Your search has 633 results

a-z index of titles
  • 1914-02

Filters

Publication date
1914633

Vooruit: socialistisch dagblad

30 ?aar ES» 48 Prijs'per nummer : voor België 3 centiemen, voor rlon Vreemde 5 centiomen Teîefoon : Redactle 247 - Administr&tie 2845 ——a—a——a—a—a— 'il iiwmip» ni—— RSaantïa?» 1© Fetipuari 1914 . —— TÉ—HWIIIH'iiIiii "Ili II il i il illi i Druk*ter-Ultgeefster Sam; Maatschappij H ET LICHf , bestuardcr » . ...

Het morgenblad: volksdagblad

r Jaareang. 1T 55 tetidag 23 en Dlnsdag 24 Februari 19f 4 t csntiemen m nimimer HET MORGENBLAD AsnKonoisgiRgen s . a 4e bladzijde. — per kleiften regel fa. 0.30 | Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnieuws, per grooten regel. » 2.0C | Reclamen, » » » » 1.001 Begrafenisbericht, » 5.00 § VOLKSDAGBLAD . mededeelingen te zenden aan M. J. ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendredi 6 Février 191* C MM aUCîTtî' Ijuirv* TT1V TMTTIYIKKO rTTVa rPWïMHfl I/amWvia^; C r^.wy.rt» i Oi ^ Franco en Belgique Un an : lSi-» » 6 mois ; 8 ff. * » 3 mois : 4 îr, Franco en Hollande Un an ; 22 fr. » Union postale » 32 fr, On s'abonne an bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EEKSTE BLAD. ZnrtHai»'. 15 PVihrimrî^l 914. Nr 7. Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFO(W HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00N HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouvert» de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi ïes annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et 4 l'AGENCS HATAS, 8, place des Martyrs, 8 (1" étage) -& Bruxelles. ■* ■ ' La Dernière Heure * LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ if „ • ——■— ■ N0 55 ...

Gazette van Gent

I 347' JAAR. - N' 42 - B 5 CENTIKUEN pi n II—IIIH|WII I !■ III pWBMWWWiMM MWP1HII ■■ i DONDERBAG, 19 FEBRUARI 1814 GAZETTE VAN GENT larscMRuvisrcispi&ïJs ï VO®R GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : |tl „ fr. S2-QS Eaa jaar i'r. 15-00 RmsaBiian. . . . . > 6-50 6 maaniau » 1-7S Kmsudeu » 3-5G 3 maanefen. . . . . » <»Oil Td«r ...

Le matin

^ Pi manche S Février 1914 "* " 8EIZÊ F» AGE» - CIXQ CKmXJMEt» 21me Année — N° 33 RÉDACTION l 39.VIEILLE BOURSE, 39 1SVER8 Kiépâoae Rédaction : «17 AÏ3oïiïiexïierits : l \jn an - . » • -fl' *5-95? iwtps ' Siï raoiS .... 0 »0 jTrois mois . • • - * ^ (Tu an . . . • • « *§"8? Kltellt 2^ ' ' /Trois mois . , ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

> Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers md 10 centiemen. JH AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie! op aanvraag. Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Verbroedering: socialistisch propagandablad der Brugschepoort

Ie Jaar - Nr 6 KOSTELOOS VERSPREID C Februari 1914 VERBROEDERING Socialistisch Propagandablad der Brugschepoort Redactie en Administratie : lokaal « Verb"oederina, » Meibloemstraat, Gent Op voor 't Petitionnement ZOOLANG DE WERKER NIET VER- LOST IS UIT DE SLAVERNIJ VAN HET LOONSTELSEL, ZOOLANG OOK ZAL DE WERKER MOETEN STRIJ- DEN. De kamp der ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 20. ZONDAG 8 FEBRUARI 1914 19e JAARGANG. NIEUWE LAAMSCHE ILLUSTRAITE Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HEr handelsblad van antwerpen Pjrijs Frcs. 3.ÔO per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neeriandia", v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Internationaal voetbal. Het militair ...

Lux

N° 13 Antwerpen, 13 Februari 1914 15 Centiamsn Eerste Jaargang. — Première Année abonnementsprijs : 3 fr. per jaar Prix d'Abonnements : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. Paraît le Vendredi Er zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden worden. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un exemplaire ...

Le carnet mondain: art, théâtre, musique

■4e Année — N° 23. — 22 Février 1914. ■ ■ . jr -%à ~ -y— ~ ~~ - m «nuIBlil ML 'èfc. ■ \V^T Ji ' L—L ,,/i )i _j_ mm^0, '/ .f «5 - ■ ' : . J. >1 - l^llS ICI © @ & - mm .... „ . , .... "T* : ^ ■ ««îrassMa^de»»»- aMiRM»- «"lin IIMl>»lljW|BpBWWW^iljWjWt|fc j > ' |;r: # ' 1 ^«1 \:é - v. ...

Pages