Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

583457 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Fevrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2v2c825188/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND STICHTERS: J. BaeckeSandt ea A. Tempera JMgfeeli (lâgMâd VenchîjÛén^ tfjfl *tï d® dâg@a d8F W^k • -#» P" " ",„cXrUî, ^ ■ 1 ■ 1 " " " 1 "| | 1 ■' ■ . i ■ ' ' • ■ ." ——-— — — —,m.r , . -7T ' . _ i ...... ... i .. -, .. . ,...■- .... - - ■ ■ - . - - . . '■ — - -, A.ROWl$SSB3EÎS'ï?EH3 I ^ « " — — Î ^gMT'WTUKKM^HUW» ï" ZltWOgK "»« MO»t«T <7.1, Wu« .j .Tïâ f. ,« IP«r tr8aRè«iÉei!'""«< ' 5<0® ' » ^ 6.-5S® ' ®®** ^ ® émSÊh «eciuaoer. vrij en vran» | \ ABOi«ï5»îWBW'«»pmaasiB!w vooR"soi©Âyss? Mes ff«&s'|£ve « « 0»» W»âeE»îstsrô- » s»w-t Mortet> CfaSsti». wmr Q®û m. wlk exa tetd ^ . ? ^ "ETZBtFPE APWga OSZCNDXN v-:: «, EEN WAAL AAN HET WOORD De duifsche aanval ep het Wesfeîijk front Aanmoedîging der troepen Londen, 25 Fèbr". Schoon weder op het gansche front' ;n overal groote kalmte, zpgt. de Times, >.aii wic wij de voigende regelen ont-eeiien : j De vijandige troepen worden door' ille middelen tôt den aanval aangemoe-noedigd. Rien oefent zicb op open vêla 1 ;ot den aanval van belangrijke verster-dngen en de tanks cemen deel aan Iczç oefeningen. Op verschillige punten is er groote sverking langs de wegen, men bereidt itapaiplaatsen stapelplaatsen voor ichietvoorraad en men plaatst stukken nof gesehot. De krijgsge^ atigenen klagen erg over le slechte hoedan jgheid hutiner rant loenen, wanneer ze in rust zija. Oui ian de aanvallende troepen eea genoeg-:aam rantsoen te kunnen geven moeten le achteruitzijnde troepen er van ont-,1agen zijn. De verlofgangen zijn ppge- schoist in het duitsch ieger. De nian-nen die bij hqnncn thuis warôn hebben bevel ontvangen hunne eene eenheid te vervoegen tusschen den 25 en den 28. Rien denkt dat er geene verloven meer zulien toegestaan worden gedurende drie maanden. Dît is ailes misschien maar schijn, maar in dit geval zijn de troepen zelf bedrogen. De mannen hebbea allen het vast gedaeht dat de "groote aanval na-kend is. Wij zijn gereed om den aanval te on-de'rstaan, zegt de Times. Door onzen uitvindingsgeest en onze werking staan wij boven onzen vijand. ûë ontwerpea v&n Hindenburg Washington, 25 Febr. Volgeas inlichlingen schikt Hindenburg Frankrijk buiten st.iat te zetten ten eirde zich vali dezes haven meester fe maken. De duitsche staf voorziethet mogelijk troepea door Zwiiserland te doen trekkciii. Frânkrijk heeit al zijne voorzorgen genomen om deze daad te doen mislukken. De fypfius le Porto Lisbonne, 25 Febr. Sedert eenigen tijd reeds heeft men te Porto gevallen van typhus bestatigd die v rontrustende vooruitgang maakt. M. Sidonio Paes is naar Portugaal ver-trokken om de hospitalen te bezoeken. , Kraehtige maatregelen zijn genomen om de ziekte te bestrrïjden. —Z-, «a®»»—-- V 18 vijandcîijkc puuten beschofen De Engeîsche vliegers hebben 36 toch-ten gedaan op de Duitsche steden, sedert tôt weerwraak besloten werd. Zij hebben daaromtrent 22 ton ontploffings. stofl'en op vijandelijkengrond gesmeten. Allen waren militaire doelen : statiën, schietvoorraad-werkhuizen, kazernen. De msdeeling van Zaterdag geeft de^ lijst der volgende steden die door de Kngelschen besineten werden van 5 De-cember 1917 tôt 19 Februari. Treves, 6 maal ; Diedenhofen, 6 ; Metz, 3 : Conllans, 3 ; Mauiiheim 2 ; Bur-back, 2 ; Coureelles, 2 ; Bensdorff, 2 ; Karlsruhe, 1 ; Zweilbruchen, 1 ; Bir-masens, 1 ; Elringen, 1 ; Jarny, 1 ; Vigny, 1 ; Arnaville, 1 ; Oberbilling, 1 ; Sarrebourg, 1 ; Offenburg, 1. EUSLAnp Pe werkeloczen vao Odessa l-ij eischen ds slortisig vsn 10 miliioen roebels Pet'rograd, 25 Febr. — Te Odessajbe-siistea de werkelcozen het onmicfdelijk storten van 10 millioen roebels door de bankiers, eigenaars, enz. Indien ze weigeren zulien de werke-loozen het geld zelf gaan halen. De vertcgenwoordigers der nijver-heidsbanken, schikken het storten de-zer 10 millioen roebels te doen aan de werkersinrichtingen op voorwaarde dat ze aan de kapitalisten het recht toeken-clen de gevraagde som tusschen de bezittende klasscn te vërdeelen. De bankiers stortten onmiddelijk l millioen en half om de waterleidings-ïverken rond de stad aan te vangen. De Dtîiîsche Vrede Se Soviet aaavaardî ze met « Ï26 sfemmen tegeis 85 Petrograd, 25 Febr. — Gedurende 1 ;ene nachtzttting, na hevige debatten, ' leeft het uitvoerend komiteit van den 1 soviet de Duitsche vredesvoorwaarden 1 lanvaard met 12G stemmen legen 85. Er ' waren 26 onthoudingen. Twee anar- ' :'aisten hebben geen deel aan de stem- ning genomen. ! ■ . ■■ 1 Éesie monarchaîe herîcrichHng : De Diiifschcrs hefobeîî van dit gedaeht nog niet àfgezien \ Stockholm, 25 Febr.— Eeriige inlich-ingen doen het gerucht verspreiden j. :ener monarchaîe herstelling bevoor-leeligd door Duitschland, na het her- f lemen der vijandelijkheden door den r )uitschen staf. Dit gerucht heeft voor ict oogenblik geene oamiddelijke be- ^ eekenis, aangezien Duitschland met t [e Bolcheviksche regeering onderhan-.ell, doch dit k$n hernemen in de toe-omst alswanneer de Maximalisten de t chand der overgave zulien op zich ^ ;enomen hebben. IÎKEANIE je Vrede met Duitschland Petrograd, 25 Febr.— De kommissa- i is van het volk Staline, seint uit Kief { lat de nieuwe maximalistisphe Piada de i rede bekrachtigt van den Ilada der ' Jkraniaansche republlek, die met i )uitschlaud gçtee.keiid werd. ^ Men meldt dat, gedurende de onlusten i 'an Kief, de zoon van M. Rodzianko, inden voorzitter van de Douma en prins i'oussoupof, die Rouspatine deed ver-iwijnouj zouden gedood geweest zijn. FIJNLANB Hevige gevechUn Stockholm, 25 Febr. — Men s l:.d , a iet algemccn kwartier van Wasa : Op het i.ont van Satakunta en \ n iavastland gaan de gevechte?: gedurig ?oort. . ° . Nabij Sijsma,ten westen van Savolât , is de vijand verslagen en trf 11 zich achteruit, eenen trein en verschill ode dooden achterlatende. Op het front van Kareîlon, b h m wij een dorp ingenomen en eene mitrailleus buit gemaakt. 5,000 Fijnïandscfc.® Zweden door de Maximalisten omshHeM Stockholm, 25 Febr. — [Jet «A b.adet» meldt dat de troepen tîer Fi i -landsche regeering eene groote zen . praal_ b^haald hebben op de Ro v VVachten te Vaperner,ten h^orden% ! Kourala en het schijnt dat bij d 5,000 l îjnlandsche Zv/eden zouden omsicrckt zijn door de Roode Wachten op& de eilanden Scharen en a lie voedsolr(ll-breken. He-t îjs maakt eene tus^chen-komst langs dé zee onmogelii;-. Volledige overgave A\ ij herinperen onze lezers dat z -naast de duitsche troepen zich teru- in bewegmg hadden gesteld de ko sarissen van het volk. veikiaardei : : zi] toestemden de vredesvoorwaa;; der middenrijken te aanvaarden. . Op aanvraag van Duitschland t tî ei -aen Lemae en Trotski- op 20 Febr. om 14 ure een schriftelijke bcvesff , hunner overgave, die op 21 Febr. L, de auitsche lijnen aankwam. Denzelfde dag stelde Kulhmai ;?•* • voor deze gelegenheid zijne reis Bukurest had uitgesteld, hrt . . . ma aerduitsche voorwaarden op. , ike onze Iezers m on s blad van gistërer ■ ezen hebben, en in den avond vc n,;t h i j Berlïjn. Doch niet cén radio liet aan de Maximalisten het geschreven en vevjonc -s luitsche afltwoord kennen, hieliepen-staande de keizerlijke troepen '.'sch het iront door vooruittrolrkcn, ten n-zich van eenen aanzienlijkcn J-- ;i-:neester te maken. De angst was verschrikkelijk t- p(>--rograd Den 21 volgden de oproepr ; Aan a..en zich op, het soeiuiist: h aderlandis m gevaar. Krylcnko ro« le opstandelijkewapeninguit. jAvr- • îvordt de 1<raDsche gezant aan ;fn te -oon geroepen door Trotsky zelf die lem vroeg of hot militair gezantschap" :r in toestemde de verdedigirwr s,. j, •eiden, zooniet zou al het ooVhV mate-•iaal en de gemeenschepwpge» welke le vijand gebruikte vernield en br «cha-ligd worden. Kulhmann kwam te Weenen aan d.- i 12 Febr waar hij den dag doorbracht -;erwijl keizer Karel van Oo.^! . let groot Duitsch hoofdkwnv i-V v , nomourg afstapte. Tengevo'ge < • i -ipreiungen die plaats grepen zond c -zernin om 9 ure een radio aa; ; .m -jende dat Oostenrijk-Hongsri" ir;over-senstemming met z'jne verbor ene rereed was de vredesonderhandelir", î net Rusland aan te gaa». D»s anderendaags avonds kv-am er e 1 sarskoic-Selo een draadloos bericht an generaal Hoffmann de kommissa-issen van het volk bericlitende dat het iuitsche antwoord was overhan;-ird ;eworden 's morgens om 6 ure r,;>n cen )uitschen koerier die aanstonds ver-rokken was. Voegen wij er bij dat de Maximalis-en overal ontmoedigd zijn in Fini ervvijl dé witte wachten sterk door de iulp aapgebracht door de' Zweedschc rijwilligers, hunnen moodvoelen stij. ;en. Men ontwapent sedert de veikla-ingvan 19. Een groot vraagstuk is ni* le Russische vloot. Er valt tévi'éesc i lat de handelsschepen dopr Duitsch-and zulien aangeslagen worden h< t -je.en een belangrijk punt ia. Vbor het-jeen de oorlogsschepen aaro;. t, zij oopen groot gevaar gekaapt te worc'en odien zij niet rap naar Cronsta t luehten. Vîamingen abonneert op « Ons Vaderland s FIELU* Vierde jaargang - Nummer 1005 ^HUSEUM IEPEi Prijs ; 5 ÇGiûUmzm Dondtrdaf 28 Fcbru»ri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes