Your search has 939 results

a-z index of titles
  • 1914-01

Filters

Publication date
1914939

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Nr.35 Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilli 5 centimes 3um fiintritt 3talietis tn ben ÎPeltfmg: eiit 8erf<jgIieri«Kegiment auf bent Uîarfdj. Het deelnemen van Italie aan den wereldoorlog: een Bersaglieri-regiment trekt uit. La participation de l'Italie à la guerre européenne: un régiment de bersaglieri en ...

Tap Toe: orgaan van den vaderlandschen bond tegen alcoolisme

TAP TOE Orpan van tien Vaderlandsclien Bond teyen Alcoolisme (Provincie Aniwerpen) VoordeEer des Vaderlands, het Geluk des Huisgezins en het Maatsehappelijk Welzijn. REDAKTIE : A. COOMANS. Bureel : Provinciestraat, 87, ANTWERPEN. ABONNEMENTSPRIJS : VOOR BELQIË : 1 FRANK PER JAAR. buitenland : 2.50 FR. » Het blad verschijnt tweemaal per ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Huljetag Ijtntcr î>er £roitt. Deutfdjcr ©olfrat natjrt eincn jungen mit t>cr îttilcijflafcfjc. Een rustdag achter het front. Een Duitsche soldaat brengt Repos à l'arrière du front. Soldat allemand allaite un een jongen hond met de zuigflesch groot. jeune chien au biberon. Nr.3 3. Jahrgang ...

De Nielenaar

DE NIELENAAR « Leven is Streven» 5de Nanimer Ter verontschuldiging : Enkele vrienden hebben zich zeker de vraag gesteld : « Waar blijft toch ons maandelijks bladje ? » Ja, jongens, de zaken zijn een weinig aan 't slabakken gegaan, maar nu ge ziet dat ons Nielsch Moniteurken een nieuwen overjas heeft aangekregen, zult ge hem ook zijn langdurige ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

ÎTtufiffapciïe beutf<$er Zltarinefolbaten, Me jebett Soitntag tn gccbriigge fpieit. Muziekkapel van Duitsche marine-soldaten, die iederen Zondag in Zeebrugge spelen. La musique des soldats de marine allemands, qui joue tous les dimanches à Zeebrûgge. oooooooooooooooooooooooooo 0 2 O . o o o 0 2 o o O • o ° o 0 o o o o o o o o o O o o o o ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Nr.49 ^ ^ ,5ur 2(nîunft î>cs ^anî»eIs4lntcrfccbc>otcs „Dcutfdjlan&" tit &rcmerf!avcit. Uapttàit ftônig (X) 11|!& î>ic îflannjtyaft 6c» i)a»bc[iî'Untctfccboote. De aankomst van het onderzeesche handelsschip „Dultschland" in Bremerhaven. Kapitein Kônig (x;) en de manschappen van het onder- zeesche ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

31 Januari 1914 Nr 5 51*7© Ta o r»a*Q r» cr HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IM8CHRIJVIRIGSPRIJ8 Voor een jaar 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederlarid " 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Bit ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen Geïlîustreerd bijblad De nieuwste Engelsche vriendengroet aan ©ostende! Sedert dat het boeltje der Entente in 't Oosten schip-breuk is gaan lijden en dat Engeland, de aanstichter van de-zen om wraak roe-penden oorlog, be-gint gewaar te wor-den in zijn eigene netten verward te geraken en deblind-doek door de tra-gische waarheid ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

ï>«utfd!« Solbaten teilen an arme Bewolmer Des soldats allemands distribuant des Duitsche soldaten deelen aan arme in- »oit Sriiffel Hafjrungsmtttel aus. vivres aux pauvres de Bruxelles. wonersvanBrusselvoedingsmiddelen uit. V 1 'i X v. ( « Nr.4 5cts. ...

L'écho liégeois

L'ÊCHO LIÉGEOIS Rédaction-Administration : 7, rue Trappé, Liège. ELECTIONS LEGISLATIVES du 24 mai 1914 ARRONDISSEMENT DE LIÈGE CATHOLIQUES UNIS —0— Votez pour la liste N° 1 Candidats effectifs GOBLET Nicolas, député sortant, Liège. DALLEMAGNE Jules, député sortant, Liège. POLET Hyacinthe, député sortant, Fexhe-Slins. de ...

Duynenblad

...

Le matin

I; Samedi £*+ janvier I3I-» " l^IX."PAGES - CIIVCJ CENTIMES 21me Année - N° 24 REDACTION L VIEILLE BOURSE, 33 Aî«VIins Téléphone Rédaction ; »1T ^oiiiieJïients : 1 l!n an • • • -fr- '"v"^ lieras 'six mois. îi'^jî I; ÀMSP /Trois mois . . • » 3.4*0 i Un an • • * * • H>00 ) ^ît 8.KO |lNTÉMECR|^mois ...

Pages