Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : - BUREAUX A PARIS : TTJDOR HÔUSE, TUDOR ST., LONDQN. E.C. "• 1 LA0E U , i* < + TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: jlJglfg. °* LONDRES, MARDI 15 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. , ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAK ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

683 — Gesetz- und Verordnungsblatt 1 -fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle streken van Belgie. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in Uelgië. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

De werkman

Werkman Lars VonVed j Het schoonste verhaal dat ooit te lezen werd gegeven.f Nu begint het derde deel. De Koning der Zee in 't Ge-| vang. D'eerste Nummers zijn nog te koop, alt'ians elkcj nieuwe Lezer kan 't Verhaal volgen, elk deel op zijri eigen zijnde. IHOofdopstc'îer=S8«sluurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. -% ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Uttgeefete* K«m: Maatschappij H ET UCHT bestuttrdcr » P. DC VISCH. Lcdcberg-Ocnt . REDACTiE . . IDMIN1STRAT1E îiOOGPOORT, 29. CENT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . . , . t». 3.2$ Zes maanden . . * , . fr. 6.50 Een jaar....... fr. 12.50 Mco abonneert zlcfl op aile postborcclca DEN VREEMDE Diic maanden tdsgelijka vcrzéncieo). » ...

Het volk: christen werkmansblad

IfenTwTO^le JaaT— H 151 Go Misssî -r fial^ezlB — Elgeadoo Wocnsdag, 2 tel 191^ "Aile bricfwîsselingen vracht-Trij te zen den aan Àug. Vaiî ^ Jseghem, uitgever voor de laami. maatsch. «JRrukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Qent;"> c' ~ . [ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t, Recoiletten-itraai, 14, Kortrijk. 1 ...

De stem uit België

Tel«phoon; Central 12 86. Registered at .the General Post Office as a Newspaper. De Stem uit Belgie LEcbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î ls, 9d, voor drie maanden. Subscription : is4 gd« for three months. No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRIEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. — N" 260. TiRÂGË JUSTIFIÉ 58,000 EXEMPLAIRES CINQ CEHÏÏM.ES EDITION B JEtfDI 24 JUIN 1915. LE BRUXELLOIS ^^<c»3?sr2«ir3Bî3WtBa«a-,3rs s 1 as a 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 fraises 0 «MgsiiM<MMaaR»ii»fflBtaiB«aBKigasatratBi«a^^ «Xo*o.a?:Ba.£0. 0"ULO"tlc3Llo3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-Uitgeefsteî sam: Msatschappij H ET LECHT bestuav^Ser r P. DE V1SCH. Lcdcberg-Oent . . REBACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE Drie maanden. . . , , rr. 3.25 Ses maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar. . . * k . . fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbureelc* DEN VREEMDE Drie inaandcn ...

L'écho de Belgique

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

W N ;v'\ ^àN^iRS, Jeudi 17 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.335 -iSb- «<-./ Uj^ffi&CTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

Pages