Het volk: christen werkmansblad

581 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Juin. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/696zw19w66/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-eaTwintigsIe Jaare — PL 159 aateiYÉiÉMTt] ! r n ■•teagsaaÉazg£gateattgeg^ ■— ———— "'" Godsdienst — Huisptin — Elgenflom Vrijdag, 16 Janl 1916 Aile briefwisËfclingea vraç^ji»-vrij te zendcn aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor den$amj^ maatfch. « Druklferq Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen» Gaston Bossuyt, RecoIIettea" ïtraat, li, Kortrijk. HET VOLK Men schrijft in t Opalle postkantoren aan 10 Es. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankcndigingen : Prijs volgens tarief. Voorop M betalen. R-ecbterlijke herstelling, 2 te. per regel. Ongeteekende brieven wordel _ geweigerd. 1 TELEFQON N® 137, Gent* Verschyat & maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD îi Gentlemen Siet mimmer DuitscheMededccïiBgeDeflYerordemHgen. 175. - VERQRDENING. Onder ophetffing van tagenstrijdige, inzon-derheid der in do artikelen 4, 36, 41 der provinciale verkiezingswet en 44 der provinoiewet . vermelde bep&lingen, besfcém ik alà volgt : Artikel ]. — De verkiezingen voor de provin-cieraden der provinciën Oost- en West-VIaanderen, die in 't jaar 1916 zouden moeten ge-schieden, zullen niet plaats hebben. De volmachten van die leden der boven genoerade provineieraden, voor welke in 't jaar 1916 herkiezingen zouden moçten plaats gehad hebben, vvorden tôt nader a'ankondiging ver-lengd.Art. 2. — Die leden der Bestendige Afvaar-digingen van dé in artikel 1 g^noemde provin-sieraden, die in Juli 1916 uit deze afvaardigingen hadden moeten uitseheiden, zullen tôt nadtr Drder in hun ambt verblijven. Art. 3. — De gewone zittingen der in artikel 1 genoerade provineieraden in de raaand Juli zullen in 't jaar 1916 niet plaats hebben. A. H. Q., den 10 Juni 1910. Der Oberbejehlshab^r, Herzog Albrecht von Wurttemberg VOOR DE JEUËD. Maar al te dikwijls wordt er gespot, vaelsl gansch zoutelcos, om zoogçzegde nieuwighedén welke in de laatste jsreri bij het onderwijs voor Jonge knapen en meisjes en ook bij dat voor udulten ingevoerd werden. De spotters vinden overdreven, dat aan de jonge meisjes, die later de moeders kunnen worden van wle de toekomst des volks zal afhangen, hygiëne of gezondheidszorg wordt aangeleerd en ingeprent. Zoo vinden zij ook belachelijk, dat aan de Jeugdige knapen, die het drankhuis nog maar van den buitenkant kunnen lcennen, gewezen wordt op de verwoestingen, welke het alcolism in 't menschelijk licliaam en in de samenleving aanriclit. We hebben zelfs meermaals gehoord, hoe wufte wereldlingen er niet ver af waren, die anti-alcolische propaganda te omvatten onder de jalgemeeno, niets-zeggende benaming kweztlarij en te beweren dat het dé papen zijn, die zulke propaganda inrichtten om ze le verkwezelen en van de vermakelijkheden a£ te trekken. Eigenlijk zouden wij als katholieken fier çijn pp dat verwijt, indien het gegrond ware, want hçt zou bewijzen dat de zoogenaamde papen, ook in dit opzicht, de goed begrepen belangen van ons volk waarlijk behaïtigen. •v Maar het is niet gegrond in den uitsluitenden zin waarin het voorgebracht wordt, want doen iie katholieken hun bestin den strijd tegen de àjcoolplaag, zij staan toch niet alleen in dien strijd eu waar zij hem kraclitig aanbinden. zijn er ook nog niet-katholieken, die ér de verdienste Van weten te erkennen. Zoo schreef verleden week het vrijdenlters-blad Le Temps, van Parijs : « De eerste pleehtige communie der kinderen heeft in de meesle Parijzer paroehiën plaats gehad. » Tn Saint-Pierre van Montmartre, werd die plechtigheid gevolgd door eene kleine voordraeht tVùarvUn het onderwerp wel-is-waar juist niet yodsdicnstig, maar het doel allermoreelst was. » De pastoor der paroehie had bij den ingang van het koor de uîidrukkingsvolle prentjes tentoon-g'csteld, welke door den Nationalen Bond voor Vrankbestrijding overal versprêid worden. i> Al de kinderen, jongens en meisjes, alsook hiinnë ourfrrs trokken voorbij deze prentjes, waarop de vrees<lij';e uitwerksels van het alcoolvergif op trefjende wijze voorgesteld zijn. » En priester Paturcaii hee/i'op krachtige wijze çten drankgeesel gebrandmerkt, de jongens gewaar-schuwd tegen de verleiding waaraan zij zullen Inrnnen blootgesteld zijn, en de ouders verzocht ze te beivaken opdat zij niet zouden bezwijken. » De woorden van priester Patureau zullen des te beter in het geheugen der kinderen geprent blijven, daar zij ter gelegenheid van een buitenge-iuoon plcehtig oogenblik uitgesproken çijn. » Wij beamen ten voile dit besluit van het vrij-denkersblad Le Temps. Niet dat we instemmen met de bewering, als zou dergelijke toespraak van een priester juist niet godsdienstlg wezen, want drankmisbruik kan voor verdooving van geest en gevoel een zeer erge vijand van het gods-dienstig Ieven zijn. Ook niet dat we juist zouden wenschen in onze Vlaamsche kerken hetzelfde te zien of te hooren doen : daar moet elke parochiale geestelijkheid volgens de gesteltenis-sen der parochiale bevolking over oordeelen. Maar het is waar, zooals Le Temps zegt, dat de plechtigheid van het verkozen oogenblik onbetwistbaar kan bijdragen om den indruk van beeld en woord in 't jeugdig gemoed dieper te doen doordringen en aldus blijvender te maken. En tevens is het ook waar, — aile ouder wor-dende menschen ondervinden het, — dat de in-drukken die men tijdens de kinderjaren opdoet, langer viuchten dragen dan die van lateren leeftijd. Het jonge gemoed is weeker en ontvanke-lijker dàn dat vàn den meer bedao.gden mensch bij wien het door de onvermijdelijke botsingen in den Ievensstrijd îeeds verhard is. Daarom gaan de indrukken ci dieper in en worden zij niet zoo gemakkelijk uitgewischt. Wil mên dus, inzake anti-alcclism, piaktijch werk verrichten, het is ook bij de jeugd dat men er mede beginnen moet; het is haajr, die men aan-gaande de vrcfiselijke gevolgen van het drankmisbruik moet inlichten en overtuigen, opdat zij in lateren leeftijd voor die gevolgen behoed blijve. Aldus voor de jeugd zorgen, is zorgen voor eene zedelijk en lichamelijk gezonde toekomst van ons volk. Kilchener's rouwdieust. De rouwdienst ter nagodt\Ght«nis van lord Kitchener opgedragen in de S' Paulus-hoôfdkerk, was door eene buitengowoon groofce menigte bijgowoond. De kOtiing, de ko ni n gin en de ovDrigo leden van het koninklijk huis, kwamfm van uifchet Buc-kingUampaleis, door de atraten, die met eene ongehoord grootemenigto bezet waren. De koning evenals zijn gevolg, was in uniform. De medeloden der diplomatisohe kO'rpten en der Uoogyro krii gei, /ater in de kathodiaal aan de bù:\e zijdon der konipk-lijke familie. De aartabistrohop van Oantcr-bury drôeg don roinvriicntst op. Bevoorradiugsoioeiiijkiiedea in llollaiid. DJ3N HAAG, 14 Juni. — Op aile opeuibare plaaisen der stad hadden glstor en heden, na de Kamerzittingon, groote protestbe-fcoogingon van vrouwon plaats togen de levensduurte. De landbouwminister is, volgens do bewering van het volk, vorantwOOrdclijk voor die duurto. Een verbod is uitgevaardigd gewovden, dat den uitvoer verbiedt van bloemkool, wortelti en vrOcsgo aardappelen. iwjijiii n i. OP HE BALICANS. Cost-Macgfloal8 door fls Grlekea oatrulmd. Uit Saloniki moldt men dat sinds zondag Grioksche muritietreinon rijdan, op Wég naar Kawalla. Daaruit mag men bosluiten dat do gansche Oost-Maccdoniache straek door de Grieken Ontruirad wordt. Bulgarie en Rosmsnîs. Men meldt uit Bukareat dat de Bul-gaaracho overheder vaD Bnstichock het Bumeenach konsulaat verwittigd hebben dat van zaterdag af de Bulgaarfcch-Roe-moensche gronzen zullen gesloten zijn. De Roemeemche regooring heeft hierover uitleg gevraagd en voor antwoord gekregen dat dore grenosperring enkel een maatregel was van bevoorradingskarakter. IJXT ITALIE. ROME, 13 Juni. — Boselli heeft heden morgen voetstappen gedaan tôt het vormen van een kabinet. Gedurendo den gansohen dag' had bij bezooken van eanige politieke leiders, die liij ontfcoden had, tor bespreking van den tcgenwoordigen toestand. 11 1 m—iii i i i11■ ■ ■■■■■■ il OffîcleeleMeÊeâeelïageii la Vlaanderen, Frankrijk en Ëlzas. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 14 Juni. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Op de hoogten Zuidoostclijk van Zillebeke is een deel der nieuwe st' llingen in do gevechten van gistei veïloren gegaan. Rechts van de Maas werden in de gevechten van 12 en 13 Juni de vijandelijke stellingen ver-overd, Westelijk en Zuidèlijk de hofstedeThiau-mont gelegeti. Er zijn daarbij 793 Franschtn, waaronder 27 officieren, gévangen genomen en 15 machiengeweren buitgemaakt. Duitsehe patrocijesondernemingen bij Mari-coùrt (Noordelijk de Somme) en in de Argon-nen hadden succès. (Fransche Melding.) PARIJS, 14 Juni. (Reuter.) —• Ambtelijk bericht van dinsdagachternoen : Op den rechter Maasoever hernieuwden de Duitschers gisteravond hunne aanvallen in ge-heel den sector Westelijk de hofstede Thiau-mont. Zij drongen in eenige vooruitgèschoven deelen onzer stellingen op de OoStelijke helling der hoogte 321 binnen. Verders werden de Duitsehe aanvallen door ons vuur tôt mislukking gebracht. Op den linker oever van den stroom duurde de beschieting voort in de streek Chattancourt. — Ambtelijk bericht van dinsdagavond : Van het K'oord front van Verdun werd in den loop van den dag geen infanteiiewerking ge-meld.De beschieting was bijtijds onderbroken aan versçheidene sectors Oostelijk en Westelijk de Maas. De dag was rustig aan het overige front. — PARIJS, 14 Juni. (Reuter.) — Ambtelijk beri cht van wocnsdagachternoen : Tuss.chen de Oise en de Aisne werd eene sterke vijandelijke patroelje Zuidèlijk van Moulins-sous-Touvent teruggeslagen. Oostelijk van Soiseons hebben wij eenen klei-nen Duitsclien post in de streek van Venzel weggenomen. Op den rechter oever van de Maas heeft de vijand in den verloopen nacht onze stellingen Noordelijk het werk van Thiaumont, in de bos-schen van Vaux en Chapitre en Zuidèlijk het fort Vaux hevig beschoten. Er greep geen in-fanteriegevecht plaats. Artilleiiestrijd met onderbrelcingen in de sectors van den linker oever. In de Vogezen bracht een aanslag tegen eene vijandelijke afdeeling Zuidèlijk van Sengerr (Noordelijk van Thann) ons gevangenen in. 0p het Oostelijk Gevcehisterreiii. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 14 Juni. (Wolfï.) — Uit het groot< hoofdkwartier : Zuidèlijk het Naroczmeer vernielden ver kennersafdeelingen vooruitgeschoven beves-tingswerken en brachteu 60 gevangenen mede Op het front Noordelijk van Baranowitsch: is de vijand tôt den aanval overgegaan. N; he^ge artillerievoorbereiding stormden dlchte massa's zeven maal tegen onze linies vooruit De Russcn werden zonder meer teruggedreven Zij hadden zeer zware verliezen. — Duitsehe vliegeniers voerden in de laatst( dagen verregaande ondernemingen uit tegen d< spoorbanen achter het Russisch front. Meer maals zijn troeptreinen tôt staan gebrachl en spoorbaanwerken vernield geworden. (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 14 Juni. (Wolfï.) — Ambtelijk mededeeling : Zuidèlijk Bojan en Noordelijk Czernowitz wer den Russische aanvallen afgeslagen. Verde Zuidèlijk de Pripiatj,bijonveranderdentoestand geen bijzondere geieurtenissen. Noordelijk van Baranowitschi stonden gis tervoormiddag Duitsehe en Oostenrijksch-Hon gaarsche troepen onder het zwaarste Russiscl geschutvuur. 's Avonds viel de vijand de stel lingen aan, maar werd overal zonder meer ver worpen. Ten laatste vuurde de vijandelijk ^artillerie in de terugvluchtende Russische mas sa's. DeOosleni'ijkseh-ItaliaanselieCorloa (Oostenrijksehe Meiding.) WEENEN, 14 Juni. (Wog.) - Ambtelijk mededeeling : De toestand is onveranderd. Onze zeevliegtuigen vielen opnieuw de spooi statie en militaire werken in San Giorgio di No gara, alsook de binnenhaven van Grado aan. (Italiaansche Melding.) ROME, 14 Juni. (W. T. B.) Ambtelijk berich van 13 Juni : Tusschen de Etseh en de Brenta hevig artilleriestrijd. Aan het front Posina-Astaeh krachtige weder zijdsche beschieting. De vijandelijke infanterie, die in Molisin binnengedrongen was, werd er uit verdrevei en door ons welgerieht geschut vervolgd. Op de hoogvlakte van Asiago is de toe3tan< onveranderd. In het Suganadal werden 's nachts van 11 to 12 Juni en den volgenden morgen vijandelijk troepen, die Oostelijk den Monte Maso zoehtei vooruit te rukken, teruggeslagen. In Carnia en aan den Isonzo de gewone hevig artilleriewerking en bedrijvigheid van klein afdeelingen. Eene vijandelijke aanvalspotçing in den secto van Monfalcone werd door ons vuur onderdruk) DardaaeîieaKaiikasus ea Kleia-Azii (Turksohe Melding.) KONSTANTINOPEL, 14 Juni. (W. T. B.) -Het hoofdkwartier meldt : Aan het Irakfront werd de vijand in de stree van Fellahie, bij eene botsing mot een Engelse schadroen dat vooruitging op den rechter oeve van de Tigris, verslagen en tôt terugtocht g< dwongen. De twee kanoneerbooten, door ons artillerie vuur vernield, gingen in de Tigris volkomen te onder. Wij hebben zulks door waarneminge onzer vliegeniers vastgesteld. In Zuidèlijk Iran vallen Perzische vrijwilligeri sinds de laatste nederlaag der Rusaen, bij elk gelegenheid Russische afdeelingen aan en brer gen hun zware verliezen toe. Laatst werd een Russische afdeeling van 120 kozakken, di vooruitging met het inzicht het Engelseh kam van Ali Charbi, Oostelijk van Scheik Said te b( reiken, door eenen ruiterstam uit Lurista-n aar gevallen. Zij verloor 103 man, al hare wapem dieren en pakken. In de streek van den Eufrat werd eene afdeeling van 400 Engelschen doc onze vrijwilligers vernietigd. Aan het Kaukasusfront viel gister niets g< wichtigs voor. Op den reehter vleugel en in h( centrum kwam het aan eenige punteu tôt g< vecht tusschen de wederzijdsche artilleries. 1 • den sector der Tschorokh werd een vijandelij bataillon, in onze vooruitgeschoven stellinge binnengedrongen, door onzen tegenaanval ve: dreven. Wij maakten twee machiengewerei geweren en materiaal buit. i Op den linker vleugel werd een nachtelijlj aanval op eene onzer vooruitgeschoven stellinge i afgeslagen. Een vijandelijke monitor, Noordelijk hi eiland Keusten verschenen, werd verdreve door het vuur onzer artillerie, die vijandelij! ! dépôts op dat eiland en op het eiland Kakii ! beschoot. Den 11 Juni verwekten onze vliegtuigen fc ; eenen aanval met bommen en machiengewert groote wanorde in het Egnelsch kamp aan hi Eene Zonderlinge Verdwijning A. K. GREEN. » Vrouwen als dere eissfien in weorwilietsvoQi de eer,d ie ge haar aandoet met haartehuwén Weelde? Ze bezitten er. Stand ? Dat ook hebber ze. Aanzien? Welk aanzien had ik haarteruj te schenken ? » 'k Keerde mij met tegenzin van haaraf. » Mijne nicht Evelyn kwam mij niet ter hulp ee was eene fiere freule, ze had mijn geld ei mijne hoop lief, maer dan me zelf. » Indien ge iamand huwen kunt, in de mati van uwe weelde, trouw dan » sprak ze, « doch huw niemand van mijnen stand. Ik wil geem pededingster in mijn rijk, uwe vrouw moei eenvoudiger en min preutsoh wszen dan Evelyi Blacke. nBezoedel uwen naam niet... die de mijne is, Eoo liet ze zich uit. » De dagen vlogen ondertussclien voorbij Indien mijn geweten mij eerder hielp, om d( bekommeringen te vergeten, mijn vader in tegendeel onderzocht elken avond, als ik zijnt bedsponde naderde, hoe ver ik gevorderd wai în het door hem voorgespiegelde ontwerp Tusschen hamer en aambeeld was ik als gevan-gen.» Hoe en op welke wijze Luttra in mijn< gedachten begon te spelen, weet ik niet t< jseggen. Eerstens weerde ik die ingeving var mij weg met misprijzen; doch telkens, en mel Versche bewijsvoeringen kwam het tôt niijnt verbeelding terug, tôt wanneer ik het als eer toevlucht beschouwde. Voorzeker was ze als een verdooid tchepsel, doch ze scheen de vrouw ! te zijn mij noodig. Ze stamde af van deugniet zoo niet van roovers; maar, sedert hare o vluchting, had ze nooit geene betrekking m aangeknoopt met hen, en ze zat schuil in < fatsoenlijk oord. Het gedacht op haar bej mij te bevallen. Met als vrouw die vriendenlo enootmoedigebsschermelinge te nemen, zou mij zoo weinig mogeiijk gebonden achten. kon niets doen gelden, en ik zou haar niets \ • schuldigd zijn, tenzij eenen haard en de gew( i plichtplegingen van een gentleman en een vrie ; Voorzeker, ze was niet te misprijzen, doch 'v gold hare schoonheid tegenover die van welgeboren meisje, wier aristocratisch geb : een bevel vertolkte, gemaakt om mij te \ l nederen. In haar zou ik eene eerlijke en gezeli échtgenoote gevonden hebben, doch ze \ > bleekte zelfs in de schaduw van Evelyn, , God dank, mij ontsnapte. ) » Eindelijk besloot ik Luttra te gaan opzoek -, Sedert den morgen, dat we het landliuisje i l Vermont verlieten, had ik haar niet meer gezi Was dat nu die simpele verdoolde, wier schoi > oogen mij zoo bekoorlijk hadden toegeschem dit groote en slanke meisje, met een krans i . gulden haren, op wier gelaat de opvoeding i teekend wasl Een gevoel van opgewondenh bekroop mij, als ik haar aanschouwde. Ik 1 i een zaad geworpen, en er was een palmbo i uitgegroeid. 1k was zoodanig van mijn s gebracht, dat ik veïgat, de gewone begroet te doen. Ze scheen mijne verwarring op te m ken, en een halve lach speelde opi hare lipp i die lach verstoutte mij. Hij was uiïterm i zacht. i « Hoe het kwam, dat ik het meisje bini tien dagen huwde, zou ik niet kunnen ùitmak Ik had haar mijne weelde, noch mijn stand vô gespiegeld; ten andere, ik had het vast vo nemen gemaakt, het meisje niet oiji tê koop Ik sprak haar niet over mijne hooô, ftoeh o en, 't voordeel dat ze mij aanbracht. Ik had haar nt- voor mij gewonupn. eer » Het huwelijk werd dus voltrokken te Trozy, ;en op de meest gewone wijze. Hoe het kwam dat die ;on gebeurtenis niet uitlekte, kan ik niet verklaren. oze Op dat oogenblik was ik daar uitermate meê ik bekommerd, en ik nam aile mogelijke voorzorgen Ze deswege, want ik was bevreesd, dat de spotternij er- mijne fierheid op de proef zou stellen. me » Mijn eerste werk na de plechtigheid was :id. haar aanstonds naar New-York in mijn eigen i'at huis te brengen. Ik was echter zoodanig ver- Irot strooid, dat ik vergat mijne komst aan te mel- ïar den, en we betraden dus den dorpel onzer wo- or- ning als vreemden. Onmiddellijk begaf ik mij ige naar 's vaders kamer. er- « Ik kan u geen bruidschat, noch plezierreis die aanbieden, » had ik haar gezegd. « Mijn vader ia stervend en mijn plicht is't bij hem te blijven. en. Het moet u zeer onaangenaam wezen, u te 'an moeten begeven van het Wethuis tôt het doods-en. bed, doch dit is de voorwaarde van mijn huwc->ne lijk met u. » En ze had die voorwaarde aange-:n? nomen, met eenen diep onuitsprekelijken glim, 'an dien'k later,als ik alleen lijdend bleef, verstond. ge- « Vader, ik breng u mijne bruid, » waren de eid eerste woorden die 'k hem toepsrak, als de deur iad achter ons toesloot, en ons in de aanwezighéid om bracht van den schaduw des doods. ,u'k » Nooit vergeet ik, hoe hij zich in zijn bed opina richtte, hoe hij, met zijne diep ingezonkene er- oogen, het jeugdig gelaat van 't meisje door-en, pijlde en hoe grool de ontroering was, die hetïl ate vermeesterde. Nooit vergeet ik de innige vreiig-de, die hem bezielde, als hij zijne stramme armen ien naar haar uitstrekte, noch de wijze op welke en. bij haar bekeek, juist zooals hij mij, in mijne or- prilste jeugd bezag. Mijn vader mat zijrie gène-or- genheid aan de vrees die hij inboezemdé. en« « Mijne dochter, » was de uitroeping, die aan .-er zijne lippen ontsnapte, zondar te vr&gta vao waar of hoe ze kwam, of wie dit meisje was, wi zij na enkele oogenblikken stilzwijgen ha £ hoofd lichtte, en zacht aandoenlijk uitriep « Nooit lieb ik een vader gehad 1 » » Mijne heeren, onmogelijk is het voor mij u 1 verklaren, hoe diep ik mij in mijne waardigliei gekwetst gevoelde, en hoe verbitterd mijn liai was, waarvoor ik thans onuitsprekelijk leec wezen heb. Mijn hart, in plaats van door d tafereel getrofïen te zijn, werd meer hardnekki; Indien hij teleurgesteld ware geweest in mijn keus, of zich tevreden had gesteld in mijne ondei werping aan zijn bevel, ikzou dit dankbaaraai genomen hebben. Doch, haar te loven, te b< wonderen en te verheerlijken, wijl Evely Blacke geen pink van zijn oog waardig was, da ging over zijn bout. » Gansch mijn wezen kwam in opstand, en ee gevoel van haat maakte zich meester van mij. » Ik verzocht mijne vrouw, mij met mijn vade alleen te laten, ik wachtte niet tôt dat de den der kamer achter de jonge vrouw gansch toe wa; om uit te schreeuwen wat me sinds ééne maan op 't harte lag : « 1k hçb u eene dochter aangebracht, zooal ge mij bevolen hebt. Geef me den beloofde zegen, en laat mij gaan, doch leven met een vrouw die 'k niet bemin, dat is onmogelijk. » » Plotseling, en vôôr hij zijne lippen bewegei kon, werd de deur geopeud, en de vrouw, di 'k verstooten had bij dendagerâad van haar ge luk, stond voor mij. « Groote God! welk een gezicht! Wannee ik 's nachts in mijne droomen de schaduw zi van die blonde wenkbrauwen, en dé krans vai gulden tressen, en dat zuiver zoet gelaat, to Steen veranderd, dan recht ik mij op te bed, ei 'k ben dan vorwonderd, hoe ik op dien stônd dat ze voor mijn vader versoheen, geene daa< piaetfd* ûié 'h lateî diép zau b^o^wd^Jeb^en m ■£ Suezkanaal bij Raman en Kantara. Zij vielen x eveneens een Engelseh watervliegtuig aan en dwongen het terug te keeren op het moederschip, vanwaar het opgestegen was. OP D£ BALKANS. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 14 Juni. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : i Niets nieuws. ( Oostenrijksehe Melding) ; WEENEN, 14 Juni. (Wolff) Ambtelijke - mededeeling : Onveranderd rustig. (Bulgaarsche Melding.) SOFIA, 14 Juni. (W. T. B.) Bericht van den ' genoraalstaf : Den 10 Juni naderden zes vijandelijke schepen de monding der Mesta. Om 12.15 uur openden 3 de schepan het vuur tegen de kusten van de stroommonding tôt Kaleburum. Het vuur werd bijuonder op de dorpen en de hofstedan aan den oever en op de niet-afgeoogste velden gerieht Om 1 uur vielen vier onzer vliegtuigen de eohepen met bommen aan en dwongen hen zich met voile snelheid te verwijderen in de richting fc naar Thasog. Onze vliegtuigen werden hevig maar zonder s uikwerkiel door vijandelijke artillerie en ma-ehîengeweren beschoten. Zij keerden welbe-houden terug. De beiohieting der kusten heeft geen verliezen i veroorzaakt. i Op het overige front is de toestand onverau- ! B UIT EN LAN O 3 FRANKRIJK.— Kamer en Sepaafc h^bbçti I de» nieuwep zomertijd aangenomep. Té 3 rekenen van 15 Juni is hij in voege getrederi. b NOORWEGEN. — De algemeene werif- staking. — In tegenstrijd met regeeriugg-r meldingen hebben de wèrklieden den arbeid i; geenszins homomen. De werklieden hielden te Kristiaria zitting met êesloten d,euren. * Er is spraak het verplichtend sclicicisgerQcgt toe te treden. Vjgffcig herbergen, die 't verbod - van genever schenken .Qvertredon hadden; werden door de Overheder) gesloten. Daar j* ook de broviwerij-werklieden stakeh, zijp de meeste koffiehuizen in de OninOgelijkheïd ( bier te schenken. CHRISTIANIA, 14 Juui. — De worklio-i- don hielden kongrea van 2 ure 's nainiddags a- tôt 2 y2 ure van den nacht. Ten slotto werçl II het eindo der algemoene workataklng beslô-ten. Dezo staking is aanzien als een protes.t- '' betooging tegen het verplichtondè scheids-t gorecht dat de Regoering aai) (Je patroohs 9 en wDrklicdon door eene wettelijko schi^king e wil oplcggen. De betooging gehoùden zfjnd«f, P zoo denken de aanvoerders der werkgrever-eenigingen het beOOgde doel bsreikt. Wfit Jft regeering met het wetsvôorstol doén zBl wordt nog niet gem^ld. IN BELGIË. I VERORDENIHS •- VERORDENING betrefîend regellng van het i, slachten van varkens en kalveren. Van af 15 Juli 1916 worden de beschikkingeri 0 van 1 en 25 Februari 1915 (Wet- en Verords- II ningsblad nd 49, bl. 255, en n4 52, bl. 30o), betreffend het verbod ziclitbaar drachtige ;t zeugen en varkens beneden 60 kgr. l^ijd n gewogen, evenals vrouwelijke lcalveren, ™nz. ° te slachten, door volgeude verordening ver-11 vangen : Artikel 1. — Het is verboden ziclitbaai 1J drachtige zeugen, varkens beneden 60 kgr. " levend gewogen, evenals mannelijke en vrou-welijke kalveren, de tôt de teelt ongeschikte, b zoogenoemde « paardsbillen » inbegrepen, te slachten. jl Zijn als kalveren te beschouwen aile jonge .r runderen, die niet ten minste twee volwassen : snijtanden bezitten. Het verbod geldt niet voor gevallen van nood-e d. w. z. voor zulke gevallen, waarin ten gevolge ^ eener zware ziekte van het dier of ten gevolge 1 eens ongevals, het slachten op grond van een f" getuigschrift van den bevoegden aangenomen veearts noodzakelijk is. '■ Art. 2. — Het slachten van dieren tôt de e onder artikel 1 vermelde soorten behoorend in gevallen van nood, moet, onder voorlegging L" der getuigschriîten van den aangenomen veearts, onmiddellijk bij den burgemeester der plaats n waar het slachten plaats heeft, aangegeven t worden, die de aangiften te zamen met de getuigschriften van den aangenomen Veearts a aan den « Kreisch f » (bij ontstentenis vaneen « Kreischef » aan de » Kommandantur ») met r de regelmatige slachtbrieven in te zenden heeft. f Art. 3. — Overtredingen van het slacht-s, verbod (artikel 1) worden met ten hoogsta 1000 m. boete of met ten hoogste 6 maand hechtenis of gevangems gestraft. Ook kan de s verbeurdverkiaring der in strijd met het verbod 1 geslachte dieren uitgesproken worden. e Bevoegd zijn de krijgsbevelhebbers in de krijgsrechtbanken. J Brussel, den 27® Mei 1910. " Der Generalgouverneiir in Belgien Frelherr von BISSINC, t Generaloberst. . (Niet geldig voor het Etappengebied.) f De Pas8Z8Bîi"ale te Sent. Van af zondag, 18 Juni, blijft de Passzentrala aile zondagen gansch den dag gesloten. De voor i 's maandags geldige passen kunnen den aat^fc dacachternoen in ontvangst genomen -<vorden;j Gent. 15, Juni 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes