Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 14. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2? Juni 1915. Albrecht Rodenbach. Hoe aangenaam en fier, en tevens hoe innig wee doet ons die naam niet aan wanneer wy hem hooren klinken of voor de oogen zien, Ter-stond verschynt dan het beeld van dezen te jong gesneuvelden Ylaming voor ons, en doet onze harten kloppen van ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan den Befffische Werkliedenpartij,i — Verschjjnende aile clayon. Drufcater-U itgeeftter Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuerdcr » J». DE VISCH. LedeberS'Ocn! . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIjS BELGEE Oric maanden. . , . . Tr. 3.23 Z.ea maanden • , « « . fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.53 Meo ...

De Belgische standaard

! *\« » agir. N° 8 3 Vijf centiemen h et nummer apnoEJUWc-^^■>srT-»vlr : ^»CTï«M'7iîw«?gi*3waBZOTeamBH*mei» Z terdag 26 Jimi 1915 De Belqische Standaard Do o r Taai en Volk DAGBLAD Voor Goci ên Miuitd on Land « DE BFLOISGHE STÂSOIWRD* verschijtrt dagslijlrs. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 39 JUIN 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 J ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES \ Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles LE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2rANNEE. — Série /e-- N°8 227et22S Le numéro ; 10 Centimes (5 CISRTIMSS AU F10NT) ^Dimanche 27 et Lundi 28 Juin 1915 mm—a— -aga»" RÉDACTION & ADMINISTRATION fjto m de la Bourse — il HAVRB Téléphone: Le Havren* 14,05 Directeur : FEENANS NSÏÏRAr Tontes tes communications concei la rédaction doivent être adn a8x",rue de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

■ 671 - Gesetz- und Verordnungsblatt [Or die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezcltc slreken van België. îullelin officie! des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gêdrukt in de drukkerij van liet Wet- en ...

De legerbode

1* Jnni 1915 Wnmmer 115 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOI DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont^vangt tien of yijftien Fransche ep. Nederlandsche exemplaren. Op den Yser TE DIXMUIDE Op 15 October te Dixmuide aangekomen, wa-,m de marine- fusiliers, met behuip van eenige ...

Het Vlaamsche nieuws

IZaterdag 26 Juni 1915. Eerste Jaarg. Nr. 163 , Frijs : 5 Çentiemen door gt heel E^eîgië Vlaamsche Nieuws v • , - - *Vt--»~. r • • . ■ ,, . t lafc ba&t ingelicfa? er> ^ • ■*&% * ^wpireicl JftietiwMtotaci "fan Beâgàé - V«rach$|iit 7 maal peu ;wWè.efe, md&PwramtaiSHk > ; .v>r. ^ .X -<* .•«agm ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

[venant offrir au roi le montant d'une souscription pour la construction d'un nouveau cuirassé Cliché Svenska, Stockholm 1913 Le Parlement La statue de Gustave-Adolphe Le ministère des Affaires La Suède est gouvernée par une monarchie constitutionnelle et héréditaire depuis 1 523. Trois noms brillent comme des étoiles dans cette ignée de ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LE ES ^itn teoelenrfan roman B0ÊTVAARDI6E MAGDALENA welke thans ais mêngelwerkvorsohijntin de Anissrpsohe Tijdingen Hat blad is in alla dag-blao .'.inkols en blj da var-keoper» te verkrijgan aan 5 centiemen 2;_^L——ll2.GEILLUSTREERDE 5 ce""eme" Z OMPACy S GAZET a m—i—■himi iwiii—i ii i il >i il mm m ■mi' il muni h ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

f aerste .Jaargang IV". 13s DInsdag !5 Juni 1915 g Cent DE VLAAMSCHE STEM ^ ALUEfUEEN — '! BEL.GISCH DAGBLAO •ÉENDKACHT MAAKT MAC HT ! REDACTIEBUREEL I XAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOOH No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdairt elken dag des morgens on vier bladzijden. Abonnementspr\js bij vooruitbetaling : Voor ...

De stem uit België

Tel«phoon; Central 12 86. Registered at .the General Post Office as a Newspaper. De Stem uit Belgie LEcbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î ls, 9d, voor drie maanden. Subscription : is4 gd« for three months. No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRIEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There ...

Pages