De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

274 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Fevrier. De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten. Accès à 08 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mc8rb6x39b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2e Jnarnatin. — Rl° 31 A O CENTIEM Zaterdag 9 Feferuari 1918 DE NIEUWE TIJD Orgaan van de Mînd.erlieicissocialisteii WEEKBLAD Proletariërs aller landen, Vereenigt U 1 Karl Mar> Beheer en Opstelraad : LEOPOLD DE WAELSTRAAT, 6 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de goede richting aan, dan zal de tijd de ontwikkeling brengen. » Schiller Maatschappelijk Verweer De groote vernietigings oorlog die voortge-sproten is uit het ekonomisch konflikt tusschen twee machtsgroepeeringen had voor doel het ver-broken internationaal kapitalfstisch evenwicht te herstellen en de groeiende macht van het georga-niseerd proletariaat te breken vôôr dat het sterk genoeg zou zijn de kapitalistische wereldorde omver te werpen1, Dank zij de kapitalistische agenten die de teu-gels voerden in de politieke organismen der arbeiders, waren de machthebbers zeker van hun stuk en konden zij hun slag slaan zonder den tegenstand van het proletariaat te moeten vreezen. Zoodra de slachting ingezet was kwam de ont-reddering in de gelederen der arbeiders en de grondslag hunner macht, de internationale klassen solidariteit was vernietigd. Dat was het oogmerk en de zegepraal der imperialistische bourgeoisie. De vrucht van een halve eeww organiseerenden klassenstrijd werd in eenoogwenk te niet gedaan. De arbeidersklas was ingescheept op het oorlogs-schip en moest zeebouwen met of tegen dank. De groote maatschappelijke roi die de sociaal-democratie te vervullen had bleek in het beslis-sende uur te groot te zijn voor hare krachten, niet omdat het haar ontbrak aan innerlijke kracht en wil maar omdat zij zich had laten blinddoeken door vermomde profeten die andere belangen dan de hare te dienen hadden. Toen de blinddoek afviel en de ontgoocheling kwam, ontdekten zij dat zij aan handen en voeten geboeid lagen en dat hunne leiders de partij hunner verdrukkers gekozen hadden. Er bleef maar één uitweg om terug tôt den plicht en tôt de ver-vulling van hare roeping te keeren. De boeien moe'sten met geweld verbroken, de trouwelooze leiders onvoorwaardelijk verloochend worden. Een bijna godsdienstige eerbied voor de zelfge" smeede banden die de arbeiders in dagen van gezamenlijken strijd zich hadden aangelegd, maakte die daad van opstanding smartvoller dan menig buitenstaander, die het wezen en den strijd der georganiseerde arbeidersklas niet kent en niet begrijpt, zich kan voorstellen. Toch, ondanks <jen smaad, ondanks hetgevaar ontwikkelde zich de zedelijke kracht die tôt die uiterste daad vereischt werd en toen van uit Stockholm de vereenigingskreet over de wereld galmde werd die kreet beantwoord door allen die niet door een misdadig en eerloos belang aan de imperialistische oorlogspolitiek gebonden waren Het besef van het gevaar dat door deze politiek dreigde deed de regeeringen naar de laagste machtsmiddelen grijpen. Geen voorstander van den vrede is nog veilig wanneer hij met andere* dan platonische middelen voor de staking der slachting ijvert en de schrik voor eigen ondergang heeft zekere overzeesche kapitalisten gedreven tôt de buitensporigste, de uitzinnigste aanslagen op persoonlijk en maatschappeiijk bestaansrecht. Tegenover deze waanzinnige aanslagen is het verzet der arbeiders alleen niet meer voldoende. Naast de arbeiders Internationale die den klassenstrijd voert van het proletariaat, moet ontstaan eene nieuwe Internationale van mannen, die den strijd zal voeren van heelde rechtschapen mensch-heid tegen de monsters die er gewetenloos op aan stuiven heele volkeren uit te moorden, om de interest coupons hunner aandeelen in munitie ondernemingen te doen stijgen. Onder den veelzeggenden naam van « KOMITEI.T VOOR MAATSCHAPPELIJK VERWEER » -werd de ■kern voor deze nieuwe, aan de tragiek van het oogenblik beantwoordende Internationale, reeds gevormd en als eerste levensdaad werd het volgend telegram verzonden aan den rnan die een oogenblik het licht der hoop deed rondstralen : « TROTSKY, commissarisvan het Russisch Volk te Petroqrad » Doordrongen van de humanitaire ge- » voelens beiuigen wij, demokraten, u onze » bewondering en zenden u onze gelukwen-» schen voor de daad door uwe regeering » volbracht. » Gezien hel zwijgen der politieke leiders » en de werkelooslieid der gewelligde over-» heidslichamen dragen wij in ons de ooertui-» .oing onzen plicht le vervullen in ■onze » hoedanigheid van leden der belgisclie demo-» cralie met in haren naam de verklaring at » te leggen dat niemand 1er wereld in de )) voorlzetting van den oorlog een ander dan » een SCHULDIG BELANG kan hebben. Wij » scharen ons derhalve aan uive zijde om een » spoedigen eervollen en democratischen vrede » te verwerven. » Wij hebben de zekerlieid de trouioe ver-» tolkers te zijn van de verlangersonzer land-» genoten die sinds veerlig maanden in stilte » lijden en die hunne vurige vredesverzuch-» tingen onderdrukt zien door bedreigingen » vanonzichtbare machten, door eenriaamloos » schnkbewind dat in ons land eene verslik-» kende atmosfeer geschapen heeft. » Wij groeten u in hunnen en onzen naam » onder den kreet LEVE DE VREDE ! » Brussel, 2 Januari 1918 » Voor het Komiteit van Maatschappeiijk Verweer » De Afgevaardigden : » Hannotiau, Provinciaal Raadsîid » voor Brabant, en Gemeente-» raadsîid te Etterbeek ; » Th. Cornet, dagbladschrijv., voor-» zitter van de Liberale Jonge » Wachten ; » M. Casteels, letterkundige ; » A. Daenens, teékenaar ; » R. Haelbrecht. » De naam van Hannotiau is een waarborg voor ons dat eene nieuwe beweging met kracht en durf geboren is en wanneer het er zal op aankomen tegen de gecoaliseerde eerloosheid van duistere machten storm te loopen, dan zal hem al onze daadkracht onbeperkt ten dienste staan. E. J. ALLERLEI EEN HELD heeft zich Zondag bijzonder onderscheiden. Het is een stadsbediende die om zijn bazen te believen voor aile soorten vuil karwijkens te gebruiken is. Als er maar wat aan te verdienen is. Die meneer is om de veertien dagen flamingant en socialist en daar tusschen in, als er van M. Franck wat moet losgemaakt worden dan is hij weer franskiljon en liberaal. Verleden zondag behoorde hij nu weer voor de gelegenheid bij^de manifestatie, ingericht door de dames uit de Harmonie en de College prefecten. De eervolle melding die bij zijn aanstaande bevor-dering den doorslag zal geven heeft hij behaald door het volbrengen eener heldhaftige vaderland-sche daad : Hij heeft een jotige wachter die ge-brekkelijk is en met een kruk gaat, onverhoeds een vuistslag in 't gezicht gegeven. Het loon dat die lafaard van zijn bazen zal krijgen moge hoog zijn, het zal niet opwegen tegen de belooning die de vrienden van den beleedigden hem zullen bezorgen. BELANGRIJK UERICHT De redactie verzoekt zijne talrijke medewerkers wel te willen jn acht nemen dat kopij tijdelijk moet bezorgd worden. Het gebeurt meermaals dat dringende stukken ons veel te laat toekomen. Vriendelijk verzoek de kopij langs eene zijde te ! beschrijven. De Redactie Internationaal overzicht NAAR VREDE! In den haâst hopeloozen strijd die de VOLKEREN van Europa voeren tôt bevestigmg van een duurzamen democratischen vrede doel de laatsle oorlogstrompet van den inter-geallieerden oorlogsraad ons pijnlijk aan. De démocratie ontziet haar volk en zendt hel niet moedwillig in den dood ! Tôt hierloe kennen we nog'niet de vredes-voorioaarden van DE DEMOCRATIE. Engeland zegl dat het zijne bélangen moet vrijwaren, Frankrijk slreeft naar nationale eerherslelting, Ilalia spreekt van zijn irren-delisme, Wilson acht het noodzakelijh om een sterk leger te hebben ter bestrijding van het militarism maar DE DEMOCRATIE als eenheid blijft stom. De Entente-regeeringen als eenheid willen slechts oorlog. Gelukkig dat de ware démocratie nog voort-leeft in menig nederig hart. Gelukkig dat het puik van hel volk de echte princiepenvan het rechl en gelijkheid nog bewaard heeft. En thans wordt de roepstem van die edelsle denkers onweerlaanbaar. De stem van de onwrikbaarsten zegeviert1 En de dappere slrijders van 't eerste uur genieten de zalige voldoening hun droom ein-delijk te zullen zien verwezenlijken. Een democratische vrede zal ook het werk zijn van de Demokratie en de demokratie huist niet bij regeeringen wiar arbeidersbloed op kleeft. „ Die demokratische vrede MOET het werk zijn van de arbeiders zeU. Een nieuw gedacht moet aan den tôt stand te brengen vrede lot grondslag liggen. Die nieuwe gedachle is het zelfbestemmings-reent der volkeren. Hoe hunnen kapitalistische regeeringen dàl vraagstuk oplossen waar zij gebonden zijn aan een maatschappeiijk stelsel dat rekening heeft te houden met bepaalde gren zen. Meent ge dat de Franschen zouden vechten om El sas-Lot haringen als de rijkdom van dàl land de oogen der fransche kapitalisten niet uitslak ? Meent ge dat de Italianen de slad Triest zouden willen met hun bloed betalen als zij niet door die slad de oppermacht in de Adria-tische zee zouden bekomen ? Meent ge dat Engeland nog langer oorlog zou voeren als het al de duitsche kolonies kon behouden. En meent ge niet dat de Centrale rijken juist hun koloniën terug willen omdat zij die hoogst noodig hebben als afzelgebied voor hunne nijverheid. Elk slukje grond heefi, waarde en de kapi-talistendoen er slechts onder den druk van de wapenoverwinning afsland van. Dààrom wordt er gevochten lot het biltere einde. Niet om het militarism te verslaan icordt er gevochten ivant wij welen dat Amertka in den oorlog getreden is juist om zich als militaire staat de gelijke van Japan te maken. Evenmin wordt er gevochten om de bescha-ving te reilden, want beschavingstoeslanden zijn historisch groeiende bewegingen die ge niet met wapengeweld noch met sympathie-iboorden in hun groei kunt stuiten. De Barbaren hebben wel tegen de Romeinen gevochten. * De beschaving wordt gediend door een aan-passing van het kultureele leven aan de heerschende economische toestanden. Dat is het doel van het Socialism. Daarom wordt het Socialism eenfactor van beschaving. Daarom dient hel Socialism de démocratie. Daarom heb ik gejuichl omdat eindelijk weer eens de Socialislen le voorschyn treden, Ni onzen Huysmans, zijn naam zal een-maal door de Socialislen van heei de wereld geëerd w n, komt Henderson met een breed opgëvat om den wereldvrede te dienen. i Denkl nu niet lezers dat dit van een leien i dakje zal loopen. Ook de Socialislen kunnen DEN duurzamen wereldvrede niet brengen als zij niet eerst en vooral DE VOLKERENBOND stichlen. Zoolang zullen 'de chauvinislische liarts-tochten gevoed door kapitalistische buitzucht de wereld beheerschen en nog menig schoon enjong leven als zoenoffer eischen. Maar om dat plan le doen gelukken MOETEN van nu af allen die zich nog werkelijk socialist voelen al hun krachten geven om de volkeren te be-werken en de thans bestaande grenzen te doen verdwijnen. De vasl uilgesproken wil van de sociaal-demokralie zal de wereld redden. Het proletariaat heeft zijn eigen lot in handen. De toekomst behoort hen ! Proletariërs doet clan toch uw plicht ! P.A.X. Socialistes leest dit aaiidachtig ! Wic afstand doet van elke-seruimentaliteit bij het beschouwen van de oorlogsgebeurtenissen komt alras tôt een heel andere gevolgtrekking dan de door haat en chauvinisme opgezweepte patriotten-zielen. Bizonder de socialisten met den streng histo-rischen ondergrond van hun wetenschap zijn aangelegd om die gebeurtenissen in voile objectivileit te aanschouwen. De socialisten immers hebben voorspeld dat door de kapitalistische inrichting van de maat-schappij de concurreerende staten elkandôr moesten bevechten en dat de vreedzame ekono-mische concurrentie - strijd onvermijdelijk uit-loopen moest op een oorlog. Eu hebben juist de socialisten door de voor-spiegeling van al de mensehen-onteerende gruwelen die een oorlog meebrengt, de menschen niet willen vrijwaren tegenover fantastische en griezelige ôorlogsverhalen. Helaas ! de socialisten hebben bij het uitbreken van den oorlog, ondanks hun socialistische op-voeding den juisten weg niet weten te vinden. Ze hebben verzaakt aan den historisch materialis-tischen ondergrond van hun beweging. Ze hebben hun programma verradon, zij hebben de menschen die ze geleerd hadden historisch te denken aan hun lot overgelaten... meer zij hebben zelfs de aaristellerigheid zoo ver gedreven de trouw gebleven sociaal-demokraton te lasteren. Maar éénmaal komt toch de dag. .. Gehoopt hadden we dat, toen Stockholm lichtte boven die woelige zoe van hartstochten, toen Huysmans, dien we dààrom steeds zullen blijven vereeren, de hand ter verzoening reikte. We hebben de partijgeriootcn uit stad en dorp gi>wezen op den historischèn roi van dearbeiders-beweging.We hebben geschreven en gesproken over de internationale beteekenis van het socialism. Gewenscht hadden wij dat het proletariaat als één man opgestaan was om de zuivere socialistische belangen te dienen, waar zij nu enkel kapitalistische belangen dienen. De tijd was nog niet rijp. Maar de Waarheicl troont hoog boven de kleinzielige kuiperijen van menschen en straalt als een vuurbaken aan de bare zeerots waarach-ter het vruchtbare land wachl op ontginiiing. Daarheen willen wij varen ! En als dan deze oorlog met zijn ontelbare offers aan goed ^n bloed ons eindelijk in veilige haven brengen zullen wij nog dankbaar zijn. De geschiedenis vergt offers ! Juist, maar ook om die offers zal de nieuwe wereld kunnen geboren worden. En weer komt dàt licht, die vuurbaken aan den gezichteinder opd.agen. Het is het grootsche plan dat Henderson heeft ontsluierd. Over dat plan zal 20 Februari beslist worden. Men wil aile arbeiders, eerst die van de Entente landen, daarna die van de Centrale rijken vereenigen in de actie voor wereldvrede op den grondslag : geen annexatie, geen schadevergoe-iing, zelfbestemmingsrecht der natiën. De arbeiders hebben eindelijk begrepen dat als 7Ai het eens worden. er werkelijk door de regeeringen kan gesproken worden door in naam van het volk, terwijl zij nu toch maar de spreekbuis zijn van eenige kapitalisten. De bur'gerlijke b lad en staan natuurlijk vol van lit breed opgezèt werkplan. Het is ook eenig in le geschiedenis. Sedert twee jaar strijden de beiden oorlog-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes