Gazet van Schellebelle: weekblad voor alle sporten, nieuwsjes en aankondigingen

343 0
22 maart 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Maart. Gazet van Schellebelle: weekblad voor alle sporten, nieuwsjes en aankondigingen. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5wn7j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GAZET VAN SCHELLEBELLE Weekblad voor aile Sporten, Nieuwsjes en Aankondigingen, verschijnende iederen Zondag. Vlfii.nderen Vlaainsch Ifu«^#igëL^: 1 De°PsÈUnHj | Alt A. - Vil M- »- *■ _. Rechterlijke aankon- |] m pp-pcrii i\n -pv- 7Af)H [g de uitgevers dezes % Verschijnt : elken Zondag en wordt KOS1ELOOS gezon- - t-L \T *11) digingen:0,50perdr. Isi «•u-fiol vL fin iVUil J biads gedrukt wor- g- den aan de heeren Notarissen, Zaakwaarnemcrs in de Getneen vnor &0 i çT ir-*,Tl V fil 11 fl ~è Dikwijls te herhalen il „ , ,, , ,, i] den Kosteloos op- et tehuizen en bij de biizonderste herbergen van en huîten ce V^nJ*. Vil X 11J1J.W1U ^ aankond. bij akkoord g Schellebelle. 1 genomen. î gemeente. . - -K . ■ i . : a il i» = ----- Bemin uwen stiel ! Bemin hem vurig en hij zal u gelukkig maken. Wat wij gaarne en met voile goesting doen, dat doen wij altijd goed. De tijd vliegt voorbij en men komt blijmoedig naar zijn werk terug dat men als met tegenzin verlaten had. De liefde voor het werk maakt het werk duizend-ii al lichter en wat men gaarne doet, doet men ook v. Jbtetcr. Hetstaat als te lezen op het werk zelf : dat is met liefde gedaan geweest. En datis waar voor aile stielen. Welk een verschil bij voorbecld tusschen een veld datbewerkt wordt doorn'en boer die met goesting boert en een ander dat door 'nen knoeier wordt verbrod. Den boerenzoon die zijnen stiel lief heeft, zieeens hoe fier hij achter de ploeg treedt en wat schoone redite vore.i hij trekt ;_en den zaaier, zie eens met welke billijke tevredenheid hij zijn koren aan-schouwt dat iî'.eï te cun of niet te dikuit den grond opsçhiet ! En den ho voilier die zijne bloemen verzorgt en zijne bcomen snoeit, zie eens hoe zijne oogen schitteren als ailes aan t botten en aan t bîoeien gaat. En zoo is het met aile stielen. Wat men met liefde doet, dat doet men goed, daar hâalt men eer van en dat geeft- voldoening. Schooner en aangenamer lofbetuiging bestaat er voor den werkman niet dan te mogen hooren : Zie dat is flink afgèwerkt, dat is met goesting gedaan, 't is te zien dat vriend A. daar zijn handen aan gestoken heeft. Al waar hij aankomt mag door iedèféen gezien worden. Een stiel die zulke zuivere voldoening geeft, zou men dien niet liefhebben ? * * * Spreek me niet van die werklieden die nooit te-vreden zijn, die hunnen stiel minachten, die altijd morren knorren en hunnen stiel als den slechtsten van de wereld'aanzien. Dezulken verrichten maar half en slordig werk ; ge moogt ze op hun hielen volgen om hun werk te herbeginnen of te verbeteren. Dat is met geene goesting, geene liefde, geenen smaak gedaan. Ze zijn te beklagen dezen, die hunnen stiel niet liefhebben ; hij geeft hun geen genot, geene voldoening.Integendeel. * * * Zekeren dag zag ik eenen koetsier zijn paard na een lange koers, verzorgen. Hij vaagde zijn zweet af, hij kamde het, hij streelde het, gelijk eene moeder haar kind zou verzorgen. Toen vroeg ik hem : — Vriend, men zou zeggen dat ge wel veel van uwen vierpooter houdt ? — Welhoe ! zei hij, en hoe zou ik er niet veel van houden ! 't îs immers mijn broodwinning ! Zoo denkt ieder ernstig werkman over zijnen stiel. Hij houdt ervan ; hij oefent hem met liefde uit en 't is zijn eigen stiel, met liefde uitgeoefend, die hem gelukkig maakt. B. Leest enverspreid ons Blad. Landbouwwerkzaamheden in Maart De tijd voor het zaaien zal welhaast aànbrekerf, het is dus niet te vroeg met de aardeoefeningen, welke de haver eischt te beginnen. Ten einde den groei der haver te bevorderen is eene aanwendirig van volgend mengsel scheikundige meststoffen onontbeerlijk : Met de ploeg onderwerkerr : 400 kg. superfosfaat, 100 kg. chloorpotas'ch en 100kgr ammoniaksulfaat, dan voor het zaaien 50 kgr. se danitraat in eggen. Op wintergraangewassen worden 75 tôt 100 kg. zwavelzuur ammoniak en 50 kg. sodanitraat uitge-strooid en ingeegd. Goede aardappelvarieteiten vindt men zelden nog, want de oude soorten, eertijds zeer geprezen, zijn ontaard ; gelukkiglijk voor ons dat volhardende voorttelers door eene verstandige uitlezing, on: nieuwe verscheidenheden verschaffen, die de oud waard zijn en zelfs hen te boven gaan zoowel or der opzicht van hoedanigheid als van hoeveelheic Onder al die varieteiten noemen wij de « Fran co ». Naar ons is die tafelaardappel de beste ! 'T i eene schoone witte knol met vleesch en rijk aa: zetmeel. Die soort levert gewis een opbrengst va 35 tôt 40.000 kg. aardappelen en meer ; daaror echter, moet de bodemvruchtbaar gemaakt ziji Ook zal men, buiten geteerden stalmest, volgen mengsel per hectare aanwenden : 600 kgr. supe-fosfaat, 300 tôt 250 potaschsulfaat en 125 kg. av. moniaksulfaat en voor het planten 75 kg. sodanit Indien' de ontwikkeling der weiden en meersche te wenschen laat, mag men er zonder eenig geva; voor de dieren 100 a 150 kg. ammoniaksulfa. ineggen. i Gustaaf GILLEKENS, Landbouw-ingenieur. MENGELWERK 2. 3315 3a, an. wa ch. ter door HENDRIK CONSCIENCE I —o— « Ha, ha, moeder, nu betrap ik u ! Gij klaagt altijd, dat gij geenen reuk meer hebt. Wie heeft u dan gezegd, dat er eene bloem boven uw hoofd hing ? Gij kunt ze niet zien, en toch hebt gij ze gevonden. » « Ja, gij weet het wel', Jan, » antwoordde zij, « er zijn zoo enkele dagen, als de lucht geheel stil is, dat ik nog iets of wat kan ruiken. Mij dunktdat hetvandaag of morgen zal donderen ; mijn rheumatiek been doet mij zeer. » « Inderdaad, moeder, » bevestigde de baanwachter, « er is verandering van weder ophanden. Ginder, zeer verre achter den molen, hangt een zwart schof. De lucht -was ook zoo zwaar vandaag, dat de vogelenin het lommerzatente gapen. " „ Kom, Jan, zit wat nevens mij, dat ik hoore spreken.... Ach, blind zijn is toch wel ongelukkig ; een eeuwige, droeve nacht zonder einde ! " ! Zich op de houten bank aan hare zijde nederzettende, greed de baanwachter hare hand en zeide met zoete deelneming : (( Moeder, gij zijt weder treurig gestemd vandaag. Zeker, blind zijn is een groot ongeluk, maar God heeft het zoo gewild, en wat men niet kan beteren, moet men met geduld verdragen. Gij zijt toch omringd van kinderen, die u eeren en liefhebben, en u ontbreekt immers niets ? " „ Het is hier altijd zoo stil en zoo doodsch ! " mompelde de oude vrouw. „ Toen wij in de stad woonden, hoorde ik aller-lei geruchten ; hetgeroep der lieden, het rollen de-r wagens en koetsen, het geroffel der trommels van voorbijtrekkende soldaten.... en somwijlen muziek, o, dan voelde ik mij leven ! " „ Maar, " bemerkte Jan Verhelst een weinig verwijtend, „ hier galmen de stemmen der vogelen, en te huis kouten, zingen en schreien onze kinderen.... " u Dit is altemaal te stil, te stil voor eene arme blinde, die slechts nog leeft door het gehoor ! " zuchtte de vrouw. „ Wat zoudt gij dan willen, moeder ? " „ In de stad wonen, Jan, zooals men het u heeft beloofd. " „ Stel dit toch uit uwe zinnen, moeder. De post van portier der statie is niet open, en daarenboven, .wij zouden er bij verliezen. Overdenk toch eens ; het bestuur heeft mij uit bijzondere gunst eenen oùden waggon gegeven en mij het kosteloos gebruik van veel gronds toegestaan. Wij levn hier wel ootmoedig, doch zonder zorg. In onzen hof en c ; ons land staat alwat wij kunnen wenschen : veel patatte koolen, salade, selder, radijs, ajuin. Wij hoeven niets koopen. De lucht is hier gezond en de landstreek schoc De lieden in het dorp beminnen en achten ons. " „ Ja, dat is altemaal wel, gij zijt met weinig tevrede: maar in de stad was het veel beter. Gij hebt uw lev gewaagd, Jan, en uwe linkerhand verloren, om eer, armen loteling te redden, die onder den trein zou verpi terd worden. ledereen prees uwe opo.fferinghemelhoog, <.v men beloofde u eene goede plaats. Waarom vervult m. jegens u die belofte niet ? " „ Maar, moeder, " riep de baanwachter, u miine pla; is goed. Ik kan niet meer werken : een srnid met et. hand, dit gaat niet. Wat zou- ik meer verlangen dan c- , stiel en gerust leven ? " „ Jan, Jan, " gromde de oude vrouw, u gij hebt get de minste zucht naar verhooging. Denk toch aan r kinderen ! " VERVOLQt Zondag 22 Maart 1914. 2 centiemen per nommer. Eersie ja&rgang Nr 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Gazet van Schellebelle: weekblad voor alle sporten, nieuwsjes en aankondigingen behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Schellebelle van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes