Vooruit: socialistisch dagblad

371 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 07 March. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 04 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hq3rv0f471/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DsTjlc8t«r-U!tgeeÏ8t«t Saffi: Maatschappij HET LICHT bcstiiurder s g». DE VISCH. Lcsieberg-Qent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT8E fc^GPOQRT, 29, GENT Or gaan der Belgkche Wenklièdemcinùj, Verschjjnende afle dagen. ABONNEMENTSPRIjS BELGIE Dfie masitcSeo, „ , , , fr. XI.., Zca tnaandcn . » . , . fr. 6.50 Ëcnjaar. ...... fr. 12.5& Msb aboanecrt sids ep a!Se postbarwlr DEN VREEMDE Drie maanden 'cèagçHj&s vcrzonden), le 6/" T' EINDE RAADI T' EINDE ZINNEN! te Eiâers Public antwoordt. op het c-rti-kel van dinsdag 2 Maart waarin wij nog-n.aals zijn misdadige taktiek tegenover de werkersorganisatie ontmaskerden. Hij begint zijn artikel loffelijker ge-vvoonte met een leugen. Hij zegt dat wij het ïJationaai Huipiontis nu 00k aanval-len.'t Is eene gewilde, opzettelijke leugen en wij roepen onze lezers tôt getuigen. Wij hebben ertegen geprotesteerd, dat de ziekenbeurzen van hun kapitaal — als ze er hebben — moesten steunen aan hunne werkeloozen, vooraleer deze iets konden genieten van het Nationaal Steunfonds. Wij protesteeren nog. De ziekenbeurzen moeten het hunne bijleggen zegt Le Eiôîi Pisbîio, als middel van controol. Ehwel 0,50 of 1,00 fr. per lid en per week is eene dure controol. Daarbij, zij is er niet noodig. Al ce Ziekenbeurzen zullen welwillend en met plezier die controol doen die voor hun gemakkelijk is, aangezien zij aile we-ken, al hare leden bezoeken. En dat kan kosteloos geschieden. De klerikale onderduimschen aanhit-ser zegt dat de klerikale ziekenbeurzen zich het noodige geld kunnen aanschaf-fen door leeningen aan te gaan. Leenen is geen schande en dikwijls onvermijdelijk. Maar dien raad geven aan werkers-organisatiën als het anders kan gebeu-ren, is weer met kwade inzichten ge-daan.Le Bien Piîfeï's heeft zelve gezegd — en hij had gelijk, — dat men aan het kapitaal der ziekenbeurzen niet mocht ra-ken en mem-md haar dien r-aad zou dur-ven geven, daar de oorlogen altijd ge-volgd werden van een stoet van smet-.■iekten.Ehwel nu gaat den huichelaar verder, hij raadt hen niet alleen aan van hun kapitaal aan te tasten, maar hij spoort hen aan van te leenen. In die voorwaarden zouden de ziekenbeurzen niet alleen uitgeput zijn van geld, maar zij zouden lot over den kop m de schulden steken. De besmette zie-ken zouden zich kunnen zelfmoorden of kreveeren, als hunne familie niet wil bedelen gaan bij de pspen. $ J$C 3^ Ah de brave Bîsn Public is voor niets in geheel dien konkelfoes. 't Is het Nationaa! Gomîtfiit die dit edelmoedig initiatief gehad heeft en de Ziekenbeurs Voikslîefds heeft de k^ het belleken heeft aangedaan. Het blad zal alleen de snullen hier-mede bedriegen, die niet weten dat Le Bien PubHc in zekere middens een lan-gen arm heeft en dat hij er den tolk van is. Een goede verstaander, heeft maar een half woord noodig en 't is niet ge-noeg een onschuldig gezicht te trekken, om daarom onplichtig te zijn. Le BÈsn Public acht zich de weergalm van eene zienswijze, die uitgedrukt wordt in al de middens, waar de politiek, het gevoel van menschelijkheid niet ver-nietigd heeft. Dus dat blad aanziet zich", als het or-gaan der menschelijkheid. Ehwel, wij gaan ons de tolk maken van eene andere openbare opinie, waarvan Le Bien Public maar weinig kent en maar weinig wil vàn kennen. Dat is de openbare opinie der arbei-dende klasse. En deze zegt, dat het schandalig is, na eerst de vakvereenigmgen te hebben willen uitputten, nu hetzelfde te beproe-ven met de ziekenbeurzen. Weet gij wel ; gij die met zooveel ver-waandheid, lessen geeft aan de werkersorganisatie, dat de ziekenkassen ge-vuld zijn, door de inleggen van duizende sukkelaars van werkmenschen ? Weet gij wel dat er sinds lang een of-ficieele ziekenverzekering moest be-staan, gevoed door de openbare bestu-ren, door het patroonschap en desnoods 00k door de werklieden? Weet gij ook, dat als er in de bilans der verschillende nijverhed'en, een post voorkomt als amortisatie, dooding of af-lossing van het dood materieel, gebou-wen en machienen, en geen knop in voorkomt noch voor ziekte of voor wer-keloosheid.En als er hier of daar een uitzonder- j lijke goede fabrikant wordt aange- ! troffen die tels doet, niemand verplicht er hem toe, en 't is daarom dat de meer- I derheid niemendalle doet. Ziedaar Bssn PiïiblîS wat gij vergeet, i wat gij met plezier vergeet. Gij hebt voor geenen halven cent res-pekt voor de organisatie en de opoffe- { ringen der werkende klasse. 3$£ $ 3$C Gij antwoordt niet op ons argument, dat de w-ettelijke ziekenbeurzen hunne gelden niet anders mogen besteden, dan voor het doel waarvoor zij gesticht zijn, dus niet aan werkeloosheid. 't Is U zeker ontsnapt! En zonderling genoeg, gij die anders op de wet zit, gelijk een gierigaard op j zijn beurs, gij verwijt aan ons dat wij i te paard zitten op de wet. Zeker, omdat de wet grond heeft, en goed is. En gij hebt tegen geene wetten te zijn, die door uwe creaturen werden ge-maakt, terwijl wij het recht hebben desnoods tegen wetten op te komen, die door U, tegen onze klasse gefabrikeerd werden. Gij hangt dus den kleinen jongen uit, als gij ons kwalijk neemt dat wij U tôt den eerbied voor uwe eigene wetten roepen.Bah, 't is al dat niet ! Iets geneert en belemmert U. Gij wilt de socialistische werkersorganisatie in moeilijke lakens wikkelen en haren ondergang voorbe.7 reiden. Maar gij staat zwak, gij weet het en uw langdradig onsamenhangend ge-schrijf toont het. Gij zit in nesten. En als gij inlichtingen wilt van den Bond Moyson, over hetgeen hij deed in 1913 en van de S. M. Vooruit wat zij zou doen met vlucht^lingen die een onder-komen zouden vragen in een harer lo-kalen, heb een beetje patientie, wij zullen het hun vragen. En verveelt het U, ehwel doet U de moeite en vraag het hen zelve. F. H. Japan m le oorlog Na de geruststellende tijdingen der laat-sfce dageri komen er weer andere. die een gespa-nnen toestand verraden. Zoo werd er gister uit Tokio naar Peters-burg geseind dat de japaneesche regeering eene geheime ziitting heeft gehouden en onder meer bekend gemaakt heeft dat het voortaan streng veiiboden is, bij middel van pers, brieven of telegraaf, krijgskun-dige inlichtingen te verspreiden of krijgs-kundige maatregels te bespreken. Daai»om had de regeering ook besloten dat aile nieuwsbladen onder strenge oen-suur zouden genomen worden, vooral in de groote centrums. Een ander bericht voegt daaraan toe dat sedert vijf dagen aile inkomende zoowel als aile uitgaande telegitammen moeten be-steld worden aan de militaire censuur te Tokio, die zich zeer streng heeft aangesteld. Het blad Sera weet nog te verzekeren dat sterke japaneesche legerafdeelingen te Port-Arthur samengetrokken zijn en opruk-ken naar de streken van Matchang om Feitcheou te bezetten, het chineesch gewest waar de Japaneezen aanzienlijk© handela-sa niiverheidsinrioiUfciiwcen baûtitm. Telegjrarnmen die over Kopenhagen uit Petersburg komen, verzekeren dat het japa-neesch ultimatum in de chineesche flegee-ringskliek groote oneenigheid heeft ver-wekt, die zou uitgeloopen zijn op het demis-sioneeren der regeering. Dit gerucht dient nog bevestigd te worden, maar zoo goed als officieel is het vol-gende, dat door de goed ingelichte Rietscli gemeld worklt en van onrustivekkenden aard moet genoemd worden • «In de geza.gjhebbende, staatshuishoud-kundige japaneesche kringen verwacht men er zich elken oogenblik aan dat de regeering openiijk zal verklaren «dat de dag eindelijk gekomen is waarop het voor Japan zaak is aan Amerika voor te stellen om te onderhandelen over den verkoop van de Phillippijnen. »In Japaji is men algemeen van gedacht dat de brandende kwestie der uitwijking alleen kan opgelost worden door den verkoop dezer eilanden, en men zegt dat Amerika geene redenen meer heeft om er zich tegen te verzetten, aangezien de Phil-lippijnen van geene krijgskundige beteekenis meer zijn voor de Amerikanen voor wat de Zuiderzee en oostelijk Azië aangaat.» A&dtoxt hetifiht&a haïaatîœM». Jacan in verschillende streken voort mobiliseert en langs aile kanten zijne weerbare uitge-wekenen terug roept. C\v^>r de zitting die op 28 Februari gehouden werd door de zendelingen der beide landen wordt nu nadergemeld : De chineesche vertegenwoordigers vin-gen aan met te verklaren dat hunne regeering er niets tegen had om den Japaneezen eenige vrije havens af te staan in fcihanting. Daarop werden diùe punten van het japa-neesch ultimatum vooi later behouden en de Chineezen drukten de hoop uit dat er niet meer zou over gesproken worden voor het einde van den huidigen oorlog. Vei'her dronsen de Chineezen er op aan dat de Japaneezen nu hunne sedert lang gedane belofte zouden volbrengen en dat zij de provincie Tsingtao onvoorwaardelijk zouden terug geven aan China, om aldus het statuouo in SaotajLig te herstellen, waar zij cîe troepen zouden kunnen terug-trekken.Zonder voldoening te geven op deze be-langrijke vra.gen drongén de Japaneezen er op aan dat ChiDa hunne voorrechten zou erkennen in het Zuiden van Majidschourije en in het binnenland vàn Mongolie. Do Chineesche afgevaardigd&n hebben daar alleen op geantwoprd dat het nu voor hen klaar genoeg was hoe Japan naar de meesterschap in deze streken streefde en zij waren het eens om vast te stellen dat een toegsven aan de japaneesche eischen zou gelijk staa-n met de toestemming om de bedoelde gewesten voor goed af te sluiten voor den handel en de nijverheden van aile andere Mogendheden. De New York Herald raeldt dat de le en 2e smaldeelen der amerikaansclie vloot in don Pacifique aan het kruisen zjjn en dat de zeemacht voor Sanglai met zes groote bodems versterkfc is, Soiastp spslon De khâpen spelen, op de breede plaats, Met houten sabel en gevveer gewapend, En krijgsmuziek van trommel en trompet. lloodwangig zusje, eeu"degen in de vuist, Speelt juichend mee en houwt er flink [op los. Vlak onder 't neusje, om 't rozenlipje, heeft Ze een zwaar paar snorren flulcs zich aan- [gesehaft, Door Broêr geteekend met verkoolde kurk, En op haar hoofdje prijkt een gouden helm. Ver van de kinderen met hun woest getier, Zit moeder, stil gebogen over 't werk, Waarin de naald, snel prikkend, voor- [waarts glijdt. Daar springt, met vliegend haar en vonk- [lend 00g, De houten kling in 't handje vastgeklemd, | 't Roodwangig meisje op eens naar moeder [toe. —- « Mamaatje, luister ! Ik ben generaal En 'k heb den vijand gansch verslagen! rZes. Word ik soldaat als 'k groot ben 2 Toe, zeg [ja J » — « Neen, lacht een knaap, die meer van ['t leven weet, Dat kan niet, zus ! Geen vrouw wordt ooit [soldaat. » — « Mamaatje, is 't w*aar? vraagt zusje, en Tweifelt nog, Ik houd van vechten !» — « Kind, dan krijgt [ge uw zin, Lacht moeder droef : soldaatje niet, maar [vrouw, En strijd altijd, voor Vrede. strijd altijd!» Hélène LAPIDOÏH-SWARTH. ■anauiagîi;! Sirafieii m Leugen Le Bien Publie meent al geheel behendig te zijn, door ons het volgende te vragen : Waarom heeft Vooruit er tôt hiertoe niet „angeda^ht om te verklaren dat de Christene Syndikaten, onze medeplich-tigen, op die 'wijze niet gehandeld hebben, dan om zich zelve tôt onmacht te doemen, in de toekomstige economi-sche geschillen, en omdat zij verkocht zijn aan het kapitalisme. Dat de Christene Syndikattn ( î) uwe me-deplichtigen, of beter gezegd uwe knechten zijn dat is gekend. Als wij ze in deze polemiek niet betrok-ken hebben is het om de geheel eenvoudige reden, dat zij zich zelve, geheel koeskens hebben gehouden. Zekerlijk ware het hun plicht geweest tusschen te komen, in zulke gewichtige kwestie, want wie niet spreekt consenteert. En als wij trots dat ailes, die heeren Oudburgers laten loopen hebben met hun haar langs buiten, dan is 't omdat eene dis-cussie met hen over syndikaten, toch 't sap de kool niet waard was. Hunne vakvereenigmgen sijn onbedui-dend klein en zwak in verhouding der totale werkersbevolking en de georganiseerde socialistische werkers. Nu wij hebben nog al gaarne zonder pre-tentie gezeid, wat onze tegenstrever ons waard is of à pea près. Dat men in d'Oudburg van krommenaas gebaard heeft is nog al begrijpelijk. Die heeren gevoelden geheel goed, dat de stel-ling dien door Le Bien Publie opgedron-gen, onverdedigbaar was voor georganiseerde werklieden. Zij moebten niet afkeuren en zij dierven niet goedkeuren. Voilà dat was hetl *** Wij gelooven dat Le Bien Public krampen in zijnen buik zou krijgen, moest hij de waarheid zeggen, hij doet het in elk geval niet. Zoo beweert hij dat Yooruit altijd het monopool verdedigd heeft van den gelde-lijken onderstand alleen ten gunste der ge-syndikeerden.Biea Public gij zijt een aartsleugenaar. Wij hebben altijd het monopool verdedigd der gesyndikeerden voor het Werke-loozenfonds, omdat zij daarin gestort had-den. En het was zelf geen monopool, want de leden der Voorzorg en afzonderlijke spaar-ders waren ook toegelaten. De venijnige paap wil doen gelooven, dati wij ertegen waren dat ock niet aangeslotea: arbeidsloozen bij stedelijk fonds, onder-steund werd. Ehwel wij herhalen dat het eeae ellendigei leugen is. No oit hebben wij zooiets gezegd of ge-meend ; wij doen het nog niet. De niet-gesyndikeerde werkloozen mogen' gesteund worden door gelijk wie of wat,, daar hebben wij niets tegen. Zij zullen niet ondersteund worden door. het Werkeloozenfonds, dat is al, juist ge-J lijk wij niet zullen ondersteund worden uitt 't gildeken van den heiligen Antoniu»^ waarbij wij niet aangesloten zijn. Le Bien Publjo door zulke gewilde on« waarheden doet niets anders dan zich ver-kleinen en zijne onmacht en zijne razernij toonen. F. H- Europeesche Oorlog In West-Viaandaren €531 ISS '! isorien m FranKrijk OfflclosSs teiagrammaii : Uit Duitsohe bron Het luchtschip Zeppelin L. 8 keerde gister terug van eene zeer goed geslaagde erkemiings-vaart. Hai landde in. de duisternis nabij Thienen en raakte aldaar staande boomen. Het leed geene geriqge schade, zoodat het doelma-tig scheen het af te tuigen, een werk dat dcor de erbij ge'roepen manschappen van het brusselsch Juchtschepencommando me' grooten spoed gemakkelijk kon uitgevoerd worden. De afgetuigde deelen van het luchtschip werden ter herstelling en sa-men-voeging dadelijk naar Duitschland gezon-den.Duitsche ambtcljjkc mcldingen. — Groot Heofdkv/artier, 4 Maart iv--. — Westelijk oorlogsterrein. Een Fransche munitiestoomer, voor Nieuwpoort bestemd, landde door misver-stand der bedronken bemanning to Oost-ends aan, werd er beschoten en zonk. De gewonde bemanning werd gered. Op de Lorette-hoogte, noordwestelijk van Arras, stelden onze troepen zich gisteren in 't bezit der vijandelijke stellingen op eene breedte van 16 meters. Acht officie-ren, 558 Franschen werden gevangen genomen, 7 machiengeweren en 6 kleine kanon-nen ouit gemaakt. Vijandelijke tegen aan-vallen werden 's namiddags atgeslagen. Herhaalde Fransche aanvallen in Champagne werden gemakkelijk afgewezen. Een Fransche aanval in de Champagne-streek, westelijk van St-Hubert, in de Ar-gonnen, mislukten. In den tegenaanval ont-namen wij aan de Franschen een loopgraaf ; ook în 't woud van Chippy mislukte een Fransche aanval. Eene der laatste Eifeltoren-meldingen bracht het bericht, dat eene Duitsche ko-lonne bij den marsch over de hoogte van Ta'nure met gevolg beschoten werd. Wij moeten de uitermate juistheid van dit bericht bevestigen. De kolonne bestond ech-ter uit afgevoerde Fransche gevangenen, waaronder een verlies van 38 man gedood en 5 gewond geleden werd. --Oostelijk oorlogsterrein. Russische aanvallen noordwestelijk van Giodno geraakten in ons flankeerend artil-lerievuur en mislukten. Ook noordoostelijk van Lomza braken de Kussische aanvallen onder zware verliezen af. In de streek ten zuiden van Myszinieo en Chorzole evenals ten noordwesten van Prasznysz herhaalden de Eussen hunne aanvallen. Op 't overige front geene verandering. liif Fs'siasclî© broîî PAEIJS, 2 Maart. (Beuter.) Officieel bericht van 11 uur 's avons: Tusschen de zee en de Aisne hebben artil-lerie-gevechten plaats gehad, die een voor ons gunstig verloop hadden. De vijand heeft hedenmorgen langs het geheele front van den sector van Beims aangevallen. De aanvallen werden gemakkelijk afgeslagen. Wij maken nog steeds vorderingen tusschen Souain en Beau Séjour. Wij hebben vasten voet gekregen in de bosschen en ter-rein gewonnen voorbij den heuvelkom, welks top wij onlangs hebben bereikt. Een hevige tegenaanval werd afgeslagen. Een nachtelijke aanval op het bosch van le Prête bij Pont-à-Mousson mislukte. ^ 3fc A Aan de ûost-PreisslsGlis pisr Uit Duitsohe iii*©8ra BEItLIJN, 3 Maart. (Korresp. No-rden).'» De correspondent van het Berliner Tage-blatt in de de Karpathen seint: Ondanka de weer ingetreden sneeuwjachten narn de slag in de Karpathen gisteren we«r hel ' korakter aaai van een verbitterde worste-ling langs geheel het front. Hier vonden heftige gevechten plaats, die/ in het bijzonder bij Stanislas met wisselendi geluk worden uitgevochten. De strategie der Bussen bedoelt, een overvleugeling, dief dreigt, met a.lle krachten te voorkomen ea do verloren karnhoogte der passen evenals het strategische zeer gunstig terrein yan! operatie terug te winnen. Daarvoor brengen ze reusachtige offera zonder tôt op het oogenblik eenig suocea! van beteekenis te behalen. Uit Oost&nriJksGhe WEENEN, 3 Maart. (Corr.-bureau) De oorlogcorrespondent van liet Fremdenblattl meldt over den slag in de Karpathen : Gisteren werd op het heele front van een; punt Noordwesten van Czernowitz af tôt, een punt ten Westen van den Duklapos voortdurend heftig irestreden. Ten Zuideni' van den Dnjestr heeft zich onze infanterie! reeds vastgebeten en zij laat ni?t los. Biji Lupkowpas strijden de Duitsche en Oosten-. rijksch-Hongaarsche troepen in meterhoogV sneeuw met een energie die all$ moeilijk-f heden tart. Met name op het gebied van nachtelijkr aanvallen zijn de Duitsche troepen, dia thans meer en meer" zich beginnen aan ir' passen aan den strijd in het gebergte, dieu zij niet gewoon waren, bewonderenswaar^, dig. Over de hoogten van de Uszokpas zijn! onze troepen in Galicië doorgedrongen en{ bieden den wanhopige pogingen des vijanda het hoofd. Op de helling van den Duklapas begon^ gisteren, na een positieoorlog, die de Bus-» sen twee weken lang hadden volgehoudeni mede een scherp gevecht, hetwelk echteq den vijand geen meter voorwaarts brachtj De slag bij Stanislau, die nog altijd niet^ ten voile beslist is. bracht ons gisteren weep eenige voordeelen. De uitwerking van onze! zware houwitsers op de overigens uitste-kende stellingen van de B.ussische artilleria doet zich verwoestend gevoelen. Niette-i genstaande groote offers aan menschenma-teriaal hebben de Bussen tôt dusver geetf enkel voordeel behaald. Bij het optreden in de Karpathen is daj spionnage nog altijd merkbaar. Bij Stanislau is de pope in hechtenis genomen op) het oogenblik, dat hij door htt aanstekem van hooischelven de positie van onze zwarer batterijen verraden wilde. De bezwaren der} troepenaanvulling verlangzaamt natuurlijkj de krijgsverrichtingen. De goede stemming van de troepen wordtf bevorderd doordat er voor hun lichamelijket welvaart "ezorcd werd. Behalve stoomba-< den en douches worden, dank zij een geheel) nieuwe methode, nu ook de kleeren aan hei front gereinigd en gedesinfecteerd. Uit Ens&îsrM® isran PETROGRAD, 2 Maart. (Pet. Tel.-'Ag.{ Mededeeling van den grooten generaler staf : Op het front tusschen de Njemen en deiv Weichsel hebben onze troepen gisteren hetj offensief voortgezet. Ten noordwesten van Grodno rukken onze troepen met succès vooruit; de vijand trok zich, onder het bie-' den van hardnekkigen tegen stand, terug) naar gene zijde van de linie, gevormd door de dorpen Mankowce, Ratiezi en Rakowice.î De vijand beschiet Ossowiec nog steeds met granaten van zeer zwaar kaiber. Tusschen;' de rivieren Pissa en Razoga naderen onzaj troepen, terwijl zij een offensief ontwikke-l '«n, den weg yan Mysziuec naar Kttlno. IaJ 31" çsas* « K. Q8 Prijs per nummer : voor Belgié 3 cantieman, voor den / reemde 5 centiemen Telstoon : ftecïactie 247 - A?Si?ilîîisLr'aSBe 284S Zondap 7 «SA^KT 1^15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods