Vooruit: socialistisch dagblad

607318 1
15 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7w6736n51n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Drufcster-lHtgeeîster f»m: MaatscSiappij H ET LîCHT bcstuurdcrt p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Otgaan der Belgîsche Wepkli&fanpq.rtij\ — Verschjjnende aile c/aaon. ABONNEMENTSPRIJS BELGE E Drie maanclen. . . , . fr. 3.25 les snaandea . , , , , Ir. ô 50 Een jaar fr. 12.50 Men abonneert zich op aile postbureeie» DEN VREEMDE Drle maandcn !<5ag«lijk» verzonden). ..... tr. 0.79 LEERPLICHT EN DWANGMIDDELEN EENE BROK CESCHIEDENÎS U!T DEN SCHOOLSTRIJD IN ONS LAND (Vervolg en Slot) Ziehier nu eenige staalkens van wat tegen de onderwijzers werd gepredikt. Te Nokere waren de onderwijzers de voorloopers van den Ante-christ. Mis-schien, zei de pastoor, is Ante-chrlst al gekomen. Te Smetlede predikte een pator recollet dat Lucifer in de school was. Te Dudzele werden de onderwijzers der gemeente uitgescholden voor dieveil en moordenaars ; ze verkondigden de leertng van den tiuive!. Te Alken moest men de onderwijzers vluchten als de pcst en venijnige serpen-ten.Te Vieilsalm zou de onderwijzeres de raeisjes opleiden tôt koketten en ontuch-tige vrouwen. Te Vosselare zegde de pastoor : In plaats van gcdsdlenst zal men nu gym-nastiek leeren, evenals m de barakken en op de jaarmarkten. En zoo, voegde hij er bij, « zal iedereen kunnen klaute- > ren en klimmen en waakt dan op uwe >>konijnen en op al wat gij op uw hof > hebt. » Ziehier nu twee brokken van kansel-welsprekendheid : Te Lier predikte een onderpastoor dat de ouders, die hunne kinderen naar de gemeenteschool stuurden, zouden op-geëtsn worden van de luizen en de vloolen. Te Volkegem predikte de pastoor in volgende termen op den veldwachter die zijne kinderen naar de gemeenteschool zond : « Hij is arm, hij zal nog armer t worden, de luizen zullen uit zijn broek ifoopen. » En dan de banbliksems ! De zedelijke dwang ! Geene absolutie meer aan de ouders, aan de onderwijzers, aan de leden der Schoolcomiteiten, aan al de personen die de gemeentescholen on-dersteunden.De pastoor van Maria-Oudenhove zei in een sermoen : « Gij kunt de absolutie » bekomen als gij vader en moeder ver-»moord hebt, maar dit is onmogelijk als » gij uwe kinderen naar de slechte scho-»len zendt. » Te Klemkerke was het, op straffe van dcodzonde verboden naar de prijsdee-ling der gemeenteschool te gaan. In vele gemeenten werden de kinderen der gemeentescholen niet toegelaten tôt de eerste communie, maar zij die naar de vrije school of naar geene school gtngen, werden toegelaten. Te Wellen (Limburg) werden de leer-lingen der gemeenteschool des zondags uit de kerk gejaagd ; de pastoor zegde dat hij geene geuzenksnderen in de kerk wilde zien. Te Marloie was het gansche dorp in excommunicatie. De pastoor was gansch alleen in de kerk om zijne geiezene mis-sen te doen. Er waren geene zangers en geene koorknapen om hem te helpen. Te Sainte Cécile had een patriotiek rentenier aan elken leerling eene muts gegevtn met de nationale kleuren. De kinderen droegen die pet toen zij des zondags naar de kerk gingen. De pastoor bevool de kinderen hunne pet naar huis te dragen en daar zij weigerden heeft de pastoor zijn misgewaad uitge-trokken en geweigerd de mis te doen ! Wie in excommunicatie was mocht geen peter noch meter zijn en de kraam-vrouwen werden ereweigerd voor den kerkgang. Dociî 't is vooral aan het sterfbed dat nien schandelijken, zedelijken dwang en wrok uitoefende. Geene berechting wan-"ser men met beloofde zijne kinderen uit de gemeenteschool weg te nemen. En die belofte moest gebeuren in tegen-woordigheid van twee getuigen! En hoevele ouders, en kinderen der gemeentescholen zijn er met in den hOfl-"Cnhoek begraven? Dergelijke vervolgingen tôt na den dood deden zich voor te Teralphene, te lessenderloo, te Jabbeke, te Ingelmuns-nen in vele andere gemeenten. U.eze treurige bladzijde uit den school-stnjd staat ook geboekt in sommige von-n*ssen der boetstraffelijke rechtbanken. t-n nu eenige geestige feiten : e onderwijzers mochten niet trouwen roet de kerk ; hunne kinderen zou men f °open maar de naam van den vader zou n'et erkend worden. I i va 0nc^erwijzers trouwden niet in staat ,yan 8ratie majar m staat van doodzomie. Te Sottegem trouwde een hulponder-wijzer. Toen hij m de kerk kwam is men met onzen Heer weggeloopen in de sa-cnstij, en wanneer het huwelijk voltrok-ken was en de onderwijzer de kerk had verlaten, werd ons Heere weder op het altaar gezet. Te Godverdegem ging de onderwijzer ten offer, doch de pnester gaf hem een kaakslag met de pateen. Te Habay-la-Vieille werd de gemeente-onderwijzeres telkenmale ze in Je kerk was, zoo overvloedig met wijwater be-sproeid dat zij in den winter maar in de kerk dierf treden als de besproeing met wijwater geëindigd was. Te Bekegem was de pastoor bij eene herbergierster gegaan en had met deze aardappeis geschiid om ze te overhalen haar kind uit de gemeenteschool te trek-ken.In vele gemeenten hebben de pastoors de vrouwen aangezet van hun man te scheiden, van aan hun man zijn huwe-lijksplichten te verbieden, en sommige ongelukkige vrouwen hebben naar dien raad geluisterd en hun man en kinderen laten zitten. Zelfs de kinderen werden aangezet tôt ongehoorzaamheid aan hunne ouders. Ziedaar eenige staalkens van zedelijken dwang uitgeoefend door de geeste-lijkheid.In dien dwang werd ze dapper ter zij-de gestaan door allerlei stoffelijken dwang vanwege de klerikale eigenaars. Het was overal erge drukking vanwege katholieke eigenaars tegen de gemeenteschool. Weinige ouders die goederen in gebruik hadden, aan katholieke eigenaars toebehoorende, zouden hunne kinderen naar de gemeenteschool durven zenden hebben. En zij die dierven, kregen opzeg van hun land, moesten verhuizen, werden ge-ruineerd.Ziehier overigens een staalken van dien dwang. 't Is een brief gezonden door baron Kervyn-Coppieters aan zijne pachters te Zedelgem : s Vernomen hebbende dat uwe kinde-» ren nog naar de gemeenteschool gaan, » beschouw îk als een plicht u vriende-» lijk te herinneren dat onze bisschop-» pen gezeid hebben dat de ouders in s conscientie hunne kinderen naar zulke » scholen niet meer mogen zenden. » De heer Léon Coppieters en ik voe-d gen er bij dat wij het besluit genomen » hebben, geen land meer te verpachten » en geenen bijstand meer te bieden aan » diegenen die niet willen gehoorzamen t aan de stem der Katholieke Kerk. » Maar het bijzonderste wachtwoord der klerikalen was de bfOûdfOOf. Het werd van op den predikstoel, verboden geene handelsbetrekkmgen meer te hebben met de onderwijzers en de partijgangers van het officieel onder-wijs. Ze moesten door den honger ge-temd worden. Van in de naburige huizen werden de personen afgespied welke de herbergen of winkels bezochten van personen wier kinderen naar de gemeenteschool gingen. Voor dezen was geene melk, geene boter meer bij de boeren, geen meel meer bij den mulder en vele personen werden onterf.d ten voordeele der priesters, der kloosters en der vrije scholen. Maar wee vooral de behoeftigen die hun kinderen naar de gemeenteschool zonden! Voor hen was in de klerikale gemeenten geen werk, geen brood, geen onder-stand meer. Wijlen de heer hoofdinspecteur Ver-deyen van Gent heeft bestatigd dat in zijn ressort (de helft van Oost-Vlaande-ren), 74 gemeenten op 112 waren, waar geen enkel kind door de armkamer on-dersteund, de officieele scholen bezocht. En het zijn de klerikalen welke deze en duizend nog andere walgelijke feiten bedreven, die nu durven spreken van dwang ! ? Dat zij, die het bovenstaande lezen, en voor het welk men ons niet van over-drijving kan beschuldigen, aangezien al die feiten door een officieel tegenspre-kelijk onderzoek zijn vastgesteld, met ons overtuigd zijn dat "2 klerikalen met de invoering van den Leerplicht een nieu-wen schooldwang ten voordeele hunner partijscholen zullen inrichten. De priester wil overal en in ailes, maar bijzonderlijk in de school een gezagvoe-rend overheidspersoon zijn. En daar waar hij het niet is zal hij den schooloorlog voeren door aile mid- Ldelen, Boer Pier. ■"--i 111 il 1 1 il 1 11 — 1 - 11 ■ - " 1 -- 1 - « 1111 mi Rtchfsfreekscb Banielspcst-verta fisssote Gsof en Kolland '■'•7mer van Koophandd en Fabrieken van Gent Do Yoorzitt-er der Kamer va.11 Koophandel en Fabrieken te Gent, heeft de eer ter ken-nis te brengen van de heeren Nijvereaars en Handelaars der stad Gent en der omliggen-de gemeenten, dat eene overeenkomst is ge-troffen tusschen de Duitsche overheid en de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gent, met het doel het overbrengen der dringende handels- en nijverheidsbrief wisse-ling (met uitdrukkelijJce uitsluiting van aile bijzondere briefwisseling) naar Holland en terug (rechtstreeks over Selzaete) te verge-makkelijken en te Lespoedigen. Dien tengevolge zal van heden af een bij-zonder bureel geopend worden in het lokaal der Handelsbeurs, Kouter, ter Btede. Na te volgen onderri-chtingen : Het aanvaardingsbureel zal dagelijks open zijn ( zon- en feestdagen uitgezonderd) van 9 tôt- 11 uur 's morgens en 3 tôt 5 uur 's na-middags (M. E. T.). De briefwisselingen mogen alleen handels-betreffend zijn, en hunne dringendheid zal moeten bewezen worden. De brieven moeten in de duitsche, vlaamsc'ne of fransche ta-al opgesteld zijn. Drukwerken worden niet aangenomen. Voor de verzending moeten de brieven aan het bijzonder bureel der Kamer open afge-geven worden, en de verschuidigde taks, na vaststelling van het gewicht, zal er voldaan worden. Deze taks zal gerekend worden aan 0.30 fr. per 20 grammen van het gewicht, hetwelk de 240 grammen voor iederen brief niet mag overtreffen. Na nazicht, door den voorzitter der Kamer of zijn afgevaardigde, zullen de briefwisselingen overgemaakt worden aan de Duitsche overheid, dewelke, na inzage en mits goedkeuring, dozelve zal sluiten en door tusschenkomst "an het Hollandsch Poetbestuur, ter bestemming zal bezorgen. Iedero briefomslag moet langs de achter-zijde, zeer leesbaar, do naam en adres van den afzender vermelden. In het belang van het snelle handelsver-keer, wordt men verzocht zoo kort en klaar mogelijk te zijn. Antwoord. — Onder de hierboven vermel-de voorschriften en voorbehoudingen, zullen de handelsbrieven in bestemming voor Gent en omliggende gemeenten,behoorlijk gefran-keerd afgegeven of per post gezonden worden naar het Duitsch Konsula-at, te Terneu-zen, van waar zij aan de Duitsche Post, te Gent, zullen gezonden worden. Na nazicht zal deze ze overmaken aan de Koophandels-kamer, ten einde door hare zorgen aan de bestemmelingen te worden overhandigd. Hiervoo.- zal door den drager, op het oogen-blik van de afgifte, eene taks van 0.10 fr. per brief gevorderd worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat, zoowel bij het afzenden als bij de ontvangst der brieven, de Koophandelskamer, door het feit harer tusschenkomst, geene hoegenaam-de verantwoordelijkheid, van welken aard ook, op zich wil nemen. De Hollandsche afzender zal zijne adres-sen als volgt moeten opstelen : Den Heere Consul van Duitsehland te Terneuzen Voor M... (naam en adres van den bestem-meling te Gent) De Voorzitter, (geteekend) L. MOTTE Internationale bond tot verdediging der menscheijke rechten Volgens een bericht in de «Neue Zeitnng» bereidt een aantal van de meestgeziene Zwitsersche burgers een petitie aan den Bondsraad voor, om dezen op te wekken tôt vorming van een internationale bond tôt verdediging van de menschelijke rechten. Hierbij wordt aan een nauwere aanslui-ting bij de drie neutrale Skandinavische staten gedacht. Als voornaamste oogmerken van dien bond worden genoemd: onbelem-merde invoer van aile grondstoffen en le-vensmiddelen, krachtdadig protest tegen oorlogvoerende staten die de internationale post van neutrale naar neutrale landen schenden, inrichting van onafhankelijke te-legraaflijncn van het eene land naar het andere en een internationaal tolverbond van de kleine staten van Europa. De oproeping is door bekende professoren, regeeringsra-den en administratieve ambtenaren geteekend. Het hoogterecord in T'vliegen De Zwitsersche vlieger Audema-n heeft het hoogterecord verbeterd. Van Issy-les-Moulineaux uit heeft hij een uur gevlogen en een hoogte bereikt van 19,800 voet. Le-gagneux was totdusver houder van het record met 18,630 voet. m mu n i i... m « Men arresfesrî te Parijs der kofiing der ^giftiianMaar; Tengevolge eener nauwkeurige bewakinf welke, zegt «Le Matin», sedert twee maan den duurde, heeft men een Amerikaanschi makelaar aangehouden, Harry Thomas, 4( jaar oud Niet alleen legde deze man zicl toe op den verkoop van consereven en vee hi] was thans te Parijs bezig om een co caïne-, morphine-, opium-, cantharide- ei haschischtrust te vormen. Buiten zijn bureel in de rue de Rivoli had Harry Thomas slechts eventjes 0 wo ningen waarheen een keurige, vlugge auto mobiel hem bracht. De detectieven begonnen te wanhopen hem ooit in handen te krijgen, toen zij hem eergisteren op de place Pigalle verrastten op het oogenblik dat hij een fleschie «cocos aan een trouwen bezoeker van Montmartre, bijgenaamd Chiffon, overhandigde. "if} ilt» fjirni «u» Groote brand in Ogilschlsrttl KLEEF, 12 Sept. — Heden nacht, te on-geveer half drie, is de biscuitfabriek «Holland» te Kleef, door brand geheel vernield. De brandweer kon zich slechts beperken de belendende nieuwe fabrieksgebouwen te vrij-waren. Het oude gebouw v.erd echter, zooals boven gezegd, geheel in asch gelegd. Een der firmanten, de heer Van de Loeff, werd tij-dens het blusschingswerk aan de linkerhand gewond. De ander firmant, de heer Van Doesburg, bevindt zich op het oogenblik in Holland. De schade wordt op 800.000 Mark ge-raamd. 140 arb iders zijn u.ls gevolg van den brand werkloos. Men vermoedt dat de brand door kortsluiting ontsta&n is. Verzekering dekt do schade. —1 "Ul P i« Een toa in de diplemaisole wareld in Italie De bladen uit Rome hebben het volgend nieuws uit Sorrente ontvangen : Barones Weldèren, de vrouw van den Nederland-schen gezant op het Quirinaal, bevond zich met hare dochter Odilia op een nabijzijnde badplaats, toen graaf Goffredo Gaetani Dellaquilla Aragona er eveneens kwam. Deze bezocht dikwijls de familie Weideren. Gisteren namiddag vond men graaf Goffredo en mej. Odilia beiden in de kamer IN BELGIE Te Antwerpen ESTAMINETHOUDERS MOGEN NIET DOPPEN Als gevolg van het besluit door het Na-tionaal Komiteit genomen,is den herbergiers die steun genoten, aanzegging gedaan dat hun den steun zal ontnomen worden als ze hun herberg open houden. Deze ma-atregel zal ongetwijfeld voor gevolg hebben dat er vele estaminets zullen gesloten worden, aangezien er in Antwerpen vele estominethou-ders in den huidigen tijd met hun affaire de huishuur niet konden verdieuen. Het gevolg dezer maatregel zal ook zijn dat de huiseigenaren die huizen verhuurd hebben aan estaminetbazen-doppers, geen of weinig huur meer zullen trekken. Geldelijk voordeel zal deze maatregel aan de Steunkomiteiten niet brengen. De maatregel schijnt dan ook meer een zedelijke maatregel te zijn. Een geluk voor degenen die nog een pint kunnen drinken is, dat er nog genoeg café-kens open zullen blijven. Wie centen heeft hoeft waarachtig in België geen dorst te lijden. STEUN AAN DE ARTISTEN Het college van burgemeester en schepe-nen heeft op de vraag van de bestuurders der gesubsilieerde schouwburgen, om den komenden winter te mogen spelen, geant-woord, dat het den tijd niet geschikt acht de schouwburgdeuren open te zetten. Met recht en reden twijfelt het oollege aan het succès dat onze schouwburgen zouden hebben. Om de artisten echter te gemoet te komen worden allo artisten der gesubsidi-eerden schouwburgen geldelijk onder-steund.EEN HARTVERHEFFEKB TG0NEEL Of de zonen der werkende klasse zich in het belang van het vaderland opofferen, terwijl deze zonen als ze na den strijd huis-waarts keeren, in het gunstigste geval nog even arm zijn als voorheen, schijnt sommige huisjesinelkers voîkomen koud te laten. Is de vader aan het front, moeten achter ge-blevene vrouw en kinderen leven van den openbaren steun, dat maakt hun rekening niet. Die heeren moeten huishuur hebben, die willen niets verliezen. Aile daden van zelfverloo*hening, van moed en solidariteit in dea stftijd, laten dese rente- of huishuur- van den graaf dood. Alvorens zich te doo-| den, hadden zij een paar regels geschre-ven, zeggende, dat zij niet gescheiden kon-, den leven en daarom liever verkozen te » sterven. Mej Odila- Weideren was 20 jaar oud. » Graaf Goffredo behoorde tôt eene Napo-litaansche familie ; na getrouwd te zijn ge-; weest, had hij zich van zijne vrouw ge-' scheiden er was voor enkele dagen met ' verlof van hft ' front gekomen, alwaar hij ' als onder-luitenant der Alpinis streed. ^ ■■ r mlJIM De zaak Kwilecki . Het geding om den jongen graaf Jozef Kwilecki, die door de vrouw van een baan-wachter Meyer als haar zoon werd opge-eischt, is eindelijk voor goed beslist. Het gerechtshof te Breslau had den knaap aan gravin Kwilecld toegewezen, vrouw Meyer had tegen dat besluit beroep in verbreking bij het rijksgerecht te Leipzig aangetee-kend, doch dat nu teruggenomen. Daarmede heeft het vonnis rechtkracht gekregen. M— Eue aafiMrig in Csntraal talka Volgens een telegram uit New-York aan de agentie Reuter, heeft eene hevige aard-beving de republieken San Salvador en Guatemala geteisterd. De stad Jutiapa (Guatemala) is vernield. De kerken van Santa-Anna, Sonsonate en andere steden en dorpen van San Salvador zijn geheel met den grond gelijk. Sisator vorinssrâ !s Brszilii De Braziliaansche senator Pinheiro Ma-chado is te Rio de Janeiro vermoord, naar 't heet door een werkman die hem ver-dacht, zijn familie te hebben gexuineerd. Mil «Mit a .11 |«UUJ».. rji miû Oe Bsl'iscr.e ksnstenaars ifi liot Initaniand De heer O. Dua,de schitterende ténor van het Munttheater, zal binnenkort het vasteland verlaten. De directeurs van de « Chicago Opéra Company » hebben hem een « goutieu brug » gemaakt, welke hem heeft doen be-sluiten om den oceaan over te steken. Hij zal eerlang zijn talent als volmaakt l.v-risch-dramatisch tooneelspeler in een re-pertorium van groot cpera in het Chicago Operagebouw ten beste geven. . trekkers voîkomen onverschillig. Als de maand om is maken zij hun rekei ning en die rekening moet kloppen, al vie gen ook al de huisvaders of kostwinners van het gezin dat hun huis of hun kwartier bawoont, in de lucht. Tranen van vrouwen en kinderen hebben geen vat op deze) kerels. En zoo komt het dat in de stad Antwerpen op de Vrijdagsmarkt, wegens kwartierhuur schuld eenige dàgen geleden, openbaar ver-kocht werden de kleeren van een belgischen soldaat, zoon van arme ouders, omdat deze iaatsten de huur niet konden voldoen. Aan dat soort ondernemingen helpen ook belgische rechters mede. De menschen trekken hun voile prêe en moeten dus CH>k...' recht1 spreken. Er is reeds op gewezen hoe in vele gemeenten des lands, lo hulp der duitsche overheid moest mgeroepen worden tegen belgische eigenaars dio meedoogenloos huis-gezinnen op straat zetten. Dat gebeurde ook weer de vorige week in Merxem. Een huisgezin was veroordeeld om buiten, gezet te worden. Wetende dat de Merxem-sche overheid dat voîkomen onverschillig zou laten, hadden de bewoners de hulp der duitsche overheid ingeroepen. In voile waardighoid verscheen de deur-waarder en beval de meubeltjes buiten te dragen. Aldus gesrhiedde. Terwijl men met dat werk bezig was verscheen de duitsche overheid met eenige soldaten. De bevelvoe'rende officier vroeg den deurwaarder of hij voor deze lieden een andere woning had. Het antwoord luidde : neen. Waarop dan het bevel volgde de uitzetting te staken en de reeds buitengedragen meubelen terug binnen te brengen. Doodsbenauwd was de deurwaarder wel verplicht dat bevel na te komen en onder toejuiehing van de geburen, werd ailes weer binnengedragen. Als dit zaakje in regel was trok het piquet duitsche soldaten weg. Zoo geërgerd als de deurwaarder was over dit geval, zoo tevre-den waren de geburen. Mocht dat een les zijn voor die huisbazen, die geld van hunne huurlingen eischen, ter- Iwijl ze wçtrça dat' die onmogelijk betalea kunnen. /*^îâar- -- PS. 2S7 Mjs per nurnmer : voo^L"g'i"'^6nt''"ûen',,voôr'doa"Vroemde 5'"'""ômên^l'g,"'®™'r"'R^dTaa'ciËo"'îï4T » Admînî'sirat'ie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods