Votre recherche a donné 523 résultats

a-z index des titres
  • 1918-02

Filtres

Date de publication
1918523

Het Vlaamsche nieuws

4WMS*MBWTOTtï*ïMB j Ljf ééfl Œ"°d 1-71 ! L sniMBd S.— ? ^ ;;- | :~" | : | , .1» ftetecî "» AHiutannlfe'ingea : ; kg? «JAKOBMABKT, 7% î l"'' iKTWHRPBN | Oiasâ^g 12 Februari v- ?* 8! 42 iVKsos&VÈJtxttx'miiMi i imumiiMiwiii i ibi himiuiiiimi m mm Frij»C Ceatlcm ?o®r ...

Het Vlaamsche nieuws

Maandag 25 Februari 1918 - 4de jaargan Nr 55 Prijs 6 Centiem voor geheeî ^elgië Het Vlaamsche Nieuws Ilo.jaRtie, Beaeer en AanKumiiSinScu. n ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERPEN ferschijot 7 maal in de week DE OPSTELRAAD: Hooîdopsteller Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE iiîsaclac.•y/.iafe"îarugg.-,«'w?vM^rrr-^-Tr ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Sd« JAARCANG, Nr. 890. DINSDAG, 26 FEBRUARI 1918 HET VADERLAND Kleiae aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overecnkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformccr-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorîoopïg te Parïjs, 3, Place des Oeux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 17 Naaezien door de Kriiasoverheid 7-1-18 (N' 28) 1 en 15 Februari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : XCOSTELOOS. Andere soldaten : 2 00 fr. Burgers 4.c0 fr. | Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande IBllHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank.,D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13,. Pop. Een Aanspraak van den Dans. In ...

De Belgische standaard

4dc Jaar ■ W 15 tb86) Zondag 10 en Maandag 11 Febraari 1918 «iiij Sï.MÏ a»B&«isu feji itas*a«e# |,jg ^ taiêS Xeliat&c \ E te 'tlsméi «aici fr, j.yg I RStMife J.83 «Bougea Ml Bmtlga 't 1mm€ s t SMtni fr.ç.ge S muâtes sjese sgsgaéus s.ge ■ri DE BELGISCHE BTAnDAARD « fifa Cof ville gSBDI|5 C?S FAÏiSfl S.l«la» a»ftisoa- ...

L'indépendance belge

89e année No 38 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 5 CENTS) ADMINISTRATION ET EEDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.C. 4. 11, PLACE DE IA BOURSE. TELEPHONE; CITY 3960 TELE.: 311-57 «t 238-75 MERCREDI 13 FEVRIER 1918 En venta à Londres à 3 h, le mardi 12 fevriei* C3 MOIS, 9 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL aVi.A ANîlKKKN IS G ROOT syj» flFNOKflrp Nr. 135. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 2 Maart 1918. Het machinisme in Vlaanderen Terwijl Engeland en Duitschland de typen van statei waren, waar het proletariaat zich op tamelijk gunstig* wijze ontwikkeld had en zich al» georganiseerde wils uitingen een min of meer ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde ia&rgang ~ Nummer g 83 Prâjs : 5cc îHem*B Dinsdag 5 Februarl IMS ONS VADERLAND ■ STiCHTERS : J. Basckelandt en A. Tempere Belgisch dagblad versckijiiexide op al de dagem der week Gpstel en Beheer : J. BAECKJIL&NDÎ 17, rue fêortei, CALfiSS •er Kîaasîsï BeSj^Se 4.^'R B'jrstM&î'-SJâE &.ëig» E^elaBd-SollUid 3.50 W ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND I Balsîgr.h riasrhlad vp.rsr.]sîiîiftTirip, on $3 fie da££i3 de? week Opstel en Bcheer : J. BAECKELSNDT 17, rue Ifiorlet, CALAIS I&BOffiSSfflSa'TBBI | | Pcr 0Ji»aad Selgie ê<*'5 Frsicîtrîjk 2.S5 K«i#«ïa»d-®ajtîiSi»ttï 3JSO 1 i l>er tsrJna pater « S sOO » O.SO ». .tt.s»e | ^^0" *^«g* ^ IU «a ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 2 FEBRUARI 1918 ÎO Centiemen Nr 5, 41e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Vtfeekfolacl voor ¥Ia;mische en Algemeene Belangen Twist over Woordsn i & De wereldoorlog, ondanks zijne wreed- ! heid en rampen, heeft ook een algemeenen « woorden-oorlog » voortgebracht. Over-eenkomsten, redevoeringen en gezegden worden uitgepluisd, gewikt en ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4fc Année N. 175. ; Directeur-Fondateur : François Olyff. -Saniedi lS Févr. 1918. Les Nouvelles ABON NEMENTS: Hollande: 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : | Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16- Téléph. 2787 I Wilhelminasingel 27 ANNONCES: La ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

UIA 1 UWLd _ DIX CENÏIMES ^jaz&é&ssstpr ^52dtts^ ^gstösis:fecac-tia» «ea^tó«ï^5 ^yaa^* «JCMW «Msaszi* ts JÖÜRHAIv QüOTïDlB-?f IKDEPSWDAMT ' SS"** ann@9. - K" 1ZI2 - feSJ. ÈS ABONNEMENT Bruxelles - Province - Elranger Les afconnetnents ssrt rcjus eachisiveifceat par tous tei gUJ^EAUX DE POSTES. Les réclamations ...

Pages