laagd port, iîooals omEendbrieven, re-kiamen, prospectussen, catalogues, en«., die in tamelijk groote hoeveelheid afge-geven zijn, op voornrelde dagen niet rneer verzonden en wordsn de handelseîfeltten en kwijtbrieven met spoedbe-stelling op die dagen niet meer ingevorderd. Eene eiermijn Te Antwerpen wordt eene eiermijn ge^ stieht. Hetgeen er tôt stand zal komen is geene nieuwigheid, maar enkel eene navolging van hetgeen reeds in andere landen bestaat, voornamelijk in Neder-lana, waar sedert een tiental jaren 1G eiermijnen zijn gestieht en goede uitsla-gen opleveren, zoo voor de hoender-kweekers als vo.or de verbu'uikers van het ei. In het leger De minister van oorlog heeft ver-klaard dat de soldaten, die 's Zatèrdngs in verlol naar huis gaan, onmiddejlijk na afloop van den dienst de kazerne mogen verlaten. Indien men de jongens nog twee of drie oren na den dienst houdt, dan is zulks willekeur on moet er bij de krijgsoverheden tegen opgeko-mon worden. Het bericJit volgens hetwelk de trom-melaars in het leger afgescfaaft zijp, is niet heelemaal juist. Het département van oorlog heeft besloten dat er goen klaroenblazers-a-ommelaars meer eullei gevormd worden, maar men zal de man-sehappen toch aanzetten de klaroen te leeren blaacn en de trommel te leereii roffelen. Vergaderingen en voordrachfen over tuinhouwkunùe Het département van Landbouw eu Openbare Werken richt telken jare oj zijne kosten leergangen en voordrachtei in over tuinbouwkunst, leergangen ovej boomgaardenteelt, alsmede Veerganger over het benuttigen d«r muren en gevelf der landeliilte gebouwen bij middel vai planting van truitboomen. De vragen betreffende dit onderwijs t( geven in 1914-1915 moeten tngedienc worden aan den Heer Minister van Land bouw en Openbare Werken,. voor l( Mei eerstkomende. Er wordt ter dezer gelegenheid herin nerd dat de gemeentebesturen of maat schappijen die het geven verlangen va] leergangen ol voordrachten, giehoudej zijn kosteloos ter beschikking der voor drachtgevers een tamelijk groote zaal t stellen, alsmede een behoorlijlc aange legden en met boomen beplanten tuin. Zaal en tui» mogen geen dee) maltei van eene drankslijterij (Min. omzend brie! van 28 Februari 1895). De belanghebbenden worden verzoeb hunae vri^aa reehtstreeks in te dien® bij het département van Landbouw en Openbare Werken. Op handen zijr.de afslag van den prijs van 't vleesch Het aantal te koop aangeboden stuks vee, op de verschillende Belgische mark-ten, is veel aanzienlijker dan verleden jaar het geval was rond dezen tijd. Indien de prijs van het vleesch nog niet is afgeslagen, toch is het niet min-der waar dat op de laatste verkoopda-gen de prijs van levend vee gevoelig is verminderd. Men mag dus eene op handen izdjnde daling van den prijp van het vleetch voorspeUen, en wij zouden de prijzén van over 4-5 jaar terugzien. De oorzeken van dezen alelag zijp : de verbetering van den gezondheidstoe-stand v&n het vee, de toeneming van de veakweek in sommige streken waar bij gebrek aan handenarbeitl van den landbouw is afgezien, en de overvloeid van voeder die verleden jaar toeiiet het vee goedlcoop te mesten. ftieuwe pantsering De Engelsche Admiraliteit neemt op het oogenblik proeven met een nieoiw soort pantsering, een uitivinding van ingénieur Harven. Tusschen twee pantser-platen worden gummi-blokken gescliroefd die volgens den uitvdnder, de kanonsko-gels even goed opvangen ala zandzak-ken met geweerkogels doen. De grootste pachthoeve De grooste pachthoeve van gansch de wereld is geiegen te Head Lake, H©a-dinglys een voorstad van Winnipeg-Wan-neer zij uitgerust is zooals het behoort, bevat ze' 500 stuks vee binnen hare muren. Geven 1,500 van deze dieren mellî, dan kan de jaarlijksche opbrengst aan melk en room geschat worden op 12 mil-lioen kilos. Honderdjarigen Statistieken bekend gemaakt in Duitlschland, toonen aan dat er tegenwoordig in Europa ruim 7,OOJ levende hnnderdjarigen eijn. Bulgarij,e staat daai van aan 't hoofd met 3 888; er aijp er 1,701 in Rumenië, 573 in Servie, 410 in Spanje, 2'13 in Frankrijk, 197 in Italie, 113 in Oostenrijk-Hongarië, 92 in Enge-land en enkel 2 in Denemarken.De Bal-kant-Staten hebben dus de meeste hon-derdjarf^en, terwijl de ScandiUavistSie strelcen het minimum der langlevenden bezitten. De ontdekking van nieuwe Inka-steden Kapitein Besley, heeft op een tocht door de binnenlanden van Peru, merk-waardige ontdekkingen gedaan. Bij de aankomst te Cucsao ontmoette de expe>-ditie een ouden Indiaan, die hem als gids bracht naar drie steden, sedert eeu-wcn onder het tropische struikgewas be-graven. Met bijl en houweel werd een bres in de struiken gomaakt en toen kwamen gebouwen voor den dag, die met de mooiste arehitektonische kunst-werken uit onzen tijd te vergelijken zijn Besieiy. aag Inka-paleizen, waarvan de zalen grooter zijp dan in de modernste hôtels. Volgens de Indiaansche gids tel-de de hoofdstad, die Pla'teryoyoe ge-noemd werd, vroeger 50,000 inwoners. De expeditie vond hier prachtige stuk-ken champi, een metaal, dat uit een ver-binding van goud en zilve. bestaat, zil-veren "beitels, messen en allerlei vaat-werk. De steden werden door reiusachti-ge steenen poorten beschermd. ï)e leden van BeeSeyPs expieditie zijp de \-erste blanken, die dit wopderland hebben be-treden.Hij wiat het niet — Hebt u insektenpoeder voor mij,i hond1, meneer de drogist ? — Zeker, meneer, voor hoeveel ? — Dat weet ik niet, ik heb as nie! geteld. In de Kamer ZITTtNIG VAN 25 FEBRUARJD Da zitling beglnt ten 2 uttr, M. SCSOIi ÎJVERT zit voor 1 Wetsontwerp op de goetlkoope woninges 1 De Kflmer begint in tweede lezing de be spreking der wet op de goedkoope wonin i çen. I Do eer6te elf artik'élein gaan zonder be spreking door. , M. G. HUYSMANS yerdedigt, aan artik< twaalf.een amendqment slreitkend! ôm de wooi den " ongezonde woniingen " te ver-zange: door "onroea'onde goederen". Door de maai ' 6c!hU!)(pijpn iïn de gielegenhjeid te stellen dez i goeAereiii te onteigenen, zegtt hij, zal mvn zie L d'e noodige reservegronden kunnen aanschai fen om go'edkoope wo'ningen te bouwen e ; geen gevaar loopen om later al te hoog prifeen voor den grond te moeten bvj'talen- M. WCXESTE bestrijdt het amendement C HuyBlmans. 1 M. VISlART DE BOCAÎRME vraagt dj k art. 12 eveneens van toepaseing aou weze voor de gemisenten die ongezonde woninge t onteigenen. i M. LE^^ŒE, miniteter van Geldwe&en.r» 1 wet op de onteigeningen vain 138? vorzet zijch dUar tegen. Do eninister verzet zidh ook tcjgen het amendement H;uysmans!. M. U. H'U'ïiSMANS, vindt zijn amendement in aile opzochten ontvan^e'lijk en drin.gt H'a;i opdat het zjou a'angenomen worden. Anderô isde wet onvolledi^. en za-1 men o^er- ciiiuge jaren verplicht zijn haar te wijziigen. Wat wij viMgen, is dat de maatsohappijien voor goedlkoope wonin gen in zake onteiLgenÉngen dezelfdc hjoedanigheid zouden hebben als die gemeenton. M. A. DELPORTE steant het ameindefmient Hu)Ts)mans en ook dat van M. Vlsaxtdei Bo-ear'nip. Wanneer de gemeente ongezonde wo-ningen onteiigieinib, moet men, Qveaigio^df alâ voor de nuaa.ts'chappiien, rekening houdenmet de soi: 11 welke voor de bewoonbaarmaklng, be noodigd zon zijn. => . . _r Minister LEVIE kan het amendeantint mans niet b.ijtreden dan met toevoeging va^ do woordfe-n ''ongiezonde". M.FERON steunt op zijne beurt htet amendement Hluyemans. Bij de stemiming wordt ïiet Ver^vorpen xeohds tegen links, terwijl het amendement der regoeiring aangenomon wordt. Ook het amendement Visart Avordt verworpen. 1 Aa-likel IS, wordt, na verwerping van een amendeaneint Visart, ongewijzigd aangenomen-Do 18 vol génie artikelen worden zonder beepireking met de door de regeering. voor-gestel.de kleine -\vlj0iglngen aangenomen. Atrtikel 30 wordt aangenomen ine(t een amtindojnent van M. WauAvermixns, na verwerping van een amendement Devièize. Daar deze amendeuinenten echter op den stond zelf worden weerlegid', is het onmogelijk er niets van te vatten. Die laatsfce artikelen gaan zond'er bespre. kingi dOor. Het wetsOntnverp in zijn geheel wordt daaa? op aangenomen met 137 stemmen en 3 ont-houdingen.Regeling van werkzaamheden M. O. HU;YSAIANS wijst dat er maar een beperkt aantal zitdagen meer overblijft en dat er sleehts een zestal zittingen zuFiWn over-blijven voor de behandeling van de Sociale Yierz^kering. Spreker zou gaarne de inzich-ten dor rogeoring daarover kennen. Ml D'E BRO QUE VILLE, kabinetshoofd. — Het ligt wel degelijk in do bodoeling der regeering voor den verloftijd nog de wo^sont-werpen op den arbeidsdag der machinisten.op den ^indterarbeid en op de sociale verzeke-ring te bobmdelen. Ten einde echter een bovredUgende regieling. van werkfca-a.mheden te kunnen treffen, ware het weinschelijk diiar-voor eene koimimiissfo van ledeui uit de vor sohiW.etnde fraktie§ aan to steillen. Unstem-mingi).M. VANDERVELDE. — Dat geelt ops voldboning. M. DÉ VOORZITTER. — Kondon wij over d'e Diijnsdingzdtti ngen beschiikken, we zouden wel giedaan krijgen. Wil de Kamer de ondieoivragângen tôt hefc minimum boper^on en aile dagen tôt 6 ure zetelen, we krijgen met ontzo dagbrde gedaan- Na eene korto wtftordenwiefeeling tusschen ,\f. Wau'sveTmans en minister Le vie, wordt de wet gfôsteMid tôt verlengingi van tijd voor het afzegelen det titels. De toesp^eking van den arbeïdsdag des* koolmijn-machïnisten Alan de orde komt nu het wetsvoorstel tôt beperkingi van den arbeidsdag. der niaohinis-ten bij de ophapltuigen in de steenkoLemaij-, nen. Dât weitsvoorstel voortzlet de beperking van den aribeid op 6 uren. M'. MtAiROïLLE. — Wij zouden gaarn^ we-ten of do minister hfet wetsvoorstel goed-keurt- Dit zou d!e besprertông zeer vereen-voud%en.M. HU\BEIRT, minister van Niiverheil en Arbeid. — Ik keur het "niet goed. (Ui'troe-pingen aan1 de niterste linkerzijjdei). M. MAtROILLE- — Hot tegenovlergestolde zou ons vei^vonderd' hebben. De Ki^mer heeft ecJite,r de verbintenis aangegaan den arbeidsdag dfezer machinisteai te regelen. Db minister heeft d)estijds' bij ltoninklijk be-sluilt eene régeling voorgiesichreven, wa,arbij de arboidfedag op 8 uren werd1 bepaiald.. De werkgovers eveaiwel verplichten dé maci:'iLiiiie-ten een ufur of langer aan hun ophiaalituig te blijlven, om het te kuisohen en in te sme-ren. Met d'ergelijke regéling kunnen de ma-chdnisten geen genoeglen neyri^n; w5;j mogien i niet giedoogen dat het vak dezer machiniste© verlaagd worde. M. CAVtROT. —. Do 8-urige arbedilfidag: is voor de machinisten even onmfisbaar als voor de mirjnwerkers zelf. Zoo de minister zich tegen ons' voorstel verzet, dfem is het om g|e-noegen te doen aan de mijneigeniaars, die dru^king op hem hebben geoefend. HTJIBE'RT verzet zich te^eni h'et wets'voorsoel, omdrat hefc eens te miœr een 1 uitzondieringsKvet is. Mon moet afbreken mel - de gewoonte om alleen voor de mijnw^rkers - wet ten te maken. Spreker betoogt dat de machinisten waJar-van spraak, in werkelijikheid g>een ach't urer arbeid vêrriolitsn. •1 iHij "weidt breedlvoeri® uit over het werl; - der machinisten aan de ophaaltuigen en on i derzDektden toestand in de verschillende mij ; nen. H)ij mjeent dat het wetsvooxsttel tôt unis c bruiken zou leiden en verklaart daarom zicl ii er tegen te verzotten. '• M. MANSART, verslagg'ever. — Het i: a onigelulvkig een minister van Nijverheid ei e Arbeid t© Jiebbon die stélselmatag aile ar beddsWetten ' bekampt. ). Het sohijnt wel of de minister niet besef welk werk do koolimijin-machinisten moetei it verriditetL. Dit werk vergt tienimaai iree: n ©pauning van aandaoht dan dat van d n apoorweg-machinist. De minister sprak vai uitzohderingswetten. Maar indien wi.i geej ej ûlg/EVneeno wjctefèving voor al de arbeâd'er kunnen verkrijgen, dan mioeten wij wel voor "v de méest behoeltJigon zorgen. v Spreker hoopt dat de Kasnor het wets- ^ voorstet toch stemtmen zal. ê VoortrzV4tàpg Donderdag- ^ X>0 zitting wordt o!m 6 uur gejloten'. é ——— Dit de Arbeiderswereld \ De pesûoenkas van môjnweipkers d ■n Franlki'ijk j De Kamer heeft gisteren het reeds c vroeger aangenomen, maar door don Se- t naat gewijzigdo, ontwerp tôt opricliting ? eener zelistaindige pensioenskas voor t mijnwerkers beâproken. Zooals wij roeds mededeelden ha-d de % Kamer er zich voor laten vinden in de penaioenregeling voor de mijnwea-kers \ ook de arbeiders in de ijzergroeven en \ de leiwerkers op te nemen. De Senaat ^ heeft echter deze groepen van arbeiders weer van de regeling losgemaakt, wat ^ een der oorzaken van de staking in j sommige kolenmijnen is. De Kamer h'eeft v geen wijizigiing in den tekst van hert uit den Senaat teruggekeerde ontwerp aan- \ gebracht, daar izdj van den minister van t arbeid toezegging gekregen hee-ft, -dat er 1 binnenkort een spéciale wet betreiïfemde de pensionneering der lei en ertswerkers J zal ingediend worden- De algemeene beraadslagingen zijn ge- A sloten. c De Fransche nïijnwerkers 1 De toestand in de mijnen is gelijfc ge- ^ bleven. De staking is ailgemeen in de 1 bekkens van de Loire, van Gransac en [ Giers ; in de bekkens in de departemen- , ten Noord en Nauw van Calais giaat de , arbeid gewoon zijn gang, behalve te ] Courrières, waar een vijfde der werk- l lieden staakt. Boerenariseiders tegen de werklieden ' des* steden • In Nieuw-Zeeland is een staldng, on- j derdruk/t met middelen, die op de Zuid- ( Afrikaansche gelijken, maar met een ver-schil. Er was te Auckland, te Welling- < ton en in andere havens een staking < van bootwerkers. Ze heeft 66 dagen ge-duurd. Evenais in Zuid-Afril<a kwamen : de boeren, die door het gémis aan trans- ' port gevoelig getroffen werden, de re- ( geering te hulp, maar vrijwillig.In drie dagen tijds boden zich 1G00' boeren aan om te Auckland als bereden politie dienst te doen, en 1500 te Wellington ; in an- : dere havens in geringer aantal. Onder hun besoherming gingen arbeiders van het land aan het laden en lossen. Deze 1 verdienden grof geld. Er waren er die ! een weekloon hadden van 7 1. st., tegen de 20 tôt 30 shilling die zij op het land verdienen. Ook mislukte de staking door-dat, gelijk grootendeels in Zuid-Afrika, het spoorwegpersoneel niet mee deed. Zoo weten de werkgevers de twee-dracht der werklieden in hun voordeel te benuttigen. De ZuSd-Airilfcaansche banneEingen De Zuijd-Alrikaansche bannedingem hebben, vôôr zij de " Umgeni " (varlibeton, aan den kapitein oen door hen aUcin on^eirtarkend protosit aangeboden. Zij zijn van plan d'e Natal-lijp, waailoe de "Uimgeni" bedxooirfy om schadevergoediing aaoi ta spreken. Poutîsma was de eonigo den negien banne, ilingen, die zich liegenover ver9lag.gevers van Engelsche bladen heeft uitgelaten. Hij ver-Iv'laard'o de ontevredenh'eid van hiefi; lage^e spoion^vteigjpersoneel in Zuid-Afrika uit do te lage loonent Do hoogerio ambtenare>n worden goed betaald, d'odli de lagere en do weixfK. îieden lijden gebi'ek En dat terwijl de spooiv wegen groote winsten maken. Hij no-smde de aajntijging, dat de leidieîrs der sftaking! dlo rogeering omver hadiàen wil-lon werpen en een republiek s'tichten» on-zinnig.Als er tijd'ens de stalcing- aanslagen met dynamiet zijn gepleogd' dan is dat tegen d'en zim en tegen den tflaad van die leiders ge-wees'fc.Boutsma voegde or nog bij dJat minister Smuta hem heeft verbannen omdat hij stellig bij do algemeene verUiozingen Smuts' zetel te Pretoria-Last zo:u hebben veroverd. Naar 't heet zal Poutsma a^crojaris van den Bond van Znid-Afrikaa'nsoh Spoorwegpersoneel blijven. Het seoretariaat zal dan te Landen worden gevestigd. Hdt manifest, dîat de bannelingen op reis hobben oipgesteld en dat na lezing door d'e Eng«lache viiendlen aan de pers werd uitge-Ieverdi, houdt het volgende in. Het herinnert, dat de bannelingîen cDeelna- | men aan de spoorwe^stakâng van S Januari on aan de algemeene sfcaking>, liitgeroepen door het Algemeon Verbond van Vakvereenigingon op liî Januari, welk© staking don volgendfân dag zou boginnen, Tegelijk kondigde de Unie-rogeering den staat. van belog af en werd do verdedigingâmacht, " bijna geheel bestaamdo j uit aohterveldscli'et Boeren5> opgekomman-deerd.; "In het district Germiston geiroegon dlie t mannen zioh als ware Basjtboezoeks. Zij ro-don weerlooze mensohen onderste boven, na-men zonder aanzien des persoons lieden in t hechtenis, drongon de huizen binnen en na-! men de bewonoi*s gevangen en zettein ze aoh-r ter sloll zondlei dat ze iet's hadden misd'ro-3 ven. Ongeveor duizend mannen, meest be-i hoorQndo tôt de versohillendo vakvereenjgin-1 gen in Zuicfl-Afrikaansche arl>eider9partij, Nver-3 den govangon gonomen.' Het heele beStuur an d'e Algemeene Vereenigiings van Bank» rerkors weardj, onder het "lioad^n ivan oen/ ergadering, in heohtenis gianomen en in do ;evangenis ge^et. Vele (and'ere) aangehou-enen weiden voor 2fl dia,gen 'in de tronk ;e\varpon, anderen voor onbepaaldlen tijd. " Den 16en Januari omsingelden 3000 " g|* rapand'e mannen hot Vakhuis, waar het sta« tingskomiteit geregeld vergaderde. Het. Ver. ond protesteerde, dat ongewapende mannen oor, de gewapende macht -werden bedk;oigd. [oewel nocih de militaire nocli de politiîe* vorheid tevoren om tloegang tôt het hais ad verzocht, di'Gigdt. majoor Douglas dati la ilïet stalcingskomitei t zioh niet ov'&rgiaj, hij et h'uis zou aanvallen. Olm blo<eïivic<rg|ietea 3 voorIfomen gaÊ hefc komitoit zdoli over on et word in het fort gevangen gezet mei eto anderen, die or al <waren. Eau aantal mannen, die in heti Vakhuis raren gepakt, werden een paar dagien la ter oor den rechter gebracht, maar vri.i^eisipro. en, aangerfen er geen anisdrijf bleek. Den 26en Januari te middornacht werden e baninelingm uit hun slaap gewejkt, onder terk îmlitair geleide naair een extratmn ge-3id en naar Durban gebracht. In w^qrwil an hun profcest w<erden zij dadk&ijk aa^ 3oord van jdo " Umgeni " gevoea-d- De b§ elvoorende officier had huai beioofd, da'fc zij 3 Durban reChtskundige hulp moclviien in-oepen, maar ton slotte werd dat gewoigord'. Tôt het schip buiûen de territorl'ale ^naJo. en was, werden zJij in hun bjutten opgasloi-m. Dlaarna wea'den zij in do groote kaju.il aeges'proken door majoor Trow, don bevel-oerend^n officier. Deze dieolde hun mode. at zij naar Engioland zouden v/ordoji jraoht en, in Zuid-Afrika terugkomend'e, ge-angien zo.ud'en worden gienoRien- Wat de eden was kon hij niet zoggen. Hun gezin» icn zauden vTijen overtochlt naar Engeiland :rijgen, en bij het v^er^aten van het schip ;oûden de bannelingen iedor 3 p. ontvam ;en. (Dit hebben zij eergisfceren ©eweig^-d-); iuiton de temtoriale wateren zouden zij aan toordi vrije mannen zijn. ■De mannen protesteerd'en tegen die omwet-igo daad van de regeering, die hun toe-;ang tôt de gerechtahoven bnthieldi on hun selfa miet madedeelde, waarvan ^ij werdieo >eschuldigd. Majoor Trew beloofde het proies £ over te brengsan. De mannen kregen een paar manu ten om ien briefje to sohrijvon, waarna de olficieren «i de pov.tio het dchip vorlieion. _ Mat de ontvoering was groote goneumzin.1-îiahaid betracht. Anders hadden do mannen îetl gei-eohtshof verzocht, hun wegvoerjm^ ta ^ei-bieden, en hun zaak voor den rechter ge-iracht .. Van de nog'611 bannelingelû zijn er zove^ ^etrouiwd en in Zuid-AfriUa gelïuisvest Al-en litebben daar lang gewaoni, van 12 tôt >5 jaar, en al hun bedangen zijn daar. Aij lebtien er met haiivl werken een beslaan ve® iverd, en hoewel ze in hun vrowwen en kin-leren girgelaaTS in Zuid-Atrika hobben, woiv ien zij ntet ifls Britsche burg«T9, niaar ala reinvieriielingen bebandoM. Ha réélit waar zij voor opkomen îS, «a' slk Britseb burger en auibaohtsman in àh-ika,, van eenig misdrijî bosohuldigfll, Ion bevocsden recbter moet tonnen vers«iaj-nan. Daaram doen zij nu een beroep op bel Bngelaolie voile on op de arWiders » dlo [îeele wereld om hen to nelpen m h.un pp-»in<», do Uniorogeeming to beletten meil cattiiterlifte maoht too te aiganai en m ^u®-àtrilea oen Boerenlrolonie te maken n plaata van éon Britscho volkaplantm®, die «nder een vriizinnige ien reohUvaainitge i^eering no" het vadorland van vole duizend«ri Bnt-seho mannen en vroitwen zal fTd.cn. ^ waebiten ta hope den uitalag a,f van d^n slriidi tusstihon da dananie reaotie van de Unieregearing en het reQhtsgevoel vffln het Britsche volk. De Kommissie der XXXI Gieterien hield de komeiiseie der XXXI eeq ^Drb^STzegt het . recht een bejaiiKrijke faelor is voor bet de géiiik beheer der gemeentebelang» en fia art onder de huidige wet haar onilwikke-ling to zullen kunnen verzekoron. Na do verschillende voorstellon ondisraoent to liiebben, Vraagt. hij of man geen tormuuJ van overeenltiomet zou kunnen vinden, ge-steupd op de basis van het_ meervoudig stemrecht, zooals' dat voor de Bacners is m-cericht, maar hij wenseht diat de bi.jgevoegde »eimeentenaaidsleden zouden afgesehBtt worden en dat men de algemeenim!aktag van dp evenrodiigp vertegenwoord-iging voor de gs-meentekiezingen zou béstudeeren. Dte heer Collart toont den vooruitgaueaan die door het femSnism op sociaal en polmefc gebied gemaakt is en wijst op de vooraaaim-sle lahden die het vrouwènkiesreeht hebben Uit een onlangs gedaan onderzoek blijkt abt lvet vrouwensWnrecbt ernstig wordt toÇ-gepasï in Am«rilià, waar het uitstekande uifc slagen op'evert. Uit hetzelfde ondorzoek1 bu jit eehiter ook dat de invoaring van het; atelaej in Europa niet zoo voordeelig zou znjn. In een volgendo vergadering zal d<e heer Collart zijn verklaringen voortlzetten. Do zitting wordt om 12 'A uni geheven. —— " Vermeerdering van diensltijd Volgens1 hot agentsohap Va« Diae. Lneldt.is er een levendige strooming dor denkwiizepnt staan in de militaire wereld naar aanleidiqg der meuiwîo mfaatreçelen die 2jich opdringé'n on wftar'over do minister van oorlog in zivh laatste ondorhoud met don. koning zou ge-siproken liebbon. Men kan het zich! niet ontveinrion : zoo de nieuwe legierwet in ziekere te oo'rlogs- en vredeseJfectieven heeft vea'niooga, niet mindetr waar is het. dat op zekere pe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden belonging to the category Socialistische pers, published in Borgerhout from 1907 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods