Vooruit: socialistisch dagblad

1325 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m05193/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3® iaan — N« 233 Pri]g per nummer : voor Belgié 3 centiemen, vooi den i/repmde 5 centiemen Felefaoïi : Redacti© $4-"ST ■ Administpatie 284-5 Zaterdap 22 OoijjS'£ 1 St | Drukater-Ultgcefttef Sam: Msaîschappij H ET L1C , bestuurde P. DE VISCH. Lcdcberg-Oe! . . REDACTBE . ADM1NISTRATIE HOOGPOORT, 29. GEN' VOORUIT ABONN EMENTSPRIJO BELGIE Drle miindco. » , , , fr. 3.1 Zea maandcn • . . , . fr. 6 : Een ja»r ....... fr. 12.! M«d abonnéert zich op allé postbureeJ DEN VREEMDE Drle maandcn (degcltjk» verzondenL . . . * - fr. fi.' Orqaan der Belqische ¥&rkliedenpartit\ — Verschijnende aile daqen De Duitschers on weg naar Genl MÉieiiinlip Documenten HIT BELGISCH LEGER VOOR LUIK. — HET BOB! BARDEMENT. — DE PARLEMENTAIRES. — D! GIJZELAARS. — DE TOESTAND PER DAG Men leest in den « Etoile belge » : Wij zijn in staat 't omstandig verhaal weer te geven der tragische gebeurtenissen, die zich te Luik voorgedaan hebben van af den 3en Oogst tôt op beden. Dit verhaal is gesteund op documenten van gansch ver-trouwbaren aard, welke door de geschied-' Bchrijvers zullen benuttigd worden, die den aacval van Luik, door de Duitsche troepen, in de herinnering zullen willen doen voort-leven.Zooals wij weten, was 't in den nacht van 1 2en op 3on Oogst dat Duitschland een ultimatum aan do Belgische regeering zond. Om 4 ure 's morgens liep de ministerraad af, gehouden in 't paleis des konings, _\velke biifïewoond werd door de fetaatsministers, en die het antwoord aan Duitschland kwam op te maken. M A AND.16 3 OOGST Van af 's morgens heeft M. de burgemeester Kleyer bericht gekregen, dat de toestand zeer ernstig is en talrijke Duitsche troepen aan de grenzen opgesteld staan. MKSDAG, 4 OOGST Rond 7 ure 's morgens geven de forten van Luik het noodsein. Ilet eene fort ver-wittigde het andere. Men kwam de oor-Io£Sver!vlariiTvern^meii.i IIet Duitsche leger treedt in België eil van dien dag af zijn de troepen van den overweldiger in 't ronde van Luik. WOENSDAG, 5 OOGST Van 't krieken van den dag vangt de be-ïchieting aan der verschillige forten van den rechteroever, met het grof veldgeschut. 's Namiddags heeft een zeer sterko Duitsche aanval plaats, gericht tegen het fort van Barchon. Generaal Bertrand en diens troepen ver-wftdigen de tusschenruimten tusschen 'de forten en nemen Wandre terug aan de I Duitschers. Onze troepen doen aan deze eene bloedige nederlaag ondergaan, en zet-ten hen met de bajonnet in de lenden ach-terna, op omtrent 1500 meters lengte. In geestdrift ontstoken, dragen de Belgische joldateri, bij hunnen terugkeer, generaal Bertrand in triomf. DONDEIiDAG, 6 OOGST Rond 2 ure 's morgens doet zich de ver-rassing van den Belgischen staf voor, dooi Je Duitschers, die het hoofdkwartier bin-nendringen, al roepend dat zij Engelschen ïijn. Moordpoging op luitenant-generaal Léman, dood van commandant Marchand, van een luiteliant der gendarmen en van eenige mannen, die den generaal bescher-men, die men treffen wilde en die geluk-kiglijk wist te ontsnappen. Ôp dit oogenblik zegt een opperofficier, die met een der forten aan 't telefoneeren was : « Wij komen overweldigd te worden. » Het verkeer wordt plots afgesneden. Maar van den anderen tant telefoneert iemand, dat de staf zich terugtrekt en de telefoondienst moet ophouden. Men weet liet wie dit bevel kunnen geven heeft... De moordenaars moeten binnengekomen îi.in Iangs 't kanaal van Luik naar Maes-triebt. Langs den anderen kant, 't is te zeg-gen langs de kaai van Fragnée en de boulevards, kwam rond 4 u. 30 eene Duitsche automobiel met officieren, dragers der Duitsche vlag. Vier hunner werden op de Place St-Lambert gedood. 't Is nochtans denzelfden nacht, dat Duit-eche troepen door den sector Boncelle3-Rmbourg trokken. in weerwil der bewonde-renswaardige verdediging van dezen sector, door de forten, alsmede door de aldaar aanwezige troepen.Tweemaal namen onze mannen deze tusschenruimten weer, waarbij zij ?en buitengewonen moed aan den dag légion en een groot deel yan hun effectief ver-■*orsn.Ongelukkiglijk rukten de Duitsche troepen giedurig vooruit, en de overblijvende soldaten, van het Belgisch effectief, die de tasschenruimte zoo dapper yerdedigden, moesten dezelve verlaten. 200 Duitschers die vooruitgerukt waren, werden t'ijçcsgevangen gemaakt, naar Luik terug-gevoerd en naar "t Atheneum overgebracht. Duitsche grana?,t-kanonnen van 't grof-veldgeschut worden opgesteld in de hoog-vlakte van Robermont en te Sart-Tilmant — •angs beide kanten zijn zij beschut tegen het vuur der forten. Van des middags 12 tôt .2 urs heeft de LVschieting plaats van Luik in Bressoux. De Belgische genie doet het irootste deel der Luiker brutrgon- EDriDKen en 's namiddags ron 12 1/2 ure springt de groot« Boogbrug op hare beurt. Om 2 ure, dan wanneer eenige springtui-gen op de Citadel afgeschoten waren, wordt de colonel ,onder wiens bevel ze stond, op-gesloten. Hij was plots door waanzin ge-troffen geworden en had de witte vlag doen hijschen. Om 3 u. 30 komen Duitsche onderhande-laars aan. Zij verklaren de overgave te willen der plaats Luik, stad en forten. Generaal Léman anttwoordt hun dat, indien zij de stad willen bezetten, hem dit volkomen onverschillig is, doch dat de forten ongeschonden zijnde, dezelve zich niet zullen overgeven. — Ailes of niets, antwoordt de Duitsche officier — de oud-gehechte van het Duitsche gezantschap te Brussel. Hij zegt verder: — Indien gij n niet overgeeft, zal de stad gebombardeerd worden. Om 8 ure vangt de beschieting van Luik aan. Aile uren worden twee of drie werptui-gen op de stad gericbt.De paniek maakt zich van een deel der bevolking meester. VRLJDAG, 7 AUGUSTUS Om 3 ure wordt het kanonvuur overal heviger. Het dak der binnengebouwen van de Citadel wordt door Duitsche obussen ver-brand. De Citadel moet door de Belgische troepen ontruimd worden. Om 5 ure 's morgens, rukken de Duitschers de stad binnen. Zij betrekken het Provinciaal hôtel en begeven zich naar de Citadel. Qraaf Lammsdorf, stafoverste van het 10e Duitsche legerkorps — die den tite] voert van overste van 't Maasleger — biedt zich ten stadhuize aan, om M. den burge-meester Kleyer te spreken, ten einde hij hem naar de Citadel zou vergezellen, waar een belangrijke conferencie moest plaats hebben. Graaf Lammsdorf deelt der Luikschc bevolking mede dat zij hare gewoonten in niets hoeft te veranderen, dat zij de win-kels moet heropenen en zij niets te vjree-zen heeft. Tôt slot zegde hij : «Gij zijt ten uwent, M. de burgemeester.» Generaal Léman trekt zich terug in een fort. Graaf Lammsdorf verklaart opnieuw zeei duidelijk aan den burgemeester dat, meester zijnde van de stad, hij hebben wil dal de forten in handen der Duitsche krijgs-overheid gesteld worden, zooniet dat df beschieting der stad zal herbeginnen eu voortgezet worden tôt de volledige overgave der forten en dit zonder voorwaar-den.Als gevolg op de gedachtenwisseling die plaats had, machtigde het hoofd van den Duitschen staf eenige afgevaardigden de Duitsche linie te doortrekken, om over den toestand met generaal Léman, of, zoo zij het noodig achten, met den Koning te con-fereeren.De burgemeester van Luik, zeier bezorgc over het lot der stad die hij bestuurt, ver-haast zich naar het stadhuis terug te kee-ren. Daar vereenigt hij in der haast eenigie gemeenteraadsleden en parlementaire no-tabiliteiten.De algemeene overtuiging is dat dez* voetstappen moeten gedaan worden, eE dat men moet trachten de overgave dei forten aan de Duitsche overheid te be-komen.Een der aanwezige personaliteiten doel nochtans opmerken dat de forten niet be-schadigd zijn, en dat er voor generaal Léman geen redenen bestaan toe te stemmeu in de overgave ervan. De stad Luik is. zegt hij, niet in werkelijkheid omringc door versterkingen ; zij mag niet • aanzien worden als eene versterkte plaats, en hef schoonste bewijs ervan is de bezetting dei stad door de Duitschers zelf. Daaren-boven, voegt hij hier aan toe, welke ooi de beklagenswaardige en pijnlijke toestan-den zijn die er voor de stad Luik zouden uit voortvloeien, men moet het hooger be-lang van het Iand ook in acht nemen. Iedere dag stilstand der Duitsche troepen voor Luik is eene nederlaag voor den over-rompelaar...Niettegenstaande deze opmerkingen werd er besloten dat Mgr. Rutten, bisschop van Luik, M. Kleyer, burgemeester en M. Gaston Grégoire, bestendig afgevaardigde, zich naar generaal Léman zouden begeven en zich vervolgens in betrekking stellen met den Koning. _Graaf Lammsdorf had aan de afgevaardigden vrijgeleiden beloofd en hun verzochi j Jdszeive ou da cit.ad.al ta tûœea jLfhaJan, Hij had ook gevraagd. om den toestam der stad Luik goed te kunnen uiteenzetten dat eenige invloedrijk'e personen naar d< citadel medekwamen. In deze voorwaarden b'egaven zich d' drie afgevaardigden naar de citadel, waa men hun de paspoorlen afleverde. Zij wa ren naar de citadel gebracht in twee autos waaraan de witte vlag wapperde. Op het oogenblik dat de drie afgevaar digden zich wilden verwijderen, voorziei : van de paspoorten, waarOp de zegel van he hoofd van den staf van het«Maasleger stond, werden de poorten der citadel geslo ten, en graaf Lammsdorf verklaarde dat a de aanwezige personen — eop tiental nota ' biliteiten wier namen wij ,onlangs mededeel den — als gijzelaars werden aangehoudA Hij zegde nog : «In zekere gemeenten weri er door burgers op Duitsche soldaten gt schoten. Zoo dergelijke feiten zich noi voordoen, zullen de gijzelaars er verant l woordelijk voor worden gemaakt. Wij wi] len bij den aanvang van den veldtocht eei j. schitterend wapenfeit verrichten.» Niettegenstaande de verzetaanteekenin 5 gen der aangehouden personen,Ndie achtte: , dat hier eene schreeuwende inbreuk op he volkenrecht, en eene volledige woordvei [ breking werd gepleegd, werden de gijze laars in kasematten opgesloten, — uitge - zonderd de burgemeester van Luik, aa: wien men alleen toeliet naar generaal Le ! man, en, zoo noodig, naar den Koning t gaan. Al de personen welke op dien dag in d citadel traden, werden gevangen genome: . en tôt 's anderdaags in kasematten opgt sloten. Doch negen gijzelaars bleven g< vangen — buiten Mgr Rutten en M. Kleye 5 aan wien het toegelaten werd hunne bezif hede'n waar te nemen. 3 De gijze.laars hleveji.^îfn gansçhen nach in wakke kotten en « sliepen » op slecht beddingen. Zij bleven ingesloten tôt zor ^ daa 9 oosst, om 1 ure 's namiddates, e 1 kregen gedurende hun eersten dag gevan-genschap voor aile voedsel een half brood > en water. Zij werden in vrijheid gesteld en geen 3 hunner moest zijn woord geven ter be-r schikking der militaire overheid te blij-ven. M'en denkt dat de Duitschers vrees hadden, want zij hebben de stad gebarri-cadeerd.ZATERDAG, 8 AUGUSTUS î ' t Van dien dag af is Luik van binnen ver-" sterkt. Mitrailjeuzen worden in de bijzon-derste straten en op de bruggen die nog te 1 vernietigen zijn, geplaatst. Op de Pont Neuf namelijk staat er een kanon met aan weerskanten eene mitrailjeuze. Midden op de brug staat er een verhuiswagen met Bel-1 gische gevangenen, en zulks, beweert men, om te beletten dat men de brug in de lucht ï jage. Al de straten welke leiden naar Haspen-gouw en de citadel, en voornamelijk de rue î de la Campine en rue de la Hesbaye, zijn barrikaden opgeworpen, en daarboven oj staan mitrailjeuzen. De nabijgelegen huizer i zijn door de bewoners ontruimd! en de Duit> t sche soldaten verblijven er in; zij stopper - «vensters en deuren met matra-ssen en zak- - ken aarde. De kaaien van den rechtere>evei der Maas — quai des Pêcheurs — zijn ooi 1 in oorlogsstaat gesteld, en de woninger zijn bezet door Duitsche soldaten, gelast — e naar men zegt — den gebeurlijken terug-tocht der Duitschers naar Verviers te dek-e ken. î Een deel van het "10e legerkorps heefl h stand genomen ,op de hoogvlakte van >- Cointe, alsook in de omliggende bosschen. r waar grachten werden gegraven. ;- De splitsing op de hoogten van St-Nico las naar Hollogne is ook van grachten er t barirkaden voorzien. -Zij schijnen besteme > om weerstand te bieden aan eene aankomsi - van troepen langs de Maas val lei. Europeesche Oorloq de toestand (Qfîicieele mededeeling) De Minister van Oorlog deelt het volgende mede,: Het Belgisch veldleger zich in goede orde terugtrekkende heeft stelling genomen rond Antwerjien. Er is aan onze soldaten eene welverdiende rust toegestaan. Na zooveel marchen en veldslagen, bedreigd door overgroote krijgsmachten, en na gedurende 15 dagen de bewegingen der verbonden legers ge-dekt te hebben, heeft ons leger eene afwachtende houding genomen, tôt op het oogenblik dat het met deze laatsten zal samenwerken. Rond Aerschoot is de strijd hevig geweest. De Duitschen kwamen vooruit in dichtgeschaarde kolonnen, zooals te Luik en ondergingen zware verliezen. De Gouverneur van Antwerpen is besloten de machten die deze plaats zouden willen omsingelen, af te weren en niet eene verdedigende houding aan te nemen. Deze mededeeling is de bevestiging van onze berichten, gister onder « Laatste Trjdingen » vermeld. ïïelk leger rukt door België? Welke zijn de duitsche Iegerkrachten die de Belgische legers hebben achteruit ge-slagen 1 Het is bijna geheel het Duitsche leger van de eerste lijn. Buiten de 160.000 man-schappen, die deel maken van de voorhoede en die naar Brussel, Gent en Antwerpen oprukken, zijn er zekerlijk nog 100.000 soldaten, die over de Maas zijn getrokken en de achterhoede vormen. Er zijn minstens 150.000 soldaten die te Luik verblijven en de provincie Luik en Luxemhure' bezetton 'A' T\ A De bezetting van Brussel Het is eene afdeeling van het duitsch leger, omtrent 50.000 man, dat, met muziek voorop, donderdag namiddag te 2 ure, de hnofdstad binnentrok. . De bezetting gebeurde op zeer vreed- ' zame wijze en de bevolking bleef kalm. De koning had, op voorstel van generaal Sellier de Moranville, overste van den staf, en in volledige overeenkomst met de ver-eenigde stafs der verbonden nation, besloten dat de Belgische" troepen zich naar Antwerpen ontplooiden, aldus het vreed-zaam bezet toelatende van Brussel door het Duitsche leger. Nog op het aandringen van den koning, zegt men, waa het dat M. Max, burgemeester van Brussel, de Duitsche troepen te gemoet ig gegaan, om hen te zeggen dat Brussel aan de overmacht van den vijand toegevende, zich niet wilde verzetten tegen deze macht. De gezant der Vereenigde Staten, bij het Hof van België, heeft zich bij M. Max ge-voegd, om aan Duitschland te berichten, dat hij voor officieele zending had te be-vestigen, dat de Vereenigde Staten wensch-ten de stad Brussel onder hunne beschcr-ming te nemen. De telegraafbureelen en de Noordstatie worrloTi rlon froVioolon ri a cr nfoclAfan -»■» ^ Ontelbare huisgezinnen vertrokken na? Gent en Oostende. zDe uhlanen en huzaren hebben geëten i # Y* Van Brussel Langs de groote baan is het duitsche le-< ger vrijdag morgend over Assche, naar! Aalst getrokken. Om 7 ure waren ze te Hekelgem (de brari bantsche gemeente dichtbij de grens vaa Oost-Vlaanderen gelegen. Hun voorbijtrek-. ken duurde van 7 tôt 12 ure. Ontelbare soldaten-wielrijders gingen ds)> troepen vooraf. Zij sneden de telefoondr»-! den af en deden de tramlijn te Hekelgemj springen. Een tram stond juist op den steenwegU De enkele reizigers waren weggevlncht est t de soldaten namen uit den fourgon d« melkkannen. Men heeft te Hekeigen graeie rtagea gt* hoord en dat deed de inwoners veronder-> stellen dat de Duitschers de nieuwe tunnela voor de ijzerenweg OostenUe-Brussel deden springen. -tF -iF Ce Duitschers te âiasT Het was rond 10 1/2 ure toen het 21e hn zaren en het 10e uhlanen de stad Aalst in reden. Zij begaven zich naar het stadhui PU Vip>7:p+/hprîpn hpf, HET GROS VAN HET DUIT SCHE LEGER TREK^ OVER NINOVE EN GEE RAARDSBERGEN NAA3 FRANKRIJK JK ■ t ■ Het gentsch schepencollege had een officier naar Aalst gestuurd om nieuws te hebben over de beweging der duitsche troeperu Daar werd verzekerd dat het gros der aldaar aangekomen duitsche troepen langn Ninove en Geeraardsbergen zouden trekken. Dat is inderdaad gebeurd. Enkel een 200 tal duitsche wielrijders zijn den weg naar Lede opgereden ; deze zullen £ * £ Od m naar Gent WAT ONZE WETTERSCHE Trnp.-R-Eîçspn'Kr'mnisrT zTïïfïT # ♦ # Op weg naar Gent WAT ONZE WETTERSCHE 't Was pas 5 uren dezen morgend, toenf onze briefwisselaar van Wetteren het redak-î tiebureel kwam binnemgestormd. ; — Wat nieuws hebt gij ons nog, vroeged| wij hem 1 En onze partijgenoot begon zijn verhaal'^ Dezen morgend, zoo begon hij, was hefcj nieuws in onze gemeente verspreid, dat da[ Duitschers welke Aalst hadden bazet, deqf weg naar i\.udenaarde hadden ingeslagen. } Eenige personen reden per velo weg» Dichtbij Aalst, aan het gehucht Vijf Huizeiy gekomen, sloegen voorposten der Duiti. schers(omtrent 400 man)inderdaad den wea naar Ninove in. De velorijders werden ech-k ter zeer onaangenaam verrast. Hunne velor werden ofwel aangeslagen, ofwel vaneen gei hakt. ) Hen heeft mij verzejterd dat een jongenft die weigerde zijn velo af te staan, door eea' Duitscher werd neergeschoten. \ Verzekeren kan ik dat echter niet. Een 400tal Duitschers sloegen den weg naar Audenaarde in, terwijl 150 den weg naar Wetteren-Gent opgingen, zich even^i wel verdeelende en verschillende zijbanen# volgende. Te Wichelen dwongen de Duitschers den' statie-overste hem het geld te overhandigen dat hij bezat. Dit geschiedde, — zooals ailes, zegde men mij, met den revolver op de borst. Te Uytbergen trokken ze de Sehelde ovec zoo naar uaicnen. HUNNE AANKOMST TE 1 W JÏ X i iSJltJliJM Te Wetteren kwamen ze gisteren namid-» dag om 5 uren aan. Deze 150 à 200 manf: hadden twee mitrailleuzen met zich. Onder de baan hadden ze den buurttrar# Wetteren-Overmeire-Lokeren tegengekou-- den^aea-^haal^kûcmwar en^ haâdea_^6_gaeï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods