Vooruit: socialistisch dagblad

677277 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 18 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 20 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p55db7wz4m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Drukster-Uitgeeïstef Maatschappij H ET L!CHT bestuurder : P. DE V3SCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . ADMIN1STRATIE KODGPOORT, 29, GENT VOORUIT Brgaan der Belgische Werklsedetiparig\ — Versohjjn&tida aie dagen. ABONNEMENTSPR1JS BELGiE Dfie maanden. . . , . fr. r.iar Zes maanden a , . . » fr. 6.3B Een jaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zich op atle pott'ourcetai > DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijks vcrzonden). ÔJ$ De Oorlog van 1914 yCÏD? Nu de oorlog ontketend is, laten wij hier om de zonderlingheid, volgen wat de Zwarte Heks, Mevr. Le Normand, meer dan eene halve eeuw geleden over dien oorlog voor-spelcl lieeft. 't 1s ook Mevr. Le Normand die den val van Napoléon III voorspelde. 't Monster is ontketend. De wereldbe-iemster, de menschelijklieid, kon 't ondier niet meer dwingen. Vreeselijk had bet ge-bruld, maar de bezonneii stem der mensch-heid scheen den boventopn to behouden. Dan volgde een tijd van akelige kv;ellende stilte. Daar opeens rukt het ondier los en in woes-te, verderfaanbrengende vaart schiet het in ;t onthutste meuschdom. Gods geesel slaat, de oorlog ! nPlots, als vieien ze uit de lucht, staan overal vijandelijke verkenners.Dan afdeelin-gen ruiterij en wielrijders. Gelijk een reus-achtige lawine wentelt het gros van 't duit-sehe leger voorwaarts en valt over de Maas in België. Kleinere troepjes zwermen af en bezetten de bruggeti en andere stra.tegische punten. Zij beschermen den verbindingsweg met het groote vaderland. Langs dien weg golven steeds nieuwo menschenmassa's aan, meest duitschers, doch ook enkele oosten-rijkers.«Zoohaast de franschman vernam van de schending der nederlandsch-belgische grens, stortte ook hij zijn scharen over Zuid-Bel-gié uit. <■ Aan de duitsch-fransehe grens buldert reeds het kanon. Geen enkel der beide oor-logvoerenden waagt echter een bestorming en oprukking tegen de vijandelijke forten. « Wel zwermen de vliegers aan. Tôt een «îtriid in de lucht komt t hier niet, wijl de duitschers in de minderheid zijn. Dan plof-ten de vlugge franschen hun bommen en projectielen op de stalen koppen der duit-sche forten ; dan scheurt en kraakt het, doch. vernietigen kunnen ze niet. « Onmiddellijk na de oorlogsverklaring vereenigen zich de fransch-engelsche vloten cil trachtten de duitschers tôt een slag in ûpen zee te vcrleitjen. Deze ecbter trekken zïfcft ougedcerd terug onder de bescherming hunner sterke zeebattcrijen. Dan echter worden ze ingesloten en ontwapend. Kleine | fransch-engelsche flottieljes stoomen onver-moeid langs de belgisch-hollandsch-duit-sche grènzen, ze slépen menig duitsch han-,delsvaartùig in de wacht. « Ondertusschen zijn de hoofdmachten der franschen en Duitschers slaags. Zoo een strijd zag de wereld nooit. Nooit stonden zooveel menschen tegenover elkaar. Nooit werd er met zoo volmaakte wapens gestre-den. Mijlen ver strekt zich beider front uit. Mon hoort geen menschelijk geschreeuw maar des te luider razen de dood en verderf brakende kanonnen. Boven hunne hoofden wordt de eerste luchtslag geleverd. Hij is kort maar ontzettend. De vermetele fran-Bche vliegers spelen met de duitschers. Zij winnen ;t in getal en beweeglijkheid ver van hunne vijanden. Gelijk de Adelaar snellen ze in de hoogte ; ze nemen hunne prooi onder zich en werpen hun vernielingstuig, Gelijk een vogel, geraakt in de vlucht, storten de getroffenen naar beneclen. « Weldra is de lucht schoongeveegd en slechts fransche vliegtuigen ronken onheil-spellend tôt boven de wolken. Nu zullen ze hunne makkers op den grond ter hulp ko-men. Deze hebben het zwaar te verantwoor- 9 den. In den a-anval zijn ze voortreffelijk, ja onweerstaanbaar. Worden ze echter aan-gevallen, dan missen ze het uithoudings-vermogen hunner tegenstanders. Haast 3 ieder fransch officier schijnt een veldheer ; op eigen vuist werkend is hij onovertref-baar.c De opperste leiding is niet zoo berekend. De duitsche officier is een rad of spil in de groote machien en werkt met bijna mathe-matische juistheid. Hun staf overziet het i heele oorlogsterrein. Hoe onstuimig dan ook de kleine roode duivels opdringen, de duit-scher wijkt geen pas. Na 't artilleriege-t vecht, dat in het voordeel der duitschers l vas, begint de Germaan zijn voorwaarts. Gelijk een doodbrengende vloed effent en i plet hij. Dan werpen de franschen hun zwarte en bruine hulptroepen in het vuur. Een oogenblik staat de Germaansche kolos. Yoor zoo'n oosterschen haat en doodsver-5 • achting staat hij verbaasd. Dan gaat het i weer voorwaarts ; '"t is gedaan. '■ « Daar plots verschijnen de Engelsch-Bel-; gische a-rmees op "t krijgstooneel. Zou Wa-; terloo zich hier herhalen t Eerst rukken de , verbitterde Belgen in het vuur. Zij hebben de scliending hunner neutraiiteit te wreken. Dan de grimmige Brit. De Germaan echter ' vreest niet. Duchtig blijft hij op den zich i weer herstellenden Franschman inhakken ; ook de verbonden armee krijgt menigen knauw. De reusachtige Germaan wijkt geen t duim. Wanneer maar de ter hulp snellende Oostenrijkers op tijd zijn, is de zegen aan 5 Germanje. Na de vernietiging der Duitsche luchtvloot doemen de luchtduivels weer op i en beginnen een verwoeden strijd. Boven 3 het strijdgewoel ronken hunne motoren. Gelijk wraakzuchtige roofvogels zwieren en i cirkelen zij door de lucht. Hun scherp gewa-pend oog zoekt den Duitschen generalen i staf. Ze sluiten hem in... als een doodsregen vallen hun projectielen. Germanje is verlo-? ren. Nu de ijzeren leiding ontbreekt, ont-i staat er verwarring. De veldheeren zijn hun i troepen niet meer meester; ze^ kunnen niet 1 zelfstandig handelen. Zeker van.de oyerwin-? ning stormt nu de vijand.De Duitsche macht r wordt verpletterd. Slechts de Beieren hou-e den stand. Verloren is de slag : verloren het Duitsche rijk. Oostenrijk valt in twee dee-len, door den dood van keizer Frans-Jozef. Italië verroert geen vin. Eer Duitschland een nieuw leger grevormd heeft, staan de r overwinnaars reeds voor Berlijn. Dan spat n dit rijk uiteen. Beieren sluit vrade en slokt u met goedvinden der overwinnaars de Zuid-t Duitsche Staten op. De Denen nemen Slees- - wijk-Holstein, wat hun vroeger geroofd was. i. Rusland, Duitsch-Polen ; aan Nederland en v België de Bhijn-provincie en Westfalen; f Italië palmt de italiaansch sprekende Oos-a tenrijksche provincies in. Frankrijk Elzas-s Lotharingen en Engeland de duitsche kolo- nies. ij « Kort was de oorlog maar verschrikke-n lijk. Allerwege bloed en asch; de gruwel, de u verwoesting alom ; wee de vrouwen en kin-deren... vlucht... het ga-at om uw eer, om uw - leven... > 2 Wij zullen nu afwachten oî die voorzeg-n gingen al of niet bewaarheid worden. Ho-pen wij dat het laatste : de val en de ver-e brokkeling van het duitsche rijk verwezen-i. lijkt worden. De oorlog en de Beurs-sjacheraars Over de Beurs klonk een schelle jammer-klaxsht.V/eer heeft de doodsklok geluid. Oostenrijk's keizer heeft ruzie met Servie's koning. Twee oude mannen, die in langdurig leven veel ellende over hun volk hebben uitgestort. Keizer Frans Jozef kan een muséum aa.nleggen van de doodskoppen de- soldaten, die door zijn wil zijn gesneu-veld. Koning Peter heeft zich te verant-woorden over den moord op koning Alex-ander en koningin Draga, die v66r hem te Belgrado zetelden op den koningstroon. Voor zijn oogen wordt de lijkendans uitge-vosrd door eeni^e honderdduizenden soldaten, gevallen in twee Balkernooriogers. De oudies. 84 en 70 jaar oud, wilîen hun îuzie weer laten uitvechten door soldaten. Waartoe aient het Vredespaleis in den Haag? Het beantwoordt niet aan het doel, a.ls de geschillen tusschen de rege_'ringen toch met het kanon worden uitgevochten. De beschaving voldoet evenmin a^in de verwachtingen, als zij niet in staat is de cienschen, ze heeten «allerhoogst geplaats-ten », te stellen boven het redelooze dier. iïet wilde beest vecht als het in strijd ge-raakt met een ander beest. Zijn keizers en koningen niet meer daji wilde beesten? Het schijnt zoo. Door de vrees voor een oorlog heeit zich op de beurs te Weenen een gedruktheid ge-teond, onder welke de koersen erg daalden. Ook te Berlin en ook te Partjs. De beurs-coaiitc's te Weenen besloten de beurs 27, 28_ en 29 Juli te sluiten, om te beletten dat een gevaarlijke bende de gelegenheid zou mis-bruiken tôt eigen voordeel en anderer na-deel. Hyena's op heit alagveld : roovers die de lijken plunderen. Op de beurs fijne lui, die doodkalm de koersen reusac-htig doen zakken door aanbod van stukken die zij niet bezitten. Zij gaan in den wind ; verkoopen in de lucht duizenden ppsten, zoodat de koers ciaalt en dan koopen zij op de verlaagde koersen. Het verschil tusschen den verkoopen aankoopsprijs is hunne winst.Te Weenen is dat beletr door de beurs te sluiten. Te Parijs is het anders gedaan. Het beurscomiteit verbood aile termijnaffaires. Aile affaires moeten contant worden gedaan, zoodat « wind »handel uitgesloten is. De beurzensnijders hebben daar eene remédié op gevonden. Ze verkoopen, zooals vroeger veel gebeurde, aan zich zelf door mid-del van hun eigen bedienden en makelaars en maken de koersen eveneens kunstmatig laag. Het gewone publiek dat \erkoopen wil of moet, kan niet plaatsen dan tôt de kunstmatig verlaagde koersen. Dit ailes is kindeïsprl bij wat te Amsterdam werd vertoond. Wie niet op de beurs was kan zich geen voorbeeld geven van de paniek die daar Maandag op den 27 Juli van het jaar des Heeren 1914 uitbrak. Gij die nooit van uw leven een paniek op de beurs hebt meegemaakt. beseft daar niets van. Hoe zoo een paniek wordt gemaakt; hoe 't uitziet? Gij, geachte lezer, stelt u voor, dat ailes wild, kris en kras dooreen vloog ; dat de kreten oorverdoovend waren, dat ailes in rep en roer was. Zoo ging het vroeger wel bij een werke-lijke paniek. Zoo was iiot hed&n niet. De beurs behield haar kaim aanzien. Niet of weinig meer levendigheid was te bespeu-ren dan op gewone dagen. Geen ongcwoue drukte. Alleen de koersen werden lager, a) lager, steeds lager — er bestond geen vraag Dat is niet nieuw. Sinds maanden bestaat geen vraag. Heden was'dit onbreken van a a raa-g het gev> enschte middel voor de beur-1_ sensnijderij. De koersen werden reusachtig lager gemaakt Van welke aandeelen'î Van ;t aile. Wij hebben geen aandeelen van een ; Maatschappij tôt exploitatie van W. C. 's, anders waren die ook wel gedaald. Dat is geen toeval, maar berekend opzet. Het was '• een roofaanval op groote schaal, waartegen e zich nxemand kan verdedigen en waartegen de Justitie niets doet, waarbij de regeering zich niet laat zien. Politie en gendarmen k moeten voor deze menschen de wapens o, steken. Pctroleumaandeelen, scheepvaartaandee-s len, tabakswaarden, caoùtchoucaandeelen, >• cultuuraandeeleu, fabrieksaandeelen, ailes, n cleelde in de paniek, dio geen pa.niek was. " Niemand was verwilderd ; clan de koersen alleen. Met geraffineerd overleg werden de '>■ koersen ieder kwartier lager gemaakt. Hoeveel menschen door deze rooftocht weer worden gernîneerd zal de geschiedenis niet vermelden. Wanneer gij, gea.chte lezer, in de doods-tijdingen van de dagbladen, plotselinge e overlijdens geadverteerd leest, wil dan na-n zien of de clood intrad op Maandag avond l- vaji den 27 Juli of Dinsdag den 28. Dan is r dit niet volkomen zeker dat dit zelfmoorden h zijn, maar ge moogt het wel gelooven. ; Dan moogt ge ook gelooven dat de aan-11 stichter tôt dien zelfmoord ergens op een n t fraai landgoed rust tracht te vinden van de [. vennoeieiussen van het stadsleven. Tever-b geefs zoekt hij da^r kalmeering voor zijn .1 misdaden. lk ben niet uit de oude doos ; ik g weet dat velen lachen om het « geweten ». t Geloof mij, geaclite lezer, als ik u verzeker, n dat het « geweten » ook mij geen grijpbaar iets is. g Ik ken een man wiens leven een aaneen-r, schakeling is van beursroof. Hij heeft een n verachten naam; zijn rijkdom wordt door 'n ieder die hem kent, ook door ïiin «vrien-s den door diefstal vorkregen genoemd. Hij 3 is oud.loopt gebukt, diepe nerven doorploe-n gen zijn gelaat. Zijn neus, een scherpe ha-n viksneus hangt op zijn lip. Hij loopt over g straat als een schuwe. Vrees spreekt uit n zijn gemeene oogen. Dat is geen gewetens-zaak. Die millioenenrijke roover, berucht onder den bijnaam dien de beurs hem in zijn « goede » dagen gaf, heeft met al zsjn rijkdom geen geluk. Hij ziet nu reeds in zijn geslacht bet begin eener telkens gau-' wer naderende ellende. De vloek van de n laagheid. s Ik ben geen poëet; wat ik schrijf is geen verdichtsel. lk heb in de laatste paar jaren t meer van deze vuige dieven maats.chappe-s lijk zien vervuilen. Wat de justitie niet doet, ®tlat doet hun eigen angst. Zoo zie ik binnen niet la.ngen tijd een oordeel over 3 deze roovcrsbende in werkingi gaan. D.e schrik voor hun eigen kroost maakt hun j leven tôt een hel. Het is weinig voor ellen-s delingen die zoovelen hebben geruïneerd. i Rothschild. Uit: « Het Verzekeringsblad voor i Nederland en België. » Europeesche Oorlog Hé toestand Het ministerie van 'ooïlog gaf zondag avond volgende mededeeling aan de druk-pers:g « De algemeene toestand is met veran-derd sinds de laatste mededeeling. » Men meldt geene enkele belangrijke j samentrekking van duitsche troepen in ■ den omtrek onzer voorposten. Ons leger is ' op geen enkel punt van zijn front in recht-streeksche aanraking met den vijand. » Ailes bijeengenomen, heeft men den indruk dat er een tijdelijke stilstand is in I de krijgsbewegingen. » Zondag avond, ten 9 ure, werd het volgende medegedeeld aan de pers: « De versterkte vijandelijke ruiterijtroe-pen zijn opgetrokken in de richting van Waver. ' » Tijdens hunnen optocht zijn zij onder het vuur onzer voorposten gera.akt. Na schermutselingen zonder belang, werd het vijandelijk oprukken gestuit. De duitsche ruiterijtroepen die door de Belgen versla- ' gen en achteruit gebeukt waren, hebben, na twee dagen verpoozing, gepoogd han-delend op te treden op een ander punt van het front onzer troepen. De grootste rust heeft geheerscht in het overige front-deel van ons leger. » ^ i ___ Het ministerie van oorlog deelde maandag ten 4 ure, de volgende nota mede : Zeer ernstige maatregelen zijn genomen om de verdediging van Brussel te verzeke-; ren en de stad voor aile verrassing te vrij-; waren. Het kan gebeuren dat ten gevolge 3 van een gevecht, dat zelfs op nogal grooten afstand van de hoofdstad zou plaats heb-s ben, min of meer talrijke groepen vijande- ] s lijke ruiters, verdwaald geraakt bijvoor-3 beeld naar Brussel achteruit gedreven wor- ■ den en in zekeren zin, aan de wachten van î andere gemeenten ontsnappen. In dit ge- val, zullen deze groepen onvermijdelijk bot-t sen op de dammen, die rond de hoofdstad gemaakt zijn, en die door afdeelingen bur- - gerwachten, met Mausergeweren gewapend, goed bewaakt worden; de burgerwachten zijn vastberaden. Wij hebben te Brussel - 20.000 goed gewapende burgerwachten, die, sinds veertien dagen goed geoefend en voor s den strijd gerced zijn. In deze voorwaar-5 den, zal de hoofdstad klaarblijkend, van a een aanval, die daarbij zeer onwaarschijn-e lijk is, gevrijwaard blijven. Een goed nieuws : Ongeveer 800 verdedi-gers van Luilc zijn nog terug in onze linies s gekomen, met al hunne officiers en onder-e officiers. Deze troep is ginder op den post l gebleven dien hem aangeduid was, en het is ij maar op het allerlaatste oogenblik dat hij, e in goede orde, 's nachts, achteruitgetrok-s ken is, en dat hij op dertig kilometers van ; Luik den trein genomen heeft om naar het leger terug te keeren. s De eer van de duitschers aan de Maas e achteruit gehouden te hebben, komt intslui-n tend aan de belgen toe. Wij, en wij alleen hebben de eerste «manche» gewonnen. >- De tweede «manche» gaat gespeeld worden : ditmaal zullen wij bondgenootep aan onze zijde hebben, en, Goddank, wu zijnj. nog bekwaam om het onze ertoe bij te bren-gen.De stafbexelhebber Gh&beau, die gelast is met de meedeelingen aan de pers, ver-klaarde maandag namiddag dat de toestand, onder oogpunt der krijgsverriehtin-gen, nu beter is dan zondag. M. Chabeau voagde erbij : « De toestand is nooit zoo goed geweest als thans en binuen drie of vier dagen, zal de regeering naar Brussel tcrugkeereu. » 5» «f Vergeefsche pogingen om di Maas over te trekken Aan twee bruggen door de Franschen verdreven Ziehier tiadere bijzonderheden over het gevecht dat zaterdag tusschen Dînant ien Namen heeft. plaats gehad.. Het gevecht' begon om 6 ure 's morgends. De inwoners der stad werden door kanongeschut uit hunnen slaap gewekt. Het waren duitsche batterijen, die tôt op eenige kilometers van Dinant geraakt waren. Na twee uren waren franschen en duitschers in aanraking. Deze laatsten schenen voornemens de brug van Bouvignes te bemachtigen. Geweren en mitraljeuzen werden onverpoosd afge-vuurd en nu en dan werd het geknetter door het zwaar gebulder der kanons over-heerscht. Weldra werden de duitschers langs dien kant teruggedreven. Rond 2 ure ' richtten zij hunnen aanval tegen de brug van Dinant. Hunne liou-witsers berokkenden echter maar weinig schade. Weldra kwam de fransche artillerie, die de duitsche vesting ontdekt had, in werking en steunde het voetvolk. Het geschut der fransche artilleurs is wonder-baar. Zij gebruikten met eene groote be-hendigheid de plooien van het terrein. Da duitsche shrapnels regenden dan ten allen kant doch de franschen hielden stand. Hunne kanons- maaiden tusschen de pruissische rangen. Opeens trokken de duitschers naar Houx en wilden er do brug over. Doch men verwachtte hen en schoot maar duchtig op hen los. De duitschers haalden dan inwoners van 1 Houx uit hunne woning en plaatsten die voor hen om hen alzoo tegen het kanon- en l mitraljeuzenvuur te beschutten. Verschei-dene dorpelingen werden alzoo gedood. Eenige personen van Houx, die niet als schutsel wilden dienen werden gefusiljeerd. j Andere personen, die gekwetste dorpsgenoo-ten wilden opnemen werden insgelijks ge-5 dood. Weldra moesten de duitsche beulen 3 zich echter terugtrekken, een groot deel , gesneuveld achterlatend. Zij keerden terug naar Dinant en beproefden er een nieuwen i aanval. Zij maakten zich meester van de t oude «citadelle» en heschten een groote pruissische vlag. Het regende vijandelijke 3 houwitsers, doch de franschen, wier kanons goed verborgen waren, antwoordden onop-î houdend. Om 5 ure nam het geschut nog toe. Langs beider kant waren verscheidene batterijen i in werking. Eindelijk bemerkte men niets 1 meer dan fransche ^en zwegen > de duitsche. De pruisen trokken achteruit! op den steenweg van Ciney en Celles. Te , i Houx en Bouvignes hield het vuur insge-: lijks op. De franschen joegen dan de duitschers i nog eenige houwitsers achterna. Gansche stukken muur waren van de oude citadel afgeschoten. Verder is de schade niet zoo groot als ! 1 men gevreesd had. Het «B-otsenkasteel» : was in brand evenals het Meikasteel en ' ; twee of drie andere buizen. Vele ruiten ' 1 zijn verbrijzeld. Op eenige plaatsen heeft' een houwitser ook een gat gemaakt in déni gevel eener woning. ► Te oordeelen naar de lijken, die men ge-i vonden heeft moeten de verliezen der duit-" schers heel groot zijn. Op zekere plaatsen! D vindt men gansche hoopen lijken. Gansche ' kompanies schijnen gedood. 1 Eene verkenning op den rechter oever 1 der Maas, tusschen Bouvignes en den weg [ van Ciney, 't is te zeggen langs den kant/ waar de fransche artillerie niet schoot, ; schat het getal lijken dat zich aldaar be-i vindt op minstens tweo duizend. De verliezen langs de andere kanteni l moeten veel grooter geweest zijn. Wat de fransche verliezen betreft, deze zijn niet al te groot. Een enkel bataljon heeft te lijden gehad. | Voegen wij erbij dat het geschut de*i-franschen uitnemend is en dit van de duifcf schers ver overtreft. Men verwachtte dat de pruisen zondag of maandag een nieuwen aanval zouden beproefd hebben. NOG- EENIGE GEVECHTEN iiuu £i£iiixvr«i viKvauuiciM Een peloton duitschers kwam onder het, ! bereik der vuurmonden van Chaudfontai-ne. Eenige houwitsers werden er tusschen., geschoten en al de duitsche werden gedood.Te Sauheid werden drie automobiels, ' waarin duitsche officiers zaten, door de ; forten van Embourg beschoten. Een dwri voertuigen plofte in de Ourthe ; de ande-ren werden vernield eu al de inzittenden schoten er het leven bij in. Zondag heeft een nogal hevig gevecht plaats gehad in. den omtrek van Meldert, I- Hougaerde en St-Jan^Geest. Het gevecht' begon om 4 ure 's morgends. Eerst was het een artilleriegevecht, gevolgd van een he-' vig geweergeschut. De belgische ruiterij j nam ver volgen s deel aan den strijd1. Toen de soldaten op een zekeren afstand der duitgchers gekomen waren, sprongen zij t van hun peerd, deden het neerliggen en 1 verborgen er zich achter. De duitschers trokken hunnen sabel en poogden te chargeeren doch vruchteloos. Zij ondergingen groote verliezen. Van de belgi-, sche regimenten, was er een dat gedurende vier uren tegen het 18e duitsche huzaren • streed en het veel schade berokkende. Zondag namiddag, rond 3 ure, zijn 20 uh- ' lanen in den omtrek van Gembloers met een j groep belgische ruiters handgemeen gewor- ' den. Twee uhlanen werden gedood en de ; * andere op de vlucht gedreven. ; Te Grand-Leez hebben onze soldaten ook i duitsche ruiters verjaagd., s Een burgerwacht uit Namen verzekerde j t dat er in den omtrek van Namen een nieuw.,' e gevecht geleverd wordt tusschen duitsche \ n en fransche troepen. Men heeft te_ Namen t- geen verdere inlichtingen. De treins Na-j ;. men-Dinant rijden nog slechts tôt Gelinden. • ! * * * Belgisch-fransche overwinning; UTuI «Wllllllllg^ Tijdingen maandag namiddag te Brussel toegekomen, en door het département van oorlog bevestigd, melden dat de belgische \ troepen, te zamen met de franscae ruiterij, j maandag op schitterende wijze een duit- 1 schen aanval tegen ons oosterfront afgesla- . gen hebben. & * * ZI? wijken —-r —— — Terwijl de uhlanen hier en daar vooruit-dringen, trekt het gros van 't leger blijk-' baar achteruit naar 't oosten en naar :t zuiden, zoodat 't noorden van België wel-; dra vrij zal wezen van vijanden. De duitschers schijenen na-melijk Hasselti te verlaten en terug te trekken in de richting Tongeren-Maestricht-Eysden. Er is dus schier geen gevaar meer dat de duitschers naar Antwerpen zullen oprukken. Dat is ten andere veel voorzicktiger ook. En als zij het in den zin hebben naar Brus» sel te komen, zouden zij onderweg de belgen en de franschen ontmoeten. De groote botskig die mou verwacht, zal dus vaarsehiinlijk meer naar 't zuideii. van 't land gebeuren,... en missehien wer zoover naar 't zuiden dat de veldslag niet in België maar in Prankriik zal geleverd worden, * * * De misrekening der Duitschers vu iinuiunyigisig uui 1 Een bewijs te meer dat de duitschers reedg ' hoopten in Frankrijk te zitten.: i Te Antwerpen is een handelaw uit t- », ssa»» •»» 223 Prijs per nummer : voor Balgi'é 3 cestismeo, vooi den tfrêamd# 5 centiemen Teietoon f KedacfSe 247 >• Administcatie 2845 bSnsdafs 18 Oogsi 1914 ^ 1 1 11 1 •1 '■ 11 i ■ y ■ ' . ■■ i - - k , Ir 1 ■ 'r'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection