De Belgische standaard

628292 0
02 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1qj3b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

vggp' r ^wr ^ ^ X/- \y ^Çs ^r Vif^- -«er ^jr An h r ^>CçTPr~^ i ' ! ! mmimFfîïi •• "*»î«Éi i fM!? §&ÏMU?Si | m «liai jf. usa MMXdlta fi. «s U*ifer:.ilifii i JM ' *&ïtï HciiMits j r in 'i ïhûK i ra*à«id fr. t,?S • sot&andeit 3.30 «ses&das S.sfl >:«i>MiivME CwUw | lamé 1 X neind fr. a.50 9 KMtmUt f.8» atatad»» s->!« 0FST3L M SIBIBR «1AA a Ma Coquille SsseijK SB PA3K8 Klciac utakoe- dlgiogen « Q.SBt. é* regel uwisnM'1* RBCLAMBR «olC«ns ovsrssa-icomrt- »** ■•.■•.. *m v. »... «...a - . v >*>>;_• f' Firr./i Medenerkers : M. Ë. Beipalre, Lv Duyksr«, P. Bertrand Vaa der Schtlden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Joui Filijaert, Dr L. De Wulf, J. Simous, 0. Wattez, Adr. H. Baels, Hilarloa Tbaos Veut* Mtdeicrkers : M. Ë, Beipaire, L, D DE TOESTAND De conferentie der Bondgenootea, waar-iu Fraakrijk* Eagelaad, Vereefiigde-Statea, Itadië, Japan, België, Ser*ië, Gnekenland, Portugaal, Monténégro, Roemeaië, Cuba, Braziliê, Siam, Ghisa en RuUaad (voor zoo- 3 vee!) vertegeawoordifd zijn, zal deakelijk ; morgen eindigen. We kuanen natenrlijk niet zegfen welke j besluitselen zullen genomen worden, mur een zaak is zeker : gesien den ernst Tan den toestand, ernst die niemand ontsaspt, zal de eonferentie hoogst belangrijke ge»ol-gea hebben. Be afbrokkeling Tan Rusland en de ramp die ItatiS hecft getroffen, zullen ongetwij-feld een groaten inrloed hebben op de be- ; slaiiselea. Die zall«u van militair stand- j punt ait een heele wijsiging teweeg kunoen ! brengen in des toestand. Niet zonder reden ! vnagt men langs aile kanten ééa leiding l en in Un hcofd roor de oorlogsverrichtia- S gen. Dailsehland dat toi hiertoe aile Toor- ; deelen wist te hehalea, dauk zija eeaheid f in de leiding van don oorlog, zal slechts door 1 een zelfde middel kuanen *ergl*gen worden. ) En wat iedereen htden in 't stille wenscht, j lat missehien morgen werkelijkh^id z i j r> S \ We kannen ailes erbij wionen, eu ailes er J luj rerliez«n. Een algemeene oorlogsraad is 5 gestisht geweest. 't ls niet genoeg. We ; wachten naar Un opperbefdhebber om en- f z<t macht te kacnen getbruiken, geiijk bet f raoet. ËDfftlaud beoft hiertegen wel een if ke*<vaar gemaakt, msar dit be?îwaar sal ran lelfa Taliea. W*t «rare ar wa schelijker en dti/dijker dan een frsiigchcn opperbevel-hebber te lande en een engelschen opper-be- elUebber ter «ee te hebben f &jk op «conomiach gebied m>et er reran-dejiog komea. Niettegenstsande de blokus he ft Dailsehland stich roort kuanen be-Toorradan langs neu'raiea weg cm Amcrika wi! tbans dit pueiije sluiten en niemand sau er gratea in vi^dea, indien Amerika de leidiog vau dea blokus op lich nam. De blokus is weilicht het geducbtste wa« jBfci- dat we bezitten- Maar het hoeft dfge-11 jk te wordaa gebruikt. Immera niet zoo-seti door Ttldslagen zal tieze oorlog ge-wonaea worden çSon wel door uitpaUiug. Dui*schland weet het opperbrst. Daarom TOtirde ha zija offfinsie.en tegen Roemenie en Italie uit. De Truchtbaarste streken kwa-mea aidas in zija bezit. Maar 00k de bondgenootea hoeyen Toor hunne beroorrading te sorgen. Als we ailes wel oyerwëgen, dan moeten we bekenaen dat het leTen bij ocs toch te duur is. We besehikken orer al de vooribrengselen Tan heel Amerika en Asia. De meest roortbren-ge»de landen zijn onze bondgenooten. Wl'j hebben te Teel aan bevoorre«hti»g géàtm ea omdat iedereen wilde en moast ; stecaeo op eigea scheepsruimte was er gémis aaa afles. Brazflie, dat pas in den ©or- jj log is getredan, toont allen den weg. Het j staat aSs.ooe ton scheepsruimte af, te we- ] tew 3o duitsehe schepen die gedurende den • oorlog in de brasiliaansehe harens aan den j kabel «rerden gelegd. Indien de eonferentie dezen aitslag kon \ hçbbau dat de schaepsraimte Tan a!le bond» ge ooiCii '«or f,e?*me< lijfe: b?taiB§looâ gz» bra?k koy Terïekf d wur iea, dan w«re een } gï'?:>te sîap ge<iaa*î om d«it aorlog te wia-1 mu. Op polifek gebied i^ er 00k een gordiaaa- i seisc-û knoop door ta haàken : we bedodtn : Rusiand. Het gant er âasr waarlijk al te ' bont en is het rechuatc dig dat we ons met | . dese iaweadi|e ver*^kclîugeu niet ialaleu, het is tcch cok recbtvaardig dat Rasland ' i uuyKer?, v. pevtraa« van «er soneiaen, ur HftgaaBwaMWjii iwrun su mai n,vu ■waaaBgpazgxyrfriMriMtKWii«p»«wwMWM wederzijds, alzoo, zou handelen. Maar dit doet het nu niet. lategeadeel. Het Terraadt de Eaîente mît eea wapsastllstaai te wil-r" lea sluitea, (als deze niet gesloten is î) ce 1 ' 't begiat Eagelaad ia dea nek te schoppea. ; Het eischt de Trijstelliag Tan de in Eage-*' < laad geraagea geaomea rerolutioaaairs 1 \ Ea iatussehentijd, het rassiseh leger dal I f geen eten meer heeft, trekt naar huis Er il I maar een leger dat nog zijn plicht getroun le } blijft, t.w. het léger Tan generaal Tcher ar I batcheff, dat aansluit bij het Roemeensct m I leger. Dit mag gelukkig heetea, want tijd«-'j' lijk wordt de bedreiging tegen het r«e meeeseh leger daardcor is afgeweerd. El inmiddels zullen de bondgenooten Ras land missehien weer tôt rede kannen bren l^* f gen. Hoe ? Dat hoeft Tooralna niet mitge | legd. | Intusschentijd draait de cwrlog maa; "n I ecawig Toort en merkbare verandering il ,n f er niet te bespe«rea. 't Is oreral zoowa '% i stilgerallea : om Kamerijk (ea dat it on a" l gelukkig) en ialtalië waar het bij kaaon .r* I gaschut blijft (eu dat is gelakkig). I 't Belang van den oorlog ligt Teeleei 3r ? achtçrwaarts, ia de politieke middeas var Q* ^ Frankrijk, De schaadaîea nemea met deï *' } dag een dreigender beteekenis aan en ge> j zien den haidigeu gemoedstoestaad Tai !r l'tfraasche volk, — waar*aa e«u staalie is ; gebleken in de laatste kamerzittieg ni. toea e • Barrés een echtrekwisitoriam tegen den ge-" 1 wezen minister Mal*/ aifsprak, barstte het Et ; volk ia de trib*aea ia handgeklap los, — * zalClemeuceau rap afdoead moeten optre n deD,wi(lea we geea Terwikkiliugen belevea n die door Duitsehlaad met rrewgde en door oas met spijt soudea veraomea wordea. -s RECHT DOOR ZEE 19 ' 't G&at met sommig« dagbîadea, lijk met sommige menschea: ze roepen het * hardst, ea maken het grootste lawaai ea gebaar, ais ze geea bewijsen bij te bren* I gen hebbea. 1 't Gaat o»k met sommige [dagbladea lijk l" met sommige measchea : ze keerea oabe-scbaamd k»zàk a!s ze blauwe sehenea ùpge-" loopen hebbea. Jaist aisof er aiets gebeard ware ! Zulke measchea oogsien bij*al bij ' de oaaoozelaatâ, maar rerachtiag bij hea II die eea klarea kijk in 't spelietje hebben. e " « • * Zou mea mogen vragea aan dea « XXe Siècle », waarom hij altijd maar aaa, road f het ministerie-vraagstak draait, en waarom 8 hij, ieder maal eenige afkearende brieren Q ia zijn " coarrier " aanlaadea, zeem en zalf « gebraikt... dea staart ia trekt, ea als eea Q kleiae jongen die rammel beeft gekregen, - krijt : " ik heb het niet gedaan o! geseid... . 't was de kat van den... bakker 1 " B Zou mea naar de bewijzea Tan |zijn boit | wering mogen vragea : dat baitea vier ©f !- ' vijf uitzoaderingea, de belaagea des laads \ geleid moaien wordea deor extra-parlemea->t I tarisehe maaaen ? !- ] Zijn de parlemeatsleden dan te dem f... Q i 't Moeten competeate maanea zija, zegt ge, n ; specialistea ia 't vak 1 — Waarom daa werd l er aaa 't hoofd vaa 't miaisterie van her-n ! opbonw, door aw medewarkiag — tu l" dî*isti — eea adrokaat gesteld 71... , ? * * n « Nieawe maaaen, compétente lui 1 Al wel : ea goed, als dis manaea zoader eeaige t neveabedoeling, eakel ea alieen zich met * ; de dingen oph^udea, die tasschea de grea-a . zea vaa hua miaisterie liggea. Maar we zeg-e ' gen Toluit, dat we op Toorbaad ons betrou-t ï wea aiet schenken aan die zoogez«ide , «oompetenten » wier naam sinds eenige» i tijd overal geflaisterd wordt. i ven ae rerre, ur. j. van «e woesijae, <iui Wij hondea het voor vast, dat sileei het Belgisch Volk daarorer te besiisses heeft — quUquid dixit XXe S.:ècle — Wi, wilien vaa geea autocratie, geleid doo: eeaige patricien, 't Is ai ta bespottelijl ■ Toor autocratie eu ceatralisatie vaa staats ' macht, ia 't haraas te springen, als aile Isa ; den heneren dat ze dea oorleg voerea te 1 ' wille der demoeratie. '1 . | Wij hoadea oas stellig bij 't gedaeht da I 1 aimmer eea miaisterieele wijzigiag dieat t . | gebearea, als er geea tegeastrijdig pro . f grammas tegea elkaader komea te staaa k I ea het eakel gaat om kwestie vaa perse . | aea. YINDEX. ! Het aanieerea ran het Duitseh. ( | Moetea wij oaze soldâtes saaradea ool II het Doiseh te leeren of moeten we de kenai ■ i dier taal als nutteloos aanzien voor de toe ■ t komst ? I Yele joingens, welke zich bestemden too ■ f handel en nijverheid, hebben destijds tei 1 miasten de begiaselen dier taal aaageleer^ ea zij stellea zich de *raag moetea wij on ' volmakea, zal zij ons nog dieastig zija. t Het Miaisterie van Kanstea ea Weîea i schappen heeft leergscg€i> ran Yiaamsch Fraasch, Eogeîscb, Spaarscb, Italiaaosel Russisch ingericht ea heeft het Duitscl uitgesloten. Zullen wij dit aaasiea ais eei aaaduidiag ea op grood daarvaa het Daitscl Terbannen ? Ik meea van ueen ; dat eeae officieeli inrichtiag, zooaU het Miaisterie, ia dez< ooriogâomstaadighedea het aanleeren diei taal aiet asamoedige is eeaigtias te verkla rea Daarait «lîidtia dat het Miaisterie dit ] keaais als nutteloos aaasiet, ware te vei I3 gedrevea. Ik persooalijk zou het op mij aiet darvei nemea een ontkeaâtiad a&twoord le gevei aan iemaai die oordeelt, dat hem sulks la ter zou van pas koraen* Ik besiatig d« niemand tôt hiertoe, uitdrukkeiijk 't Duilscî heeft veroordeeli : in de gerasgeniskaaipeï van Hollsssd en Duitscbla^d, ia het hazatt* België werdea leergaagea icgericht, 00k iï de Fransche ea Engelsche oaderwijggestich ten verzekerde mea mij ; het Duitseh komi aog immer op oaze officieele onderwijspro-gramma's voor. Steuueade daarop, durf ik besliiiteu dat het auttig eu noodig is dat 00k oaze soldâtes op het froat zich volmakea in die taal wiilen ze later aiet tea aehtar staan. Men mag deaken wat men wil over oaze toekomstige haadels- en nijverheitfsbetrsk-kiegen met Duitsehlaad, ééa diag stast vast : h«t duitsshe volk zal vaa het wereld-tooaael aiet verdwenea zija aa dezea oorlog ea het kaa ons ia ssiets ?eorait helpea Ionwetead te zija vaa hetgeea ia Daitseb laad gadaan en gesehrevea wordt . 8 We moeten gewapend zija voer denstrijd i der taekomst ea daarea hoe aieer wij kts-s nen hoe beter. 1 Ik maak geen aaospraak op bijzoadere 1 bevoegdheid om'dit vraagstak ta behandeiea; mijn doel was eakel eene vraag te stellen, < die mij dikwijis gesteld werd, met de hoop | dat bevoegde maaaen ons ecas k!aar zou-s dea zeggea : wat onze jongeas te doea . hebbea. Ik, voor mija dee!,* beslait, eakel | uitgaaade vau 't geea eiders gedaan wordt, \ dat 00k oaze soldatea vau het froat auttig >; het Daitsch zoudea aaaleerca. Kwamen wij door een onderliage gedachten-wisseiing toi | eea kîaar besiuit, dan zoudea wij het aiet eakel bij woordea latea, maar 00k naar praktische middeien uitzien, om neveas de andere vakken die wij onderwijzeD, 00k het Daitseh te voegea. j F.Y.D.H. I u * ur Ju. uc j. ►jiiwuuh, v. ■r.j.TT.r t -iaff.» ' «M'ffigrtrwtft : m» mn?mwws&*vsBï* | felf cllît|g#JF! ; Frtnith-lsgilsek Front PABIJS 3o Nor. i5 uur. — Artillerie . atrijd ia Argoaas, ia Ghampagae, waar d» r vljaad aaariel om Gbambrettes maar afge slagea werd. C LONDEN 3o Nor. i5 aur. — Daitsch 1 Terkenaiagea die poogdea oaze liaies te be 1 aaderea W. Carrelle werdea afgeslagen " Dea naeht door wai de artilleriestrijd zee ' hevig Z. W . eu W. Kamerijk, alsoek 6 | Yp#r- -1 FIo!!«ad zal zijn tazijdigheid verdedigen I In de Kamer heeft M. Cort vaa der Lin den belangrijke verklariagen afgeUgd Wi k . wilien hoegenaamd niet in dea oorlog tre 1. dea, zegde hij, teazij wij er tos [gedwongei ' zullen zijn door een schecn<s van zijne on | zijdigheid. We Treezsn geen overmacht ei r zullea oas plicht wetea te doea » 1 i ' In Duitseh-Oost-Afrika ' j Wij umn 2300 Krij^nugein Eergister werd de duitsehe koloael T»fel l die aa het gerecht Tan Makeage, t Z, W ' f lagevlacht was, «»et heel zijn macht, 't asi, I 25oo mantroepen, door Eogelsch-Bdficchi } | legermachtea gevaagea geaomen. « 1 : Een daf van gebeden in de Vereeoifde Staten * \ ,i Op 29 November, hebbec, op voorschrif . i van Président Wilsop, »l!e fabrieken ei . i nijveTheidsgestichten slil gelegd, om die* > ' da«r aan 't gebed voor de overwiouiag t( | wijden. Zelf de Eeurs vaa New-York wai f gîsloten. 1 j * De russische IHaximalisten | onderbandelen met Duitschlaetd t Lewine en Trotsky hebben eea bttoog to , aile Bondgeaoaten osa hea te vragen dade , lijk de vretiesbesprekiogeo (e beginnen , gezoadea, zocjiet zal Roslasd afzonderlijl , met Duitsehlaad onderbandelen. De door de MsxiBaa^st^a aaagesteldi oppergeneraal Kçylenko heeft bevel gege Ten dea huidi^ea opperbevelhebber gevan gea te zetteu. la den Duitschen R^kadef heeft de kaa ««lier Toa Hertlicg gea?gd dat Daitschlaai bereid is de oaderhaadeliagsa met Ruslan< te begiaaen. ^aérfc.tiém Uwi Parijs meldt : 6ro»te artiileri#*sirjj( N Chemin des Daiasti. Maeadonia. D-2 arljQUrie-gtrijd wsi hevig om Doiraa, op de Cerna, N. Mona «tir. Es» daitseh deieehej»«at werd afge slagea, Wij sekotea drie bulgares be îoe gtellea cesr. Rome moldt : D# artillsria-strijd woed de hevig door op heel hst froat. De Duitschers vallen aan om Kamerijk LONDEN maldt : Dtzea morgen hebbet de Duitschers |met groote troepenmachter aangevailea vaa af Ciê/ecœur tôt Ma^aiéri (om Kamerijk), Ds gsvechtea eu iegenaaa Taîlea daurdea dag dosr. Om Mnavres ei t bosch Bourloa was de %trij^ bijzondei bitter. Z Migaièi'es koa de vijuu/i onse lini« binaeadringen de Vacquerie g a het dorj Vauiacourt besettea. Tegen d~<$n avoud her •verden wij deze twee pleatsen. Het gerech duurt aan. Wij wierpen 180 bommen om .Kamisrijl ea op de statie van Roeoelare, jt S I KtlCA) aut. XI. jURCJUJj uiiauvu ■ ' y-'-T» H,i/l iimiU'Éif 11 l cm» 1 m 11 —————— : HOI LANG NOG...? Hoelaog |aat die verweoschte oorlog nog duren 7! 't Is de vr^ag van den jas als hij opstaat, en 't is zija vraag tôt hij slapei ' gaat. Welnu, 'k heb van gcê paart Terno-1 men wanneer de oorlog gaat eindigen, an.,, ' 't haagt Tan na af dit einde te bespoedigea. " ' " - -ï • s r ■ | Weloa, jas, mija vriend, kaavarra i <' gij met de tiea gabodea Gods ? 't Is eaa die -1 met u in de loopgrachten ligt, ea die m 1 f genoeg vaa heeft — door wieas schald?... ■ \ — daar langer te moetea iablijvea ! die a 1 s die vrasg stelt 1 | - Is een vloekwoord aog aw morgen- aa I arondgebed ? Verslaapt ge de mis op de ! eenige Zoadsgen die ge vrij hebt? Btzoa* ■ dsli ge aog awe zisl eu aw irchasm meteaa i door alie vuilea praat en daad î ; ij » t i Komt eerst tôt inkeer en Iceft lijk het be* ! taamt, daa moogi ge hopen, «erder nooit 1 T. Z. S. 1 TEA&G éesteld au dt Ri^etrlij I ; Efi ; ANTV&QRO un du H. Hilistn. II i5 October 1917. — Vraag gesteld aan dea H.Miuister vaa Oorlog. 1. — Vraag. , | lu de 3t Cie vaa het ia Jagers t* 11 veet, Ve L,A. numeroteerde mea zich ge- ; woonlijk ia 't VUamsch. Op zekerea dag l oatstaat er aigeaiagversshil tussehea Lait. Vaa Lierde ea Korporaal Smets : da eersta k | hevveread dat mea iicta ia 't Yla&mgsh mag aameroteerea. Atijudant Walria verweet 5 .• 1 _ î daarom aaa korporaal Smets, haat gestookt _ j te hebbea oader de maasehappea, doordat i; hij de manaen in 't Fraasch geiijk bad ge-ge^en.11 Aan Smets, vragead te mogea optredea , - met getuigea, om eersieas te bewijzea dat | hij aiet ia 't Fraasch gasprokea bad, twoe-| dea* dat hij geen kaat gestookt had, werd S dat oaderhoad geweigerd. ^ | Hij werd iategeadeel oadervraagd over | flamiagaatism^. i s Spijis de i*frijke bewoording Taa dea - j Koiamandant over dea korporaal, ia hij igtstisaft ea eaar de reabilitatie-Gie der Ye L A gezondea, | Zoo de hesr Minister, otot het hooger -1 Termeide feit, den korporaal Smats voor |4en krijgsraad sijaa verdedigiag wlflaa I laiea voordrag«s, in het bijzija vaa de door Ihem aaa te daidea getuigea ? Aatwoord. De feiien die aaa leiding gegeven hebben ^ tôt de tuchtstraf «aa korp. Smets, vaa de 13e Kcmd. vau het 3e reg. Jagers te ToeU behoorea aiet tôt de bevoegdheid Tan den krijgsraad. 2. — Vraag. I Zou de heer Minister zoo goed zija mij | op de volgende vraag te antwoordeu ; f Hebbea de overstea het recht door de 11 brankardiers militair werk te doea ver-| richtea ? t ! Zoo aiet, zou de beer Miaister daarvaa wiiiea keaais gevea aaa de overheid der Zcndag 2 en Maandâg 3 December 1917 « n> * «r am ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie