Gazet van Edeghem: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende

147 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Gazet van Edeghem: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende. Geraadpleegd op 17 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j38kd1rs6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ga zet van Edeghem Vlaamsch Katholiek Weekblad "vooï*cii@ geme ente en oiïilisg?©îici© chijvingsprijs 2,50 fr per jaar. — Aankondigingen 10 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. * 1 W'ii1 "krcdu'i. I De kiezingcn naderen en de libe-ralen zijct op don uitkijk naar mid-delen om hel Gouvernement omver te werpen. Zekere geuzenbladen m -encn dat het behendig zou zijn te roepen en te sclireeuwen over het dalen der Belgische rente. En wat zouden de raenschen dan moeten koopen in de plàats ? Nij verheidswaarden, misschien ? maar men wordt meer en muer ge-waar dat er slapte komtin de nijver-beidendeniiverheidswaarden levëren dus de gewensehîe waarborgen niet meer op. Fransche rente dan ? Ja maar, zie, daar is < en Fransche financier, die, zegt men, er vsrslaûd van heeft en die heeft eene stalistiek opgemaakt, waaruil blijkt dat de Fransche rente,in 1°13 hetmeest van al is gedaàlil, dat is 4 franken of punten. Zij is zelfs meergedaald dan de Bulgaarsche rent,hcewel Bulgarie er zeer slecht heeft voorgestàan. De Belgische rent is maar 2,10 fr. ge laald, hetzij de helft minder dan ae Fransche, De geuzenbladen willen dus de menschen die Belgische rente be-ziiten, den schrik op hellijf jagen. Welnu, de Belgische rente staat even hoog en zelfs iets hooger dan de Hollandsche, Duitsche, Engel• che. En indien de nijverheidmeermoest slabakken, de Belgisi he rente zou onvermijdelijk stijgen. Slechte uitvlucht Eene reden, waarom de schoolwet nu niet zou mogen geslemd worden is omdat het land niet geraadpleegd is nopens die kwestie, zeggen de geuzenbladen. Wilt gij nu weten wat hel liberale blad La Gazette van Brussel schreef op 7 Mei 1912, dus min dan eene maand voor de kiezing. Lees dan het volgende : « Hel is zeer klaar, schreef La Gazette, de heer de Brocqueville en de heele rechterzijde willen hardnek-kig het princiep van het schoolwets-ontwerp Schollaert doordrijven, het onderwijsaan de klooslers overleve-ren en deze met hulpgeldenoverladen, » Het ontwerp de Broqueville is het ontwerp Schollaert, De gewezen minister en zijn opvolger zijn t'ak-koord om de gedachten van den eerste (M. Schollaert) te verwezen-lijken, indien zij aan hel bewind hlijven ; die gedachlen zijn de gedachten van geheel de rechterzijde, van geheel de klcrikale parlij, » liet opperste werk dat deze parlij wil verwezentîijkcn en waarvoor bij nu strijdt op dezen oogenblik met de kracht der wanhoop, is het werk dat de heer Schollaert voorbereidde. » La Gazette heeft alzoo wel duide-lijk gezegd dat de schoolwet de inzet was van de kiezing van 1912 en de andere geuzenbladen spraken even-zoo er over. Kieskroniik. DE AANSTAANDE WETGEVENDE KIEZINGEN. — In de maand Mei aan-staande zullen er wetgevende kiezingen plaats hebben in de volgende provinciën en arrondissementen : Aalst, Audenaerde, Gent-Êekloo, Sint-Niklaas en Dendermonde. Henegouw : Gharleroi, Bergen, Zin-nik, Doornik Ath en Tliuin. Luïk : Hoei Borgworm, Laik, Ver viers Limbdrg : H^sselt en Tongeren-Maes-eyck.Er zijn 88 uittredende volksvertegen-woordigers, 4?> ka^holieken en 45 libera-len of socialisten. Men weet dat in net maerendeel der opgenoemde arrondissementen het Cartel verbroken is. Voor den Saïaat hebben we dees jaar geene kiezingen. ★ TE NIJVEL. — Uitsocialistische bron wordt gemeld, dat M. Allard, die uit hoofde van eene hartziekte niet meer aan de politieke worsteling kan deel nemen, geene vernieuwing van zijn mandaat aanneemt. Zijn vermoedelijke opvolger is M. Gheude, lid van de bestendige deputatie van Brabant. — ■- • ...... .... Het gerechteischtcîen der-den socialistischen volks-vertegenwoordiger,I)e Voorzitter der kamer, heeft officieel de aanvrartg van het gerecht ontvangen. waarbij oorlof wordt gevraagd om heer Bologne, socialisti?ch volksvertegen-woordiger van Namen, rechterlijk te vervolgen. Gezel Bologne wordt vervolgd voor medeplichtigheid aan overspel. Nochtans, het misdrijf behoort tôt deze reeks, waarbij enkel vervolging en ver-oordeeling kan worden uitgesproken dan op eene aanklacht en « op het behoud « derzelve. Moest nu, vôôr de bijeenroeping der sectien. de belanghebbende zijne klacht inge!rokken hebben, dan zou de Kamer zich met de :^aak niet meer te bemoeien hebben. Uitgoede bron wordt aan de «XXe Siècle» gemeld, dat aile krachten en in-vloeden worden aangewend om het te-rugtrekken der aanklacht te bekomen. Dat is de derde aanklacht op een jaar tijd. Vooreerst een tegen den fameuzen Furnémont, dan ten tweede, eene tegen spuwer Bubin, en ten derde, eene tegen gezel Bologne. Roode of sociatistische déDuté. M. 'k Was vroeger maar een arme zak, Mijn teen stak door mijne schoen, Mijn haar kwam kiiken door mijn klak ; 'k Wist waarlijk niet wat doen. Ik kwam dan in den Proletaar, Daar wist ik wel wat doen ! Dra dekte een nieuwen hoed mijn haar, 'k Proeg schoenen van fatsoen. 'k At fijn diners, dronk lekkere wijn, En rookte een goei sigaar. Ik vond krediet bij groot en klein, En bracht fortuin tegaar. Al was 'k dat leven gauw gewend, Toch was ik niet te vreê ! 'k Beloofde aan 't werkvolk mijn talent : Zoo werd ik député, En sinds ben ik een groot menheer, Gekend door alleman, Men slaat den hoed voor mij ter neer ; Hoe iets veranderen kan ! De werkman lijdt aan lijf en ziel, Daar lach ik hartelijk meê ; Ik vaag hem dellig aân mijn hiel, 'k Ben roode député. BUITBNLANO FrankHyk Een meteoor. — Zaterdagavond om-streeks hall negen is er in de buurt van Tours een meteoorsteen ontplolt ; liet geluid der ont ploffîtig heeft de bevolking zeer verschrikt. Een vurige schijf, wit al s een acetyleenvlam, werd waargeno-men aan den hemel, zich van het oosten naar het westen verplaatsende. Het he-mellichaam liet een iichtend'> sîreep van belle Kleuren tegen den h^mel achter. Plotseling doofde de vurige schijt uit en enkele oogenblikken later had de ont-ploffing plaats. De bevolking van Tours liep veischrikt de straten op ; men daclit eerst, dat de poeiertabriek van Ripault in de lucht gevlogen was. Te Thouais is de meteoor eveneens waargei.om ;n, men l heeft er zware ontploffîngen gelioord. — Twintig jaar opgesloten. — In een klein plaatbje riabij Orléans, bevin-den zich sedert 27 december een zekere vrouw Adelaïde RobricLoa-Buru met haar zoon Léon, in bechtenis Zij worden er van beschuldigd. hun stiefdochter en hait zuster Marie Joséphine gedurende twintig jaren van haar vrijheid te hebben beroofd. Vroeger had men al eens eenîg vermoeden gehaa en was een rechterlijk or.dcrzoek ingesteld.maar zonder gevol'g. Door een toeval is nu aan het licht ge-koïixen, dat dit vmnoeden juist is ge-weest. Een handelsreiziger kwam bij vrouw Buruom met haarzaken te doen. Daar hij niemand zag, liep hij door naar een schuurtje, datdienst deed als keuken en waar hij de vrouw des huizes dacht te zullen vinden. Hij zag echcer een oud vrouwtje, geheel ontkleed en met een la: ge ketting vastgeklonken aan een grooten blok bout De ketting was be-vestigd aan den rechier arm van de on-gelukkige vrouw en de kwelgeesten had-den de voorzorg genomen, tusschen de schakels van de ketting en de huid lap-pen te winden, opdat geen litteeken zouden achterblijven. De handelsreiziger maakte dadelijk melding van hetgeen hij gezien had en de justicie stelde een onderzoek in. Men vermoedt dat het tweetal te doen was om het geld van hun slachtoâer, dat etn klein ertenisje van haar moeder be-zat.— ZONDERLINGE ADVOCAAT. — De Pa-rijsche balie is in rep en roer over het volgence : Bet is uitgelekt, dat een jong advoca£t spreekuur hield in een kotfiehuis nabij het paleis van justicie. Per advies reken-de hij 3 frank, maar zijne klien^en had-den recht op een borrel. De tuchtraad v^ardigde drie leden af, om een onderzoek in te stellen. Toen zij de kroeg biinnentraden, en naar den ad-vocaat vroegen, werd hu*: inderdaad dadelijk een stoel en een glas sterken drank aangeboden, met verzoek een oogenblik te willen wachten. Bet slot van de zaak was, dat de jeug digeadvocaat er af kwam met eene be-risping en schorsing gedurende veertien dagen. iSCHRIKKELIJKE WRAAK VAN EEN 15 jarig meisje. — De 15jarige Eliza Barbe, wonende met hare ouders in de Albrand-straat, 38, te Marseille, verbitterd wegens de slechte behandeling harer moeder en de, volgens haar, on verdiei.de verwijtse-len, besloot zich te wreken. Terwijl haie moeder in eene aanpalen de kamer was, begaf de dochter zich naar de keuken, waar zij eeutn ketel met olie gevuld deed koken, Vervolgens wierp zij eensklaps de deur der kam^r open en goot den koker.den inhoud over hare moeder. De geburen die op de noodkreten toei snelden, vonden deongeiuivkige ten proot aan de verschrikkelijkste pijnen. He- I slachtofïer lag zich op den grond te kren kelen van de vreeselijke brandwond^n welke zij over gansch het lichkam h.-bekomen.Vrouw Barben werd in liop"!'-. toestand naar het gasthuis g^braohl i! jonge helleveeg werd aangehouden S p.- |e FAMILIEDRAMA IN SPANJE. — Dl; m] .g namiddag had te Berbegal, provincu; Huesca een schrikkelijk fam.liedrama p'aats In de gemeente Berb^gai, woont. de familie Palacias, zeer rijkegm' d^i^ naars. De vader was eeiiig- = den gestorven, aa:. zijnen je Francisco h t groo^fe /■ eene som vaij drte migocii at 1 De oudste /ouu i woetend otndat hij zijk ^ t. ni »t had bekomen. zocii! 'w moeder. broed* r /u Deze laa' t te voorkomen, . deel. daar hij dac. t u u..-, aftestaan. Mariano Palacios wilde daar » iei va weten, werd al langs om woetLender en ten slof'e doodde hij met zijnen revulver, zijne moeder, broeder ei. zuster. Vervol gens verbrijzelde de moordenaar zich de hersenpan en viel als doo igebliksemd nevens zijne drie slachtoflers. H<jt vreeselijk drama heeft onder de be*Tolking eene groote onti oering veroor-zaakt, daar de Palacios zeer hoog geacht werden. De fort-uin van M. Palacios zal aan de Staat overgaan. Italië Een Rubens gestolen. — Toen de pastoor van Suse, dinsdag morgend in zijne kerk kwam stelde hij vast, dat een zeer kostbare schilderij van Rubens, de «Aanbidding der Wijzen», veidwenen was. De policie werd verwittigd en open-de aanstonds een onderzoek. Buiten de kerk stonder nog een ladder tegen den muur. De dieven zijn dus hoogst waar-schijnlijk langs een venster in de kerk binnengedrongen. De gestolen schilderij is een der kunstgewrochten welke keizer Napoléon in 1813 aan den overste van het gest cht op den Génistberg ten ge-schenke gaf. RuJand Dorppn onder dïs sneeuw begraven. — Bonderd vijftig dooden. - Tijdens de laatste dagen heeft een geweidig sneeuwtempeest over St-Pe+ersburg en het midden van Rusland gewoed, zooals men er zich geen meer sinds 25 jaar lier-innert.Volgens berichten uit de verschillende provinciën toegekomen. zouden 150 per-sonen zijn omgekomen, en een groot aantal dorpen en hoeven liggen gansch onder de sneeuw bedolven.Op vele plaut sen is aile verkeer onderbrokeu, Het geweld van het tempeest was zoo erg, dat twee wagens vaneen koopwaren trein werden omgeworpen. Overal is de schade zeer groot. Congo Hitte in Cqngo. — In een brief uit Congo, wordt gewezen op de buitenge-wone warmte welke thans Congo teis-tert, mag men zeggen. Nimmer, volgens in Congo gewonnen en geboren inlan-ders beweeren, was December zoo warm als die van 1913. Een thermometer. voor een oogenblik aan de zonneschichten blootgesteld, stijgt oogei.blikMijk t 43°. ]Na zekeren tyd lijst het kwiM;-\ aanzienhjk. Welnu het lomm zaam in Afrika, en deBlauk moeten werKen zi -u schr ik Andere jaren kw;an vlagen vei liisscinii^ bi waj mte was drageiyk Maai th,q>& dïjt zoo niet meer. Sinds een tiet.t-.l dagen snakken zij daar naar een onweder, dat allernoodzakelijkst wordt. Zelfs de moo-ren leden van 't zweet. « Och, zoo eindigt de brief, zendt ons EERSTE JAAR. - NUMMER.l ZONDAG 4 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Edeghem: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Boechout van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes