Vrij België

627 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 31 March. Vrij België. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4t6f18t33k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

No. 32. VRIJDAG 31 MAART 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: V NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / I.— ENGELAND 2 sh FRANKR1JK en BELGIË 2.50 fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACT1E EN ADMIN1STRATIE TE ZENDEN: GEVERS DEYNOOTWEG 81, SCHEVENINGEN. De Dood van Yper door CAESAR GEZELLE. De heer L. J. V een heeft ons welwillencl de toela-ting verleend een uittreksel over te drukken uit he roerend werk van Caesar Gezelle: „De Dood vai Yper". Deze bladzijden zijn ontleend aan het 6< en laatste hoofdstuk: „De Doodstrijd", dat eerlanj van de pers komt. Dien avond, 't was den Donder- dag vôôr Allerheiligen, — kwam ik van de vesten langs de Meenenstraat naar lmis. De toestand was al niet zeer geruststel-lend; van op de brug aan de Kij^selpoort hadden we de bommen der Duitscbers, op een paar lionderd meters van ons zien ontploffen in de verdronken weeën. In het college, voorenaan de Meenenstraat, waren Highlanders ingekwartierd'; twee officieren stonden aan de ingangsf-poort in rustig gesprek en, juist al voor-bijstappend. hoordte ik eenen van de twee zeggen: ,.Thev'll shell us out of this town ail right. Dit was al somber nieuws! Op de Leet was t nog altijd hetzelfde gewoel van peerden en wagens, maar de twee Engiel-sche wachten waren weg van vôôr de deur der Van Doorne's: de staf der Engel-schen was dus vertrokkesi! Wederom slecht voorteeken. Thuis vond ik dten Engelschen krijgs lalmoezenier, die elken avond kwam zijn pijjp rooken ; dezien keer had hij zijpen protestaritschen ambtgenoot meegebracht. We p'raatten over bommen en bombardement en hij, zeide onder andere: ,,'t Kan wel gebeuren, dat een v'erdool-de boni oî shrapnell over de stad komt. en t ware* jammer om de paniek, die dit onder de bevolking zou kunnen verwek-ken. Ge zoudt ze, indlien ge ze éénmaal gehoord hadt, wel verkennen aan "t liedje, dat ze zingen, al vliegend door delucht." Mierbij boofste hij een gehuil na als van eenen keernh'ont" in 't aeldter maan-licht.Daarna praatten we weer van andere dinge'n Lîinst den nacht, die daarop volgde, om-trent elf uur, droomde ik, dat ik eenen hond hoorde huilen, zoo precies t zelfde als ik s avonds te voor van den aalmoe-zenier gehoord had. iMaar het kwam af al zwetllend en werd een getier, zoo nijdig en zoo nabij, als wilde het tegen mijn , kamervenster opejikletteren. Het kletterde i open met eenen slag, die gansch het huis : deed daveren en verscheidene vensterrui-: t'en op de straat in stukken rinkelen. Met dien slag was ik wakker: ik bleef eenige oogenblikken liggen, terwijl het bloecl hamerG1* tegen mijne slapen van 't ver-achot.Ik waclilte, en nu lagen er voorzeker veel alzoo in die stad1, te wachten. Eenige minuten gingen voorbij, stil als in eèn graf. De duisternis was dik, en geen mensch die vim roerde in huis of op de straat. Een dotfe kanonslag in de verte en daarop weer dat hondengehuil. ,,Ge zult ze verkennen aan hun liedje!" had i. vin Engelschman gezeid. Eer ik tijd had1 tôt verd'er gepeins, schokte geheel ons gewest met zulk eene vervaarlijke ontploffinjg, alsot de donder te middlen ons huiss wart gevallen. Buittn rit&te 't op r'e straatstee-nen en rinkeldte 't, als viel er een reger van metalen scherfjes. Ik sfprcng te beene en had moeite om mijr zinmen te gelooven: ik hadJ willen twijfeler aan 't geen daar wezenlijk gebeurde, de waarheid' wegduwen en bevinden dat hei geen waarheid1 was. Doch 't was slecht.; al te waar. De huisgenooten zijn haastig uit hur bed1 gesprongen en loopen radeloos ovei en weer. Buiten gaan deyren open en slaan weer toe: een peerdengespan rijdl te vluchte door de duisternis. Verders dt donkere nacht. Iloe het eld'ers ging, weet ik niet, maai toen d'e volgende bom afkwam, zat ons gebuurte, vijf of zes huisgezinnen bijeen, verscholen ondër 't gewelf van een ga-oo-ten kelder. Het gewoon kanongfebulder d>a1 sedert d'agen om d'e stad1 hing, als hei grommelen van een onweater dat niet af-trekken wil, had als bij afspraak opge-houden; de nadit was akelig stil, als om die keel alléén te laten braken, die elke vijf of zes minuten eene zware bom op ons afzond. Wij zaten tusschen bakken er biervaten, met ons hoofd' op onze hand'eii leperen vôôr de beschieting: Belfort, Lakenhal en St. Maartenskeik. i i leperen na de eerste beschieting: Boterstraat, Belfort en St. Maartenstoren in puin. en onze armen op de knieën gesteund. Nogeens berst het los, d'of uit dte verte, alsof het monsteringewand1 van dten aard'-schoot hikte; nogeens komt het doodelijk gehuil zwellend op ons af, en allen, uit ingeboren bezorgdheid1 voor ons leven, uit uatuurlijk* angstgevoel, steken. we onze schoudei's op. De slag weerd'avert, 'thuis waggelt boven ons, vensters hooren we in scherven vliegen, dakpannen tegen de steenen rammelen, puin en steengruds naar benedten storten, en daarna was 't weer do o (Mil. Voorbij d'us ook dtezen keer! We zijn g'espaard! Allen! Waar mag ze nu ingëslagen zijn? En de volgende bom? la ze voor ons niet ? Zal 't huis boven ons instorten? Zal 't in brandi vliegen? en zullen we verstikken hier in d'ien keldter? Al die gedachtein slaan als de bliksem door 't gemarteld hoofdl: iemand staat op en tast aan 't keldtergat, om te zien of we ald'aar uit kunnen. En weer gaat de doffe kaaionslag in dte verte. .,Nog een!" zeggen we, met twee dl*ie legelijk. 't Gehuil vaart in w.ijdten boog over ons en gaat dte ontploffing dlragen ievers buiten dte stad ;. Zoo werd1 het bij middternacht en «dan hield het schieten op. Wij hoopten dat 't dààrmee zou gedaan zijn: het overige van dten nacht bleef ailes stil. Den vôlgendten d'ag kwaman de menschen als uit eenen naren droom. Er waren doo-d'en, er waren gekwetsten; in verscheidtene huizen en gèbouwen waren gruwelijke iga-ten geschoten: 's morgens hernam het krijgsverkeer zijnen drukken gang. 's Avonds kwam dte vreçs weer op. Hoe zou dte nacht zijn? Vele gezinnen verlieten hun huis en dte stad, en ook ons gebuurte stond op straat, gereeci1 om bij 't eerste schot den duisteren in te gaan; het regend'e fijne motregen, dte heinel was zwart en in de straten stond het water in blinkendte plassen tusschem 't slijk. Er kwam niets! 't Wachten moe trok elk zijn huis weer bitinen en richtte zijnen kelder in tôt, slaapsteê. De nacht ging voorbij en er kwam Het schieten bmst den Zaterdag werd zooveel te heviger. Meer en meer krijgsgie-vangenen zagen we naar de treinen voe-ren, meer en meer gewonden binnen bren-g'en. Twee, dtiemaal d'aags wierpen vlie-gers bommen uit dte lucht, en aan den zuid-oostkant, den zaterd'agnoen, vielen dte shrapnells reed's tôt in de Rijsselstraat. De d'rie-vierden der bevolking sloot op dien dag zijn oiiherbefgzaam hui-: irn-Mners liep al met een,s het gerucht, dat, de slaglijn û'reigdte door te breken en de stad groot gevaar liep van overrompeling. Nu was 't geen verhuizen meer, maar een vluchte», het éénige gat uit dat open ge-blêVen wàS: zuidKvestwaarts en naar Po-pering'he.In dten nacht van Dondterdag op Vrij-dag, den 30en Oktober 1914, is het gere-geld bombardteeren van onze stadl begon-nen, en op dten dag als ik dit neerschrijf, te weten dten 2en Januari 1916, "duurt het nog immer voort leperen na de beschieting: St. Jacobskerk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vrij België belonging to the category Oorlogspers, published in Scheveningen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods