Vooruit: socialistisch dagblad

235 0
24 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 January. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0c4sj1bm6j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Orakster-UStgcefstef Sans; Maatschappjj H ET LîCHT bestuorder» P. DE VÎSCH, Udebers-Otnt , . REDACTIE . . ADMÏNÏSTKATIE HOOGPOORT 29. GEHT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartif. — i'erschijnende aile dagen. ABONNLMENTSPRIJS BELGIE Orte maanden. » . » 0 fr. 3J£> Z.es maanden » , , , 5 If, 6 5® Een jaar (r, 9&5£> Mea abannccrî ad! »p atte pestfc»r«el«# Off.N VREEMDC Drie maandcs («iftgclijk» veraondeni. « . . « > AJK [iekistnafiSn sur lia aankerasî der biaden Van versdheidene steden ooivangen wij reklamatiën, dat de biaden op be* gewoae uur niet meer aankomcn. De reden is dat, âncis 10 Januari, een cieuwe nnrt&bel der trcinen in voego ging en treiiiea werden afgeschaft. Wij zullcn AL HET MOGELIJKE DOEN oui aan de klachtcn te gemœfc te komen. Doch HET ONMOGELIJEE tanneo ;j niet-, s RedactSe en Adurintetratfe. ij * î fSiodsvrede 6 Wij lez en in c Het Yolk » ran Zondag 81 | eu Maandag 22 Januari: « MELKKLACETEN, en nog klaehteo gaan onder het, pubîiek op, wegens den melkdicust dicn de Stad Gont thana uit-baat. We kunnen begrijpon dat het Collège daar ecr moeilijk baantje vast heeft. Doch, de socialistische schepenen, hebben die niet altijd b.-yeerd dat de'staats- en stadsmo-noppliën een rcvalenta-arabica was voor aile kwaien? En trachten ze niet om allen bijzonderen handel te schorsen, uitgezon-derd dien van « Vooruit om dien door de 8tad te doen verrichten? Jets is zeker : de ondervinding bewijst tbans duidelijk dat de stad een zcer elechfc handelaar is. » In die weinige regclen zijn de slechtheid, de lengen en de domheid vereenigd tôt een drievnldigheid, in dewelke de ehristelijke opsteller meer vertrouwen stelt dan in deze (yan den Vader, den Zoon en den Geesfc. In dergeîijke omstandigheden de regks beschuldigen van maehteloosheid ®n de Stad van onbekwaam handeiaar to zijn, ia ,tlom? zooveei te meer, omdat de Stad eea© j melkerij heeft die zeer goed gaat. U&Smà (rvnt hezit ifi de Neermeersehen omirent 100 koeien. die uiterst goed ver-zofg'd worden en uitneruend goede melk îevereni Ongelukkiglijk is die melkerij te klein. Had de Stad in plaat3 van 100 koeien 1000 of 2000 melkbeesten, die dagelijks 10 liters mélk geven, wij hadden een haiven liter ftjne en vcedzame melk per familie en per dag. Maar de 2000 en meer koeieo behooren *an honderde boeren, voor de meederheid zeor christelijk, waarvan velen alsook de mclkverkoopers, ze schandelijk rervalschen met 40 en 60 per honderd water en schreea-wend duur dcen betalen. Maar nief, enklc te Gent, doch in iteel het Sand is er te kort aan melk en het is niet rie schuîd der regie noch van <Voorait»,want de melkboeren iijn allen boeren die -oor Uun.eiger rekening werken, - Is het niet dom, ia dergeîijke toesitanden, de achuld eener algemeene ramp te willen '■vijten aan ons stadsbestuiir, dat zâch be-ievert do gevolgen van den oorîog te ver-sax;hten in ,de mate van het mogelijke 1 Eu waarom Vowuit daarbij te pas bren-gen'iOmdat Vooruit'a eooperaiâeve winkela ûog opeu zijn ? Maar uwo eoopemtieve oa-gazijnen zijn tooh niet gesîoten, meenen wij. En aïs gij het zoo goed op bebfc met den klein-handeî, wel slnit dan tme winkels ©c wilt gij ze niet sluiten, zwijgt en dat zaî wat eerbaarder zijn dan schijnheilig de kleine burgers tegen de socialistische eoo-peratie op te hitsen om de katholieke ooo-peratiën van ds ophitsing te doen prolijt trekken De p ri esters bewereB dat de godsdiensfc den tnénseh verbetert; als het 200 is, dan Hioet de schrijver dezer vuiligheid een door-weerde schobejak zijn, want het gewijd water loopt va<n hem »l als het regenwater van de zwanen. Eed. «Voonrit». Esrwïi|§ M| lu Wssf-Vlaandirsn si) In Frâakiijk ÏÏit Duitsche bron. \Vesteîîjk gevcehtstërrcin BERLIJN, 22 Januari. (Ofîicîeeî). — Bij tons werd een zwakke Engelsche aanval in feaodgranatenstrijd afgeslagen. Bij Bezonvaux en ten Oosten van Poat-à-Mousson brachten verkenningsafdeelingen van korte aanvallen ia de vijandelijke stel-îing meerdere Franschen en 1 madhienge-wéer terug ilussibcli gcveciitsterrcin Front van gen.-veidm. Prins Leopold van Beieren : Ten westen van Friedrichstadt werden 's nachts aanvallende Russische achtkommando's afgeslagen. Roemcensch gcvccàtslerrein . front gen.-oberst Aartsheitos Joacf ; In de Oost-Karpathen kwam het op meerdere plaatsen tôt gevechten op het voorterrein, die voor ons een voordeelig vcrloop namen. Ten N oor den van het Oitoz-dal was de wederzijdsche geschntbedrijvigheid bij tus-acshenpooLen levendig. Front gen.-veldm. von Mackensen: Ten Westen van Panzin viel eene vijandelijke kompagnio onze verkenningssteîîingen aan de Pntna aan. Zij werd ternggeslagen. £alkanfront Argez.ien van plaatselijke botsiagen tus-schen verkenningsafdeelingen, zijn geeine bijzondere gebenrtenissen te melden. Groot Hoofdkwarîicr, 22 Januari. — (Avondbericht). — Op geem front groote strijdhandelingoa. Uit Fransche bron. PARUS, 21 januari. (Offieleel). — In de streek van Mansigny werd een Duitsche aanralspoging • een dor frr iche loopgra-ven in Yascanny.sur-Matz gemakkelijk ternggeslagen. De Duitschers hebben gevan-gen&n gelaten. Op den rechter Maas-oever tusschonpoozende bec'Tijvigheid van het woderzijdsche geschut. Patrceljegevechten in het Bois des Courières. Kalme nacht op het overig frontgedeelte. * * * Oc earios tusssiisn ilaila su Du!Hrljk-II«»{iriIi Uit Oostenriîksche bron WEENEN, 22 Januari : Geene bijzondere gebeurtenissen, 3K * & Pissisci-Foolsie- 6aiie!sclii pns Uit Russiscbe bron Bnssisch govcelitsterrcin. PETROGRAD, 21 Januari. (Officieel) : In cîe riehting van Kowel en in de streek westelijk sn noordwosleljj-k van Wilitsk îiobben wij tôt tweemaal toc ' vijandelijke sectoron gebombardeerd. Hier en daar be- , schadigde ons vuur do pikkckli'aadversper-ringen van de tegensta'nders. Wij stelden verscheidenQ rake sehoten vast, waarvan er een eene ontploffing deed ontstaan in een gopantsord sdftiiîhol der Duitschers. Grof gesehnt van den vijand bombar-deerde onze stelling benooi-den Bolszoftee, aan de Narajofka. Onze loopgraven bekwa-mesa lichte schade in de streek van het dorp Skomorohi, zuidelijk van Stanislan. Onze verkennors hebben in de buurt van Zagvozd eene vijandelijke afdeeling aange-vallen, terwijî ze* op verkenning was, na een handgemeen een deel der Ooetenry-kers aan de bajonnet geregen m de andere gevangen genomen. I Overal eîders vnurwiaseling. Roemeenech gereehtsterrefa. PETROGRAD 21 Januari. (Offideel): Niets vaaa beteekonis. HSer en daar verkenningen, die voor onze Roemeenscho speurtroepen geîukkig verliepen. RnssSseà-Tnrkseli geveehtsterrei». | PETROGRAD, 91 Januari. (Offieieeî): Onverand©rd. * * * 01 osrlog sp dsn Btlku Uit Oostenrijksche bron. WEENEN, 23 Januari: Ten zuiden der zee van Ochrida verijdelden onze troepen eergister eene vijandelijke pogiug om ons ; aan te vallen, Uit Bulgaarsche bron Balkan front SOFIA, 21 Januari. — Officisel: In het gebied van Bitoîia (Monastir) n« en dan slechta "geschutvuur. In de bocht van de Tserna leveud'go i vuurwisseling. In do buurt van de Moglenitsa met lange j tusschenpoozen geweer-, macbicngeweer-, ar- | tillerio- en mijnvuur. In het dal van de Wardar was het geschut in do weer. Langs de Stroema îevendiger artillerie-werkzaarnhoid en patroeljô-gchermutselin-gen bezuiden Serres. In do streek van Bitoîia-, het dal van de Wardar en den ointrek van de golf van Or-fani bedrijvigheid in de Incht. Ten zuid-westen van het Doiranmeer heeft onderlui- I tenant Branneek zijn tweede Tijandelijk j vliegtuig geveld. Eoemeensch gevechtsterrcin SOFIA, 21 Januari. — Offieieol: Bij Isaeeea geweer-, machiengeweer-, artillerie. en mijnvuur van beide oevers van den Donan. Os Oorîog ftissslien : Oostenrijk en Roemenie Uit Oostenriîksche bron WEENEN, 22 Januari : In het gebergte va.u Odobesci werden vijandelïit» varkm- ningstroepsn afgewwrd. Ten oosten van Nielniea, in Wolhyn;e, drongen afdeelingen van het infanterieregiment n. 8 van Brunn bij verrassing door tôt in de russisehe loopgraven en brachten 1 officier, 109 manu en, 1 mijnenwerper en 1 machiengeweer als buit mede Een goed gerieht geschutvuur bracht den vijand aldàar zv. arc, bloedige rerîiezen t-oe. De Mtooiioi Io 't jaar 1916 In détails verdeëïén zich de verliezen van Duitsche en vijandelijke vliegtuigea over de maanden van het janr 1916 als volgt: Maand Vijandelyjbe Duitsche verliezén vcrliezen Jannari 20 5 Februari 28 3 Maart 49 39 April SG 24 Mei 47 1G Junî 4S 10 Juli 85 33 Oogst S4 2t Septoraber 133 23 Oktober 104 17 November 9t 31 • December 66 21 Totaal 784 221 ©P ZEE Krossers-ooilog ticr u-nooten LONDEN, 22 Januari. — Het Xoorsche stoomsohip «Esperanca> (4428 ton) is, itaar verluidt, gezonken. Het Noorsche stoomseliip <Gaca> (10C2 ton) is in den middag van 13 Januari getor-pedeord. De bemanning is ontscheept-. In het EnilenM ... !■ in Zwliserland De toeotand ' Er wordt iiiôr en daar goschroven en ge-praat over gebeurlijktieden in Zwitserland en daaromtrenfc mogen onze îozsrs wel het volgende vernemen, dat gisteren uit de stad Berne getelegrafeerd werd: Do zwitsersche pers is het over het alge-meen eens-om te verklaren dat er hoege. naamd geene redenen bestaAn om zieh onge-rust te maken over het door den Bondsraad genomen besluit, waardoor aangenomen werd het legercontingent weer te verhoogen. De liùnd schrijft: De door de® Bondsraaâ genomen maatregels mogen voor niets an-dei-3 genomen worden dan voor de vaste uitdrukking van onsen wil om voîsrt-rekt cm-zijdig to zijn en te blijven. Do Post schrijît een artikel waarvan het thema is: De genomen maatregels bewijzea niets anders dan dat Zwitserland krachtda-dig toonen wiî dat hot een onzijdig îa-nd wii blijven onder eîk oogpunt. De Gazette de Ziinch spreokt herinnerend over do verplaatsing van zwitsersche troepen naar de gransstreken, dio een gevoîg was van de houding der fransche pers, en die plaats had met het 00g op de nationale verdediging. In de houding van den Bondsraad vindfc het blad ver der niets anders dan iiet bewijs dat Zwitserland op elken oogenbîik, zelfs wanne'er do algemeeene krijgskundige toe-stand nog erger ruoest worden, in ail© omstandigheden gereed zou staan om zijnc onzijdigheid door aile middels te verdedi-gen.In de verschillende toongevende bîaden îaat men op aile tonen hooren, dat de door den Bondsraad genomen rnaatregels van aard zouden zijn om zekere gevreesde ge-beurlijkheden te voorkomen, op zulke manier, dat elke poging om een oorîogsweg over den zwitserschen grond te zeeken, geen het minst© gevaar zou knnnen opîcveren voor het land zolf. Het "Berner Tageblatt schrijffc kraehkîa-dig: Aïs wij voor ailes gereed staan, da,n geven wij aan de verschillende oorlogvoe-rende partijen de beste waarborg tegen elke poging van dien aard, tegen elke schending van on» grondgebied. $ $ $ ! In Frankrijk Suikcrranîsoeneerîng PARUS, 22 Januari. — De min is. ter van bevoorrading heeft aile prefecten nitgenoo-digd onverwijld de suikerkaart in to voeren. Te Parijs zal ejeze pas worden ingevoerd na een administratieve telling van de bevol-king. Besloten is, dat van X Februari al, ten einde op het suikergebruik te bezuini-gen, de banketbakkerijen Dinsdags ea Woensdr.g» *an elke week znllea gesiotea blijven. * * * •Ci. isi Eogelaiiâ De ontploffing In East-end te Lortden LONDEN, 22 Januari. — Offioieel: Het a ant ai persoonlijke ongelukken is op verre na niet zoo groot als eerst werd gedacht. De eerste scheikundige van de fabriek en aantal werklietien vonden den dood fcen-gevolge van do ontploffing of werden onder den puinhoop bédolven. De eerste scheikundige drong, terwijî hij eon werkman aanried, zich in veiligheid to brengen, zelf door tôt het vuur en trachttti ftis aaBsafssr te wordeD. Uit Londen daagde ruimschoofes «tes» op en wel een brandweerbrigade en eenige ambulaneewagens. Het ministene van munitie maakt be-kend dat het ongelùk feitelijk geen in-vloed heeft op de voortbrengst van munitie. De minister van munitie bezocht van-ochtend met de hoofdambtenaren van zijn département de plaats van het onheil. Men doet allé mogelijke moeite om de uitwerking van de ontploffing sc/hielijk ongedaan te maken. De koning won gisteren avond en vanochtend o.pnieuw inlichtingen in omtrent het aantal dooden en de stoffelijke schade. Hij liet zijn deelneming betuigen voor de slachtoffers en hun gezinnen. Do ontploffing in Eastend van giste. ro avond was een van de ergste, die zich ooit in de hoofdstad heeft voorgedaan. Terwijî de ocho's van het oorverdoovend ge-raas begonnen weg te sterven, werd de lucht in het Oosten het een giîtig rood over-togen. De wildste geruchten deden de rondte, maar toen de feiten allengs bekend werden, bevond men, dat de naalrte waarr heid verschrikkelijk genoeg was, ofsehoon de vrees, dat- de vijand daar de hànd in had, engegrond bleek. Branden, ontstaan door neervallende vu ri go stukken, braken uit over het heele gebied ten voile drie kwart vierkanten mijl, behalve den grond, waarop een meelmolen, andero nijverheidsgebou-wen en veel partikuliere huizen st-onden. Brandweerlieden, politieagenten, soldaten en ambulanciewagens ijlden naar de plaats des onheil s, maar do gewonden waren in een dergelijken sfcaat, dat ze niet in de be-sehikbare voertùigéb naar het hospitaaî k on den gebracht worden. Rijtuigen en militaire ambulanee-wagens werden daaroin op-geëischt. In vijf minuten bracht een aldus samenges-teld konvooi do zwaarst gewonden naar de hospitalen, maar de dokfcers konden op het aantal geen 00g houden. Dooden en gewonden zijn nog niet geteld. Men sebat slecbts dat er 40 menschen zijn onîgekmnen. Blijkbaar geschiedde het eerste ongeluk in de fabriek zelf. Onvprhoeds ontstond daardoor een groote ontploffing, die het heelo gebouw in de lucht deed vliegen. Er speelden zich afgrijselijke tooneelen af. Brandende voeistoffen, stukken hout en rood gloeiend ijzer werden in aile richtin-gen geslingerd. Het bleek dringend noodig, verscheiden huizen neer te hiilert, om den voortgang van het vuur te stuiten. Zoodoende was de brandweer in staat het mur te beperken. Hartroerende tooneelen speelden zieh af bij het verwijderen van vrouwen en meisjea uit de brandende gebouwen, verscheidene bewusteloos of verdoofd door den schok, sommigen met vreeselijke brandwonden en Liai £ verkoold. Tal van sleepbooten waren weldra in de weer om do slachtoffers over het water te zetten en naar de ziekenhuizen in de nabijheid te brengen. Onder de puinhoop van een huis wei'd een kind van een paar maanden vandaan ge-haald, als eenige overlevende van een ge-zin vs,n zes menschen. De brand wœdde tôt middernacht onver-minderd voor t. Dak na dak stortte met vreeselijk gekraak in en de vlammen stegen hooger en hooger en wierpen groote von-kenzuilen op. De masten der nabijliggende schepen sta-ken zwart tegen de lucht af en het heele tooneel was van een afsehrikwekkende grootschheid. De kracht der ontploffing blijkt uit het feit dat een groot stuk van een stoomketel van een gewieht van 3 tôt 400 kgr-, in een veld op 400 m. van de ramp werd gevonden. Een ander stuk van 100 kg. vernielde een slagerswinkel en doodde de bewoners op den slag. LONDEN, 22 Januari. — Volgens «Lloyd News» zijn er gisteren nog 21 gewonden in tien gasthuizen overleden. Het aantal dooden is nu tusschen de 50 en'60. Er Iiggen nog 112 gewonden in de gasthuizen. Boven-dien zijn er 265 lieht gekwetsten verzorgd. Beraadslagfng te Londen BERN, 22 Januari. — Volgens de « Tribun a > meldt is de Italiaansehe marinemi-nister Corsi to Londen aangekomen om aan de beraads'aging der vertegenwoordigers der verbondene vloten dtel te nemen Corsi wordt door den staatssekretaris van het verkeerswezen begeleid. De konferentie zal maatregels ter verscherpîng van den zee-oorlog zoeken. * * * In Husland Os toestand BOEDAPEST, 12 Jan ; Volgens den be-ffeb&g&ror des * As-Est» w«urdt de toe stand te Petersburg volgens eemtmimîg0 berichten als ernstig aanzien. Ontevrede®. heid en corlogsvijandige beweging »i$ steeds aan 't groeien Dagelijks hebben as» toogingen plaats, waa» men mearmaala d«9 roep : fiWeg met den oorîog !» hoorfc» KOPENHAGEN, 22«Jan. : Ov«r deE las. stand in Rusland komen verdere opvalleïsd pessimistische berichten over Londen es Parijs ni de Kopenhaagsche biaden. Volgens ten bericht van de sPolitiksn» is in«3 in co beida westelijke hoofdsteden van me& ning. dat de Russisehe ministerieelo krisp caii eene Dovei» '*0 binnenpolitieke verhoa» dîngen uitgroeiende groote beteekenis De «Humanités kondigt het onmiddeliifk aanstaande zijn van Stuermers herintredeas in hc-t ministerie van buitenlandsche zafcws aan. Do verdaging der Doema is aan eeco ,zekere partij toe te sehrijven, weîke zich negf toonen wil. PARIJS, 22 Jan. — Gustave HervJ schrijft heden op bezorgden toon over &* Russisehe aangeîegenheden die hem xpow«3 uit miUtair of politiek standpunt groote kommernis bezorgd. Hij schijnt niet vaa •$*) méening dor rneeste Fransche militaire ksl-tiekers te zijn, dat de operaties in Roemenie nu werkelijk tôt een stilstand gekomes» zijn ; het doél van Mackensen blijft hoogai-waarschijnlijk Odessa en Hindenborg hois<fâ wel zijne artillerie voor zoo overmaeht% dat hij het Duitsch offensief tegen Ruslasà met verdubbelde heftigheid en in vrees»-lijko ovei-macht der artillerie zal voo?^ zetten; maar dan is de opeenvoîg^ad* ministerieelo veranderingen erg verontru»-tend ; do vredespartij in Rusland,_ die ra«fe Duitschland sympathiseert is klein, maas invloedrijk en zal pogen den tsaar op h&m gevaarlijke wegen mee te sîepes ; de kber&Ie lîuk&rzijde heeft den strijd tegen ds konse»^ vatieve elemeuten nog niet gewonnen ea «■» teaar blijft vastgenageld tusschen de beids partijen; als uitersto aanhanger van éèm oorîog neigt hij op de zijde der Doema, ea zoolang de besiissing niet ten gunste d«? laatste gevallen is, blijft de binneniaadsche toestand van Rusland voor aile gèallieerds® een groot punt en een voorwerp v&n rorg, Ss,jcnow ge?ant te Londen BERRN, 22 Jan. — De Pcterbargscbc fos»-richtgever va.n de «Tempss meldt, 30© oofe de benoeming van Sasonow tôt Rassischeîi gezant te Londen nog niet officieeî bekenàs gemaakfc is geworden, dan is zij tooh b®-paald. i.'e keuze is' op Sasonow gevalka wijl Pohrowski er op gestaan heeft dat Bas-sonow zijne diplomatische werksaam weer opneemt. Ook de Engelsche gezant Petersburg heeft herhaaldelijk d5nafeIM«S w&nseh in officieele kringen geaii, * * * OP OEN iAUAM lu Ërieksniand en tfe Entente ATHENE, 32 Januari. — De vertegenwoordigers van de Entente t» Athene hebben den Griekschen général ea sta-f verwittigd, dat te beginnen met 30 Januari Î6 dagen uitstel wordt verleend '?oor het vervoer van kanonnen, machiengewerefâ en de Grieksche troepen naar den Pelopsja-ue3us.BERLIJN, 32 Jan. — âan feet Tageblatt» wordt uit Genève gemeld : Vol» gens eene Atheensche meîding aan Parijadh®-, biaden is de Engelsche generaal Philippe w Athene aangekomen; hij is gaîast met d® kontrool over de uitvoering van aî de dooa? de Entente geëischte maatregelea van fflilî» tairen aard. In ISulgarlfe Bulgaarschs nota aan de mutralm SOFIA, 21 Jan. : Ministerpresident doslawow overhandigde ^hedeE aan de tegenwoordigers der neutrale landea ês Bulgaarsche nota op het vredesaanbod. D® tekst der nota zal toekomenden voeas<|lC veropenbaard worden. * * * In de Vereenrsgde Sfatan Wïlson's vredebemoeiîngc« LONDEN, 20 Januari. — De der s Daily Mail » te New-York sproeks ^e® gerucht tegen, volgens hetwelk présidé^ Wilson het gedacht koestert em wereld-vredekongres bijeen te rœpen, waarop aî!» vertegenwoordigers de? oorîogvoeread» en neutrale landen uitgenoodigd £csd«® woi'den. De volgende stap tôt vrede zal tseœ ging zijn om van Duitschland eene «erkk>= ring over de Duitsche vredesvoorwaardbsî te bekomen ; maar ook deze stap zs5 mee? met bet inzieht qedaan worden de zaak levendig te houden, daa met de hoop eon beelisten uitelag. Leest er. mspreidl VOORUIT 33' iaaa* — N. 23 ■'nis oei baœmei . tooi Belsne 3 centiemen. tooj dsn <r#emde-5 oennemeD 1 eleloon : Redacite 247 . Adminislratie iiS45 Woensdar "Â4 «Janueri1917 iiiiMi^MiMiiiM 11 <iiHi»wiuwi mi iiiii'iwiii'iMiiMi 11 ■ m 11 mmiii n ut www: h iwii—iinfcniiiiw lin i nniniiMiiPP in1 iii ■■ 1111M mi "■muiEMHWiW M'iWÉi'ifyi HÉ1 II' H'i 1 < m,i I iiiii Tiifrrririinii-'irriTiii-Trrr'Yr . i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods