Vooruit: socialistisch dagblad

373 0
19 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 19 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3t9d50hc3s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HfltaaP "" 49 ■ ■ ■ ■ - «i= Prijs per nummor : voor Belgi'e S centiémen,' voor dsn Vreemdé 5 centiemen TeS®î®OEî s Kedactl© 247 » Adraisfaisiratsa 234-5 OofBderdafï 1® Februari 1914 Drolate'WitgeeHtef Maatscbappij H ET UCHT , besttiitrder s P.PEVISCH. Lcdeberj«0«nf .. REDACTIE . . administratie HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan des1 Belgische WeMied&npart/j. — Verschjjnerade aile dagen. ABONNEMENTSPRÏJS , BELQIE Orie maanden. . » , , »r. j.2S Zes maanden . . , , « fr. 6.5 G Eenjaar. ...... Ir. J2.50 Men abonneert zicb cp alie postburecles DEN VREEMDE Drie maanden 'dageîfjks verzonden>. ..... tr S.73 Ft Woningjvraagstuk in Belge Ivruchteloos aandrin-wil de regeering een rde baan voor de op-ingvraagstuk.ÎU, zooals gezel L". ;]ag over deze kwes-van 1913 der socia-,adsleden, zeide, dat •ïng niet afleen 28 *aan, maar nog dat fïgïseden eene efoel-zeer zijn komen be- 1886 zijn de grond-1. Daarenboven kos-ilen duurder en het emâkkelijk aan 3 % ; thans wel 4 à 5 % arbeiders met een ituren, heeft de kle-spel gelaten aan de e zich kolossaal ver-algemeenheid onzer ;r hoe moeilijker aan isvesting geraakten. ;erirrg in 1886 reeds eluisterd, îiet VFaag-. pyîssî" in zsjn gehe?! nidigheden tegsnover sincfe jarsn gegroeid oeserijef» der fsnan-sraars. En de opja-ware toch alleszins 1 het nochtans- niet :ige poging gelaten, terecht het woning-t belangrijk pordeel- l tôt stichting eener ppij in de Arbeids-îekkigen weerstand le hij dan, vruçbte-:iale maatschappijen oor. In het Bescher-)ostelijk-Brussel ver-;envoudiger idee van ke zou bevatten de iadigheidsbureel, de nen welke uitsluite-• belang geïnspireerd iden wijden aan het i van wcrkmansv.'o-rmingskomiteit aan->, maar nam de tus-onderen aan voor de apitaal. den weerstand der , — zijn aan de so-jk geven. Bertrand in een ar.ti-van 7 Juli 1913 zeer ij eens te meer, dat .ke werkmanswonin-iigd door de socia-dan als onmogelijk, ;n, utopisch bestem-3ig beschouwd wor-ivelke dit belangrijk lisvesting der volks-ssen.iglng fs reeds ge« octale kwestles, en, : te wilSen spefen, iat het aJzoo zal wa-re grondige hervor-letfen vsrde-dSgen en vers van rechts en Tszottemiîjen uïtgo- vooruit. De vooruit-te houden, vooral in es. Maar, wat aan-gen zijn er noodig, ïnteresseerde tegen-*en!»doel van het voor-verdedigd m naam îl de zoo snel moge-n goedkoope en ge-oor arbeiders om er ragehoorde woontoe- standen te zien verdwijnen, die stoffe-lijk en zedelijk onze arbeidersbevolking helpen ondermijnen, en eene schandvlek zijn voor de intusschen steeds rijker wordende bourgeoiamenleving. Daarom eene Nationale maatschappij onder kontrool van den Staat, met ver-takkirigen van organismen welke de ge-durige samenwerking zouden zijn van openbare machten, van organismen der mutualiteit en voorzienigheid (want met de bestrijding der ziekten gaat deze der slechte woonst gepaard), van de welda-digheid, bijgestaan en voorgelicht door collegies van geleerden en menschîieven-den aller dertkwijzen. Vooral aile zucht naar winst erbuiten. Directe tusschenkomst der gemeen-ten ware best. Maar als de Staat ze daartoe verpîicht, zou hij ze de juridi-sche en financieele midd'elen moeten in de hand werken in plaats van ze te ver-bifeden. De regeering zou de gemeente-Jijke belastingen op 't inkomen en op de meerwaarde van de grondwoekeraars moeten toelaten. Die zouden de gemeen-ten terzelfdertijd de noodige bronnen geven voor verbreiding van goedkoope en gezonde huisvesting en ze terzelfdertijd den huishuur- en grondwoeker helpen te keer gaan. De gemeenten zouden natuurEjk den ruimen financieelen steun van Staat en provincies moeten genie-ten.Aldus zou men zoo breed en zoo prac-tisch en snel mogelijk kunnen werken ter bestriiding van den stijgenden en onrustbarenden woningnood. * ■* * ' Zooals wij in onze vo'rige artikels zei-den, wil dus eindelijk de regeering in de nchting. door onzen betreurden vriend Denis aangewezen. Maar zij doet het vveer als uit nood eerder dan uit liefde.' Zij wil geene ruzie met de grondwoeke-raars. Hare nieuwe wet is meer de wet van de goedkoope huizen, dan deze der werkmanswoningen. Zij gecft ntet 'ds Roodige waai-bofgan en mâddels welks de s^ia^sten onmis» baa? achten voor esro dsgeïljks m sneï« ia cpJossîsrg van dit zoo dringend vraag-stuk.Daarom zijn er 00k tal var amende-mcntsn als de e van Devèze, Bertrand, A. Delporte, die willen dat er zoo weinig mogelijk financieele kwesties van ge-maakt worden ; dat de prijzen en huur-prijzen der woningen en woonvertrekken redelijk worden gehouden ; dat de-tusschenkomst van steden en gemeenten, van godshuizen en weldadigheidsburee-len zooveel mogelijk door de Nationale maatschappij zou vergemakkelijkt worden ; om te beletten dat goedkoop ge-kochte huizen (volgens de gedachte der wet van 188g) in handen van grondwoe-keraars zouden overgaan, wat gebeurd is onder 't regiem der wet van 1889; en om zoo weinig mogelijk te zien gebeuren dat gemeenten, zooals in. Limbi»rg, htm-ne gronden aan kloosters afstaan in plaats van ze te besteden. voor de zoo noodige ordentelijke en goedkoop ver-hunrde woningen. Maar de socialisten drukken hierop, 00k : bij dit ailes moet de regeering den gemeenten eene breedere financieele po-litiek toelaten. Maar daarvan za! de klerikale kapita-listen-regeering niet willen. Zij bewees het reeds voor Antwerpen, waar zij een ontwerp van belasting op den grondwoeker, van gezel Cools, carrément ver-wees.Zij wil van geene demokratiseering van het belastingstelsel. En dat zal, — o! «Nieuws van den Dag», — een stok in 't wiel zijn, weer eene der belemrnerin-gen voor de goede en snelle oplossing van het woningvraagstuk in ons land. En naar een woord van gezel Vander-velde : « zal de nieuwe wet de ongeluk-kigste werklieden in den toestand laten van den zoon gods, Christus, die geen steen had om zijn hoofd op te rusten s. J. D. G. pîeii op de Fs IÈVent moetmg, maandaa; ! n Ônd.R n' Wer<^ door den « Katlio-ranierea " °§8todenbond vaji Oost-Ls;°®aiii1Cp6en,ma£)ifest uitgedeeld, dat F van fw,°Tri v°lksverfcegenwoordi- ?ake'ûs&:-£a5_[en °P ^>aar maa^1 Op die stemmingeii zelf moeten we niet ingaan, da^ir onze lezers voldoende weten hoe deze in 't parlement plaats hadden. Evonwel willen wij doen opmerken da-t ALLEEN de soeiaîiStisehe mandatarissen van het arrondissement Gent-Eekloo : A11-seele en Lampehs, ten voile en in aile om-standigheden de belangen der vlamingen hebben verdedigd. M. Siffer was een balve vcrrader, maar <k> y/iendpn .van «Het. ,V olk» mot name 3Z KCMiV. JVZVmss&ŒfgïT1 HUYSHAUWER en VEUHAEGEN, hebben ten aile tijde de belangen van het vlaamsche volk verraden, zooals zij onop-houdend de geheeie arbeidende klasse aan 't pa.tronaat verkoopen willen. Zooals Siffer, — als mede-onderteek€naa.r van het amendement betreffende de vlaamsche korcpagnies in het leger — tegen zija eigen amendement sleintle, heeft Jinyshaii-v?er nu, aïs mede-03;dertcckenaar van het voorstel van Canwoîacrt-Franek, TEGEiST dit voorstel gestemd. En wij protesteeret ten slotte krachtda-dig tegen eene bewering die wij in boven-genoèmd manifest aantreffen, als zou An-seele nu aan de zij do der Vlaamschgezinden niet meer staan. Dit is leugen ! En 't is pas twee dagen geleden dat ANSEELE, sainen met Huys-inans een uieuw amendement, — do v!aara-scho taal in het onder wij s bet-reîfende — in de Kamer heeft neergelegd. Op wat steuat de « Katholieke Hoog-Oudstudentenbond > zieh dus in zijne be-sehuldigiag tegen Afceele? ArTSEELE en LAMPENS zijn vlaamsche iverkerszoaen en daarbij sociaal-demo-kraten, die voor ideaal hebben het welzijn van alie verdrukten te bewerken. Het vlaàmsche arbeidende volk behoort in ons België vooral tôt de meest onterfden, en dat is de reden. dat zij aan 't hoofd sfcaan tôt verdediging van de zes rechten, o'ie hunne vrijmaking ernaast voor gevolg moeten hebben. En laat ons toe te zeggen, heeran, hadden Anseele of Lampens eene houding moeten aannemen zooals Huyshauwer en Ver-haegen deden, welnu hunne namen hadden in groote letters aan de muren der sta<I aangeplakt geweest. is het niet zoo? Waarom dit verschil? Wij hebben nog al gaarn« dat allés ciuide-lijk is. il. ntîTlifi -Ifgji (PIHW...I.IM.———> Jezietsnsirsek Eeeds dikwijls s;oraken wij in ons blad over de moeilijkheden v/elke het «.Belgisch jBriefdragersverbond> —- een onzijdig li-chaarn — door zfekerè kristeue heertjes ia den weg worden gelegd. Het is nochtans on-noodig dat wij er bijvoegen «onzijdige bond> daar de wet bepaald verbied, onder bedrei-ging van ontbinding — hoe weinig het 00k zijn zou — aan politiek te doen. Xiettemin is het de kristene verraders wel toegelaten er lmane politieken zwendel tus-schen te draaien, iets waarin zij «knap» ge-holpen worden door den bevoegden miuister Seghers, zooals zijne voorgangers Helle-putte en de Broqueville 00k deden. Het «Belgisch Briefdragersverboncl» houdt zich evenwel sterk, en aile aanvallen van-wege de « kristenen » waren tôt op heden vruchteloos. Maar een jezuiet is als eene slang. Hij wrir.gt zich overal titssehen om zijn vergift te verspreiden, onverschillig 00k wat de gevolgen er van zijn. :t Is hetgeen een dergelijk personaadje in het katholieke). « Fondsenbïad » van 17 Februari doet. Een naamlooze kerel zegt in een verklik-kersartikelken eenvoudig weg dat het Be-stuur der Gentsohe afdeeling van den «Bel-gischen Briefdragersbond » socialisten zijn. Wij kennen die heeren niet en noch min weten wij wat hunne politieke overtniging is. Maar wat wij wel weten is dat zij de belangen van hen en hunne inakkers van het , postwezen met lijf en ziel verdedigen tegen de onverschilligheid der klasseregeering. Ook weten wij dat het aan hunne hulp te danken is dat de « Belgische Bond > zoo sterk werd en hij hunne gewettigds eischen van lotsverbetering kracht kon bijzetten. En hierin moet de reden van dit verklik-kersartikel gevonden worden : De onzijdige BoshI wordt de kristenen te maehtig! Al de pogingen van groote en kleine bazen, alsook van verdwaalde schapen om de sterk-te van den Bond te verbrokkelen, zijn vruchteloos en n>en moet tôt a«ndere nog ineer jezuietische middelen zijn toevlucht nemen ; Men moet de voormannen ran den Briefdragershond trefîen, zooals men Renier van de stokers en maohinistea heeft Aveteti te doen hroodeloos steilen. 't Is omdat wij in dit gemeene verraders-spel klaar zien, dat wij tusschen komen. Men wil strijdende klassegenooten met vrouw en kinderen treffen, omdat ze zich niet gedwee aan de grillea van het klerska-TTsme en kapitalisme willen overgeven. De Belgische Briefdragers willen meer zijn dan lastdieren, zij willen een leven den mensch waardig ! 't Is daarom dat zij de jezuieten op htm weg vinden om den zegetocht aan hun strijd te dwarsboomen; en 't is ook daarom dat wij ons naast de aangevallenen, naast de strijders steilen om ze in hunne lastige kamp te steunen. Maar de aanval van den jezuiet moet een steun hebben en die vindt hij in de aan-kondigingen die het blad «Vooruit» en de «Volksdrukkerij» in een tijdschrift van den «Belgischen Bond» doen. Zeg eens, kerel, is uw verlangen mis-schien dat men ons op den index zette? Zijn de brievenbestellers niet vrij aan-kondigingen op te nemen die zij goedkeu-ren en zouden het er alleen mogen zijn die katholieke inste'llingen aanbevelen ? Van het oogeuflik dat het betaaide aan-kondigingen zijn hcl)t gij er u niets van F.iU.iu'. Jaa-gaanaa—U.T.TT ' aan te trekken. Versta-an ! Wat den persoon aangaat die den «Bel-gische(n) Brievenbesteller» drukt, daar zoudt ge beter met de handen afblijven, alhoewel we wel weten dat het zijne sehoone peu is die u kittelt. De «snaffelaar» die dit verradersepistel in tFondsenblad» neerschreef heeft zijn taktiek ontmaskerd en al wat dit voor gevolg hebben kàn en mag, is dat de brievenbestellers zich krachtiger dan voorheen aaneensluiten tôt welzijn van hun ganseha koi-ps en tôt sebande der verraders. ' R. V. Sosîaal Ptlltiik OïsrzisW 1 nn ht; » 1 «—•» 11 m ——1— »■ >1,11 ii»« HEDERLAN3S BE ORDEMOTIE DER K1ESRECHT-YROUWEN WORDT GEESTDR1FTIO GESTEMD. Te Amsterdam had eeu» groote plaats voor vronwenkiesrecht. Zij werd uit-stekend bijgewoond. Verscheidene bekende spreeksters voeren er het woord. Volgende dagorde werd geestdriftig> to«-gejuicht en algemeen aaugenomen : « De Landelijke Meeting, gehouden door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrechb op Zondag 15 Februari 1914, in het P&leis voor Yolksvlijfc te Amsterdam ; ontevreden met de in oitzielrt gestetd® Grondwetsherziening, waarbij alleen yoor de mannen het kiesrecht in d» Grondwefe ■zal worden vastgelegd ; van oordeel dat de hedeudaagacho *wïr-. wen in haar strijd om het best-aau het kien-biljet niet langer kunnen rais Een, eu dat het Nederlandsche Volk niet langer moet verstoken blijveri van de ervaring en het in-zicht der vronwen bij tal van sociale maat-regelen, die door Staat en Geanegate moo-ten worden geregeld; stemt ten voile in met het beslaïtr fan de Ver. voor Vrouwenkiesreeht tôt het houden' van een Volkspetitionnement om d» Regeering met den volkawil in desen be>-kend te rnaken : en roept het Nederlandsche Volk vaa aile gezindten en klassen op, van dez« meeninç fte doen blijken, door het teekenen van de lijsten, waarop de Regeering zal vetaoeHi worden in de voorstellen tôt Grondwets-herziening te brengen ; Grondweffct«lijke gelijkgtelling van man en vronw ». DE TGELÀG® VOOR DE WEUKELOOS-HEU) WORDT TE BERLIJTN (ÏOE»«Ë-KEIRD.Het magistraatcoHege heeft het besluit van den gemeenteraad van Berlijn, om 300,000 mk. te bestemmen voor het verlee-nen van rentelooze voorschotten aan men-schftn, die tengevolge van den ongnnstispen economischen toestand tijdelijfc in ongele->,genheid zijn gekomen, goedgekeirrd. BRtTSGHE^tSJK DE ROUTIERE AKTJE WORDT DOOR AL DE ENGELSCHE VAKVEREEÎTU GINGEH GOEDGEKEURD EN BE-SLIST AANGESTOMEN. Het verbond van gaswerkers. de groot-ste organisatie van ongeschoolde werklieden, die thans 145.000 leden telt, lieeft zich verklaard voor het besehikbaar steilen ran gelden voor parlementsverkiezingen eu2. Zooals ook bij de andere veroenigingen ia de deelneming aan de stemming gering geweest, sleehts 23 à 24.000 leden hebben zich' uitgesproken, en daarvan niet meer dan 4339 tegen de politieke aktie. .Verscheidene andere groote bonden, o. a. die van het spoorwegpersoneel, hebben nog geen be-slissing genomen. Maar- het mag zeear on-waarschijnlijk worden genoerad, dat er ook maar één vakvereeniging zal te vinden zijn welke anders besluit. Niet minder gewichtig is de vraag van de vrijstelling van politieke kontirbutiën die ieder lid persoonlijk kan eischen door een-voudige schriftelijke meedeeling. Men meldt nu dat voor de 60.000 leden der mijnwer-kersorganisatie in Derbyshire juist twee om zoodanige vrijstellingen hebben ver-zoeht. Dit is 'te meer merkwaardig, wijl bij ■ de stemming voor of tegen het meedoen aan politiek door de vereeniging in haar geheel, vele mijnwerkers in dit distrikt tegen hebben gestemd. fiSJSLftfy® HET AFTREDEN VAX MIXISTER-PRE-SIDE1ST KOKO'TSOF EN DE GEVOLGEN ERVAN. Wij hebben reeds gesproken over het af-treden van den minister-president Koko-tsof, zijn opvolger is Goremikin, algemeen beschouwd als een bureaukraat zonder andere verdienste dan dat hij zich een nog gewilliger werktuig van de reaktie zal be-toonen dan zijn voorganger, en die men zich herinnert uit de dagen van den strijd tegen de eerste Doema. De aanleiding tôt den val van Kokotsof werd gegeven door een twist in den Rijksraad — het door den Tsaar benoemde wetgevende lichaam van hooge ambtenaren — over de staatsbegroo-ting. Onder leiding van den oud-minister Witte bracht een meerderheid een motie vai\ vertrouwen uit over het beleid van Kokotsof, het voornaamste bezwaar vond men in de hooge bijdrage uit het alkohol-monopolie, dat den Staat jaarlijks meer dan duizend millioen rosbel inbrengt. Men meene echter niet dat de Rijksraad van .plan is aan dien toestand eeuneiud te ma- PWMBfTWBI ml*-I '*|I imi?— mu Ml >11 I «wmutjiiw MManumau ken de bedoeling was enkel den ministeci te doen verdwijnen, die zich nergens vrien-den heeft kimnen verwerven en nu ook1 door den Tsaar wordt losgelaten. Over de beteekenis van zijn aftreden, schrijît de «Vorwârta» : < De door Stolypin (den door de revoin-j tionairen terech%estelden voorganger van,' Kokotsof) aangevàngen reaktionaire sieur! is thans in Rusland niet meer houdbaar;i eenerzijds eischen de uiterste elementen,| die een volledig herstel van de voor-revo-'; lutionaire toestanden bedoelen, dat in aiW ouderdeeien van wetgeving en bestum-,} het o u de alleenhee rscherschap zijn rechten* ' «al henteeieii. Aan den andtren kant ont-; ataat eohfcer, als gevolg van de herlevingj der revo lotion aire geaindheîd onder de arbeiders, een nieawe beweging in zeen verschillende kringea van de bevolking,! welke beweging zich keert tegeai het sfcaande stelsel. De grondslagen van de tsa-> renrnacht wankelen, de voorstanders .van; de tegen-rerolutie gevoelen het. Op dit) oogeiiblik nog gelooven ze hun positie door! kraehtige maatregeîeo te knnnon handha-! veu. Vandaar het optreden van den door ouderdoci verzwakten en totaal onbekwa-mea Goremikin, die zeker niets ia den wegi 1 zal ieggea van ivnn onheilvol streven. > Ook bîijkeîi» aen berïeht uit Petersbnrg; » «a» de «Fyankfarrter Zeiteing» wordt in Rus- ■ la?!cf de val van Kokotaof beschoirwd als l een tâjdelgfe» overwinning» van de reaktio- '•HOE SE RftSSISCHE REGJÎEMSG ' '' MEEST LAGE STELSELS TAN VER-, V0LG1NG EN DïTTARTIN G GE-i BRf ï K T TEG EN IS V ER ONZE I'ARTIJij WeMîS zaMen voor d© jnry-te-Pjotkow in, ; iiïissiseiï Poien 83 ujannen en vrou-wee, "'leden van de sodaliBtische partïj terecht-! "staan, beschuldigd van 32 aauslagén op be-i ainbten, politiemanhen, fabrikanten. enz.,, ' te» deele r€>eds iu 1909 en 1910 bsgaan. Er zijn 126 getuigen gedagvaard en verschei-' . deneïi der beklaagden zitten reeds meer • dan drie jaar in voorloopige heehtenis. ' Het Poolsche socialistische blad «Naps-, ■zod > brengt nu ontullingen over de wijze, -waarop de jnsticie het materiaal voor del . aanklacht verzameld heeft. De meeste be^ klaagden Worden in het procès gewikkeldi door de beschaldigingen van twee gevaarv lijke misdadigfiss die .zich in dienst van de policie be^fffoD hadden, Faraatov itsj en; sSoekjennik heat-en deze beide schurken. De eerste was vroeger de leader eener so-cialistische zoogeiiaarade «strijdorganisa tie». In 1908 werd hij met de wapens in dej hand1 aangehouden. De geheimo policie, de; Oehrana, wier chef Lawarzineeen der meest1 bernohte mishandelaars van gevangenen is,: haalde Farantowitsj over in policiedienstj ite treden. Voor den vorm werd hij ter doodj veroordeeld, maar hij kreeg gratie van don! tsaar on verraadde un zijn vroegere kame-raden. Op zijn aangifte werden tien ledent der révolutionnaire partijen ter dood ver-! oordeeld en opgehangen. " De révolutionnaire partij sprak nn weder-keerig over den verrader het cîoodvonma; uit en het vorig jaar werd in Februari zijn; lijk in eene hotelkamer te Rome gevonden.-Toen zijn chef Lawarzini de tijding van zijnj ' dood vernam, moet hij ontzet tutgeroepen hebben : < Nu "kom ik aan de heurt ». Inmiddels was Farantowitsj als leider vani de «strijdorganisatie.'!' opgevolgd door SoeK-jennik. Hij werd uit de socialistisehe partij! geroyeerd wegens zijn omgang met bekende, misdadigers. Daarna stichtte hij eene die-venbende, met wier htilp hij tal van moor-den en di'efstallen pleegde. De wraak der, revoltitionnairen vreezende, stelde hij ziebi nu onder bescherming der Oehrana, der ge-heime politie, en verried nu tal van zijn' vroegere partij-makkers, ja zelfs de ledeni van zijn dievenbende. De beschuldigingeni zijn intusschen in verreweg het grootstej aantal der gevallen ten oenen maie valsch» en leugenachtig. Het is wel een vloekwaardig regeerings-stelsel, het Russisehe, dat met zulke verfoei-, lijke middelen en werktnigen den strijd! voert. ZWEDE^ DE VORMING VAN HET NIEUWE KA-BINET GAAT NIET VLOT De koning van Zweden heeft de leden der parlementaire commissie voor de landsver-dediging bijeengeroepen en gevraagd of en-kelen hunner bereid waren zittirig te nemen in een kabinet De Geer. Allen hebben ge-weigerd.Uit de telegi-aninien blijkt, dat baron De Geer.niet in staat is geweest pon geinatigd liberaal kabinet te vormen en dat thans gouverneur Hammarskjold daartoe is geroepen.-Veel kans om te slagen zal ook hij wel niet hebben, en dat hij zich daarover gct,n illu-.sies rnaakt, blijkt uit zijn raad aan den ko-'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods