Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

267 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 July. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32pf1k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

783 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de polltieJte Mdeeling bij den Generaalgou-terneur lu België. Gedrukt In de Jrukkerij van het Wet- en Veror-Jeningsblad, Brussel, Leuvensche Itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in België verkrijgbaar bij tovengenoemde drukkerij, in Duitschiand en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal-1 bonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doortoopende toe-[ending van Uet bijbiad tôt liet Wet- en Verordeningsblad kan Je voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van cl k kwartaal te innen soin van 4_Pfennig per Irel van ieder numnier tes tel d Irorden. for die okkupierten Gebiete Belgiens., Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle slreken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. ^— ——si 1. i— . * • - - < • •. ••••• 5 i Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblatt es zu I missel. Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschcn Postanstalten fUr 2,50 M. vierteljahrlich regel mâs-sigbezpgen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufonde Zusendung des Bei blattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann t>ei drr genannten Druckerei gegen die ara Lnde jeden \ ierteljahres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig far ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werdêo. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dana les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,?/) M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. I BRUSSEL. 96. 18. JULI 1915. INHALT: Beltanntmachung, betr. die Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 783. — Bekanntmachung, betr. Berufung eines Direktionsmitgliedes des Vorschuss-kasse beim GeneralMuverneur in Belgien, S. 784. — Befcanntmachung, betr. Verlegung der Kohlenzentrale in Belgien von Antwerpen nach BrUssel, S. 784. INSOXJD : Bekendmaking betreffend debenoeming van een dwangbeheerder, bl.783.—Bekendmaking betreffend de tenoeming van een bestuurlid der Voorschotkas bU den Generaalgouverneur in België, bl. 784. —Bekendmaking betreffend de overbrenging der Kolencen-trale in België van Antwerpen naar Brussel. bl. 781. I SOMMAIRE : Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 783. — Avis concernant la nomination d'un membre du Comité Directeur de la Caisse des Avances prf s le Gouverneur général en Belgique, p. 784.—Avis concernant le transfert du siège du » Bureau central des charbons » en Belgique d'Anvers à Bruxelles, p. 784. » ^ BEKA NNTMA CHUNG. I Gemâss Verordnung vom 17. Februar 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupieiten Gebiete Belg'ms N° 41 vom 10. Februar 1915) habe ich anstelle des als Zwangsverwalter aussch'eidenden Herrn Dr. ing. Franz Herzberg zum Zwangsvetwalter 1er Société Française de Banque et de Dépôts in Antwerpen Herrn Richard von Lumm Irnannt. Brussel, den 14. Juli 1915. Der Generalkommissar fur die Bankea in Belgien, I In Vertretung : • - ScimoEiiEa, BEKENDMAKING. I Oyereenkomstig de Verordening van 17 Februari 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België nr 41 van ■ Februari 1915) heb ik in de plaats van den als dwangbeheerder uittredenden Heer Dr. îng. Franz Herzberg tôt dwangbeheerder Société Française de Banque et de Dépôts te Antwerpen den Heer Richard von Lumm jjmoemd. Brussel, den 14° Juli 1915. Der Generalkommissar fur die Banken in Belgien, * In Vertretung : Schroeder. AVIS. ■ Conformément à l'arrêté du 17 février 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, n° 41 du ■ février 1915), j'ai nommé M. Richard von Lumm séquestre de la Société Française d% Banque et de Dépôts, à Anvers, ■ remplacement de M. Franz Herzberg, Dr. ing., démissionnaire. Bruxelles, le 14 juillet 1915. » Der Generalkommissar fur die Banken in Belgien, In Vertretung : SciJROEDEIi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods