Your search * has 6 results

a-z index of titles
  • Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht

Filters

Series or title

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 1 MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Auguslus 1917. HET Kanton Haacht onder de Wapens Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer: »s. CASTEELS, Aalmoezeniei* D 21, M 7.'). STA VUI8T EN VOET DE YANE OM I RENT ! Ons Blaadje. Zonder grooten opschik,oiigekunsteld, zooals lel een oorlogsman past, trekt ons schachtje ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 2 MET TOELATING DEH MILITAIRE OYEKHEI1 October 1917 't Kanton Hâacht ondcr de Wapens Kosteloos Frontblcid uoor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer : Jos. CASTEELS, Aalmoezenier, U 21, M 75. STA VUIST EN YOET DE YANE OMTRENT! In ons Kanton. Zoo dikwijls, deze laatste tijden, toen de namcn en adresse» met hei niejiiws me toekwamen, is ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 3. Toegelaten door de censuur. —- B Nr 12. — 4 Januari ïçi8. Kerstmis içi] ■ML JL buEIK KANTON HAAGHT onder de Wap@its Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer : Jos, Casteels, A.alm. D 31, M *75, STA VUIST EN VOET DE VAINE OMTREINT ! A an al onze yrienden een zalige Kerstdag ! Moge de herinnering aan 't ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

NUMMER 5. TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR N1 5o6 — 5-4-18. PASCHEN 1018. HET KANTOH HAACHT ONDER DE WAPENS Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het kanton Haacht. Opsteller: JOZ. CASTEELS, Z 3o, A. T. SX A YUIST EN VOET DE VANE OMTRENT ! Ditnummer moesttegen Paschen gereedzijn; (CENSUUR) Onze drukker heeft Veurne verlaten. We zijn dadelijk naar ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

MEINUMMER Door de censuur toegelaten Nr 715 — i5 5/18 HetkantonHflRCHT ondende uiapens Opsteller : Aalm. JOZ. CASTEELS, Z. 30 - T. A. Kosteloos toegezonden naai- onze Soidaten van 't kantors HAACKT MEIMAAND Meimaand, maand van Maria. Dat was zoo van oudsher ; daartegen vermag heden ten dage geen ourlogsgeweld ; dai zal nog waarzija waaneer de ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 7 Toegelaten rioor rie Censuur, Nr 959-1718 Juli 1918 HET KANTON HAAGHT onder de Wapens . Kosteloos naar onze soldaten van 't kanton Haaeht en omliggende toegezonden. OPSTELLER : Aaim. JOZ. CA.STEELS, Z SÇ).A.T.| ALVERINGHEM. — DRUKKERIJ r.| M. GHYSSAERT & H. SOENEN ST-A- VUIST 3EJIV VOBT DE VA.T«<a"E OMTREJN I1 ! VRIJ ...