De Belgische standaard

610337 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Mars. De Belgische standaard. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bg2h708s49/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

�f 2tt Jaar-r- P'f 53r(3o4) Vijf centieinen[ het nummer Zondag 12^en Ma< ndag 13 Maart �916 �: 3 in�asachingen van a regels 0,50 fr. skh-te wendes tot: Villa MA"COQ��LLE, Zeedijk, DB PANNE. duitsche mum. IV DUITSCHE KULTUUR, Er is wellicht nooit zooveel geschermd met het woord � kuituur �, door men- schen met en �onder kuituur. Velen souden heel aardig opkijk,n als men hen voor de vraag stelde : Wat verstaat ge door kuituur ? Ik zal me wel wachten er een disser- tatie ever te houden. Alleen wil ik er op wijzen dat wetenschap en kunst niet hetzelfde beteekenen als kuituur. Duitsch- land is rijk aan kunstenaars, wijsgeeren en geleerden ; de wetenschap was er fel verspreid. En toch zijn de daden door Duitsch- iand en Duitschers gepleegd niet deze van kul uurmeuschen. Er ontbrak dus aan die Duitschers iets om kuUuur t en- schen te zijn : giekgrootheid, zielenadel, getrouwheid aan het gegeven woord, eergevoel, getrouwheid aan de zedelij- ke wet. De oorlog bewijst dat de school aan het volk heeft gegeven, geleerdheid maar niet karakter, gesteund op de ze- denwet, �n evenmin wijsheid ; wat heel iets anders is dan geleerdheid. Dat Duitsche kunst en wetenschap een invloed hebben uitgeoefend op ons land, zal ik allerminst loochenen. De Belgische kunstenaars bestude r- den en speelden de muziek va& Beet- hoven, van Wagner. Zou er een be- schaafd volk, een kunstenaar in de we- reld zijn die zou durven bekennen dat hij Beethoven niet kende ? 'Waar is de geneesheer, neem de groot- ste germanophoob, die zou durven zeg- gen dat hij de ontdekking niet kent van Koch, van L�flsr, de reactie van Was- serman, de werken van Virchow, de behandeling van Bier, de werken van Ehrlich. Waar de ingenieur, die de mo- tors niet kent van Otte, van Diessel ? Wetenschap trouwens is internationaal en ze moet het ook blijven* Maar wat zonderling was in Belgi�, is dat de Duitsche wetenschap ons toe- kwam uit tweede hand. Wanneer de Duitsche ontdekkingen in Frankrijk be- kend waren, dan deelden de Fransche tijdschriften ze ons mede. Betrekkelijk weinig Belgische leeraars kenden duitsch genoeg om aan de duitsche bron te put- ten. Onze geneesheeren, op weinig uitzon- deringen na, kwamen in kennis met de. duitsche uitvindingen door Fransche tijdschriften, Men had ons zoo geleerd alleen naar het zuiden te kijken dat de nederlandsch sprekende leeraars met de wetenschap- pelijke werken uit Holland weinig be kend waren. En nochtans bekleedt dit kleine volk de eerste plaats in de schei- kunde, waarvoor het meer Nobelprijzen verwierf dan ��n ander groot volk. In Belgi� kende men de duitsche mu- ziek en duitsche wetenschap. Maar ver- der ging de invloed der zoogezegde duit- sche kuituur niet. We mogen het zelfs betreuren dat Belgi� niet meerde duitsche wetenschap en zeker zijn wijze om ze te benuttigen, heeft g' bruikt. Duitschland heeft de wetenschap ge- indu3tria�seerd. Een bepaald voorbeeld daarvan is wel hun fabriek van schei kundige produkten waar ruim vijf hem derd ingenieurs-specialisten opzoekin gen doen. Duitschland heeft d� wetenschap ver- spreid onder het *olk om vakarbeiders te vormen. Daarin lag zijn economische macht. Belgi� kende de duitsche ontdekkin- gen, meest altijd door bemiddeling van Frankrijk, maar volgde zelf de weten- schappelijke beweging en zijne versprei- ding niet. 't Zelfde zou ik kunnen zeggen over de sociale we ter schappen. .Voormannen der socialisten en ook der katholieken ondergingen den invloed der duitsche school. Maar hij beperkte zich tot en- kelen. Om samen te vatten: Belai� heeft van Duitschland een deel overgenomsn van het goede, van zijn wetenschap, maar zeker niet van het hatelijke, zijn mis- prijzen voor het recht. Nooit gaf een volk een schooner voorbeeld van eer- bied voor 't recht dan het Belgische. Had-Je het den invloed van Duitschland ondergaan, zijn houding ware een ander geweest 1 Daarin ligt het beste bewijs onzer zelfstandigheid tegenover Duitsch- land 1 Dr. Van de Perre Een Gulden Boek VAN 'tVLAAMSCHE KNAPENS�HAP Talrijk zijn de K� VI. Smienten in oes leger.overal verspreid.met allerlei bedietiing en graden, de eenen strijden met 't �a< psn in de hand, door allerlei gevaren en ontberingen voor 's lands herstel, de ande- ren met eeae bewonderenswaardige teedei- beid bezorgen de wonden en ellenden van desen langen krijg. Allen doen hun pHcht, hun volle plicht In de eenvoud des herten en velen ( ffeiden reeds edelmoedig hun leven uit trouw-, en plichtbeaef. O bewonderenswaardig knapesschap in uw eenvoud en uw moed. Een gedeokmaai : " Monumentum acre perennins " most bij_ de toekomende geslachten die offervaardig- heid bevestigen. In een boek : Het gulden kiek vas 't Vlaamsche Knapenschap, moeten al de namen der soldaten-studenten samen- gebracht worden, met de aanduiding van hun regiment en bata�jon en kompagnie, opdat bij da latere geschiedenjs wil zouden kunnen verkennen, waar onze makkers geleden en gestreden hebben. Mei voeee er ook de na- men bij van de onderwijsgestichten en de verl�fbonden. En vooral onze �esueuvelde helden mogen niet vergeten worden. Aan hen die viele-nVopVt veld van eer,aan hen ook de bergplaats in ons boek. Man geve huu namen op, hun legimenteo, alsook de plaats waar zij vielen en hun trouw bszegelden met bun bloed. ledereen zorge das voor hem en zijne vrien- den en dat v��r 30 Maart a. s. en zende de naamlijsten aan 't Bureel van dit Blad onder de letters S. K. V. S. N. S. � 't Kan ook als adressenlijst die- nen ter vereeniging van al de vrienden on- derling. Studenten: Leest en verspreidt De Belgische Standaard. Dat het UWJrtad worde. Duitschland en Portugal AFBREUK DER DIPLOMATIEKE BETREKKINGEM Gisteren kon men, vooralle ochtead-bladan in onze laatste mix het officieel nieuws lezen van deraf breuk tusschen Dn�schlaad en Por- tugal. Te Lizsbon had de duitsche gezant, eene rsispas aang :-vraagd en mosst tTzelfdertlj�La eene omstandige -verklaring van de Duitsche rejecting a�gftv�n. Te Berlijn kreeg de Por- tugeesche gezant, Sidomio Pats, zijn vrljge- leidebrieven. � De diplomatieke afbreuk is dus gebeurd. Wat die omstandige verklaring bepalen zal is voor niemand een geheim. Duitschland 'z*\ er in vooruitkomen met de schending van het volkerenrecht door P^rtu^al inzake het aan den kabel leggen-van 80 duitsehe schepen. Edoch wat Duitschland vergeten zal er bij te vocpeo is. dat Portugal heelemaal gerech- tigd was sulk besluit te nemen. Immers het c�Dflikt bestaat biet var* gisteren. Het dag- teekent feitelijk-, reeds van v� �i den ooi log , en Duitschland -heeft er geen gewetenbe- zwaar in gemaakt om Portugal den oorlog aan te doen zonder verwittiging en zonder r-SfchV AUerminst heeft Duitschland te protestes* ren tegen de daad van Portugal wanneer we ons even herinneren dat twee jaar geleden ditzelfde Duitsehbsd een oproer bewrocht inde Pottugteesche kolonie van Angola/�n daarvoor, alle middels, de oneerlijkste'liet eerst en meest, gebruikte. Halverwege I9I4 braken onlusten uit ia Angola en Duitsch- land bad van deze gelegenheid wel weten gebruik te maken, wanneer de oorlog uitbrak indien de zee�n voor zijn vloot niet werden afgesloten. Daarbij Portugal werd nog gekrenkt In zijn neutraliteit door de handelingen der duitsche kruisers en onderzee�rs die aanlegplaatsen geweldiger-hand, namen in Portugeesche eilanden. Tegen dit alles heeft Portugal willen han- delen met de duitsche S'. hepen, die in de ha- vens lagen aan de ketting te leggen. Deze schepen zullen voor allerlei doeleinden benut- tigd worden. c Opmerkelijk is hst dat de Duitsche bladen juridisch gesproken, de daad van Portugal niet hebben betwist. HET GEVOLG. DE 00 LOS TEGEN DUITSCHLAND ? Briefwisseling met de Belgische soldaten in Busland De adressen voor de briefwisseling met de Belgische soldaten in Rusland moeten een van de drie hieronder vermelde aan wij ringen dra- gen: |^ � Belgisch soldaat " (militaire Belge) " Bel- gisch d�tachement " (D�tachement Belge) 1 "Belgisch korps " (corps Beige).,Voor het J personeel van de bejgisebe aata-kanons e moet nog- worden bijgevoegd. " Op netfront" j De briefwisseling komt te Petrograd aan waar alphabetisehe lijsten de iodeellng toe- I laten. Wat zal hat gevolg zijn van de diplomati* sche afbreuk. Heel waarschijnlijk de oorlogs- verklaring en seffens dwingt zich de vraag op. Welk voordeel zullen we daarbij behalen. We meenenop zuiver krijgskundig gebied, geen. Het zal een passieve oorlog zijn. Men weet immers dat Portugal over g-en geoe- fend leger beschikt, dat bet zija artillerie aan denman hracht (in 't Belgisch leger vindt men Portageesche kanonnen) eii dat het bij- na heel sijn vloot aan Engeland verkocht. Doch voordeel kan het ons bijbrengen op diplomatiek, haudels en koloniaal gebied. H je meer volkeren we hebben om mee te praten in de wereldtragedie, hos meer troe- ven in ons spel en boe meer invloed bij ande- re neutralen, Portugal bezit eenigeertsmijnen van weer- de, kan ook gezochte koionie-produkten uit- leveren. En de uitwisseling zal zooveel te ge- makkelijker gun omdat het nu tusschen bondgenooten plaatsgrijpt. Het kan daarbij een waakzaam oog in 't zeil houden langs de Atlantische kusten waar duitsche onderzee�rs woekeren en obs zeer behulpzaam zijn voor de troepentrans- porten naar en uit de Middellansche zee. Dit alles brengt een gewicht van belang in onza weegschaal en 't is niet te versmaden. Leest en verspreidt DE BELGISCHE STANDAARD Hoe het zit voor VERDUN na den 19en dag We mogen aapneraen dat we thans de helft v&n ien slag v��r Verdun hebben door- gemaakt.' want het is onmogelijk dat de duitsche in lij a gestelde kracht, het varder, ka-trekken met zijn aanvallen dan over de 25 tot 30 dage�. Nemen we aan dat het duit- sche: aarivalalegef uit 300.C00 mannen be- stond, waarvan 200,000 man op de verschil- lende punten in 't- vuur werden gebracht e/a 100,000 in b�:schikba*rfeeid werden gehouden Dit blijkt, te meer,omdat na de eerste aan- vallen, de Duitschers gestadig hun aanvals- front h^bbsn logekrimpt, en maar, met het inzetten van bun Vleugelacties, weerom uit- breiding aan de vechtlinie hebben gegeven. Het wordt door deskundigen gerekend dat in deu huldigen oorlog de aanvaller onmiddel- lijk 1/3 van zijn effectief verliest in de eerste 'dagen van den strijd. Zulks is zooveel te meer aac4e nemen voor 4e Duitschers, daar ze in gesleten gelederen- (20 man voor 1 meter) oprukten. ps Na de tien eerste dagen strijd bad het duitsche leger 100,000 man buiten sfag. Door bet verslakken der volgende aan- vallen ea�*e tijdsruimte die wordt gelaten 'ussch^n de verschillende stormloop.:�, wor- den de verliezen voor de volgende dagen op 1/4 gerekendi ��> Het is waarschijnlijk dat de duitsche r�ser- v�e de thses �(cbeoro�de aar.vallen Westelijk : en Noordw?aris Verdui uitvoeren. Daar het daarbij onmogelijk is dat immer nieuwe troepen aanvulling zouden leveren in de geledene verliezen, mag gerust besloten worden dat het dnitsch offensief zijn eind- ramciing heeft ingezet en dat we naar het einde gaan, DE .TOESTAND NTJ Wat zal het gevolg wezen van het duitsch offensief P Wemeeneneen doodloopen op denabijste fortecllnle van Verdun die de Duitschers aan 't bestormen zijn Noordwaarts. f'r-:2 In de drie, vier eerste dagen, drongen de Duitschers 6 tot 7 kilometers vooruit op het middenfiont. Zuidelijk Verdun brachten de Franschen hunne linies in verhouding- nader Verdun. Dit front bleef tot nu gelijk het over veertien dagen bestond niettegenstaande de allerhevigste en herhaaldelijke aanvallen. Ef n teekeo dus dat de Franschen deze linie willen blijven behouden. Ia de laatste dagen rukten de Duitschers met hun zijdeMngsehe bewe- ging drie kilometers vooruit Westelijk de Maas (sector Bcthincourt). Hier bleven ze ook stroppen. Nu woedt de strijd op deze linh en de fransehen wijken geen duim meer af van de stellingen door hen gekozen om den clndschok te onderstaan en af te weren. ZULLEN ZE HEM AFWEBEN ? We zijn er zeker van, als we 't normaal ver- loop van den strijd nagaan en als de Fransche grootstaf er niet toe besluit om een of ander reden vrijwillig andere stellingen te nemen. Bet ware een te verbijsterend gevoel dat het Fransche volk zou moeten onderstaan in- dien de' val van Verdun niet zou gewettigd wezen door een geredeneerd besluit van 'tbe velhebherschap. En dat zulks zich afteekent is ailes behalvi te Ontdekken. De aanval beukt de voorheen bestaande f or- tenlinie. Het dorp ?n het fort van Vaux (even in de nabijheid van Douaumont) worden ge- weldig aaegevailen^De eindstoot in de front- aanval. Het gaat bier om 't behoud van Ver- dun. De Franschen zullen er Voor zorgen dat de do�rbeuking voor de Duitschers een ijdel droombef ld blijve en het behoud van Verdun eene werkelijkheid� Hun laatste optreden rond Bethlncourt en rond Vaux blijft er borg voor. Hier immers op deze'Twee belangrijkste plaatsen bedwongen .se meesterlijk den Iaat- sten duitschen stormloop. Be slag van Verdun in cijfers Op eto front van 40 kilometers staan tegenover elkaar, reserven inbegrepen, een mill leen mannen. De Duitschers brachten voor den eersten aanval 300,000 mannen in het vuur. Ze ver- loren er �OO.COO die buiten strijd werden gesteld. _^ De slag wordt ondersteund door eene artif- lerie d/e . reusachtig is. De � Daily Mail* geeft 500 batterijen op van alle kaliber ,'t zij 2000k��ocs. DeDuitschsrs bezigen van hun kleine veldkangss tot hun koossafe < Dikke Bertha.� V�or den eersten stormloop bcgon.donder- den de Duitsche kanons e�a dag en nacht aan een stak, zonder ophouden. Een middelmatig getal van 160,000 obussen werden in 12 uur op bijna alle Fransche sectors (Vijf k�ome- ters) geworf�o, hetzij bjj de twee millioen obussen in een dag. Dd Fransche artillerie werkt prachtig. Wanneer de Duitschers zin* ,nens waren, en dit toonden, door een onge- hoord bombardement langs Bethinconrt aan te vallen, tapten de Fratsche kanon� e�a miliioen obussen in de Duitsche stellingen en in de aanrukkende drommen. Geheele heu- vels van 200 meter hoogte zijn weggeschow tea. �eeneen slag kan met deze In geweld ver- geleken worden. i ^i� Mts�l�fid m Zwedei De zweedsche gezant te Berlijn heeft bevel gekregen bij de Duitsche regetring verzet aan te teekenen betreffende het iet'gen van mijnen in de on middellijk e nabijheid der zweedschp kust. Dit protest zal de staat van zaken tusschen Duitschland en Zweden niet veranderen. En dat de Duitschers van Zwe- den een soort bijkomend uitbatiagsiand willen maken bewijst het volgende. Een duitsche maatschappij heeft besloten twee groote munitietabriekea in Zweden op te richten^ onder een neutralen naam en neu- trale firma. Deze fabrieken zullen grondstoffea uit den vreemde kunnen inbrengtj, wat Duitsch- land niet kan, ter oorzaak van de blokkade. De grondstoffen zullen verwerkt worden tot munitie en dan naar Duitschland overge- bracht, al door de Baltische zee, waar de duitsche vioet meester is. Wat zou Duitschland nu zeggen indien de' Entente Zweden," verbood produkten.voor den oorlog uit tevoevag naar Diiiis�hl�fed'?" * I 'tis nochtans hetgeen Duitschland van Amerika gestadig eischt. De Politieke toestand in ITALIE t�r schort leis bij onzen zuiderschen bond- genoot. Oflgewone. samenkomsten 'van mini- ster� ondereen es- van minister Saltadnr-met den Koning duiden erop dat we in de ira- liaansche inwendige politiek een beroerd oogenblik beleven. ' Dit < komt ten grooten deele voort uit de bonding der socialisten waarover we gistere� een woord gewaagde�. De socialistische groep � een minder- waardigheid^ � eischte de bespreking over de groote economische aangelegenheden van het land. Hoofdminister Salandra verzette er zich vierkant tegen en verweet den socialis- ten obstructie te maken en stokken inde wielcB te steken. Het parlement leefde deze uren in spanning en buiten 't gebouw werd deze spanning een trilHngske van belangbij- gezet ; zoodanig dat de Koning het hoodig oordeelde met verschillende vooraanstaande politieke mannen te confereeren. Zonder van micisteriesle krisis of wijzi- ging te gewagen, mogen we toch zeggen dat het er voor 't oogenblik in Italie niet van effen baantjes gaat. Jammer mag het heeten dat hier, lijk in Engeland en In Fraukrljk een zeker gedeelte van de natie eens moet haar wfever ophalen alleenlijk om van zich te doen spreken. De oorlog vergt andere aan- dacht en... eensgezindheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes