Your search * has 885 results

a-z index of titles
  • Belgisch dagblad

Filters

Series or title

Belgisch dagblad

lstc Jaargang I>ITVSDAG 7 DECEMBER 1915 I^iO. ix BELGISCH DAGBLAD ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 9 12.50 franco per post. Losse çuminers: Voor Holland 5 cent *oor Buitenland ?Vs cent. DenHaag. Prinsegrachfc 39, Telef. Eed. i Adm. 74§3. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. APVERTENÏIEN: Y an ...

Belgisch dagblad

*4 i 4- J . > > » v *"t m s m WOENSDAO 8 DECEMBER 191» \ IVo. 73 A B Gif NE MB NT EN. TPer 6 maanden voor Holland 12.60 franco p«r post. Losso nummera: Voor Holland 6 cent ♦oor Buttenland 7Vi cent. Den Haag, Priusegrachfc 3t), Telef, Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

ïstte ,Taarga»gr liONDERDAO » DEOEMBER 1915 ISo. 73 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losso nummers: Voor Holland 5 cent poor Buitenland 7'/s cent., DenHaag. Prinsegraclit 69, T)„,1 A/lm "74fî7î_ BELHSCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteur :JL<Û.M CASTILLON. ADVERTENTIENr ...

Belgisch dagblad

le r é g aargang VRIJDAG ÎO DECEMBER 1915 lYo. 74 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Loaee nummers: Voor Holland 5 cent ♦oor Buitenlaad 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht __ 69, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIÈN"? ...

Belgisch dagblad

i sitf» -ï navo-a 11 o* ZATERDAG 11 DECEMBER 1915 ISo, V& ABONNEMENT EN. Ter 3 maanden voor Holiand i 2.50 franco per post. Losêë tummers: Voor Holiand 5 ceûi oor Buitenland 7Vi cent. Den Haag, îrinsegraclit. 69, Telef. Hed.1 Aam. 7433. BELGISCH DAGBLSD . Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. -L ^ ...

Belgisch dagblad

lste »Taarffang ^ÔNDAG 12 en MAANDAGH3 DEOEMBER 1915 i-> O. 70 BELGISCH DAGBLAD ABONHEMENTEN. J"er 3 maanden voor Holland ( 2.50 franco per post. Losse lammere: Voor Holiand 8 cent foor Ealtealand 7'/» cent. DenHaag, Pxinsegracht 39, Felef. Red. Aam. 7433. Bestuurders: Dp. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredaeteur : L. DU CASTILLON. au V ...

Belgisch dagblad

1®te Jaargang DINSDAO 14 DECEMBER 1915 iVo. 77 - BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEjST. Ter 8 maanden voor Holland J 2.50 franco per post. Losse ivummers: Voor Holland 5 cent »oor Buitenland 7'/î cent. Den Haag. Prinsegracht 39, Telef. Beil Adm. 7433. . Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacieur : L. DU CAST1LL0N. ADVERTENTIENr Van ...

Belgisch dagblad

latA -T il II *•»"« 11 *>• WOENSDAO 15 DECEMBER 1915 ïHo. 7S A C » ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 1 2.60 franco per post. Losbo àmumerB: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaud 7'/s cent. DenHaag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Aam. 74§3. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

liste Jaarsang' VHÏJDAG 17 DECï^MBEB 1915 r*o. »o ABONNEIONTEN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse ûummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Piènsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD .D VERTENTJENÎ ta 1—5 regela f 1.50: elfe* I meer I 0.80; Réclamé® regels i 2.60; elke regel ...

Belgisch dagblad

Iste Jaav^ang1 ■ ,] , — I. ZATJERDAe 18 DECKMBER 1915 ;IVo. SI ABONBEMJSHTEN. Per 3 maandea voor Holland 12.50 franco per post. Losee itummers: Voor Holland 5 cent troor Buitenland T'i cent. DenHaag. PrinsegracM 89, ïelef. Red. > Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hûofdredacteuf: L. DU ...

Belgisch dagblad

lste Jaarffanar Zoi^llSiLe 19 en MAAl^iDA0.20 DEOEiMUER 1915 IVo. 82 * ^ ABONNEMENTEN. ïer 3 maandea voor Holland 12.50 franco per post. Losse Etummers : Voor Holland 5 cent iroor Buitenland Tlt cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, ¥«tof. A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. DU ...

Belgisch dagblad

lste «fRargang ÛINSDAO 31 DECEMBER 1915 No, 83 * - v" ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse iummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, ïelef. Eed. I Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD ADVERÏENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elt# tegel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f ...

Pages