Your search * has 387 results

a-z index of titles
  • Borgerhout

Filters

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

21 Juli 1917 Nr 29 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCHUIJVIIVGSI'RI.ÏS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden * 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Mei 1916 Nr 22 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IX8CHUIJVTIi\GHI'HIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Donderdag 22 Januari 1914 S centiemen -- 20 c^ntiemen per week 7da Jaargana — Kr 153 ABONNEMENTEN Ter iaar : 10 fr. — Zes msanden : 9 £r. 1 Drie maanden : 8 fr. 50 fit) eantiamcn per iccch aan huit letuli. Voor 't buitenlaûd, met bijToeging der verzondingskostën. AÈonnementen worden aangenomen in onze bureelen. Baron JeostenssSraat, 2 ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

Vingt-quatriikmAnnée.— 3 Janvier 191 f > N° 1 — 3 Januari 1914. — VlER-en-tw1 ntigste jaargani O v/ ï iri n c e DE Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGENTSCHÂP YAN V erkoopingerç EN Verhunnge^ I ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE ~~ — WEKELIJKSCH AANKONDIGINGSBLAO de la ville et de la province d'Anvers ExpositionX voor stad en ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 Augusti 1917 Nr 31 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeiijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen HV8CHRIJVINGKPRIJ8 Voor een jaar. . « fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

15 April 1916 Nr 16 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRIJB Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad Terschynt den ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

30 September 1916 Nr 40 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

14 Maart 1914 W 11 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek voSksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Beiangen IP«8CHaiJVllSG»PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maandeii » 2.75 Voor 3 maanden »» 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 15 JUNI 1918 lO Centiemen Nr 24, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zenden vôôr Dondrrdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor \ Iaatnsche en Àlgemeene Belangeo Bureel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel Verloren Tijd Tusschen de vele verliezen die de oor-log reeds heelt ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

8 Januari 1916 Nr 2 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en ÛnafhankeSiik Kathoiiek volksaezind weekblad voor Vlaamsche en Alaemeene Belanqen IXHCIlItlJ Voor een jaar tr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

\ \4 Vi^gt-quatriir mï Année.— 11 Juillet 1914» - N°28 — 11 Jllli 1914. — VlER-EN-TWlNTIGSTE |AARGANG ■ ■ii " iimiTHi iT ir T m" ■—■mu—— le1— .V,'jji/ \ G F. Nf C E : dR Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGEN7SCHAP ■s AN Verkoopingeq EN Verhuringen ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE—7— WEKELIJKSCH ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Zondag 15 en Maandag 16 Februari 1914 S centiemen ■■ 20 centiemen per wee'tt 7da Jaargang — W 171 abonnementen Pet ]»r : 10 ti. — Zes maandan : S Oi Drie maanden 2 £r. 50 20 oantiemen per ueek aan Au» bettebt Voor 't buitenland, met bijTOegiug der verzendingskosteu. Abonnementen worden aangenomen în jnçe bureelen, Baron ...

Pages