t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

537671 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Septembre. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31q417/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De YolkerenM. Ondor den titel « Opwerpingen en be-ylcnkingon tegen den Volkerenbond », schrijft ÎSeneraal der infanterie graaf Max Montgelas, in Berliner Tageblatt (n° 446) een artikel, $aa>rvan wij de voornaamste overwegingen en meeningen, om hunne belangrijkheid, voor de lezers van ons blad vertalen. De toetredingen tôt de grondgedachte van den Volkerenbond kwamen gedurende de laatste weken in de dagbladpers zeer menigvulelig tôt uitdrukking; zelfs de tîjd-schriften hielden er.zich mede bezig. Maar ook de tegenstrevers ervan kwamen aan het woord. Het is inderdaad zooals lord Gvey {Engeland ) het gezegd heeft s « Wanneer een ontwerp dat eertijds alleen in het rijk der verbeeldingleefde en zich sleehts in nevelaehtige vormen vertoonde, eindelijk eena vaste gedaante aanneemt, dan steekt een geweldige storm ei tegen op. Niet alleen zij die in elk ideaal een gevaar zien, bekampen het plan, doch ook menig aan-hanger wordt schïoomv&llig ten opzichte der moeilijkheden bij de praktische door-voering. » Vooraf dient een geschiedknndige tegen-werping weorlegd te worden : de veeten tusschen de volksstammen en de stil-aan «ich ontwikkeïende oorlogen tusschen de grooter geworden Staten, hebben voor gevolg gohad dat immer grooter politieke verbonden gevormd werden. Zoo moest ook de oorlog van Midden-Europa tegen West-sn Oost-Europa leiden tôt de vorming der Vercenigde-Staten van Europaj eerst na s en verdere krachtproef tegen het«A.ineri-kaansch en het Aziatisch vasteland, kon ten KÎotte de Wei'eldbond tôt stand ge bracht worden. Daarbij werd de Europeesche ge-meenschap nu eenmaal met Groot-Brittan-nië, dan ook zonder Groot-Brlttannië ver-Dndensteld. Het onderscheid was beduidend-Alle buiten-Europeesche bezittingen in-begrepeà, «itgezonderd Engeland, zou àe Wereldbond 570 millioen aardbe-woners (een weinig meer dan één derde van de bevolking der ganache wereld) geteld hebben; Engeland inbegrepen meer dan 1 milliard, die voorzeker tegenover do 600 millioen overige aardbewoners eene onbe-l.wisto heersehappij hadden kunnen voeren. ■Zulke betrachtingen zou mon heden nog te tvergeefs najagen. De 4 Oogst 1014 en de 31 Januari 1917 zijn dienaangaande van de allerhoogste beteekenis geweest. Moest het nu gebeuren dat regeeringen en volkeren nopens den Wereldbond niet kunnen over-eenkomen, dan is het wel te veronder&tellen 'dat sleehts een hiakende vrede tôt stand konat, waardoor de machtsgroepen, welke \3oor den oorlog gevormd werden, zouden blijven voortbestaan. Andere bedenkingen tegen den Volkerenbond kan men in zulke van algemeenen aard en in andere van nationaal karakter rang-schikken.Van algemeenen aard is de opwerping dat de « Verstandhoudingsi'aad », in geval van politieke strijdkwesties, voor zeer nete-lige vraagstukken kan gesteld worden. Binnen korten tijd zou ecliter gemakkelijk kunnen vastgesteld worden, welke partij ber«id is zich aan een internationale be-slissing te onderwerpen en welke partij tôt zulke onderwerping niet geneigd is. De be-slissing oveï het eigeniijk geval zou sleehts gesehieden na grondige overweging en zou bovendien voor de partijen voorioopig niet bepaald bindend zijn. Een tweede tegenwerping steunt or op, dat het buitengewoon moeilijk zou zijn de verbondsbewapening tegen den vredes-braker te werk te stellen. Daar tegenover kan verwezen worden na ar hetgeen lord Grey dienaangaande schrijft : « De handels- en nijverheidsdrukking, welke door zulk een bond zou kunnen gepleegd worden, zou een zeer geweldige drukking ®jjn, en ik voeg er bij : « eveneens de zedelijke drukking. » Kan een Staat, met vooruitzicht op goed gevolg, oorlog voeren wanneer hij door een internationaal tribunaal in open-bare zitting als een vredeaverbreker ge-brandmerkt is en wanneer al de beschaafde landen der heeie wereld, in één slag, aan zijn konsulaire en diplomatische vertegen-woordigers lmn passen overhandigon, zijn onderdanen uit het land verwijderen of inter-neeren, aile waren-, geld- en bankverkeer met hem afbreken, zijn betalingsmid delen waar-deloos maken, en elke wiaseling van brleven, telegrammen en elagblatlen verboden wordt? Zulk algemeen economisch en zedelijk boy cet zou de energie van 't is gelijk welk volk verlammen. En als die middelen aog niet volstaan, ti-ots aile mooilij Wieden, zou daarna tôt de aa wending van 't geweld moeten overge-gaan, worden. In zijn redevoering van 23 Oetober 1910 gaf lord Grey aan die ge-jdachte, welke immer meer en meer baan fcreekt, reeds uitdrukking, waar hij zegt, dat elk land er belang zou bij hebben, zelfs door geweld, aan de handhaving van den vrede mede te werken. Ook Franz von List schrijft in dien zin. Een derde opwerping tegen den Volkerenbond verkondigt dat aile ontwikkeling zou belemmerd worden, daar de grenzen van elk land bepaald zouden geregeld zijn. Dat is een verkeerde meening. De « Volkerenbond » zou geen hindernis wezen, noch voor de nationale ontwikkeling noch voor de verlegging der grensgebieden. Steeds zullen nieuwe vragên opduiken, ook oude zullen weêrorn ter sprake gebracht -worden, de meeningsstrijd zal blijven voort-duren, doch de etrijd zal niet meer, zooals hot tôt nu toe *t geval was, met de wapens, maar op vredelievende wijze beslecht Worden. Zweden en Noorwegen hebben zich van «tkaar gescheiden en zijn nochtans vrienden gebleven, het te zamen leven van Dene-maj-ken en I Jsland werd op een bevredigen-<le wijze voor de beide partijen doorgevoerd. Bat zijn voorbeelden. Wa-t nu de tegenwerpingen van nationales »ard betreft, die werden reeds voorgaandeiijk •angeraakt. Duitscliland vreest economlsche 28'Jaar: - - H1208] t Goasdlsnst — Hulsgezln — Elgendom ZatBrdagi 7 September 1918 T VOLK VER3CHIJNT e M A AU PER WEEK - S CENTIEMEN HET NUMMER benadeeligtag, de tegenpai'tij is bedncht voor militaire bedreiging. De vrees van Duitsche zijde voor den handels- en nijverheidsoorlog ia niet van gegrondheid ontbloot. Gedurende de laatste vredesjaren bedroeg de Duitsche gezamenlijka handel (invoer en nitvoer) ongeveer 20 milliard, en daarvan ging nauwe-lijks één vierde naar de (nu) met Duitsch-land verbonden landen, naar de Duitsche koloniën, naar Oost-Europa en naar Sibérie. Door een handels- en nijverheidsoorlog kunnen -de 15 overige milliard (4 milliard voor de neutrale Europeesche landen, elf milliard voor de vijandelijke landen) sterk bedreigd worden. Die kwestie vordert ernstige opmerkzaam-heid. Door de prijsverhooging zouden die 15 milliarden tôt het dubbele, tôt 30 milliard vermeerderen. Daarvan zouden de levensvoorwaarden van millioenen werk-nemers en werkgevers afhangen. Om het Duitsche volk voor zulke ramp te behoeden, moet men er naar streven den Volkerenbond toe te treden, met het moedig besluit daartoe de noodige offers te brengen. Anders zou de gevreesde economische afsper-ring zich kunnen verwezenliiken. De Engelsche liberale pers en de openbarc meening der Vereenigde-Staten, meenen hei eveneens aldus. f'f—^ Wij staan dus voor de volgende veronder-stellingen : Volkerenbond — voortdurende vrede — vrij handelsverkeer, of : voortbestaan dei groepenverbonden, — naijver — handels-oorlog.Schrijver sluit zijn overwegingen met hef weerleggen van twee beweegredenen, welke in Durtechland nog veel vooruitgezet worden : langs de eene zijde is men van oordeel, dat de Duitsche handelsgeest aile moeilijkheden zal te boven komen, langs de andere zijde meent men dat de Duitsche soldater allen tegenstand moeten breken en desnoods tôt Brest en Wladiwostock dienen op te rukken. — Zulks ware echter maar mogelijk, meent schrijver, mits de volledige verwoes-ting van West- en Oost-Europa, waardoor ook de handel der Centraal Mogendheden zou vernietigd worden en men noodzakclijk zou terugkeeren tôt den tijd, gelijk het was na den dertigjarigen oorlog. Wanneer Duitschland den Wereldbond toetreedt, doet het daarmede afstand van aile aanspraken op voor- en wereldheer-schappij en zou enkel een gelijke tusschen zijns gelijken ziin. OflicieelcMefiedeeQngen Id Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSGHE MELDING.) BERL1JN, 5 September. — Uit het groote hooîdkwn.rtier : Legcrgroep van kroonprins Rupprecht van Bcieren en von Boehn. '— Tusschen Yper en La Basséo drong de- vij?nd tegen onze nieuwe linies na. In het voorterrein gela ten afdeelingen weken daar volgens bevel op onze linies achteruit. Bij Wytschaete werden deelsaanvallen van den vijand afgewezen. Tusschen de Scarpe en de Somme tastte de vijand tegen onze nieuwe linies vooruit. Infanteriegevechten met onze verzckeririgs-afdeeling«m. Aan de Somme artilleriebe-drijvigheid.Tusschen de Somme en de Oise hebben wij de op 26 Augustus, uit de streelf van Roye begonnen bewegingen voortgevoerd, en ons in den voorlaatsten nacht zonder strljd van den vijand losgemaakt. De tegen den vijand gelaten achterhoeden zijn gisternamiddag langzaam gevolgd. De vijand had met zwakke deelen, tegen avond zoowat de linie Voyennes-Guiscard-Appilly bereikt. in het laagland der Ailett» werden vooruit-stooten van den vijand afgewezen. Evenzoo mislukten sterke vijandelijke aanvallen dicht Zuidelijk de Ailette, bij Terny-Sorny, Clnme-cy en Bucy-le-Long. Vice-wachtmeester Schorle der negende batterij van het veldartilleriercgiment n 0 92, heeft hier bij -de laatste gevecbten acht pantserwagens vernietigd. — Legergroep van den Duitschen kroonprins. — "Oostelijk van Soissons legden wij de yerdediging van de Vesle weg. De bewegingen werd eu planmatig doorgevoerd zonder stoomis vanwege den vijand. Wij schoten gister 32 vijandelijke vlieg-tuigen af. -— Avon dberlcht. — De gevechtsbedrijvig heid bleef beperkt tôt kleine gevechten in he( voorterrein onzer nieuwe stellingen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, woensdag 4 September, — Gisterovond en in den nacht wezen wi, Oostelijk het Noorder kanaal en tusschen de Ailette en de Aisne den vijand verder terug Onze troepen bemachtigden het Chapitre-woud, Noordoosteiijk van Cheviliy, en verdei Zuidelijk ook Bussy. Onze voortroepen, dit den vijand vervolgen, naderen Grisolles Noordelijk de Ariette droegen wij onze llnieî vooruit tôt Westelijk van Coucy-Ie-Châteav en Jumencourt. In 't Zuiden deden wij vor-deringen ten Oosten van Leuiily, bereikten de toegangen vnn Clamecy tn Bray en drongen in Bucy-le-Long binnen. Het aanta) gevangenen welke wijnamtn, overtreft 1800 Op het Nesle-Iront overschreden onze af-- deelingen aan verscheidene punten het kanaal. — Avondbericht. — Nadat wij in de laatste dagen den hardnekklgen weerstand van den vijand gebroken hadden, dwongen wij hem heden Noordelijk de Oise en aan het Vesle-front op altocht te gaan. Tusschen hei Noorder kanaal en de Oise passeerden onze voortroepen, die der vijandelijke aohterhoedc op de liielen waren, Libermont, bereikten de toegangen van Esmay-Hallon en bezetteden het Hospitaalwoud. Verder Zuidelijk gaat onze linie door Fre-niches, Guiscard, Beaugies, Grandru, Mon-descourt en Apilly; verder Oostelijk over-schrijdt zij de Ailette en bereikt Marizelie Noordoosteiijk van Manicamp. De vi]anc liet talrijke gevangenen, kanonnen, ma-teriaal en aanzienlijk proviand in onze han den. Tusschen de Ailette en de Aisne duurt de slag voort op de hoogten Noordelijk var Soissons. Op de rechter flank bedreigd heeft de vijand zich Noordelijk de Vesli teruggetrokken. Wij veroverden Bucy-le-Long en Le Moncel, Noordelijk de Aisne Verder rechts passeerden onze troepen, dii de Vesle op 30 kilometer lengte overschreden Chassemy, Brenelie, Vaubertin, Vauxceré Blanzy en vatteden voet op den kam Noor dciijk van Baslieux. (ENGELSCHE MELDING) LONDEN, dinsdag 3 September. — Ofl ficieel : De gister ten Zuiden van de Scarpe uitge voerde krijgsverrichtingen hebben een vol ledig succès gehad. Da vijand heeft een zwar nederlaag geleden in de gereejdgemaakt bolwerken van het verdedigingsstelsel vaj Drocourt-Quéant, met het resuitn,at, dat hi heden morgen langs vrijwel het geheele slag front tôt den terugtocht is overgegaan Onze troepen rukken nu vooruit en zijn naar gemeld wordt, Pronville, Doignées ei Bertincourt binnengetrokken. De Canadeesche troepen hebben gister d grootste bekwasmheid en moed getoond bij d bestorming van de linie Drocourt-Quéant. Zonder zich te laten afsohrikken door d sterkte van deze defensieve inrichting, hebbe de Canadezen, op bewonderenswsardige wijz bijgestaan door de Engelsche troepen op hui linkerflank, ailes voor hen tôt wijken gebraehf Ten Zuiden van het Canadeesche legerkorp bebben de Engelsche, Sehotsche en marine troepen van het 17e legerkorps, onder bevel va Juitenant-generaal sir Charles Ferguson, nie min dapper de moeilijke taak volvoerd om d vereeniging van het Droconrt-Quéant-stelsi met de Hindenburg-linie te bestormen. Oo hier waren de verdedigingsmiddeien uiteret g£ ducht, maar onze troepen stroomden er ove en er om heen, waarbij zij Quéant van he Noorden omsingelden, met het gevolg, dat dez gewichtige spil bij het valien van don nacht i onze hsnden is gevallen. De tanks hebben ook nu weer een belangrij aandeel in het welslagen der onderneminge: geh"d. — Avondbericht. — Na de zware neder laag, welke wij den vijand gister hebben toe gebracht, hebben wij heden onzen vooruit gang op het slagfront, tusschen Péronne e: de Sensée voortgezet en hebben onze troepe; de algemeene linie bereikt Rires-Beaumeti lez-Cambrai-Baralle-Rumancourt-Lecluse. De vijandelijke achterhoeden, die aan de; opmarsch onzer infanterie tegenstand boder zijn gevangen genomen ot met ver lie ze teruggedreven en zware verliezen zijn aan d Uragtreldsasiie vijandeJijkc lcolonnes toege-Draoht dooi' ons gesenut. Een groot aantal vijanden, die in dlchte formatie terugtrokken over den heuvelrug ten Neordwesten van Eejuancourt, zijn met succès door onze bat-terljen bestookt. ; Als gevolg van een welgeslaagde verrich-tii g, heden morgen ten Zuiden van de Leie ondernomen, hebben Engelsche troepen Richebourg-St-Vaast genomen en zich ge-nesteïd aan den La Bassée-straatweg, tusschen die plaats en Estaires, dat in ons be-zit is. Een aantal krijgsgevangenen en eenige kanonnen zijn bij dezen aan val in onze handen gevallen. Onze posten zijn langzaam vooruitge-drongen in de Westelijke buitenwijken van Lens en ten Oosten en Noorden van Glvenchy lez-La-Bassée. Gedurende den nacht hebben onze troepen vorderingen gedaan ten Noordoosten van Steenwerk en zijn Wulvergem binnen-gerukt.of BE muimm* (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Ambtelijke me-dedeeling : Albanie : Onverandsrde toestftnd, (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 2 September. — Van den genoraalstaf : Macedonisch front : Noordelijk van Bitolia drong een onzer stootstroepen in de vijandelijke graven binnen en nam Franschen gevangen. In de Cerna-bocht en Westelijk van Dobropoije was het artillerievuur van weerskanten bijwijlen levendiger. Een vijandelijke stormafdeeiing be-broeîde bij Gradesnitza aan onze graven te komen, doch werd door vuur verstrooid. Zuidelijk van Hoepaa, Noordelijk van Loemnitza, bij Alt^chakMahle en Oostelijk de Wardar hield het artillerievliur van weerskanten met ver-schillende Etterkte aan. Noordelijk van Altschak Mahle mislukte in ons vuur de poging eener Engelsche infanterie-eenheid om tegen onze voorposten vooruit te stooten. In de eïalen van Wardar en Stroema levendige wederzijdsche artilleriebedrij vigheid. \ — 3 September. — Noordelijk van Bitolia dreven onze posten een Fransche stormafdeeiing terug, die trnchtfce onze graven te naderen. In i de Cerna-bocht wederzijds lovendig;o vuurbe-drijvigheid. Noordelijk van Ma-kowo drong een onzer stormtroepen in vijandelijke graven - binnen en bracht versehillig oo;logsgerief weg. Oostelijk en Westelijk van Dobropoije was het artillerievliur van weerskanten bijwijlen heviger. Het artillerievuur van den vijand waa matig - ten Zuiden van Hoessa, hevig op beide zijden van de Wardar. Op beide oevers van de Wardar stootten En«elsche afdeelingen tegen onze voornitgeschoven graven op, maar ze werden door vuur verstrooid. Duitsch-Oostenrijksch-Italiaansche Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Ambtelijke me. dedeeling : 1 In het Cerna-gebied en Oostelijk den Monte Pertioa leidden ondernemingen onzer Ht or m-e troepen tôt volledig welslagen. In de Zeven-e Gemesnten en aan den Piave werden vijandelijke . verkenningspogingen verijdeld. ! (ITALIAANSCHE MELDING.) B ROME, dinsdag 3 September. — Officieel : l Gister heeft de weersgestelelheid groote ge-• schutsgevechten belemmerd, maar de bedrijvig-s heid van onze patroeljes begunstigd, die in het - Conoey-dal in de vijandelijke linies dTOngen en s oorlogsmaterieel tôrugbraeihten. t In het Grappa-gebied hebben wij hevig, maar e vruchteloos vuur van den vijand uitgelokt. '1 Vijandelijke afdeelingen werden op de vlucht t gejaagd door onze kleine posten aan den Stelvio, '- den Tonale en Pemeriggio. r Den 1 September werd. een vijandelijk vlieg- t tuig geveld, en een ander stuurloos naar beneden e gedreven. Uitci'st-Oostelijk Front. l (JAPANSCHE MELDING.) TOKIO, 28 Augustus. — Officieel : De Japanezen hebben Schimanowska " bezet en zijn begonnen den vijand te vervolgen in akicoord met de verbonden troepen. 1 Tijdens de gevechten van 23 tôt 20 Augustus 1 hadden wij 2 ofticieren gedood, 7 officieren •" en 129 man gekwetst. De verliezen van den vijand waren dubbel zoo zwaar; hij heeft 3. meer dan 300 dooden achtergelaten, be-> nevens 2 pantserwagens, 3 kanonnen, 4 ma-i chiengeweren en geweermunitie. De troepen e van Somenofl hebben Helshoie bezet. MENGELWERK 30 EENE HELDIN Vrij naar het E nelsa'i door Emiel BtrSSOK. (*) —ao» — - Lieve kleine, naïeve hartjes I dacht Eva indien gij wist dat er onder dien marmerêi steen enkel eene kist met steenen iigt en da zij die gij beweent, bij u staat ! Indien 1k he masker afwierp, de waarheid zegde en hur verzochfc het geheim te bewaren, wie wee zouden zij zich miskiappen I Doch neen zulks is onmogeiijk, den eenen o£ den anderei dag zouden zij zich verraden. Wij zullen di zaak maar uitstellen en houden wij ons te vreden met hetgeen God ons verleent. Het w.iaide hevig en 't was bijtend koud Eva nam haren sjal en wikkelde er zorgvuldij Hçndrik in, die van koude bibberde. Dezi keek imar zoo vriendelijk aan en riep o] zegevierenden toon : — Ik lien zeer verheugd dat gij vandaaj mc-t ons medegekomen zijt, madame. GÎ kent nu onze lieve moeder I Zij was zoo lief niet waarî Zelfs was zij schooner dan hari (*) Verboden nadruk ! W'I II —^n —m n beeltenisl Carmen heett dit herhaaldeiijk gezegd.— Ja, sprak Carmen, ik herinner het mij zeer goed; ik zie nog onzen vader, die zij ne vrouw smeekt niet te vertrekken en zij,,. zij rnkte zich uit zijne armen los en vertrok... voor ons welzijn, riep zij. maar, ongelukkigiijk, naar hare dood! Als zij ele deur uit was, stak zij het hoofd uit het portel van het rijtuig on zond ons met de hand een kus, den laatsten dien wij van haar gingen ontvangeni Nauwelijks j. te S. Domingo ontscheept, werd zij door de k koorts aangevallen en kort daarna berichtte neef Pablo het overlijden van moeder. . — Uw neef Pablo ? vroeg Eva met eenigszina bevende stem. Tôt hiertoe had ik er u geen woord ' over hooren zeggen. Woont hij te Parijsî J — Neen, hij is nooit in Frankrijk geweeat, [ maar wij hebben hem Hef zonder hem te kennen. Hij schrijft dikwijls aan mijnen vader en sedert mijne moeder overleejen 1s, heeft hij de goedheid | gehad het beheer harer eigendommen op zich | te neman. , — Zeg er bij, Carmen, dat hij voornemens is ons binnenkort te Parijs te bezoeken. , — En gij zijt daarover verheugd î Als ik mij j herinner, bewaart gij in uwe brieventesch hot portret van dien neef Pablo î Toon het eens l aan mistreso Brown, zij «al zien dat al de leden onzer familie ondw eogpQnt van aoUoonheid niet misdeekl nijru Pa-quita werd rood tôt achter de ooren en opende hare brieventesch. Zij keek vervolgens Carnjpn verwijtend aan : — Babbeloarster! Alsof het niet geheel natuurlijk ware het portret te bewaren van het familielid, dat onze brave moeder in haren doodstrijd heeft bijgestaan! Dq onderwijzeres antwoordde niet. Zij nam het portret dat men haar toestak. Of zij hem herkende! Of zij deze wezenstrekken, dit duivelsch aangezicht zich herinnerde, of zij het lijden had vergeten dat die beul hsar in dien donkeren keldor had doen onderstaan! Die huichelaar, dacht zij, die valschaard; hij drijft de stoutmoedigheid zoover de hand van Paquita te vragen, hij zou met mijn kind trouwen, hij! Paquita bewaarde als een heilig pand het portret van haar moeder's vervolger! Misstress Brown oordeelde goed. Als zij Paqnita zag rood worden, stelde zij vaat dat zij haren neef Pablo genegen was... Pablo, die een behendige verleider was, zou geen mooite hebben om dit meisje gansch voor hem te winnen... Maar zij, Eva, zou onophoudelijk waken! Er blsef echter lots te vreezen : de kreool Pablo, die gotuige geweest wag van de op-volgenlijke veranderingen, welke ele gevangene haef oiuiergaan, ware beter dan iemand in staat haar te herkennen, welkdanig de kleedij en het haartoowel w«'«, wtiatondci zij zich vertoonde. ' t't .Vervolgt.J Rlcin-Azië, Kaukasus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 3 September. - Dit het hoofdkwartier : Palestina-jront t De vijand onderhield plaats» gewijze levendig artillerievuur en dreef moor-, maals tegen onze stelling verlœnnings-afdeelin-gen vooruit, die overal door ons afgewezen werden. Vijandelijke kampan aan ele Wc.di e Aui-scha lagen onder ons doeltreffend artillerievuur. Op de overige fronten is de toestand onverau-derd.Aan *t Westelijk Iront. Rotterdam, 5 September. — In een overzicht rive/den toestand aan 't Westelijk fsont schrijft de Nifiuwe Rotterdamsche Courant onder meer t Het in&'ukken der stellingslijn Noordelijk van Quéant is va or de Duitschers zeer onaangenaam, doch geen doorbraok. De Engelschen geraakten moeilijk voorwaarts en staan nu wederom voor het zelfde op te lossen raadsei, als wanneer ze tôt den aanval overcinser. Hlaflenburgs Terustochî in neutraal Oordeel- Hindenburgs terugtocht wordt van militaire zijde aïs volgt beoordeeld in het Berner Tageblatt : Deze terugtocht is niet te ver gelijken met andere beroemde terugtochten in de ge-schiedenis, waarbij weken lang van den vijand weg gemarcheerd werd. De terug--tocht der Duitschers isnieteens te vergelijken met dien dêr Franschen, als zij vt'n de» Chemin des Dames verdreven werden en op weinige dagen 60 kilometer land moesten opgeven. Het gaat heden veel langzamer en in het tempo, dat Hindenburg zeli aangeéft. Wat het leger van Foch in dit groot o en-sief met wekenlange gevechten bereikt, is nauwelijks veel meer dan do- helft van hetgeen het Duitsch oflcnsief in weinige dagen bemeesterde. Hindenburg is reeds meer dan eens teruggegaan en telkens bc-reikte hij daarmede een wandlng in zijn voordeel. Uit zijn terugtochten ontwikkclen zich nog altijd groote zegepralen. Dat heeft Brussilow ondervonden. Er is echter geen kwestie dat de Entente heden, onder inzet van aile krachten, om een beslissing kampt. Te verwonderen is 't maar, dat zij met deze hoogste inspanning niet ge-wacht heeft tôt wanneer de Amerikanen met een groot léger konden ter halp komen. Klaar-blijkend waren het zwaarwichtige politieke redens die daartoe dwongen. Het groote doel van 't offensief uit eigen krachten is : doorbraak en verplettering van het Duitsch leger. Tôt heden is er nog geea uitzicht voorhande.i, dat dit dosl van generaal Foch bereikt worde. Het Duitsch front is onder de zwaarste aanstormen van overmachtige massa's niet verscheurd, maar wel elastiek uit-geweken. Er is volstrekt geen reclen om a»n te nemen, dat deze gevatheid der Duitsche leger-leiding weleens vers&ge. Hindenburg moet op een korter linie teruggaan om bloeel te sparen, en dan zal hij den vijand, weer de tanden toone, TER Z E E. Berlijn, 5 Septe»ber. — in de nabijheid det Oostkust van Engeland hebben onze duikbooten' weêrom 13000 br. r, ton in den grond geboord. De Overste van den Admiraalstaf ier Marine. Berlijn, 5 Sept. — Volgens eene meld.ing door plaatselijke bladen uit den Matin overgenomen^ zou de gewezen Canadeesche stoomboot Triumph welke aan de kusten van Nieuw-Schotland ala Duitsche hulpkruiser werkzaam is, reeds een groot getal handelsschepen in d.en gront' ge-boord hebben. De Noorweegsche stoomer Berna-dalen (2555 ton) werd door haar vorzonken. De 25 kop bemanning werd bij kaap Race aan land gezet. Basel, 5 September, — Stampa verneemt uit Washington : De marineminif-t" r maakt bekend dat het kolensehip Oyklop, met 293 man aan boord, sinds 24 Maart geen teeken van leven meer gaf, zoodat het als > erloren aanzien worcit. IN RUSLAND. De Bolsehewiki en de boeren. — Nopens de pogingen door de Bolsehewiki te werk gestelc*. om de boeren zelfs door 't geweld het groan af te nemen, heeft een Duitsch blad van reùigers die uit DuHachland teruggekeerd zijn, vér-nomen dat die maatregel overal tôt verzet van de boeren leidt. Gevechten met de Bolsclîswi-kische afdeelingen, die naar graan komen spep-ren, zijn aan de ordo van den dag, vooral in de gouvernementen Twer, Nisr.y ?, Nowgorod en Perm. In andere streken, waar de oogst is mi-j-luirt, zijn hongeroproeren uitgebroken. De beweging tegen de Bolschcwikiregecring heeft op het platte land groote afm3tingen oan-genomen en kan niet zoo gemakkelijk worden onderdrukt als in de groote steden war.r men over de noodige troepen beschikt. Bedreigingen. — Over Stockholm wordt op 4 September gemeld dat de Bolscliewiki-r. L,; i -ring veel dreigbrieven ontvangen heeft, waaria gedreigd wordt met gew°lddaden tegen e',o Bolsehewiki in geval de aanslagpleegstcr 051 Lonin, het meisje Kaplan, voor den kop ge-schoten wordt. Niettegenstaande die bedreiging zal Kaplan, na een grondig or,derboor,nog deze week voor den kop geschoten worder.. Het Russisehe kommissariaat (ministerie) van j usti.tio is in het bezit van eene lijst. met de namen van de volkskommisearissen (ministeiS) die r. ' zullejj vermoord worden. Op de eerste pla: , etaat 'ftadeck, op de tweede Sinowiew. eiàn Lunâtscharslci en Swerdlow. In 't geheel staar er 28 der bekendste leiders van dê~Bolsehewiki aangeduld. Etirjelache eisclte» aan de RusMsehe BolsiKe mki-regeering. — Amsterdam, 5 September. Router meldt dat de Engelsche regeerir.g tôt den Russischen volkskommissaris uoor buiten-landsche aangelegenhedenTschitscherin, volgend telegram gerioht heeft : Over den geweldznmen aanval op het Engelseh gezantsehap te Sint-Petersburg hebben wij inlichtingen ontvangen. Wij vernamen dat de gebouwen geplunderd werden; dat k?pitein Orombie, die het gezantsehap poogde te verdedigen, vermoord en zijn lijk op eene barbaareche manier verscheurd wer<. Wij eischen hersteliing en c(o spoedigste bestraffing van allen aie voor die afachuwelijke misdaad verantwoordelijk zijn of er deel aan « genomen hebben. Wanneer de Russisehe Bolschewiki-regeering voor geen voile genoegd oening instaat en zich aan verdere gewelddaden tegen Engelsche onderdanen plichtig maakt, zal de Engelsche regeerlng de Russi3che regeering persoonlijli verantwoordelijk verklaren. Bij aile beschaafde regeeringen zullen pogingen aangewend wordei: om de Russlrohe regeering vogeivrij te verklaren en te maken dat ze nergeus uog eea ondor ko men vinden kau.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection