Your search * has 233 results

a-z index of titles
  • Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Filters

Series or title

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 42. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 22.? Dec. 1915 De Vlaamsche Soldaten. De belgische regeering hield tôt nu toe staande dat heel het belgische leger bezield was met de ééne gedachte den vadergrond terug te veroveren, en dat boven dit heilige doel de oude rassen-ntryd tusschen Waal en Ylaming heel en al ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 43. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 29.? Dec. 1915 De Groote Vreugde. Elk jaar komt de kerstdag ons verrassen lyk een wonder: de menschen steken keersen op een viervol glinsterenden mastetop, ze doen iedereen verwonderd opzien door hun ernstige en schert-sende zetten, ze zingen liederen samen lyk kin-derzang en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TA AL. Nr. 44. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 12.? Janv. 1916 Een Sprookje. „Eindelyk" zei ze met bewogene stem en ze Oudejaarsnacht !... Een oude best, de rug zoo boog over de duistere diepte, „eindelyk, ben ik godvergeten gebogen, met diepe voren in 't aan 't einde van myne reis gekomen... Daar zyn gezicht, en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL «Jr. 46. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26.? Jan. 1916 De Verdeeling der Krachten. Lyricos : In onze stad wonen zestig' personen die zicli onledig houden met goede werken, waar-aan zy een groote zorg wyden en blyk geven van een oftervollen iever. Zy maken deel uit van zestig genootschappen, die evenveel ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 48. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 9.? Febr. 1916 „OpgesmetenK ! Yoor latere huisvaders! Yan al de zonderlinge woorden die wy in ons huis te hooren krygen, neemt zeker wel dit titel-woord zooniet de eerste, dan toch een der byzon-derste plaatsen in. Een fyne, er op gelyken , voet levende vorscher 1 houdt ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 49. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. ! 16.? Febr. 1916 Lamlendigheid. hier, Jan, myne mail ! Luister, ik wroet my dood Wat moet ik je naar 't hoofd achreeuwen, o om u te doen leven, u en de jongens. Maar de vadsige luiheid, om je te doemen en hatelyk te jaren gaan voorby, het zwoegen heeft my den maken ? Gy zyt ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 51. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1.? Maart 1916 Een Sprookje. niën en haar heil en vrede en zaligheid aanboden. Als Leentje op een blauwe, heldere nacht, aan En ze verstond die uitnoodigende liedjes niet, den zoom van 't mooie boschje, wakker schoot die haar moesten inleiden in een hoogst geluk midden in 't ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 52. I Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8.? Maartl916 Over Flamingantismus en andere aangelegenheden. (Een drooni van Yeast) Ik heb eene goede tante die my pakken op-stuurt en die aan droomen gelooft... Ik smeek den aandachtigen lezer de twee byzinnen, door het betrekkelyk voornaamwoord die ingeleid, niet te ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 53. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen 15? Maartl9!6 Meenmgen van een Kalmoek. Over Flamingantismus, aangelegene ciangelegen-heden, en versclieidene byzaken ivier belangrykheid m rechtstreeksche verhouding ajhangt van de belangstelling van sSjnlînZl streeJcsche verhou- . &&& gewisse ^ aânte ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 54. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. !2? Maart 191C ...Tydens myn klein verlofje... Ziedaar me terug ult myn klein verlofje dat ik schyn genomen te hebben Met myn laatste by-drage aan ons bladje verscheen tegelyker tyd (ik kopieer) „een nieuwe komeet ofte steertster aan den einder der Gôttingsche ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TALL. Nr. 55. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. j 29? Maartl9l6 Het Wonder der Witte Roosjes. En op de boorden van het meer, is het een In dien tyd, regeerde Archelaus, zoon van schreeuwen, en roepen, en tieren, en luide Herodes den moordenaar, over Judea. lachen... Lauwer-rozen schudden hier en daar uit, Een licht koel ...

Pages