Vooruit: socialistisch dagblad

426 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 19 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 15 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z02z31px8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ V&&ORÛENING s.jîtrefjfendo ds oprichtlng ta:ter- Hoogere . H Land- en Tuiiibcuwschsoi bij 'a Rîjks Universiteit te Gont. Artikel ;. — Buiten de krachtens de organieke wet ? H van 4 April îScsO bestaande gestichten voor het onder- ■ wijs in de laiîdbouwkunde, wordt, bij de Universiteit '• I te Gent> eeue Hoogere Land- en Tuinbouwschool op- I ' Art. 2. — Het onderwijs wordt in het Nederlandsch - ■ gegeven. Bij bel onderwijs in de moderne talen kun- I iier. echter die talen zelf gebruikt worden. s I Art. 3. — Tôt het onderwijs behooren de volgende I vakken: Plantsur.de, Dierkunde, Mikrobenleer. Erte-I lijkheidsleer, Plantenziekten. Algemeene Seheikunde I en Landbouvvscheikunde, Natuurkunde, Weerkunde I en Klimaatkunde, Aard-en Delfetot kunde, Aardrijks-I kunde, Physische Aardrijkskunde, Plantenaarcrijks* I' kunde, Wis;,unde; — Algemeene Plantenteelt, Lijzon-dere teelt der Akkerbouwgewassen, Fruit- en Groen-' I tenteelt, Bioernenteelt, Tuinaaale;', Boschbouw; — I; ® Algemeene en biisondere Dierenteelt, Vorm- en Beoor-deelingsleer, ZieVtenleer en Gezondlieidsloer ; — Land-bouwtechniek, Land- en Tuin-bouwmachieueiileer, Landœeetkunde, Bouwkunde, Scboonheidsleer, Na-tuurbescherming ; — Land en Tuinbduw Technolo-jle ; Bedrijisleer van Lwd- en Tuinbouw, Taxatieleer, I' Plantenbandel, Boekhouden; — Geschiedenis van Land- en Tuinbouw; — Staatshùishoudkunde, Ven-nootschapsweter:ciiap; Agrarisch Recht; Moderne ta-I len ; — Méthodologie van het onderwijs m den Lstnd- Ien Tuinbouw. Daarenbovei! kan, op voorstel van den Raad van proiessoren der Schcoî, bet onderwijs in andere vakken worden in.-ericht door.het Ministerie van Weten- ischapptn en Kunsten. De programma's der lessen zijn aan de goedkeuring van het Ministerie von ■ etenschappcn en Kunsten on-derworpen.Art. 4. — De Hoogere Land en Tuinbouwschool verleent de academische graden en diploma's van: î. Landbouwir.genieur, 2. Tuinbouw ingenieur. De houders van een der voornoemde diploma's kunnen daarenboven na biyondere studie op het gebied van de toegepaste natuurwetenscbap, van de land bouwkupde, van de boschbouwkunde of van de hof bouwkunde een bijzonder diploma verwerven. Art. 5. — Het diploma van Landbouwingenieui wordt verlrend na ten minste drie jaar studie volgens het daarroe vastgestelde programma en na het aflegger van een examen dat m drie gedeelten afgenomen 'wordt. Het diploma van Tuinbouwingenieur wordt verieend m een jaar voorbereidende en ten minste twee jaar aca-I • demische studie volgens het dattrtoe vastgestelde programma en na het aèesgen van een examen dat in drie | gedeïltffii uf^enonieti worat. IHet bijzonder diploma wordt verlecnd na ten minste een jaar bijzondere studie en na het afîeggen van een I— examen det ineens afgenomen wordt. Artikel 6. — Het onderwijs der Hoogere Land- en Tuinbouwschool wordt ge even door de professorat] en docenten der School zeil en door professoren en do-eenten van de Faculieiten der Universiteit, alstuede van andere bij de Universiteit bestaande scholen. De bevoeçdheid en de jaarwedde van de professoren en docenten der Hoogere Land-en Tuinbouwschool worden bij hunne benoemmg vastgesteld. Verder worden, naar behoelie, hoofdassistenten, •ssistehten |n technische hulpkrachtc 11 aangesteld. Ook kunnen mannen me: bijzoïulere verdienste op wetenschapp«lijk ot technisch gebied, die niet tôt de School behooren, met het houden van voordrachten ' belast worden. Artikel 7. — De hoogere Land- en Tuinbouwschool aanvaardt, al naar gelang van hunne entwikkeling er van bet doel bunner stvidiên : a) gewone leerîingen, b) vrije leerîingen, c)toehoorders. De gewone leerlingen allesti worden toegelaten tôt d< ex: mens voorzienbij artikel. 5. Artikel 8. — Afzonderlijke verordeningen zullen uit-gevaardigd wordeti aangaande : 1. De Ieerkrachten dei School, hc! besîKurdèr School", (}<i betrckbin en van feie Scbooi met de Universiteit; 2. de rechten eii plicîi-«n der leeflini-tn ; de voorwaarden tôt aanvaardiDg en de toegsngsexan: 'ns . 4. de extvmens tôt het verkrij-I gen der academisciis graden en der b; :onoere diploma s. aismede de formulieren der getuigschriiten en diplomas ; 5. de kosten voor het bezoek der School en voor het afîeggen der examens ; 6. het beheerpersoueel Brussel, deit 23 Mei 1917. DerGeneraigouverneurin Belgien Ireihetr von £alkenhaussn, Generaloberst. ( Bovenstaanie verordening wordt voor het Etappen-1 cebied van bet 4de leeer in werkina aesteid. A. H. Q„ den 2 Joli 1917. Der "Oberbefehlshaber, I Siœtvon Annin, General der Infanterie. I I Su Wisî^laai^in m in BiÉ# Uit Duitsclîe broL. WestelîjS: Qevcolitstorrein BEELIJN, 17 Juii. — Clfioieel: Front gen. veldm. Kroonprins Ruppr. van Beie pen ; Aan de kust vielen de Ilngelschen, na een levendig vuiir dat beel u&n dag duur-de, opnieuw bij Lombaartzij-de aan. Zij werden teruggeslagen. Langsheen het front Noordschoote tôt Waasten steeg de ge-gevecàts rkzaamheid der arfcillerieën tôt I aanzienlijke sterkte. Ook op de beide oevers van de Searpe waa ze lovendig. En gelsche verkenningsaanvalien inislukten bij Meessen, Hulluch. Gravelle, '*allecourt en Il benoorden Bint-Kwintijn. Front van den Duitschen Kroonprins : In den voormiddag drongen aan den weg Laon-Soissons aanvalsdetachementen van een Hannoversche regiment, te zamen met pioniers, na een vuuroverval in de^ F'ran-sche linies en vernietigden onderkomens en loopgraa.'lîanonnen, waama ze met tal-i;ijke gevangenen en machiegenewsren in de eigen ioopgraven terugkeerden. Bij Courtecon was in den na-cht op gisteren een nieirw stuk der Frassch-e stelling door overiompeling genomen g«worden. Het aantal gevangenen in dieu sektor steeg I daardoor op meer dan 550. Korts voor de Iduisternis inviel op&nde de vijand slagsge-wijs het krachtigste vuur op de stelling tusschen ds hoevo Maimal en Cerny ; daar. op zette tegi n dit front een krachtig, met dichte massa's uitgevoerde aanval in die in vunr en in strijd op dicliten afstand on-dsr de zwaarste veriiezen zonder uitslag ineenzakte. Al de kort geleden veroveràe etellingen zijn vast in de handen der dap-pere Oost Pntisische divisies. Benoorden I Reims mislukte een aanval van de Fran-schen tegen de door ons veroverde Ioopgraven ten Zuiden van het Soulain-bosch. Een andere werd door ons arweervuur on-i»rdiukt.Aan den Poelberg in West-Champagne, I slano?n Thuringeis er, in verbitterde handgranatengevechten, in de Fransehen uit hot laatste stuk onzer oude stelling te verdrijven, en meerdeie teganaanvallen af te slaan, Op den linkeroever van de Maas zette 's namkîdags de hevigste artillerie-aktie în tegen hoogte 304 en da aaaaluiten- VOORUIT le ■ s" I Drukster-Hitaeetster Sam Maatsch h Fil LfCHT Re.xt P Ds Vixr.h. I.etlebwn-Gcnt — Red A dm Hoonnourt 29 Gen >en- • - de linie. Ons vern etingsvuur op de Fran sche Ioopgraven en verzaraelplaatsen vei oer stikte den vijandelijke 1 aanval. Sleehts Na' weinige. manschappen kwamen uit de loop olo- graven. Heden rnorren îs de vuurstrijd op. eer, nîeuw aangewakkerd van Front gen. veldm. hertog A] b recht vai 'en- Wurtemberg: Geen bijzo-ndere gebeurtenis : sen. LTld.- Russisoh en Eoemeciiseh Gevcehtsterrein van Front gen. veldm. prins Leopold vai .'ak- Beieren ; De levendi ;re r^evechtswerkzaam ten- heid bij Riga, Dunaburg en Smorgon duur voort. Bij opklarend weder v.-as aan de Na rlDS iajofka het vuur kraciitiger dan in de laat on" stë dagen. Bezuiden den Etajestr natneî 100I Rijnlandsche regimenten het woudgobiec ; 1. benoorden Kaluez. Daar ook van uit he Westen Duitsche strijdkrachten oprukten run- ontruimden de J Lussen de stad en trokkei Died zich ijlipg^ op den Zuidelijken oever vai 'nc*' de Lomniea terug. Yan het front van generaal-ovéïste aart-s-ieur hertog Jozff en bij de legergroep van gen „ens veldm. v. Mackensan is niets van belanj 'gen te melden. ran Balkanfi'oai De toestand is onveranderd. :end » # t aca- >ro- In het Westen werden buiteo 5 vliegtui drie gen 4 vijandelijke kabelballons door onzt vliegers geveld. nste een GROOT HOOFDKV/ARTIER. — Avond . en bericht van 17 Juli. Officieel : In het wes )rerj ten werd op den linker Maasoever gevoch do- ten. In het Oost&n geene bijzondere ge van beurfceniesen. Uit Fransche brou. PARUS, 16 Juli. — Officieel: Tusschei ten. Somme en A.isne hebben de_ Duitschers oei re-eks kra-chtige overvaiien uitgevoerd, voor . afgegaan door beschietingen. Drie pogingei ,ten beimidoosten van St-Kwintijn en bewestei Allemant zijn onder het Franscho vuur mis 100I lukt. Ten zuiden van Corbcny hebben ver : en schillende aanvalsdetaehementen de klein< jen, Franscho posten aangëvallen. Na een zee: lervendig geveeht werden de Duitschers te I ruggeworpen. Vau hun kant maakten d' uît_ Fransehen eenige vorderingen bezuidei ,Jer Ailles en namen gevangenen. van In Champagao hebben de Duitschers, n; ich- een zeer verwoedj beschicting van à> ling streek van ïloogberg en dsn Téton ;r!i* bsiangrijk© strijdkra-chtea ten aanval ge P!o' vrorpen op de stellingen die de Franscho] , cn den 14n Juli hebben veroverd. D© Fransch trôepen hebben met taaiheid en wilskrach tegenstand geboden aan een in ge-tal vee n ste-rkeren vijand. Aan den Téton ziin d krachtin.opanningen van den vijand zo-nde succès geblevsn. De aanvaH-ers, aie zee zware veriiezen lsden, hebben de Fransch; ,en- Unies niet kunnen ber&iken.. Aan den Hoog berg heeft zich een verbitterd geveeht ont spooineri dat heel c.en nacht heeft geduurd ie De Duitschers die er aanvankelijk in ge îsjg slaagd waren .een groot deel van het ver overde terreis te hernemen, zijn terugge „ worpen geworden door de schitterende te genaanvallen der F -atsche troepen. Op dî' {■ oogenblik blijvcn sleehts eenige loopgraaf g elementen in de handen van de Dui:scher; over. PARIJS, "0 Juli. — (Avondbericht-) « Middelbare artilleriebedrijvigheid ter Noordeu van Braye-en-Laonnois en bi Hurtôbise, betrekkelijk levendig ten \Yes ten van Reims. In Champagne eindigde ' naçhts op den Hoogberg den beg-onner ie strijd met eeae volledige mislukking de: na Duitschers, die ondanks hunne pogingei het door ons op 14 Juli veroverde land niel terug nemen konden. Volgens nieuwe mel ,n,t dingen waren de aanvallen van den laat ?e~ sten nacht zeer hevig en zeer verliesriji tôt voor den vijand. Van de door den tegen ds stander tegen onze st-ellingen vooruitge 'n.. dreven stormgolven, werden twee in on; "vuur neergehaald. Alleen de derde gelnktt en het in onze linie te dringen. Na verbitter de gevechten. die tôt het aanbreken van -•■n den dag duurden, vernietigden onze troe-eS pen de vijandelijke afdeelingen en kwamei weder in het bezit aller vijandelijke terrein-tet wlnst. Reims bekwam 1300 granaten ; twet ,n" ouderlingen werden gedood. De artillerie-n1s strijd hield in het gansche gebied zeei . levendig aan. Wederkeeri.ge artilleriebe-^ drijvigheid op den linker Maasoever. ^ Bit Engelsche bron, !et i LONDEN, 16 Juli.—Officieel :^Van nacht eg hebben wij ten noordwesten van Fontaine- de lez-Croisilïes en bij Armentières overvaiien çe- afgeslagen, met veriiezen voor den vijand. ng Bij Oppy h bben wij een geslaagden over- ir. val gedaan. iet Bij deze krijgsverrichtingen hebben wij lie eenige gevangenen gemaakt. '.n" LONDEN, 16 Jnli. (Avondbericht): Er werd een gevolgrijke strijd in den vroegen morgen ten Oosten van Vermelles onderno-Pn men' <^ûz.e 'in'e rukte licht noordoostelijk e van Messines vooruit. De vijandelijke artil-J1" lerie teekende cene verhoogde bedrijvigheid P" ten znid-westen van Lens en in de nabuur-t*" schap van Armentières. Drie duitsche vlieg-,n" tuigen werden gister neergehaald. Drie der onzen worden vermist. fi * * * II 88 e- ln% ©c^emrfJfescMe feroa. 'n~. . WEENEN. 17 Juli. — Officieel: Op den l» * Ci A L/OOIX - f » tUOJtr. !/' v v 1- Col Bricon ontplofte eene Italiaaosche r- mijn. Onze storiattroepen bezetten den ts trechter. p- p- Uit Itaîiaanrche bron. tn ROME, 16 Juli. (Officieel) : Tijdena den 's_ dag van gisteren ontrjlooiden wij #(?ne le-veadige g-svech: 'bïdrijvigheid op het gansche front, 't Avonds, nadat wij de vijan-delijke linie van Veisic tôt op het Janiano-dal hadden, voerden v/ij ondanks hevige togenwerkmg eene gelukkige verloopene inbreuk in hot gebied ten zuid-v/esten vau de hoogte 247 uit; eene vijandelijke stel-^ ling werd mi den grond uic- vernield. Wij *tl veroverden machiengeworen, schietvoor-raad em verscheidene werktudgen, en brach-a ' ten 375 gevangenen binneii, v. aaronder H officieren. In de Trintino en de Karntner fronton bereikte oûze artillerie vijandelijke barakken-piaatsen met voltieffers op den g Monticello-pas (Tonale), veroorzaakte n" branden en verstrooiden arbeiclers in de 1(T" vlakto van Lagni, op de hoogvlakce van To-nezza en aan den Wisohberg (Selsera-dal). Op het Julische froi;t richtten wij samen-getrokken vuur op Biglia en Dedrez en maman de vijandalijke Ioopgraven tussahen Canale en Morsko ondex sterk mzettend, ii- zeer gepast vuur. Wij verrasten en ver-strooiden kolortnen van vrachtautos en voerparkkolonnen, die zich ap de baan van Santa Lucia naar Chiadovano bewogen, d- evenzoo op de hoogvlakte van Bansizza. Hess- den vroeg bij net aanbreken van den dag h- voerde een maciitig' Italiaansch bommenes-e- kader, begeleid van jachtvliegtuigen. eenen strijd a-chter de vijandelijke linies van Selo uit. Talrijke troepen werden ontdekt en werkzaam met bommen beworptn. Onze vliegtuigen, die op eene geiinge hoogte m gedaald waren, oin. hunne bommen neer te ;n worpen, ke&rden te saam onbeschadigd ts-r" rug ondanks vijandalijk afweervuur. Onze m vli-egers brachten een der vijandelijke vlieg-în tuigen tôt neerstuiLen. die op estegea wa-s" ren, om ze terug te drijvem, en verjaag-r" den de anderen. In den vroegen morgoa 00 wierpan vijuadelijke wat&rvdiegtuigen tus-er schen de;i Isonzo en den Karst bommen, waardoar zij eenige veriiezen en gerin-ge schade verooi zaâkten. ya & ^ * g£j n> ■«- p'it Bussiscîie bron. ^ PÏÏTERSBURG, 3G JuU. — Officieel: Ge-w&ervuur aan dsn benedenioop van de ,ej' Loianitza. Ten zuid'westen van Kalusz heeft ri0 onze tegenstander verscheidene malen on-er ze troepen aangevallen, die het front Do-&r browilany-Novitza bezetten. Aile aanvallen werden afgeslagen. in den loop van de ge-vechten in die streek hebben wij 16 ofïicie-ren en 600 soldaten gevangen genomen. j In de streek van Lidziany hebben onze troepen, ua een reeks hardnekkige aan val-r_ len, de Oœtenrijkers uit hun stellingen ver-0_ dreven. In de buurt van Perehinsko heeft e_ de vijand bij de punten van overtocht over ■y. d© Lomnitza het offensief genomen, trach-tend onze tro>epcn op den rechteroever der rs Lomnitza terug te werpen. O0.3 offensief aan het front Sslioki-Jasen. ontmoet krach-tigen tegenstand van den vijand. ) : Tengevolgs van den regen zijn de Lomnit-!n za en de Dnjestr zeer gestsgen. De beken Jîj ^vorden tôt rivieren gevorind en zetten de s- wegen onder wa-ter. s Aan het verdere front, toestand onver-:n andsrd. ïr Aan het Roemeensch front is de toestand onveranderd. ^ ï fis mûii op len Mm e_ Uit Bulgaarsche bron. , IS SOFIA, 17 Juli. (Officieel): Macedonisch -e front: In de omge 'ng van Bitolia werd r- het artillerievuur van tijd tôt tijd leven- n dige>r. Op het overige deel van het front 2- zv.akke artilleriewerkzaamheid. Verken-;n nersafdeelingen drong&n in het Zuiden van 1- van het Doiran-meer in de vijandelijke se Ioopgraven en biachten den vijand belang-e- rijke veriiezen toe. Aan den Neder-Stroe-•r ma tusschen de dorpen Aznatar en Orman-î- li werd eene vijand ilijke ruiterij-afdteling door vuur veistrooid. Rocmeensch front: Op het geheele front aan de Neder-Dorau van Galatz tôt- op de ^ zee sleehts tusschenpoozend geweervutir 3_ tusschen posten. Hier en daar nlaatselijke n kanonschoten ten Oosten van Tulcea. Tij-j dens den nacht levendig geweer- en ma-chiengeweervuur.:> Os Ocr^i lîisseteii r Oestsariik eri Rte&sete f. TTit Oosftearltkscàe broa k WEENEN, 17 Juli. — Officiel : Den druk van Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche d troepen ontwijkend, ruimden de Russen gister Kalusz pn dsn westelijken Lomnitza-oever. De verbondenen rukvon langzainer-r hand naar het zuiden van Kalusz en het kwam hier en daar tôt sterke gevechten. Bij Ldziany mislukten verd-er Russische ontlastingsstormloopen aan den weerstand van Kroatische batallons. Bij Landesfcreu ^ ©n Nowica bekv/amen wij terreinwinst. Ver-* der fe weder van het Oostfront noch ui-t Aîbanië nieuws te mel den. n : 5 ^ # run 1 — nvu. aouy-pwr (■* e&x ue/rit ■m■mwr"niwriTir~,,T i i ' gqaaaiMi a în Klein-Asie Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 17 Juli, (Officieel) : Aan den Euphraat veiloor eene geslagene a vijandelijke afdeeling op den terugtocht nog 120 d00den en verwondenen en 60 paarden, bovendien veroverde onze nazet-tende kavallerië 2 Levis-geweren en vele teli ten. Aan de Perzische grens veroverde een e onzer gi ens-kompagnies in een geveeht bij a Serdescht een machiengeweer. Ten Noor-den van Revanduz viel eene Russische .1 kompagnie onze voorposten aan. Zij werd terugreslagen. Kauk ■ s-front: Matig artillerie- en in- 1 fanterieymir. r ^ ■ &P ZE E >- Ds verseiîerpid diîikfeocteoriog : Uit Duitsche bron. n BERLIJN, 17 Juli (Officieel) ': In den 1 Atlantischen Oceaan werden door onze U-, booten weerom een aantal stoomers en zeilers vernietigd. Daaronder bevinden zich de be-1 wapende Engeische stoomers « T'hirlby » u (2009 ton) met ert-slading en « Matador » j (3100 ton) met stukgoed naar Engeland, als-00k de Engeische zeiler r Lady of the Lake ». S Een der gezonken schepen had maïs voor Engeland geiaden. a De chef van den Admiradlstaf 0 der marine. 1 AMSTERDAM, 17 Juli : Uit I^onden 0 wordt gemeld : De offieieela verîieslij,st van ^ bot in de lueht gevlogen slagschip iVan-" guard» omvat 604 namen. e ROTTERDAM, 17 Juli : <1 Maasbodo n m&ldt, dat de Noorweegsche bark «Skald», t- op weg naar Finland met loopgravenhout, in de Noodzee getorpedeerd is geworden. J BERLIJN, 16 Juli : Nadat is vastgesteld ' geworden, dat een stoomer, die onder de op L' 8 Juli bekend gegevene U-bootuitslagen be-9 vat is, luidens legerlijsten o. a. 67 vliegtuigen en vliegtuigmotoren van Amerika naar Franl«ijk geiaden had. WASHINGTON, 17 Juli : Reuter meldt: De Amerikaansahe Etoomer «Grâce» werd door een U-boot tôt zinken gebracht. Drie van do manachappen werdan gedood, 5 ver-v/ond.? Eoa tussiihon^ewaî afin <3© Holtandsshe :t ' L~ AMSTERDAM, 17 Juli : Melding van het )_ Nederl. Telegr. _ Agents. : Sinds Zondag u avond hebben in 't geheel drie konvoois vra-chtschepen Rotterdam verlaten. Van den eersten konvooi, uit drie schepen bestaande, strandde een bij Zandvoort, twee kwamen a door. Van d'en tweeden konvooi van 10 schepen keerdo een terug, vier werden door de j" Ëngeisch&n in den grond gebooTd, drij l'ie-' pen strand, tweo werden in brand geschoten r en twee werden door de Engelschen buit ge-L" maakt. De dorde konvooi van drij schepen ^ is waarschijnlijk teruggekeerd. IJMUIDEN, 17 Juli : Officieel meldt men : Het staat nog niet bepaald vast, dat de aanval, rscpeetievelijk de vervolging tôt a binnen de Nederlandsche hoogtev. aters heeft e plaats gehad. Ooggetuigen willen weten dat er minetena vier mijlen van de kust geschoten is. Het onderzosk ia door de marine-oversten te Nieuwediep ingesteld geworden. 1 IJM'UIDEN, 17 Jtili : Naar onloochen-baar opgemerld; is- geworden, heeten twee van de aanvallende Engeische schepen «S.67» en «S. 83». Ee-n offteiçe! Hoiîanjîsch bericht D-iiN HAAG, 17 Juli: Er wordt hier officieel medegedeeld dat de Engeische strijdkrachten, die het konvooi van Duitsche ï vrachtschepen aan de Hollandsche kust aangevallen hebben, bestaan hebben uit 19 à 20 ~ torpedobooten en torpedojager. Vier Duitsche schepen zijn in den grond geboord, drij zijn gestrand en twee andere zijn naar Engeland opgebracht. Van de gestrande schepen staan er twe© in brand. KnkeSs bijzomfeî'îîaden IJMUIDEN. 17 Juli : In den afgeloopen ? nacht zijn vijf Duitsche vrachtschepen, die van Rotterdam afgevaren waren, in de na-fc bij h/ri d van Egmond door drie Engeische e torpedovernielers aaogevallen. Drie der ■ stoomschepen zijn vluchtend op het strand ; geloopen. Een dezer drie was bij middel van Engelschê granates in brand geschoten en de twee anderen werden door de Engelschen buit gemaakt. Daar de aanval plaats had over de grens van de Hollandsche hoogwa-ters, zijn Hollandsche oorlogschepen van Nieuwedijk en IJmuiden naar de plaats der • aanranding gestoomd. D® Engeische grana- * ten vielen tôt dichtbij de Nederlandsche kust. t Uit bovenstaande berichten was nog niet 3 klaar op te maken dat de schepen, die door î de Engelschen in de Hollandsche wateren werden aangevallen, Duitsche vrachtschepen waren. De thans medegedeelde berichten t stemmen daarin overeen dat er daar onge-twijfeld eene zware schending der Holland-: sche onzijdigheid gepleegd is door Engeland. } Omtrent het getal der gezonken, gestrande i en door de Engelschen opgebrachte schepen loopen de berichten nog uiteen. 3 Slet îst vasi enkcla sohs^sn KEULEN, 17 Juli : Aan ds «Kôlnische Zeitung wojrdt uit Ams^rdam g-crx^ld : Uit het interview van een dagbladschrijver met j den kapitein van den steamer «Livina» kan — met zekerheid vastgesteld worden dat er van de drie uit Rotterdam afgevaren Duitsche schepenkonvoois drie schepen gestrand zijn en wel namelijk de iHeinrich Blumberg», die sedert gezonken is, de «Livina» en de> «Renat© Leonhard», die sedert weer_ vlot gebracht is. Ontkomen zijn de «Wiihehn Oelzner» en de «Ariadn©». Door de Engelschen buit gemaakt werden de «Briezig», de «Pewa-rd» en de «Marie Horn», terwijl men nog niets bepaalds weet over het lot van d© «Carstcn Ruz». Het tiende schip de «Alfa», moest kort na de afvaart terugkee-ren naar Rotterdam, vermoedelijk wijl het averij aan de machienen bckomen had.;' Over de «Lavina» wordt uit IJmuiden nog; gemeld, dat er ge&n water in het schip dringt en d t de bemanning zich aan boord bevindt. De brand aan boord zou reeds ge-bluscht ziin. .Uit Terschelling wordt dan x . ook' nog gemeld dat de «Ariadne», die met ^ ' cokes geiaden op weg was van Rotterdam , naar Gefle, heden morgen bij lage ebbe, Rn nabij het eiland gestrand is, door een hulp- i J(_ boot. weer vlot gebracht werd en dan haïe reis kon voortzetten. i lit lien Goifsoien Rijsstfag i 1(; Se serstkoniersde zittsn®; van den "d RijScs&g Q_ BERLIJN, 16 Juli. — De ecrstkomendé' algemeene vergadering van den Rijksdag heeft plaats, donderdag, 19 Juli, om 3 ure des namiddags. De zitting zal geop&nd worden door eene redevoering van den rijks-kanselier, dr. Michaelis. Op de dagorde staan de kredietswetsvoorstellen en de twee-de lezing van het wetsvoorstel omtrent de spreekbeurten. Eene zitting van de hoofd-i commissie zal voor het openen des Raada Bn geene plaats hebben. ts Hog meer veraiulering !n îiet psi-soneel? ; )e" BERLIJN, 16 Jnli. — In samenhang met ] * de vervanging van den kanselier zullen vol- * gens het «Berliner Tage*blatt» de verwachte ' 's" verwisselingen van personen in de rijksamb- : "• ten en in de ministêries zich misschien niot1 or bepalen tôt de voornaamste mannen der ' verschillende diensten. Het mag aangeno-i mon worden dat er namelijk in de rijkskan- ! sclarij en in het rijksambt van binnenland-en sche zaken, wellicht ook nog in een ander m pruisisch ministerie, eene groote verande-1 ,n- ring in de samenstelling van het personeel komt. Zooals het «Berliner Tageblatt» we- i ten wil, WO"rdt al s vermoedelijke opv.olger , " van een post in de kanselarij een gekendo ' parlementsman genoemd. Volgens dit blad ' is het ten minste niet onwaarschijnlijk dat dr HeKferick, die tôt hiertoe niet gevraagd, Id heeft om ontslagen te worden, in dienst >p zal blijven. >e- Zooals de «Lokalanzeigen» beweert zullen ii- zijne exœllencie Wahncbaffe en de eerste ar voordragende raad dr. Kiezler de kansela-' rij verlaten. Dit, blad beweert ook dat t. 6iaatssecretaris dr Helfferich besloten is r j er uit te trekken. De keus voor den opvol-,;6 ger van staatsseferetaris Zimmermann zal >r_ hang&n tusschen de heeren von Hinze en von Kiihlemann. Het afscheid van den be-stuurder der handelspolit-ieke afdeeling van -8 het ministerie van buitenlandsche zaken, dr. Johaneen, wordt aïs zeker gemeld. :©t —— ag Vcordrashtsn bij tf©n Keizer >is BERLIJN, 17 Juli. — De keizer heeft gis-' sa ter voor eene lange voordracht den han-' le, delsminister dr. Sydow en den staatssecre-eu taris dr. Helfferich ontvangen. Op het te- avondmaal bij hunne majesteiten waren uit-de genoodigd, de rijkskanselier dr. Michaelis, e- de veldmaarschalk von Hindenburg en de en vrouw van generaal vori Ludendorff. In dsn voormiddag had de keizer de voordracht van don algemeenen staf aangehoord. BERLIJN, 17 Juli. — Gister namiddag at heeft het voorzitterschap van den Reichs-ot ta-g in het statgebouw ©en bezoek gebracht1 ,f(; aan de heeren von Hindenburg en von Lu-1 dendorff. ie. BERLIJN, 17 Juli. — De heeren von n. Hindenburg en ' von Ludendorff zijn weer a-angekomen in het hoofdkwartier. n- 7° BERLIJN, 17 Juli. — Een alhier ver- * senijnend blad bevatte eene melding over het aftredeu van bestuurder Johannes, de leider van_ de handeltepolitieke afdeeling Fi- van het ministerie va.n buitenlandsche za- d- ken, die, volgens wij later vernemen, wel, h.e onwaar zou kunnen zijn. Onlangs werd on-! n- der de kandidaten voor het staatssocreta- 20 riaat van het ministerie van buitenlandsche it- zaken ook ds naam van staatssecretaris rij Helfferich genoemd. Het begint meer en :e- meer waarschijnlijk te zijn dat dr. Helffe- sn rich ernstig in aanmeifcing komt als kandi-daat voor dit ambt. BEB.LIJN, 16 Juli. — De keizer hoorde în gisteren namiddag een lang verslag van mi-16 nister von Breitenbach en hoorde heden mor. gen de verslagen van de chef van 't marïne-ministerie, van den chef van den admira-ei' lenstaf en van den generaalveld-maarschalk ia von Hindenburg en van generaal Luden-|,n dorff. De keizer heeft de chef van het ci-vielkabinot, Excellentie van Valentini, de hoogo orde van den zwarten adelaar ver-ici leend. a- 111 Do besprekingeu met dks koïssefvatseî/B sr îî'aktieSeiders ^ BERLIJN, 17 Juii. — Volgens de «Ger-mania» vermoedt, zou het bij de besprekin-gen van den Rijkskanselier met de fraktie-vertegenwoordigers der rechterzijden da-ar->r omn gegaan zijn, of niet toeh minstens een ,n dee| der_ rechterzijden, onder de veranderde ;n verhoudingen, zich voor een groote tege-sn nioetkoming in de kwestie der gemeenschap-c- Pelijke vredesbetooging van -den Rijksdag zou iaten vinden, verder zegt het blad, dat het Centrum aan een invoering van het je parlementair stelsel niet denkt; het wenscht n opneming van parlementariers in dien zin, dat een waardige man niet uit do rçgeering maç gesioten wordera, omdat hij parlemen-tarier is. ie —— it BERLIJN, 16 Juli. '— In de avondblada» égare S3* ?aap — M. 1 ©S S ccnticmen per numnner SScnclardag 115 Jsaii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods